forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

'VAY ?EREFS?Z' MAN?ET?YLE HAYATIMIZI B?T?RD?LER!

Aktif .

hurriyet_vay_serefsizErtu?rul Özkök'ün ba??nda bulundu?u dönemde Hürriyet'tin Ahmet Kaya için att??? "Vay ?erefsiz" man?etinden sonra nas?l bir duruma dü?tüklerini anlatan Ahmet Kaya'n?n e?i Gülten Kaya, Özkök'e a??r suçlamalarda bulundu... 


Gülten Kaya, Hürriyet gazetesinin e?i Ahmet Kaya için 20 Temmuz 1999’da att??? Vay ?erefsiz” man?etinden sonra hayatlar?n?n bitti?ini söyledi.

Habertürk televizyonunda Balçiçek Pamir’in “Söz Sende” program?n?n konu?u olan Gülten Kaya, Hürriyet Gazetesi’nin eski genel yay?n yönetmeni Ertu?rul Özkök’e sert ele?tiriler yöneltti...

Özkök’ün Hürriyet’e att???  “Ay?p ettin gözüm” ve “Vay ?erefsiz” man?etlerini hat?rlatan Gülten Kaya, “Vay ?erefsiz’den sonra bizim hayat?m?z bitti” dedi.

"AVRUPA’YA G?D??? NUC?ZEV?"

Pamir’e “Yar?n Habertürk gazetesinde birisi için böyle bir man?et atarak deneyin bak?n o insan?n hayat?n? nas?l yok etmi? olursunuz. Sizin marifetinizle her an öldürülebilir. Ahmet Kaya’n?n buradan salimen Avrupa’ya gidi?i son derece mucizevî.” diyen Kaya, “vay ?erefiz man?etinden sonra” neler ya?ad?klar?n? ?öyle anlatt?:

“O ba?l?ktan sonra inan?lmaz ?eyler oldu bizim hayat?m?zda. Soka?a ç?kamaz olduk. Aç?kças? çok konu?mad?k böyle ?eyleri. Yüzüne yerle?en ifadeyi unutmuyorum ben. Hayat?m boyunca da unutmayaca??m. Çok k?sa mesafeler aras?nda olan evimizle ofisimiz aras?nda gidip gelememeye ba?lad? Ahmet. Sokaktaki insanlar gazeteler bir ?ey yaz?nca onu tart??mas?z do?ru kabul ediyorlar.”

“D?NK G?B? ÖLDÜRÜLECEKT?”

Hrant Dink için yap?lan yay?nlara da göndermede bulunan Gülten Kaya, Ahmet Kaya’n?n da ö dönem Dink gibi sald?r?ya u?ramas?n?n an meselesi oldu?unu söyledi. Gülten Kaya Kaya, Ahmet Kaya için o dönem yap?lan yay?nlara “dolayl? cinayet” dedi.

“DOLAYLI C?NAYET”

Kaya ?unlar? kaydetti: “ Hrant Dink olay?nda oldu?u gibi siz bir süreci köpürtüp bir noktaya getiriyorsunuz. Sonra “buyurun” diye at?yorsunuz önlerine. Ku?kusuz oradan ç?k?p, sevgili Rakel’in (Rakel Dink – Hrant Dink’in e?i) deyimiyle bebekten yarat?lm?? bir katilin Ahmet’e fiilen zarar vermesi an meselesiydi. Onun için baz? gazeteciler Ahmet Kaya’n?n aram?zdan ayr?l???na “dolayl? cinayet” diyorlar. Çok kabul ediyorum bu tan?m?. Bu bir dolayl? bir cinayettir. Bunda çok ciddi pay? vard?r o insanlar?n. Onun için böyle ekranda falan ben konu?urken bile kirlendi?imi hissediyorum. Yani bu insanlar?n bahsi geçti?inde kirlendi?imi hissediyorum. Kirleniyorum adeta. Bu insanlar hala gazete yönetiyorlar hala ekranlarda olabiliyorlar ve hala konu?abiliyorlar.”

"AYIP ETT?N GÖZÜM" MAN?ET?

14 ?ubat 1999 tarihli Hürriyet, Ahmet Kaya'n?n sonradan fotomontaj oldu?u ortaya ç?kan PKK bayra?? önündeki resmine istinaden man?etinde "Ay?p ettin gözüm" ifadesini kullanm?? ve ?u ifadelere yer vermi?ti: "Ona Türk-Kürt diye bakmad?k... Türküleriyle a?lad?k, güldük... TV'lerden evlerimize konuk ettik... Meyhanelerimizde rak? içtik... Sakal?, atk?s? ve göbe?i ile bizden biriydi çünkü... Me?er öyle de?ilmi? Ahmet... Bebe?e, kad?na, dedeye, askere kur?un s?kanlardanm??... PKK'l? Ahmet... Yaz?klar olsun..." http://webarsiv.hurriyet.com.tr/

“VAY ?EREFS?Z” MAN?ET?

Hürriyet bu sefer 20 Temmuz 2009 tarihli nüshas?nda, "Vay ?erefsiz" ?eklinde Türk bas?n?nda e?i görülmemi? a??rl?kta bir man?etle ç?karak Ahmet Kaya için a??r ?u ifadeleri kullanm??t?: “?ark?c? Ahmet Kaya, milyarlar kazan?p ekme?ini yedi?i Türkiye'ye yine kin kustu, ‘‘Arabam?, ?erefsizlerin memleketinde b?rakt?m’’ diyerek 64 milyona hakaret etti.” http://webarsiv.hurriyet.com.tr/

"DAHA YUMU?AK ATAB?L?RD?M"

Ertu?rul Özkök geçti?imiz günlerde 32. Gün Program?nda Mehmet Ali Birand’?n sorular? cevaplam?? ve Ahmet Kaya için att??? “Ay?p ettin gözüm” ve “vay ?erefsiz” man?etlerinin a??r oldu?unu söylemi?ti.

Özkök ?unlar? söylemi?ti: “En büyük hata de?il de, hata diyelim. Mesela Ahmet Kaya, çok sevdi?im bir müzisyendi; magazinciler gecesinde ben de oradayd?m; ama o konu?may? yapmadan kalkm??t?m. Bugün olsa, onun hakk?ndaki o iki man?eti, daha yumu?ak atard?m. Gerçi, ayn? ?ey Ahmet Kaya için de geçerli, ke?ke öyle bir gecede dü?üncelerini biraz daha yumu?ak tonda dile getirseydi.” (Haber 7) 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri