forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

balyoz_hurriyetHürriyet'in eski Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök izinsiz dinlemelerle ilgili bir yaz? kaleme alm??. ?zinsiz dinlemeleri ele?tiren Özkök'ün yaz?s?n?n yay?nland??? gün yani bugün Hürriyet'in man?etinde izinsiz ve gizlice çekilen foto?raflar vard?. Bu a?amada soru ?u: ?zinsiz foto?raf çekmeyle izinsiz dinleme aras?nda ne fark var?Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?'un ses kayd?n?n internette yay?nlanmas?ndan hareketle Özkök, bugünkü yaz?s?na izinsiz kaydedilen ve internette yay?nlanan ses kay?tlar?ndan bahsetmi?.

Yaz?s?n? sonunda, sivil vesayet tart??mas?na ba?layan Özkök bunlar? yazarken, Enis Berbero?lu yönetimindeki Hürriyet'in yeni yaz?i?leri de muhabirleri Nurettin Kurt'un, Balyoz Darbe Plan? çerçevesinde Ankara'da gözalt?na al?nan ve uçakla ?stanbul'a getirilen Hava Kuvvetleri Eski Komutan? ?brahim F?rt?na'n?n uçak yolculu?u s?ras?nda gizlice çekti?i foto?raflar?n? nas?l man?et yapacaklar?n? tart???yordu...

V?DEO DA ÇEKM??...

Hürriyet muhabiri Nurettin Kurt'un uçakta gizlice sadece foto?raf çekmedi?i F?rt?na'n?n videosunu da çekti?i ortaya ç?kt?. Do?an Haber Ajans? abonelerine F?rt?na'n?n uçaktaki video görüntülerini  servis etti. (DHA'n?n haberi için t?klay?n)

YALAN SÖYLEYEREK UÇA?A B?NM??...

Hürriyet Muhabiri Nurettin Kurt, Hürriyet'te foto?raf ve videolar? nas?l izinsiz ve yalan söyleyerek çekti?ini anlatm??.

Emniyetten ç?kar?lan F?rt?na ve di?er dört general, bir minibüs ile havaalan?na do?ru yola ç?kt?. Emekli generallerin arac?n? takip ederken, Temsilci Yard?mc?m Faruk Bildirici, THY’nin 13.30’daki “TK 0855” sefer say?l? uça??na mutlaka binmemi istedi. Bu s?rada gazetenin idaresi, bu uça?a rezervasyon yap?p, biletimi ald?. Saat 13.10’da havaalan?na vard???mda görevliler, bini? kart? alamayaca??m?, uça??n kap?lar?n?n kapand???n? söyleyince bir an y?k?ld?m.

Ancak görevliye, “Yurtd???ndan hastam gelecek, onu kar??lay?p hastaneye yat?rmak zorunday?m” diye ?srar ettim. Görevli, birkaç yeri arad?ktan sonra uça?a binebilece?imi söyleyince derin bir “Oh” çektim. Bini? kart?m? al?nca ko?arak ikinci güvenlik kap?s?na yana?t?m.

Bir ba?komiser, kimlik kontrolü yapan görevliye, “Foto?raf makinas? ve bas?n mensubu alm?yorsunuz” talimat? verdi. Uyar?y? duyunca elimdeki bas?n kart?m? cebime koyarak, çantamdaki nüfus cüzdan?n? görevliye gösterdim. Önümdeki yolcu, foto?raf makinas? yüzünden kenara çekilerek, sorgulanmaya ba?land?. Küçük foto?raf makinam? ve cep telefonumu üst üste gelecek ?ekilde çantam?n en alt bölümüne yerle?tirdim. Uça?a binince bo? olan ön koltuklardan birisine geçici olarak oturdum. Uçak hareket edince tuvalete gitme bahanesiyle arka s?ralara do?ru yürüdüm. Bu s?rada uça??n en arka s?ras?nda F?rt?na’y? gördüm.

Hostesler servis arac? ile F?rt?na’n?n önünde durunca kay?tta olan kameram? kald?r?p hostesin arkas?ndan çekmeye ba?lad?m. Hostesin, dönerek eliyle kameram? kapatmaya çal??mas? üzerine camdan bulutlar? izleyen F?rt?na da foto?raf çekti?imi fark etti. F?rt?na eliyle i?aret etti ve “Sak?n çekme” diye ba??rd?. Bunun üzerine uçaktaki bütün polisler, hemen müdahale ederek beni engellediler. Polislerle bir süre tart??t?ktan sonra yerime oturdum. F?rt?na, uçakta sadece su içti. Yorgun ve bitkin görünen F?rt?na ve meslekta?? inerken de sürekli gözleriyle yere bakarak görüntü vermemeye özen gösterdi. F?rt?na ve di?er generaller, “Pa?am söylemek istedi?iniz bir ?ey var m?, neden gözalt?na al?nd?n?z” sorumu yan?ts?z b?rakt?lar. (Hürriyet 23.02.2010)

ÖZKÖK'ÜN YAZISINDAN ?LG?L? BÖLÜM...


....
balyoz_hurriyet

Bana göre Genelkurmay Ba?kan?’n? illegal yoldan dinleyen de, bunu internet sitesine koyan da bize çok önemli bir mesaj veriyor.

Bu ki?iler isterlerse, bu yetkilerini casusluk amac?yla da kullanabilirler.

Çünkü bunu yapma kabiliyetine sahip insan veya çeteler, devletin en mahrem s?rr? olan askeri güvenlik alan?na tecavüz edebiliyor demektir.

Bu hem hükümetin, hem de askerin önemli bir sorunudur.

Ayn? ?eyi ülkenin Ba?bakan’?na yap?lan illegal telefon dinlemeleri için de dü?ünüyorum.

* * *

Biliyorum ya biz diyeceksiniz?

S?radan insanlar?n, gazetecilerin, muhalif siyasetçilerin, ö?retim üyelerinin telefonunu illegal dinleyenler? Onlar? internet sitelerine koyanlar, yay?nlayanlar? Suçla ili?kili kanuni dinlemeleri imha etmeyip dosyalara koyanlar, s?zd?ranlar?

Onlar ne olacak?

Onlar? Allah’a m? emanet edece?iz?

??te o noktada diyorum ki.

E?er. E?er bu ülkede sivil vesayet tehlikesi yok demek istiyorsak.

Bu ay?plara, bu suçlara kar?? hepimiz tek yürek, tek bilek, tek ses halinde mücadele etmeliyiz.

Öyle araya hiç “Ama”lar koymadan, “Kurunun yan?nda ya? da yanar” bahaneleri uydurmadan, tek ses halinde.

??te o zaman sivil vesayet suçlamalar? da ortadan kalkar.


http://www.hurriyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri