forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Estima Ara?t?rma'n?n Marketing Türkiye için yapt???, "Medyaya duyulan güven ara?t?rmas?" medyay? tekrar sorgulamak gerekti?ini ortaya koyuyor. Ara?t?rmaya göre, kat?l?mc?lar?n yüzde 63,3'ü medyadaki baz? gündem maddelerinin do?ru oldu?una inanmazken, yüzde 69,3'ü de bilinçli olarak bilgi kirlili?i yarat?ld???na inan?yor. Hatta medyaya olan güven de ortalaman?n çok a?a??s?nda...

??te ara?t?rmadan ç?kan çarp?c? sonuçlar...

Halk?n, Siyasetin ve Medyan?n Gündemi Örtü?müyor: Kamuoyu büyük ölçüde, medyan?n halk?n gündemini yans?tmad???na inanmaktad?r. Her 10 ki?iden yakla??k 6's? halk?n gündemi ile medyan?n gündeminin örtü?medi?i görü?ünde birle?mektedir.

Güven Alg?s?na Etki Eden Temel Unsur / Tarafs?zl?k: Ara?t?rmaya kat?lanlar?n 63,3%'ü medyadaki baz? gündem maddelerinin do?rulu?una inanmad?klar?n? söylerken, 59,9%'u ise kimi gündem maddelerinin yapay oldu?u görü?üne kat?lmaktad?r. Bu olumsuz dü?ünceler, halk?n 35,5%'inin medyan?n gündemini takip etmemesi biçiminde sonuçlanmaktad?r. Söz konusu güvensizlik medya izleme (sat?n alma, takip, vb.) al??kanl?klar?n?n da siyasi kamplara göre ayr??mas?n? beraberinde getirmektedir.

Kamuoyu Medyaya Güven Duymuyor: Medyaya duyulan güvenin, kurumlara duyulan genel güven ortalamas?n?n alt?nda kald??? görülmektedir. Bu ba?lamda medya kamuoyu taraf?ndan güven duyulmayan kurumlar aras?nda yorumlanmaktad?r. Medyadan daha dü?ük oldu?u tespit edilen 3 kurum daha bulunmaktad?r. Bunlar; Avrupa Birli?i, siyasi partiler ve muhalefettir. Siyasetin halk?n gündeminden uzakla?mas?, siyasetle birlikte medyaya duyulan güveni de olumsuz etkilemektedir. Bu durumun ayn? biçimde devam etmesi halinde, medyaya duyulan güvenin orta vadede dü?meye devam edece?i sonucu do?rulanabilir.

Türkiye'de bilgi kirlili?i ya?anmaktad?r: Öte yandan, Türkiye'de bilinçli olarak bilgi kirlili?i yarat?ld??? ve medyan?n da kimi güç odaklar?nca bu kirlili?e alet edildi?i alg?s?na sahip olan kitlenin oran? 69% seviyelerindedir. Bu görü? özellikle genç ve e?itim seviyesi yüksek seçmenler nezdinde, di?er demografik özellikteki kitlelere oranla yükselmektedir.

Haberlerin Takibinde En Güvenilir Mecra / Televizyon: Ülke gündemini / haberleri takip etme konusunda televizyona (60,7%) di?er mecralara nispeten çok yüksek oranda güvenildi?i tespit edilmektedir. Televizyonun ard?ndan, internet (16,7%) ve bas?n (14,5%) gelmektedir. Hiçbir mecraya güvenmedi?ini belirtenlerin oran? ise 4,3%'tür. Haberleri en güvenilir bulunan televizyon kanallar? s?ras?yla TRT 1, Star TV, Kanal D ve ATV'dir. En güvenildi?i belirtilen gazeteler ise s?ras?yla Hürriyet, Zaman, Sabah ve Cumhuriyet olarak tespit edilmi?tir.

Yukar?daki tabloda, seçmenlerin Türkiye'de uzun zamand?r tart??ma konusu olan baz? hususlar hakk?ndaki görü?leri ya? k?r?l?m?nda incelenmektedir. Oranlar, yöneltilen yarg?lara inand???n? belirten seçmenlerin oran?n? göstermektedir. Kamuoyu genel anlamda, medyan?n halk?n gündemini yans?tt???na inanmad?klar?n?, medyan?n gündeminin halk?n gündemi ile örtü?medi?ini belirtmektedir. 45-54 ya?lar? aras?ndaki yeti?kinler bu yarg?ya di?er ya? aral?klar?ndaki seçmenlerden daha yüksek oranda inand?klar?n? belirtmektedir.

Türkiye'de bilinçli olarak bilgi kirlili?i yarat?ld???na ve medyan?n bu kirlili?e alet edildi?ine inananlarla ya? de?i?keni aras?nda z?t yönlü ili?ki oldu?u görülmektedir. Di?er bir deyi?le, 18-24 ya?lar? aras?ndaki gençler bu yarg?ya en yüksek oranda (73,3%) inand?klar?n? belirten kesim olurken, oran 55 ya? üzeri yeti?kinlerde en dü?ük orana (60,1%) gerilemektedir. Ayn? e?ilim, e?itim de?i?keninde de gözlemlenmi?tir. Yüksekö?retim kurumu mezunlar? nezdinde, söz konusu yönermeye inand?klar?n? belirtenlerin oran? 90,5% iken, ayn? oran e?itimsiz kitlede 47,9%'a dü?mektedir.

Medyan?n baz? güç odaklar?nca yönlendirildi?ine inand???n? belirten kesimde de demografik de?i?kenler temelinde benzer ili?kiler tespit edilmektedir. Yüksekö?retim mezunlar? nezdinde bu yönermeye inand???n? belirtenlerin oran? 95,9%'a yükselmektedir. Oran ilkö?retim kurumu mezunlar?nda 62,1%, e?itimsizlerde ise 49,0%'a gerilemektedir.

Bulgular özetle, görece olarak e?itimli ve genç kitlelerin, Türkiye'de bir bilgi kirlili?i ya?and??? konusunda büyük ölçüde hem fikir olduklar?, medyan?n baz? güç odaklar? güdümünde yönlendirilerek bu kirlili?e alet edildiklerine inand?klar? yönünde yorumlanabilir.

Medya Halk?n Gündemini Yans?tm?yor

Yukar?daki tabloda seçmenlerin, Türkiye'de uzun zamand?r tart??ma konusu olan baz? hususlar hakk?ndaki görü?leri 2007'de oy verdikleri siyasi parti k?r?l?m?nda incelenmektedir. Oranlar, yöneltilen yarg?lara inand???n? belirten seçmenlerin oran?n? göstermektedir.

Öte yandan, Türkiye'de bilinçli olarak bilgi kirlili?i yarat?ld???na ve medyan?n bu bilgi kirlili?ine alet edildi?ine ve medyan?n baz? güç odaklar?nca yönlendirildi?ine inand???n? belirten seçmenler aras?nda benzerlikler göze çarpmaktad?r. Her iki e?ilim, 22 Temmuz 2007'de CHP ve MHP'ye oy veren seçmenlerde genel ortalaman?n üzerine ç?kmaktad?r.

Halk?n 35,5½'i Medyan?n Gündemini Takip Etmiyor


Yukar?daki tabloda seçmenlerin, medya gündemine ili?kin görü?leri ya? k?r?l?m?nda incelenmektedir. Oranlar, yöneltilen yarg?lara kat?ld???n? belirten seçmenlerin oran?n? göstermektedir.

Ara?t?rma sonuçlar?, Türkiye genelinde 18 ya? üzeri nüfusun 35,5%'inin medyan?n gündemini takip etmedi?ini ortaya koymaktad?r. Bu oran, kad?nlarda 38,0%'e, 45-54 ya?lar? aras?ndaki yeti?kinlerde 40,4%'e yükselerek genel ortalaman?n üzerine ç?kmaktad?r.

Gençler (18-34), di?er ya? gruplar? ile kar??la?t?r?ld?klar?nda daha yüksek oranda medyadaki baz? gündem maddelerinin do?ru olduklar?na inanmad?klar?n? belirttikleri görülmektedir. Benzer sonuç, ortaö?retim (70,4%) ve yüksekö?retim (77,6%) kurumlar?ndan mezun olan ki?iler için de do?rulanabilir.

Medyan?n gündemini suni bulanlar içerisinde erkekler (64,6%), 35-44 ya?lar?ndaki yeti?kinler (64,3%) ve yine ortaö?retim (70,7%) ve yüksekö?retim (85,0%) kurumlar? mezunlar? ön plana ç?kmaktad?r. Medyan?n, gündemi tarafs?z yans?tt???na en yüksek oranda inand???n? belirten kitlenin e?itimsiz (35,4%) ve ilkö?retim (30,2%) kurumlar? mezunlar? olduklar? tespit edilmektedir.

 Kurumlar        Güven oran?

Türk Silahl? Kuvvetleri           77,8
Emniyet/güvenlik güçleri       69,3
Cumhurba?kanl???      63
Anayasa Mahkemesi  57,5
Türkiye Büyük Millet Meclisi            54,9
Yarg?   50,5
Ba?bakanl?k    47,5
Belediyeler     39,1
Hükümet         36,1
Medya/bas?n   23,1
Avrupa Birli?i 25,8
Siyasi partiler  18,6
Muhalefet       20,1

Güven oran? her bir kuruma "çok güveniyorum" ve "güveniyorum" cevab?n? veren seçmenlerin toplam?n? göstermektedir. Ortalama kolonundaki veriler ise, 5-çok güveniyorum ve 1-hiç güvenmiyorum olan ölçek üzerinde seçmenlerin ortalama e?ilimlerini göstermektedir. Tüm kurumlara duyulan güven ortalamas? 3,23 olarak hesapland???nda Belediyeler, hükümet, medya / bas?n, AB, siyasi partiler ve muhalefete duyulan güvenin, genel ortalaman?n alt?nda kald??? yorumu yap?labilir. Listede kurumlar?n s?ralanmas?nda ortalama de?erler esas al?nm??t?r.

Öte yandan, Ocak ara?t?rmas?n?n sonuçlar? son dönemde gündemde yer alan Türk Silahl? Kuvvetlerine duyulan güvenin dü?tü?ü yönündeki bulgular? desteklememektedir. Kas?m, Aral?k ve Ocak verileri, Türk Silahl? Kuvvetleri ve Emniyet / güvenlik güçlerine duyulan güven alg?lar?nda istatistiki aç?dan anlaml? de?i?imler olmad???na i?aret etmektedir.

Ön plana ç?kan bir di?er bulgu da Ba?bakanl?k'a duyulan güvenin ortalaman?n üzerinde iken, hükümete duyulan güvenin ortalaman?n alt?nda kald???d?r. Bulgunun, Ba?bakan R. Tayyip Erdo?an'?n liderlik vas?flar?ndan kaynakland??? dü?ünülmelidir.

Seçmenlerin, en güvendikleri günlük gazetenin hangisi oldu?una ili?kin görü?leri 2007'de oy verdikleri siyasi parti k?r?l?m?nda incelenmektedir. Görü?ülen ki?ilere günlük gazetelerin isimleri okunmam??, soruya herhangi bir yönlendirme yap?lmaks?z?n cevap vermeleri beklenmi?tir.

B?LG? NOTU: Çal??mada Türkiye'nin kent ve k?r genelinde ikamet eden seçmen nüfusunu temsil eden bir örneklem kullan?lm??t?r. Örneklem, tespit edilen 22 il ve ilçelerine nüfus büyüklükleri ile cinsiyet, ya? ve e?itim istatistikleri dikkate al?narak göreli da??t?lm??t?r. Bu kapsamda 611'i kad?n, toplam 1.207 seçmenle görü?ülmü?tür. Nüfus istatistiklerinde TÜ?K'in Ocak ortas?nda aç?klad??? son veriler esas al?nm??t?r.

http://www.marketingturkiye.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri