forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_ali_birandDönemin Genelkurmay Ba?kan? Hüseyin K?vr?ko?lu'nun "Bin y?l sürecek." dedi?i 28 ?ubat 'postmodern darbesi'nin üzerinden 13 y?l geçti. Medya ve yarg? eliyle yürütülen darbe sürecinin on binlerce ma?duru var. ?nançlar? nedeniyle fi?lenen, i?inden at?lan ve birçok hukuk d??? uygulamaya maruz kalan binlerce ki?inin hayat? altüst oldu.

Farkl? görü?leri savunan gazeteciler de stotükonun hedefi oldu. O dönemde farkl? görü?leriyle ön plana ç?kan gazeteciler Mehmet Ali Birand, Mehmet Altan ve Nazl? Il?cak, Zaman'a ya?ad?klar? ma?duriyeti anlatt?.

Askere yönelik ele?tirilerini sak?nmayan üç gazeteci ayn? isim taraf?ndan tehdit edilmi?. Bu isim dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak. Gazeteci Mehmet Altan, Çevik Bir'e en yak?n isim olarak görülen Özkasnak'?n, Sabah Gazetesi yönetimini aray?p, "Onu süngü ucunda s?n?r s?n?r gezdiririm." dedi?ini anlat?yor. Mehmet Ali Birand, Özkasnak'?n kendini aray?p 'Siz kim oluyorsunuz da Genelkurmay Ba?kan?'na faks çekiyorsunuz?' diye paylad???n?, bunun üzerine telefonu duvara f?rlat?p k?rd???n? söylüyor. Nazl? Il?cak ise patronu Mehmet Emin Karamehmet'in Ankara'ya ça??r?larak i?ten at?lmas?n?n istendi?ini anlat?yor.

Yaz?m? karakolda gördüm

Mehmet Altan, askeri sinirlendiren olay?n 28 ?ubat sürecinde yüzde 72 oran?nda zamlanan asker maa?lar?yla ilgili yaz?s? oldu?unu belirtiyor: "30 y?ll?k bir ö?retmenin maa??n?n, askeri kariyere yeni ba?layan birisinden daha az oldu?unu yazm??t?m. Bu yaz? üzerine Erol Özkasnak, o dönem Sabah'?n Genel Yay?n Yönetmeni Zafer Mutlu'yu aray?p 'Onun makat?na süngü sokup s?n?r s?n?r gezdirece?im' demi?, benim hakk?mda." Mehmet Altan, bu tehdidin i?e yarad??? ve Dinç Bilgin ile Zafer Mutlu'nun haftada 4 gün olan yaz?lar?n? bir güne çekti?ini söylüyor. Altan, kendisi hakk?nda Çevik Bir'in Dinç Bilgin'le görü?tü?ünü de Hasan Cemal'?n Kürtler adl? kitab?ndan ö?renmi?! Bu olaydan bir y?l sonra Özkasnak'?n muhalif gazetecileri Güneydo?u gezisine götürdü?ünü belirten Mehmet Altan, "O yaz?y?, ??rnak'taki bir askerî karakolda görünce inanamad?m." ifadesini kullan?yor.

28 ?ubat'?n h??m?na u?rayan gazetecilerden birisi de Mehmet Ali Birand. And?çlara da ad? giren gazeteci, 28 ?ubat döneminde 'telefon ve mektup kampanyalar?yla' sürekli tehdit edildi?ini söylüyor. En unutamad??? olay? ?öyle anlat?yor: "Eski?ehir'de bir ?ehit cenazesinde konu?an bir muvazzaf albay?n Cengiz Çandar'? ve beni ismen hedef gösterip 'içimizdeki hainler' dedi?ini hiç unutmam. Albay? ?ikayet etmek için Genelkurmay Ba?kan? ?smail Hakk? Karaday?'ya faks çekmi?tim. Bizi hedef gösterdi?ini söylemi? ve özür dilemesini istemi?tim. Bir süre sonra Erol Özkasnak beni aray?p 'Siz kim oluyorsunuz da faks çekiyorsunuz?' diye paylam??t?. Telefonu duvara vurup k?rd???m? hat?rlar?m." Birand, 32. Gün'ü yay?ndan kald?rmas? için Çevik Bir'in, Show TV'nin o zamanki sahibi Erol Aksoy'a bask? yapt???n? da hat?rlat?yor.

Askerlerin gazetecilere bask?s?n? en a??r ya?ayan isim ise Nazl? Il?cak. 28 ?ubat uygulamalar?n?, Teoman Koman Pa?a'n?n Susurluk Komisyonu'na ifade vermekten kaçmas?n? ve Cavit Ça?lar'?n yan?nda çal??maya ba?lamas?n? ele?tirdi?ini söyleyen Il?cak, "Erol Özkasnak, yaz?lar?m nedeniyle Mehmet Emin Karamehmet'i Ankara'ya makam?na ça??rm??. Karamehmet'i azarlayacak derecede uyar?da bulunmu?. Bütün bunlar neticesinde, 1997 sonunda Karamehmet benim i?ime son verdi." ?eklinde konu?uyor

Can?m? ac?tmak istediler

Nazl? Il?cak, TRT'yle ya?ad?klar? bandrol davas?n? da bu süreçle ili?kilendiriyor. Il?cak, bu nedenle o?lunun yurtd???na kaçt???n? belirtiyor. Bu hukuksuzlu?u kendisinin can?n? ac?tmak istediklerine yoran Nazl? Il?cak, yurtd???nda çal??an o?lu Mehmet Ali Il?cak'?n askerlik tecilinin yap?lmas? gerekti?i halde, dönemin Seferberlik Daire Ba?kan?'n?n önce "Tabii ki askerli?ini tecil edebilir." dedi?ini, kendi o?lu oldu?unu ö?rendikten sonra da "Nazl? Il?cak'?n o?lu ise gelsin burada askerli?ini yaps?n." diyerek büyük bir hukuksuzluk sergiledi?ini sözlerine ekliyor.

Süreçte ak?lda kalan sözler

Gülay Göktürk (Yeni Yüzy?l): Gazeteler Genelkurmay'?n aç?klamas?n? "Ordu rahats?z oldu, ordu sinirlendi, ordu fena halde k?zd?" gibi ba?l?klarla ve büyük puntolarla sürman?etten verdi diye; haberi kaleme alan editörler de aç?klamay? "Bir nevi muht?raya" benzetti diye biz de sinip oturacaksak...

Tansu Çiller: Muhalefet tekelci sermaye ve kartelci medya ile anla?arak 'darbe k??k?rt?c?l???' yap?yor. (May?s 97)

Erzurum Bölge Komutan? Tu?general Osman Özbek: Adam olan adam gidip o krala misafir olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Ba?bakan de?il bilmem ne bakan? olursa olsun... Ulan pe... (17 Nisan 97)

Bir gazetenin muhabiri: Komutan?m haberlerimizde bir eksik var m?? Komutan?n cevab?: Yanl?? veya eksik yok. Gayet güzel. (3 Haziran 97, Radikal)

SABAH: Türkiye sizinle gurur duyuyor /Hürriyet: Gerekirse silah bile kullan?r?z. (Savc?lara ve bas?na verilen brifingle ilgili man?etin ba?l?klar?)

SÜNGÜ TAKAR GEZD?R?R?M

Mehmet Altan: Benim ba??m? belaya sokan yaz?, profesörlerin ve generallerin maa?lar?n? k?yaslayan yaz?yd?. Telefon edip gazete yönetimine, onun makad?na süngü takar, cepheleri gezdiririm demi?ti.

Çevik Bir'den Milliyet Gazetesi yönetimine: Albright'?n aç?klamas?n? neden bu kadar büyüttünüz? ?imdi oraya da m? iki general göndermem gerekiyor?.. (Milliyet, ertesi gün haberleriyle kendini affettirdi)

Mehmet Barlas: Bana Taha Akyol anlatt?: "Çevik Bir Ayd?n Do?an'? ele?tiriyor. 'Gazetendeki baz? yazarlar türban konusunda, genç k?zlar?n ba?örtüsü konusunda yanl?? yaz?yor' diyor. Ayd?n Bey, Çevik Bir'e 'gel kendileri ile konu?' diyor. Bunun üzerine Çevik Bir gazeteye geliyor. Genelkurmay ikinci ba?kan? yazarlar ile toplant? yap?yor. Taha Akyol kendisine soruyor. 'Niye Türk toplumunun geleneklerine bu kadar kar?? ç?k?yorsunuz? Bunun için Türkiye'de çok de?erli sosyologlar var. Niye onlara dan??m?yorsunuz?' diyor. Çevik Bir de 'E?er sosyologlara dan???rsak bu konudaki kararl?l???m?z da??l?r.' diyor.

Cumhurba?kan? Demirel: Bazen siyasal ço?unluk say?sal ço?unluktan önemlidir. (Hükümeti kurma görevini say?sal ço?unlu?u olan Çiller'e de?il de Mesut Y?lmaz'a vermesini böyle savundu.)

Mesut Y?lmaz: Höt dendi?inde kaçanlar?n ülkeye de, devlete de yarar? yoktur. (Mart 98. Asker bildiri yay?nlay?nca geri ad?m att?.)

YA?LI KAZI?A OTURTURUZ

Bir general: "Git söyle o kad?na, ileri geri konu?mas?n. Gelirsek ?çi?leri Bakanl???'n?n önünde ya?l? kaz??a oturturuz..." (?çi?leri Bakan? Meral Ak?ener'e yönelik söylenen söz.)

Cumhurba?kan? Süleyman Demirel: Merve Kabakç? ajan provokatör. (Ba?örtüsüyle Meclis'te yemin etme giri?imine gösterdi?i tepki)

Sabah yazar? Can Atakl?: Türk bas?n? çok kötü bir s?nav verdi. 28 ?ubat süreci içerisinde özellikle büyük gazete ve televizyonlar?n yapt??? haberlerin yüzde 90'? (doksan) yaland?r. Biz yazd?k, biz okuduk... ?emdin Sak?k'?n ifadelerine o sat?rlar, (Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birand'? terör örgütüyle irtibatl? gösteren ifade) ?stanbul sosyetesiyle s?k? f?k? olan bir komutan taraf?ndan eklendi. Yay?mlanmamas? halinde gazeteyi bat?rmakla tehdit etti. (Öküz Dergisi'ne yapt??? aç?klama, 22 Aral?k 99)

Çevik Bir: Kin kusanlar? bir süre izleyece?iz. Hemen aç??a ç?kt?lar. Di?erlerinin de t?ynetleri görüldü. Bunlar?n dinle, imanla, Allah'la ilgileri yok. S?rf menfaatleri para. (Cumhurba?kan? adayl???na tepki gösterenlere verdi?i cevap)

Cengiz Çandar (Sabah): Hizbullah'? palazland?r?p, bir cinayet makinesi haline dönü?mesinde ba?rolü oynayanlar 28 ?ubat'ta ne rol ald?lar. Bir haf?zan?z? yoklay?n bakal?m. Susurluk üzerine 28 ?ubat'?n gelmesiyle örtbas edilmedi mi?

Hürriyet Gazetesi ba?yazar? Oktay Ek?i: Baz? arkada?lar?m?za iftira edenlere yard?mda bulunmu? gibi olduk. Böyle adi bir tertibin içinde devletin bulunabilece?ini nereden bilebilirdik? (Sak?k and?c?n?n gazetesinde yay?mlanmas?yla ilgili günah ç?kard?.)

Eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Özkasnak: O dönemde Genelkurmay karargâh?yla çal??abilmek için askerî kaynakl? haber k?r?nt?lar?n? bile man?et yaparak komutanlara yaranmaya çal??an, karargâh bir ?ey söylemeden haber kaynaklar?n? ihbar eden kalemler, bugün benim kaynak soru?turmas? yapt???m? iddia eden kalemlerdir. Espri yapmaya cüret bile edemezlerdi.

Bülen Ecevit: Medyaya büyük sermayeler giriyor ve bunlar politikada fazlas?yla etkili oluyor. Bu durum beni rahats?z ediyor. RTÜK Yasas? benim hükümetim taraf?ndan ç?kar?ld? ama her ?eye gücümüz yetmiyordu. (5 ?ubat 2003)

Eski TOBB Ba?kan? Fuat Miras: Askerlerin müdahalesine iki gün kalm??t?... Biz bütün Türkiye'de üretimi durduracakt?k. Hayat felç olacak, elektrik, su kesilecekti... Hükümet mecburen çekilecekti. (4 Haziran 2001)

Mehmet Ali Birand: En demokrat?m?z dahi, Refah'a kar?? asker kart?n? kullanmakta bir sak?nca görmedi. (2 Mart 2007)

http://www.zaman.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri