forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul_ozkokDün gece 32. Gün program?na konuk olan Ertu?rul Özkök, kendisi de dahil kö?e yazarlar?n?n çuvallad???n? söyledi. "Askeri darbe olursa gazetecili?i b?rak?r?m" diyen Özkök, Erdo?an'?n yapt??? çok ?eyi destekledi?ini de aç?klad?.

Birand'?n sundu?u 32. Gün program?n?n konu?u Ertu?rul Özkök'tü...  

??te Özkök'ün konu?mas?ndan sat?r ba?lar?...

KÖ?E YAZARLARI ÇUVALLADI

Mehmet Ali Birand: Türkiye nereye gidiyor?

Ertu?rul Özkök: Ben son günlerde siyasi analizlere bakm?yorum, ekonomi analizlerine hiç bakm?yorum... Çünkü ya?ad???m?z son iki y?l, çok güvendi?imiz teorislerin siyaset alan?nda olsun, ekonomi alan?nda olsun hepsinin çuvallad??? bir dönem oldu. Sadece onlar?n de?il, kö?e yazarlar?n?n da çuvallad??? bir dönem oldu. Buna ben de dahilim... Hiç beklemedi?imiz olaylarla kar?? kar??ya kald?k. Kimse ne oldu?unu anlamad??? için kör inançlara sar?l?yoruz. Ortaya somut bir olay ç?k?yor. Bu somut delil konusunda iki yakla??m?m?z oluyor. Birimiz, 'ya bak gördünüz mü a?a??l?k herifler, somut bir delil ç?kt?, i?te bak?n burnunu sürttüm' diye bak?yor. Öbürü, 'Hay?r somut bir delil de?il bu karde?im, bu sizin uydurman?z' diyor.

Bu anomi durumlar?nda, toplumlarda ?öyle kötü ?eyler ç?kabilir. Hiç kimsenin kendinden emin olmad??? dönemlerde bir siyasetçi ç?k?p, çok emin bir dille, çok sert, çok dominant bir dille söylemde bulunmaya ba?lad??? zaman, o toplumlar için çok büyük tehlike var demektir.

BA?BAKAN'DAN SÖZ EDEREK R?SK ALAMAM

Mehmet Ali Birand: Ba?bakan'dan söz ediyorsun sen ?imdi...

Ertu?rul Özkök: Ben kimseden söz etmiyorum Mehmet Ali... Ba?bakan'dan özellikle söz etmek istemiyorum, çünkü ?u anda o riski almak da istemiyorum.

Mehmet Ali Birand: Risk olarak görüyorsun...

Ertu?rul Özkök: Yani... Kö?e yazarlar?yla ilgili söyledi?i laflar?n oldu?u dönemlerde... Ben kimseden söz etmiyorum...

TÜRK?YE'N?N KURUMLARINI ZEDELEMEN?N K?MSEYE YARARI OLMAZ

Özkök: Türkiye'nin kurumlar?n?n zedelenmesinin hiç kimseye yarar? olmayaca??n? dü?ünüyorum. Bu toplumda kimse elindeki gücü sonsuza kadar götüremiyor. Biz ne güçlü adamlar gördük bu toplumda.

12 EYLÜL ÜLKÜCÜLER?N BURNUNU SÜRTTÜ

Türkiye'yle ilgili çok karamsar bir tablo çizmiyorum. Hatta Türkiye'nin gerçek demokrasiye bundan sonra geçece?ini dü?ünüyorum. Ama bir dakika... 28 ?ubat'taki hoyratl?klar? biliyoruz, ?imdi 12 Eylül Türkiye'de ülkücülerin, a??r? solcu adamlar?n burnunu sürttü. Ülkücülerde ve devrimcilerde, 'Karde?im sen buray? zor yoluyla ele geçiremezsin' duygusu yaratt?.

Bu dönem de ulusalc?lar?n ve darbe isteyenlerin 'terbiye' edildi?i bir dönem. Bunu en rahatl?kla ben söylüyorum, bana 28 ?ubatç? ?ucu bucu diyorlar ama ben hayat?m boyunca askeri darbeyi savunmad?m.

ASKER? DARBE OLURSA GAZETEC?L??? BIRAKIRIM

Birand: 28 ?ubat'ta neyi savunmu?tun?

Özkök: Darbeyi savunmad?m tam aksine iki üç defa yaz? yazd?m... Bu ülkede askeri darbe olursa ben gazetecili?i o gün b?rak?r?m. Çünkü ertesi gün yazaca??m yaz?y? yay?nlayamam. Yay?nlayamayacaksam da yazmam daha iyi... O zaman gider bir marjinal dergide mücadelem varsa yapar?m, yoksa da kenara çekilirim.

28 ?UBAT'TA HAKSIZLIKLAR YAPILDI

Bunu yazd?m da ben zaten... 28 ?ubat'ta ben Çiller'in Erbakan'?n kanunsuz uygulamalar?na kar?? mücadele ettim. Ba?bakanl?k konutuna tarikat liderlerinin getirilmesine kar?? ç?kt?m.

BU DÖNEMDE DE HOYRATLIKLAR YAPILIYOR

Özkök: Ben çifte standarda kar??y?m. Bu dönemde de ak?l almaz hoyratl?klar yap?l?yor. Mesela Tuncay Özkan... Tuncay Özkan'?n benden haz etmedi?ini dünyada bilmeyen kimse yok. Televizyonda her ak?am bir kaç ki?iyi ç?kart?p bana küfür ettiriyordu. Ona ra?men bir kere dava açmad?m. Ama insaf ya insaf... Hakk?nda ne suçlama oldu?u bilinmeden bir y?ld?r içerde yat?r?l?r m?? Mustafa Balbay mesela... Hiç fikirlerimiz uyu?maz... Yalç?n Küçük... Beni idama mahkum ediyordu televizyonlarda... Ama ben empati duygumu kendim gibi dü?ünmeyenlerden ba?lat?yorum. Bu ya?ad?klar? herkesin ba??na gelebilir...

BEN? ERGENEKONCU ?LAN ETT?LER

Mesela beni man?etten gösterdiler Türkiye'nin en demokrat gazetesinde, Ergenekon çetesinin üyesi diye. Az?c?k izan? ve mant??? olan insan bunu yapar m?? Bir ki?i de ç?k?p özür dilemedi benden...

Listenin medya çetesinin ba??nda Dinç Bilgin var. Alt?nda iki tane onun yan?nda çal??an gazeteci... Bekir Co?kun ve Enis Berbero?lu... Onun alt?nda Hüseyin Gülerce... Gülerce kim? Benim çete arkada??m, Fethullah Gülen'in sa? kolu... Onun alt?nda Selahattin Sad?ko?lu... En altta da ben...

Bu ülkenin istihbarat te?kilat?n?n bu saçma sapan belgeyi al?yor, daha sonra da kamuoyuna ç?karak 'Ya saçma sapand?, gülüp geçilecek bir belgeydi' diyor... Ama bunu al?yor Ba?bakanl??a, Genelkurmay'a gönderiyor... Ergenekon savc?lar? da belgeyi istiyor ve belge hala Ergenekon dosyas?nda duruyor. Kurunun yan?nda ya? da yanacaksa, böyle bir süreçten demokrasi ç?kmaz.

ASKERE KAR?I HOYRATÇA DAVRANILIYOR

Birand: Askere kar?? da hoyratça davran?l?yor mu?

Özkök: Bence davran?l?yor. Ve ben bunun Ergenekon davas?na zarar verece?ini dü?ünüyorum.

Birand: Bundan önce AK Parti'nin ma?dur oldu?u bir görüntü vard? kamuyounda bugün asker ma?dur duruma dü?tü gibi...

Özkök: Belli ki askerin içinde de bir tak?m sorumsuz, darbe merakl?s? insanlar varm??... Her kurumun içerisinde var... Gazetecili?in içerisinde kötü insanlar yok mu? Polisin içinde yok mu? Bu dönem geçtikten sonra polisin içinde neler ç?kacak onu da görece?iz. Bundan dolay? ne askeri ne de polisi suçlamak gerekir... Ama kurumlar?n bunlar? temizlemeleri gerekir diye dü?ünüyorum. Yaln?z bana yava? yava? komedi gibi gelmeye ba?lad?. Geçen gün kaç tane darbe plan? ç?kt? diye bakay?m dedim. A?a?? yukar? 20-30 tane darbe plan? var, son seki y?lda... Fakat darbe yok! Buna cürret edilmesi dahi vahim bir ?eydir... Bunun cezas? da verilmelidir.. Ama lütfen bunu imzas?z ihbar mektuplar?yla yapmay?n.

ALBAY AL? TATAR BO?A ?NT?HAR ETT?

?ntihar eden Albay Ali Tatar'la ilgili geçenlerde iki tane rapor ç?kt? el yaz?lar? ona ait de?il... Peki karde?im, bu adam? man?etten verenler, ayn? man?etten bunu düzelttiler mi? Birimiz, 'ya bu adama yaz?k olmu?' dedik mi? Kurunun yan?nda bir ya? yand?. Ve fena yand? yani, adam s?kt? gitti...

BU ORDU DARBE YAPAMAZ

"Bu ordu kesinlikle darbe yapamaz. içinden ç?kan bir kaç tane manyak yaparsa da bast?r?l?r... Hep beraber bast?r?r?z. Bugün ?spanya'dakinden çok daha fazla güç birli?iyle bast?r?l?r hem de... ?imdi bunu dü?ünen bir salak varsa da bence içine t?ks?n onu. Bu toplumda art?k darbeye, toplumun tüm katmanlar? kar?? ç?kar. Ben sadece diyorum ki, 'Demokratik bir nizam? temsil ederken bunu haks?zl?klar, hukusuzluklar üzerine kurmayal?m.

ÖZKÖK TEZGAHTAR MI MEDYA VAL?S? M??

Birand: Ba?bakan diyorki medya patronlar?na; 'Tezgahtar?n kötüyse bunu de?i?tireceksin, sana zarar veriyor'... Sen kötü bir tezgahtar oldu?un için mi b?rakt?n genel yay?n yönetmenli?ini? Ba?bakan'?n bu dü?ünce tarz?n? nas?l buluyorsun? Özkök: ?una kat?l?yorum... Kötü bir tezgahtarsa bir gazeteyi yöneten insan, patronun de?i?tirmesi laz?m. Çünkü ac?mas?z bir rekabetin en yo?un oldu?u sektör buras?. Bu söze kat?l?yorum ama arkas?ndaki niyete pek kat?lm?yorum. Türkiye'de fazla kö?e yazar? var.

Birand: Sen de kö?e yazar?ndan pek haz etmezsin... Asl?nda edersin de, 'Bu sizin tapulu mal?n?z de?il' dersin... Asl?nda Ba?bakan'la o konuda ayn? dü?ünüyorsun...

Özkök: Yok ayn? dü?ünmüyorum... Ben Hürriyet'te hiç kat?lmad???m yazarlar? 28 ?ubat'ta da korudum, sonras?nda korudum. Do?an Yay?n Holding'in koydu?u ilkeler var... Ben orda ?unu diyorum; 'Karde?im lakap takmayacaks?n, libo?, bilmemne, ?u, bu... Tak?nt? haline getirmeyeceksin, iftira atmayacaks?n, hakl?ysa düzeltme hakk?n? kullanacaks?n...' Bunlar? ben söylüyorum...

BA?BAKAN'DA B?AT KÜLTÜRÜ VAR

Ba?bakan'?n kültürüyle bizim kültürümüz farkl?. Biz itiraz kültüründen geliyoruz. Benim ailemde babaya itiraz, aile yap?s?n?n bana verdi?i kültürün en önemli parças?d?r. Ama Ba?bakan'?n geldi?i ?eyde biat kültürü var... Babaya kar?? ko?ulsuz itaat duygusu var. Bu ikisi farkl? kültürler.

Ba?bakan ne yaz?k ki art?k ?u noktay? geçti, ele?tirel falan diye bakm?yor. Öyle bir hava yaratt? ki, ele?tirmeyi b?rak, tarafs?z bile konu?mayacaks?n havas?na büründü. Bu beni ürkütüyor.

?K? YAZIMI GER? ÇEKT?M

Çok samimi bir ?ey söyleyeyim... Çankaya'daki zirvenin alg?lanmas?yla ilgili yaz? yazd?m, fakat o yaz?lar? geri çektim... Nedeni de Ba?bakan'?n konu?mas?yd?... Yay?nlamama nedenim korku de?il, ben kimseden korkmam Allah'tan ba?ka... Ancak benim yaz?m yüzünden patronuma ve çal??t???m kuruma zarar gelmesini istemedim.

TAYY?P ERDO?AN'I DESTEKL?YORUM

Özkök: Erdo?an'?n yapt??? bir çok ?eyi can? gönülden destekliyorum...

Birand: Mesela...

Özkök: Özelle?tirmeler, ekonomideki popilizme papuç b?rakmayan tavr?, Avrupa Birli?i, K?br?s konusundaki tavr?, Kürt aç?l?m?... Bunlar az ?eyler de?il... Ama bas?n özgürlü?ü konusunda ba?bakan, çok vahim bir zihniyete sahip. Ergenekon davas?n?n sürdürülmesi konusunda çok vahim hatalar yap?l?yor. Bu vahim hatalar yüzünden o davada yarg?lanan gerçek darbeciler ve çete liderleri be? y?l sonra beraat edecekler ve ?erefli birer vatanda? olarak aram?za dönecekler.

Milliyet Online

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri