forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_ali_birand_ridvan_akarShow TV'nin eski patronu Erol Aksoy 28 ?ubat'?n ya?and??? günlerde görevdeki baz? generallerin 32. gün program?n? yay?ndan kald?rtmak için inan?lmaz bask?lar yapt???n? aç?klamas?ndan sonra Mehmet Ali Birand CNN Türk'te canl? yay?na kat?larak olay?n detaylar?n? anlatt?...
O günlerde can güvenli?inden endi?e etmeye ba?lad???n? anlatan Birand, ?unlar? söyledi...
 

Bir gün Erol Aksoy arad?. Bir patron-çal??an de?il, arkada? ili?kimiz vard?.

“Benim bir bankam var elimden alabilirler” dedi. Önce etrafa haber sald?k. Hükümette olanlarla röportajlar yapmaya çal??t?k. Herkes kaç?nd?. O s?rada üniversitelerden canl? yay?nlar yapmaya ba?lad?m. Ve gençleri 32. Gün’e sahip ç?karmaya çal??t?m. ODTܒde yay?n?m?z vard?. Erol Aksoy telefon etti. “Yine Genelkurmay’dan arad?lar, hala kald?rmad?n 32. Gün’ü. E?er bu gece ODTܒdeki programda kalk?p da asker aleyhine bir ?eyler söylerse sizin için iyi olmaz dediler” dedi. “Mehmet Ali, ne olursun yapma” dedi. Hiç unutmam, Ya?ar Okuyan konuktu. Yay?ndan önce ç?kt?m dedim ki “Arkada?lar ben sizin iki duda??n?z?n aras?nday?m. E?er siz bugün yönetimin veya askerin aleyhine bir slogan att???n?z taktirde 32. Gün’ün ve benim hayat?m bitmi? olacak”.

O gün o çocuklardan hiçbiri askerle ilgili bir laf etmedi.

Erol Aksoy direndi, benimle devam etme yollar? arand?, sa?a sola telefonlar açt?k. Sonra bakt?k zaten May?s ay?na gelinmi?ti. Haziran’dan sonra tatile ç?kacakt?k. Biz erkenden kendimizi tatile ç?kard?k, s?rf “asker bizi yay?ndan kald?rd?” denmesin diye.  

“Çevik Bir benim program?mda intihar etti” 

O Dönemde Çevik Bir olaylar?n ba??ndayd?. Aradan zaman geçti, emekli oldu. Ve Cumhurba?kanl???na adayl???n? koydu. Ve CNN TÜRK’teki Man?et program?nda bitti. Öyle bir söyle?i yapt? ki resmen intihar etti. Bir daha da Cumhurba?kanl??? konu?ulmaz oldu. Erol Aksoy’a o dönemki yüreklili?inden dolay? çok ?ey borçluyum. O dönemde korkmamak mümkün de?ildi. TSK seni dü?man ilan etmi?. Sabah gazetesine emretmi?, seni kovdurmu?. O dönemde kendimi çok yaln?z hissettim.   
DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri