forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

fatih_altayli  Star Gazetesi yazar? Ergun Babahan'?n Taraf Gazetesi'ne verdi?i mülakatta Fatih Altayl?'y? M?T ajanl???yla suçlamas? ve sonras?nda Altayl?'n?n kar?? cevap vermesiyle ba?layan tart??ma sürerken, benzer bir tart??ma tam 10 y?l önce de yap?lm?? ve haftalarca tart???lm??t?. Fatih Altayl? o günlerde sacede DKM'ye konu?mu? ve hakk?ndaki iddialara cevap vermi?ti...


??TE FAT?H ALTAYLI'NIN 2000 YILINDA AHMET TEZCAN'A M?T AJANLI?I TARTI?MASIYLA ?LG?L? VERD??? RÖPORTAJ

Fatih Altayl? anlat?yor:

"Nas?l M?T Ajan? oldum!"(1)

Söyle?i: Ahmet Tezcan

Önce kinayelerle ba?layan daha sonra iyice ayyuka ç?kan M?T Ajanl??? suçlamas? var. Nedir bu, nerden ba?lad??

Bu nerden ba?lad?. Bunu ilk ba?latan ki?i editör Haluk ?ahin, U?ur Dündar'?n yard?mc?s? Haluk ?ahin. O'nun dayanak gösterdi?i ise, Tuncay Özkan, Kanal D Haber Müdürü. Tuncay Özkan'la yaz?lar?m?zla bir dönem birbirimizle at??t???m?z zamand?. Hakim Akman Akyürek meselesiyle ilgili olarak Tuncay Özkan, Hakim Akman Akyürek 'in mezar?n?n ba??nda "kan?n yerde kalmayacak" demi?ti. Ben de bir gazetecinin böyle bir ?ey söylemeye hakk? olmad???n? söylemi?tim radyoda. Daha sonra aram?zda bir gerginlik olu?tu Tuncay Özkan'la. Bunun üzerine ve ben hakim Akman Akyürek'le ilgili kimi yaz?lar yazd?m. Tuncay Özkan da kendi arkada??n? savunmak için (hangimizin hakl? oldu?u çok önemli de?il burda) bir tak?m yaz?lar yazd?. Ben kendi tezlerimi koydum, Akman Akyürek'in kimli?i, ki?ili?i ili?kileriyle ilgili olarak; O da kendi tezlerini koydu. Ve aram?zda düzeyli diyebilece?im bir at??ma dönemi ya?and?. Ancak bir süre sonra bu düzey ortadan kaybolmaya ba?lad?. Bir televizyon program?nda ben konuktum. NTV'de Enine Boyuna program?nda ve kar??m?zda oturan ki?i de eski M?T müste?ar? Teoman Koman'd?. Ben Teoman Koman'a çe?itli sorular soruyordum. Yani hem M?T hem de J?TEM ile ilgili çe?itli sorular soruyordum. M?T müste?arl??? döneminden ili?kileriyle ilgili ve J?TEM ili?kileriyle ilgili, Tu?general Veli Küçük ile ilgili olarak sorular soruyordum. O s?rada telefonla oraya ba?lanan Tuncay Özkan, M?T'i savunan, Teoman Koman'? savunan bir tak?m laflar etti bana. Ve o günden sonra bizim aram?zdaki bu tart??ma zemini biraz ç??r?ndan ç?kmaya ba?lad?. Bir süre sonra Türkbank ihalesiyle ilgili olarak kimi iddialar gündeme geldi?i zaman, Tuncay Özkan'la biz ba?bakanl?k konutunda dönemin ba?bakan? Mesut Y?lmaz'?n huzurunda kavga ettik, at??t?k diyeyim daha do?rusu, sözlü bir at??ma meydana geldi. At??man?n gerekçesi ?uydu; Mesut Y?lmaz, Tuncay Özkan'?n Allaattin Çak?c?, Eyüp A??k ve Korkmaz Yi?it üçlüsü aras?ndaki telefon konu?malar?n? içeren bir band? Tuncay Özkan'?n kendisine getirip dinletti?ini, kö?kte bununla ilgili Tuncay Özkan'la bir toplant? yapt?klar?n? ve daha sonra da bu bantlar?n Fikri Sa?lar taraf?ndan bas?na aç?kland???n? söyledi. Ben de orda ?unu sordum Mesut Y?lmaz'a dedim ki "Bir gazetecinin size bu bantlar? kendisi yay?nlamay?p size getirip dinletmesini ve dinlettikten sonra hala yay?nlamamas?n? nas?l kar??l?yorsunuz?"dedim. Tuncay Özkan buna çok bozuldu. Orda da bir at??ma oldu. "Ben gazeteciyim sen benim ne yapaca??ma karar veremezsin, kar??amazs?n" dedi. Orda bir gerilim ya?ad?k biz Tuncay Özkan'la. Zannediyorum bu gerilimlerin sonucunda da Tuncay Özkan bir gün benimle ilgili benim onun bir yaz?s?n?n tersine yazd???m bir yaz?yla ilgili olarak ?unu söyledi: "Kimileri gidip M?T'ten zarf al?rlar, kimileri o zarflar?n içeri?ini bilirler." Tuncay Özkan'?n kastetti?i, daha sonra ben kendisine sordu?umda ne kastetti diye, kastetti?i benim M?T'ten bilgi ald???md?. Ve bu ald???m bilgileri de?erlendirmeden yazd???m ?eklindeydi. Kendisinin ise bunlar? de?erlendirerek yazd???n? söylüyordu. Ve ben bu bilgilere zaten haizim diyordu. Fakat bunu kendisi bana bu ?ekilde aç?klad?. Dedi ki ben bunu demek istedim. Daha sonra editör Haluk ?ahin, Tuncay Özkan'?n bu yaz?s?ndan hareketle benim aleyhime bir yaz? yazd?. "Siyah Kod Adl? Kalem"diye. M?T'te benim bir kod ad?m yok. M?T'de bana Fatih Altayl? derler, size de san?r?m Ahmet Tezcan derler. Çünkü bir kod ad?m olmas? gerekmiyor benim, sizin de gerekmiyor. Normal insan?n kod ad? olmaz. ?imdi bakt???n?z zaman, benim M?T'le ili?kimin olmas? çok kabil de?il, gazetecilik ili?kisinin ötesinde bir ili?ki, ki benim gazetecilik ili?kilerim M?T'le çok dü?ük düzeydedir. Çünkü yazd???m konular istihbarat konular? de?il, yani ben M?T'in tarihçesini anlatan kitaplar yazmad?m. Ya da üzerinde "Çok Gizli" yazan belgeler yay?nlam?yorum hiç bir zaman ya da normalde edinemeyece?im görüntüleri bulup da yay?nlam?yorum. Gizli kamera görüntüleri yok bende. Ya da polis kameras? görüntüleri yok. Haluk ?ahin bunlar? yazd?. ?imdi Haluk ?ahin'in bunlar? yazd??? döneme bakt???n?z zaman, benim Haluk ?ahin'in i? vereniyle de kimi sorunlar ya?ad???m bir dönemdir bu. Haluk ?ahin'in paras?n? kazand??? ki?iyle benim aramda meydana gelen kimi gerginlikler sonucunda Haluk ?ahin'in bu yaz?y? yazd???n? dü?ünüyorum ben. Kolayd?r tabii bir insana M?T mensubu demek. CIA mensubu da diyebilirsiniz. ?imdi ben de size CIA mensubusunuz desem, siz de bunun tersini veyahut düzünü kan?tlayamazs?n?z. Ben de bunu kan?tlayamam. ?imdi benim ne yapmam gerekiyor? Gidip M?T'ten "Hay?r ajan?m?z de?ildir" diye yaz? alsam neyi ifade eder veyahut da tam aksine M?T "bu bizim ajan?m?zd?r" dese neyi ifade eder. O yüzden ben bunu çok ciddiye almamaya çal??t?m. Yani Haluk ?ahin bunu yazd? diye...

Haluk ?ahin'in bunu yazmas?n? ki?isel bir husumete mi ba?l?yorsunuz?

Ki?isel bir husumeti var. Burada sözünü etmek istemedi?im ki?isel bir husumeti var. Kendisinin ve i?verenin ç?karlar?na dokundu?umu dü?ünüyor Haluk ?ahin.

??vereni derken, ikiniz de ayn? yerde çal??m?yor musunuz?

Yok, o ba?ka bir ki?iye ba?l? ba?ka bir birilerine ba?l? olarak çal???r. Ba?ka bir programa ba?l? olarak çal???r.O programla benim aramdaki gerginlik, art? Haluk ?ahin'in ?irket içi, yani grup içi meselelerinden kaynaklanan sorunlar? var. Tabii bunlar çok özel oldu?u için aç?klaman?n gere?i yok ama, sorunlar? var benimle sorunlar? o ?ekilde halletmeye çal??t?. Yani bana karalama kampanyas? açt?lar. Çünkü Haluk ?ahin ve onun gibi kafalar böyledir,.birincisi parayla sat?n al?nabilir insanlar oldu?unu dü?ünüyorum ben bunlar?n,.ikincisi de yalanc?d?rlar. Çünkü Haluk ?ahin o yaz?y? yaz?nca ben do?rudan do?ruya Do?an Medya grubunun ya da Do?an Yay?n Holding'in ba?kan? Mehmet Ali Yalç?nda?'a gittim. Dedim ki bu yaz?n?n beni hedef ald???n? söylüyor kimileri, ben bir ajan de?ilim ama tariflerle bana ula?maya çal??t??? söyleniyor. Lütfen kendisini ça??r?n?z ve sorunuz, e?er bu ki?i bensem bunu lütfen kan?tlas?n ve siz bir i?veren olarak bir gizli servis mensubunu çal??t?r?p çal??t?rmama konusunda karar?n?z? veriniz ve beni kovunuz ya da kovmayacaksan?z da M?T ajan? oldu?umu biliniz onun ispatlayaca?? do?rultuda veyahut da e?er ispatlayam?yorsa lütfen bunun i?ine son veriniz. Mehmet Ali Yalç?nda? bu yakla??m?m? son derece do?ru buldu ve Haluk ?ahin ça?r?ld?. Haluk ?ahin o yaz?da kastetti?i ki?inin ben olmad???m? söyledi Mehmet Ali Yalç?nda?'a. Mehmet Ali Yalç?nda?'?n bu duruma ne derece inand???n? bilemiyorum ama, Haluk ?ahin'in ben Fatih Altayl?'y? kastetmiyorum dedikten sonra yapabilece?i bir ?ey yoktu.

Peki ?öyle bir tak?m iddialar var. Haluk ?ahin'in haber merkezi dan??manl???ndan ayr?ld?ktan sonra, U?ur Dündar'?n haberi b?rakmas? üzerine o da oradan ayr?ld?ktan sonra haber merkezi dan??manl???....

Dan??manl?k ücreti olarak ekstradan ald??? paran?n kesildi?i ve bu paran?n kesilmesinden beni sorumlu tuttu?u ?eklindeki iddialar? söyleyecekseniz bundan beni sorumlu tuttu?unu söyleyebilirim size kendisinin.

Fatih Altayl? anlat?yor:

"Nas?l M?T Ajan? oldum!"(2)
"Mehmet Eymür, abuk sabuk bir adam!"

Söyle?i: Ahmet Tezcan

M?T'e gittin mi hiç?

Gittim. Bir kere gittim.

Bir kere.. Zarf ald?n m??

Zarf almad?m tam aksine kaset verdim. Hemen anlatay?m onun da ne oldu?unu. M?T'ten bir görü?me talebi geldi bana. 1998 y?l?yd? yanl?? hat?rlam?yorsam. Abdullah Öcalan ile Lübnan'da bir görü?me yapt?m ben gazeteci olarak. Ve oraya bir kamera ekibiyle beraber gittim Beyrut'ta bizi PKK'l?lar kar??lad?lar. Bir gece konuk edildik ve ertesi gün de ba?ka bir yerde Abdullah Öcalan'la görü?tük. Ve ropörtaj yapt?k. Daha sonra geldim ve bu ropörtaj? montajlad?ktan sonra Kanal D'ye teslim ettim. Kanal D bu ropörtaj? terörle mücadele kanunun sekizinci maddesi gere?i yay?nlamad?. Kapat?lmaktan korktular. Çünkü süresiz kapatma cezas? verilebilirdi. Bant hala Kanal D'dedir herhalde. Dönü?ümde ben band? kanal D ye verdikten bir gün önce ya da bir gün sonra M?T müste?arl???ndan arand?m. Yan?lm?yorsam arayan müste?ar yard?mc?s? Mikdat Alpay'd?. Yan?lm?yorsam, yan?l?yor da olabilirim.Gittim Ankara'ya Yeni Mahalle'deki M?T merkezine gittim. Hatta beni oraya Hürriyet gazetesinin ?oförü götürdü. Yine yanl?? hat?rlam?yorsam e?er. Çünkü hürriyet Ankara bürodayd?m. Öyle gizli görü?me falan de?ildi. Hürriyet Ankara'ya gittim ve Hürriyet Ankara bürodan da gazeteye ait bir otomobille M?T müste?arl???na gittim. Bu görü?me gizli de bir ?ey de?ildi. Gazetedeki herkes de biliyordu. Ki zaman zaman pek çok gazeteci M?T'e ça?r?l?r. Gittim çok kibar kar??land?m. Bir grup vard?. Zannedersem alt? ki?i faland?. Bir tanesi Mikdat Alpay'd?. Bir tanesi bas?n ve halkla ili?kilerdendi. Hat?rlamad???m üç ki?i daha vard?. Bugünkü müste?ar var m?yd? hat?rlam?yorum. Ama olsayd? hat?rlard?m çünkü bugünkü müste?ar? tan?r?m ben. ?u sebeple tan?r?m o da Galatasaray liseli ben de Galatasaray liseliyim. Mektepli olmaktan ötürü bir ahbapl???m?z vard?r ama hiç bir zaman bir i? boyutuna dönü?memi?tir bu. Yani ne ben ondan bir bilgi istemi?imdir ne de o benden bir bilgi istemi?tir hayat? boyunca. Sadece bir kere kendisini Abdullah Öcalan yakaland?ktan sonra Teke Tek Program?na davet ettim. O da böyle bir davete kat?lmas?n?n mümkün olamayaca??n? söyledi.

?enkal Atasagun.

?enkal Atasagun. Abdullah Öcalan yakalanm??t? ve M?T çok gündemdeydi. Ben de bir telefon açt?m kendisine. "Programa kat?l?r m?s?n?z" dedim. O da kat?lamayaca??n? söyledi. Kat?lamayaca??n? söyleyince de problem kalmad?. Onun d???nda da son olarak bu geli?meler üzerine bir kez beni arad?. Dedi ki Fatih istiyorsan sana bir yaz? maz? falan . Yok a?bi böyle bir ?eye ihtiyac?m yok benim. Çünkü verece?iniz bir yaz?n?n da bir anlam? yok. Yani ben ?imdi sizin ad?n?za çal???yor olsam beni de?ifre etmezsiniz, çal??m?yor olsam da bir ?ey ifade etmiyor. Ne diyeceksiniz yani herhangi bir anlam? yok. ?yi peki dedi. Ben zaten bir dava açaca??m konuyla ilgili iddia eden ki?ileri ad?m? kullanarak, dava süresince size soran olursa gerçek neyse onu bildirmenizi beni rahatlatacak bir ?ey olamaz.

Dava aç?ld? m??

Avukat?m gerekli ba?vurular? yapt?. Henüz daha celseler ba?lamad? ama davan?n aç?lm?? oldu?unu dü?ünüyorum.

Haluk ?ahin hakk?nda m? bu? Mehmet Eymür hakk?nda m??

Mehmet Eymür, Taha K?vanç, Fehmi Koru Taha K?vanç'la ikisine ayr? ayr? açt?m , Yeni Bin Y?l gazetesi, Metin Münir Ve daha bir grup insan hakk?nda bu konuyla ilgili yaz? yazan ad?m? zikreden ve benim bu konuda M?T ajan? olabilece?im konusunda bir imada bulunan insanlara tamamen dava açt?m. Bu davalardan do?ruyu söylemek gerekirse bekledi?im ?u; gerçe?in ortaya ç?kmas?. Çünkü zor bir ?ey yani bir insan? suçlamak çok zor bir ?ey. ?imdi ?unu söylüyorum ben, Mehmet Eymür'le benim meselemi hemen anlatay?m. Mehmet Eymür bunu gündeme getirdi. Mehmet Eymür'le benim hiçbir yak?nl???m yok. Her ?eyden önce kar??la?t???m bir adam de?il. Kendisi beni bir kere M?T koridorlar?nda gördü?ünü söylüyor. Bilemiyorum belki ben o M?T'e ça?r?ld???m zaman kar??la?m?? olabiliriz. Çünkü daha önce birkaç kere ?stanbul'daki M?T bölge ba?kanl???na da yine bir gazeteci olarak gitmi?li?im vard? kimi nedenlerle bulardan bir tanesi de saklamama gerek yok Adnan hocac?larla ilgili olarak bir kez kendileriyle görü?tüm. Adnan hocac?lar?n bana yapm?? oldu?u sald?r?larla ilgili olarak dönemin ?stanbul M?T bölge ba?kan?n? tan?yordum. Ve onlarla ilgili bir bilgi istemek için gittim. Yani bu Adnan hocac?lar nedir ne de?ildir, ben bunlar? bulam?yorum, dava edemiyorum, aile hayat?m s?k?nt?ya girdi sizde bir bilgi var m? dedim dostlu?uma binaen bir ?ey varsa mahkemelere sunmak üzere talepte bulunaca??m? söyledim. Ve ald???m cevap da o zaman ya bunlarla u?ra?ma bunlar madam?n yak?nlar? dendi. Bir daha da u?ra?mad?m. Madam dedikleri de anla??laca?? üzere Tansu Çiller'di. Yani ?stanbul'daki M?T bölge ba?kanl???na bir iki kere gitmi?li?im vard?r ama bu da öyle bir bilgi al??veri?i falan filan konulu de?ildir. Davalar? açt?m ben gerçek ortaya ç?kacak. Ortaya ç?kt??? zaman da bu adamlar?n da ne diyece?ini çok merak ediyorum. Ama ?imdi ?unu diyorum Mehmet Eymür'ün benimle ilgili iddialar?nda zaten kendi web sayfas?nda da koymu?tu ortaya. Benim yazd???m kimi yaz?lar onu Mehmet Eymür'ü çok rahats?z etti. Bunlardan bir tanesi Yavuz Ataç yaz?s?d?r. Yavuz Ataç ad?n? Türkiye bilmiyordu ben yaz?ncaya kadar. Daha do?rusu biliyordu ama fark?nda de?ildi. Pasaportun Alaattin Çak?c?'n?n kulland??? k?rm?z? pasaportun Pekin kaynakl? oldu?u söylenince ben ?öyle bir yaz? kaleme ald?m. Dedim ki M?T'in kirli çocuklar?ndan Yavuz Ataç Pekin'de. Acaba bu pasaportu Yavuz Ataç vermi? olabilir mi? Ve benim ?u habere dikkatini çekmek istedim. Yavuz Ataç Pekin'den geri ça?r?ld?. Çünkü o günlerde gazetede Yavuz Ataç'?n Pekin'den geri ça?r?ld??? yolunda bir haber vard?. Yavuz Ataç o günden sonra gazetelerin man?etlerine yans?d?. Bu dikkattir, bu bilgidir. Ve M?T çal??an?n?n yapaca?? bir i? de?il, tam aksine M?T'e darbe vuran bir harekettir. M?T'in kendi ili?kilerini ortaya döken bir harekettir. Ve Yavuz Ataç, Alaattin Çak?c? ve Mehmet Eymür ili?kisi bu yaz?dan sonra kamuoyu önünde de?ifre olmu? oldu. Mehmet Eymür o tarihten sonra hiç affetmedi. Ve o dönemde Hürriyet gazetesine a??r bir mektup yazd?. E?inin imzas?yla, hat?rlayacaks?n?z. Ben mesela ?unu beklerdim. Ben e?er M?T ajan?ysam Mehmet Eymür o zaman o cevab? verirken niye benim M?T ajan? oldu?umu söyleme ihtiyac? hissetmedi. Yani Yavuz Ataç meselesi gündemdeyken ve Mehmet Eymür zehir zemberek bir mektup yazarken Hürriyet gazetesine, niye o zaman benim M?T ajan? olabilece?im konusunda bir iddia ortaya atmad?, getirmedi. Yani bu da bizdendir o yüzden bu i?leri bilir diyebilirdi demedi. Sonradan akl?na geldi herhalde beni M?T ajan? yapmak. Ya da Mehmet Eymür benim M?T ajan? oldu?umu belki de Haluk ?ahin'den ö?rendi. Ve belki de Haluk ?ahin M?T'te idare amirim bilemiyorum. Ben belki raporlar? Haluk ?ahin vas?tas?yla yolluyorum M?T'e. Daha sonra Mehmet Eymür beni konu etti?i zaman kendi web sayfas?na, Amerika'daki atin org adl? sayfas?na konu etti?i zaman, neden konu etti?ini de yazd? zaten. Ben Fatih Altayl?'ya g?c???m çünkü bu yaz?lar? yazd? diyerek Yavuz Ataç yaz?s?n? meselesini referans gösterdi bana g?c?k olmas?n?n sebepleri aras?nda ve bir de benim radyoda yapt???m bir konu?may?. Ben de o yaz?dan üç gün kadar evvel radyo program?nda Bay Pipo adl? kitaptan söz ederken bu kitapta da Mehmet Eymür'ün, ?imdi Amerika'da bulunan ve ben herkese hizmet ederim yeter ki bedeli ödensin diyen Mehmet Eymür'ün babas? Mazhar Eymür'ün de CIA'ye yak?n oldu?u yaz?l?yor bu kitapta diye bir laf kulland?m. O lafa da çok bozulmu?. Ve demi? ki ben buna ne diyeyim. Bana homoseksüel diyemedi diyemezdi de, çok rahat kan?tlayabilirdim öyle olmad???m?. Bana h?rs?z diyemedi çünkü Türkiye'de benim h?rs?z oldu?umu gösterecek herhangi bir delil bulmas? mümkün de?ildi veyahut dünyan?n herhangi bir yerinde. Alçak diyemedi, sat?lm?? diyemedi, a?a??l?k diyemedi, ne diyeyim karalay?c? bir ?ey diyeyim. Ben buna M?T ajan? diyeyim. U?ur Mumcu y?llarca M?T ajanl??? suçlamas?yla kar?? kar??ya kald?.Bu gün U?ur Mumcu U?ur Mumcu deniyor. Yani daha pek çok ki?i Türkiye'de zaman zaman M?T ajan?, zaman zaman CIA ajan? diye suçland?. ?unu söyleyeyim M?T ajan? olmak ta öyle çok ay?p bir ?ey diye de dü?ünmüyorum ben. M?T'in bir sürü binlerce adam? var bu adamlar ?erefsiz mi de?iller ama ben mesleki olarak M?T'le ili?kisi olan bir adam da de?ilim. Yani bak?n?z kim M?T'le ili?kisi olabilir diye dü?ündü?ünüz zaman Türkiye'de akla gelen ilk gazeteci ben olmamal?y?m olamam da. Bak?yorsunuz çünkü komplo teorisi yazan ben de?ilim, garip ili?kiler yazan ben de?ilim, M?T kitaplar? yazan ben de?ilim, üzerinde çok gizli devlete özel,hizmete özel, ki?iye özel, ba?bakana özel, cumhurba?kan?na özel yazan belgeleri yay?nlayan ben de?ilim. Gizli kamera, M?T kameras?, it kameras?, bit kameras?, polis kameras?yla, bask?nlarla program yapan ben de?ilim. Bunlar? yapanlar var. Adresler aç?k. E?er birilerinden ?üphelenilecekse. Ben ki onlardan dahi ?üphelenmiyorum. Çünkü gazeteci kaynak kullanabilir. Girerler oralardan o bilgileri alabilirler. Onlar?n daha yo?un ve s?k? ili?kisi olabilir kimi gizli örgütlerle veya aç?k örgütlerle. Benim böyle bir ili?kim yok. Yani ben ?imdiye kadar bir ki?iden bir tane kaset alm?? da yay?nlayabilmi? bir adam de?ilim Allah'a bin ?ükür. Ben polis kameras?ndan saç? bitmedik yetimlerin haklar?n? koruyabilmi? bir adam da de?ilim. Yani birileri var ki Türkiye'de gizli kameralarla saç? bitmedik yetim hakk? koruyorlar. Ve ondan sonra o gizli kameralarla kime ait oldu?u bilinmeyen kameralarla haber yapan, program yapan insanlar?n yan?nda çal??an zavall?lar bana M?T ajan? diyorlar. Hadi can?m kimin M?T ajan? oldu?unu ya da kimin M?T'e daha yak?n olabilece?ini, kimin kimi devlet örgütüne daha yak?n olabilece?ini herkes daha iyi biliyor. Yani bugün devlet emriyle çe?itli yerlere girmek zorunda kalan insanlar va,r çe?itli yönetimlere girmek zorunda kalan insanlar var, onlara baks?nlar bana bakmas?nlar.

Var diyorsun?

Var. Ajand?rlar demiyorum. Devlete yak?nd?rlar diyorum. Çünkü Türkiye'de gazetecilerin büyük bölümü bu koltu?u bir yere yaslamak zorunda kal?yorlar. Kimi devlete yaslar, kimi bir partiye yaslar, kimi bir sivil toplum kurulu?una yaslar herkes. Gazetecilerin belli noktaya gelmi? gazetecilerin büyük bölümünün yasland??? birisi vard?r. Bir siyasi parti, bir siyasi lider, bir sivil toplum önderi, bir sivil toplum kurulu?u ... Bakt???n?z zaman ba??ms?z görünen yegane gazeteci benim. ?ktidar kimse kavga etmi?im bugüne kadar, muhalefet kimse kavga etmi?im, kurum kurulu? dememi? kavga etmi?im yani bu kadar kavga eden bir adam? da tabi yani bir ?ekilde ..?imdi bana deseler ki mesela, bu ?u partinin adam? de?ilim. Yani ben CHP'ye sövmü?üm ya da CHP ile papaz olmu?um, DSP ile papaz olmu?um, MHP ile papaz olmu?um, Faziletle papaz olmu?um, bir siyasi partiyle ba??nt? kuram?yorlar çünkü hepsinin aleyhine yaz? yazm???m. Hepsinin aç???n? bulup ç?kartm???m. Kim ba?bakan olduysa derdi var. Tansu Çiller ba?bakan oldu benimle derdi oldu, Demirel ba?bakan oldu benimle derdi oldu, Mesut Y?lmaz ba?bakan oldu benimle derdi oldu, Erbakan ba?bakan oldu benimle derdi oldu, Ecevit ba?bakan oldu benimle derdi oldu. Yani kimse dayanmam??. Bak?yorlar bunu çözemiyorlar diyorlar ki, ulan bir tane velet 37-38 ya??nda herkese akl?na gelen her ?eyi yaz?yor.Üstelik de do?ru yaz?yor. Nerden buluyor karde?im bu herif bu gücü? Yani bunu çözemiyorlar çünkü insanlar?n kafas?nda bir yerden güç alma gereklili?i var. Dü?ünüyor ki ben bu yaz?y? yazamam çünkü yazarsam ba??ma ?u gelir. Eee bu yaz?yor nas?l yaz?yor? Demek ki bir yere dayanm??. Hay?r. Hiçbir yere dayanmam??, herif manyak. Rahatl???m ?u benim. Benim elimde bin tane i? var. Yani beni gazeteden kovsalar televizyoncu olurum, televizyondan kovsalar radyocu olurum, radyodan kovsalar limon satar?m. Umurum de?il. Ben mesle?imi bir s?n?f atlama arac? olarak, ben mesle?imi bir yere tutunup orda kendimi sa?lama alma arac? olarak kullanm?yorum ki. Ben ?u anda yapt???m gazetecili?i yapt???m için gazetecilik yap?yorum.Yapam?yorsam zaten yapmam. Mecbur muyum ? Giderim ticaret yapar?m daha çok para kazan?r?m.

Mehmet Eymür'e tekrar dönelim. Mehmet Eymür ile Yavuz Ataç yaz?s?ndan sonra babas?yla ilgili ''Bay Pipo''deki CIA ajanl??? imas?ndan sonra hiç dolayl? ya da dolays?z bir ?ey geçti mi aran?zda Mehmet Eymür'le?

Ben Mehmet Eymür'ü hayat?mda görmedim. Bilmiyorum tan?m?yorum da. Ancak kendisinin bir Antalya maceras? vard?r. M?T'ten ayr?lmak durumunda b?rak?ld??? dönemde, Antalya'da bir fabrika kurmu?tur. ?imdi ben merak ederim. Babas? da devlet memuru olan kendisi de devlet memuru olan bir ki?i Antalya'da fabrika kuracak paray? nerden bulur ve nas?l becerir bu i?i bir devlet memuru yani. Ben bir gazeteciyim. Türkiye'de iyi para kazanan gazetecilerden bir tanesiyim y?llardan beri, ben hiç fabrika kuracak paraya sahip olamad?m gazetecilikten elde etti?im gelirlerle. Ancak iyi bir hayat sürebiliyorum. Bir devlet memuru en yüksek dereceden maa? alsa, en yüksek dereceden tazminat alsa bir fabrika kuramaz, fabrika kurdu. ?imdi o fabrikay? Türkiye'nin bir dönem sol gençlik önderlerinden olan, daha sonra liberal ekonomi sayesinde kö?eyi dönen, doland?r?c?l?ktan da mahkum olan Türk ?nvest'in sahibiyle beraber kurdu?u söylentileri var. Bilemiyorum söylenti var diyorum sadece, bunlar bas?na yans?m?? kimi ?eyler bunlar, benim kendi bulgular?m aras?nda de?il. Ama ne dolayl? ne do?rudan bir ?eyim olmad?. Sadece Mehmet Eymür'ün akrabas? oldu?unu söyleyen üç tane han?mefendiyle kar??la?t?m. Nerde derseniz Akmerkez'de Beymen ma?azas?nda. Yanlar?nda da Mehmet Ali Erbil vard?. Ben de Mehmet Ali Erbil'i tan?yorum. Mehmet Ali Erbil geldi yan?ma ''ooo ne haber'' dedi onunla konu?tuk. Sonra o üç tane han?mefendi geldiler dediler ki ''Siz Mehmet Eymür'e büyük haks?zl?k ettiniz, o ilk yaz?lardan ötürü, Yavuz Ataç yaz?s?ndan ötürü. O çok onurlu, çok ?erefli, çok iyi bir insand?r'' dediler. Dedim ki ''Herkes kendi e?ini dostunu sever ve hakl? bulur. Sizin için Mehmet abiniz çok iyi olabilir'' ye?enleri ya da kuzenleriymi? bilemiyorum. Üç tane ho? düzgün han?mefendiydi. Ben ba?ka bir yönünden ele ald?m ''benimde kötü yönüm vard?r onu de annem babam görmüyordur veya karde?lerim görmüyordur'' dedim kapatt?m çünkü bir al?? veri? yerinde böyle bir tats?zl?k olsun da istemedim çünkü baya k?zg?nlard?. Tek kendisiyle yak?nlar?yla diyeyim yak?nla?mam budur. Benim cep telefonuma sahip oldu?unu söylüyor Mehmet Eymür. Bahsetti?i telefonlardan bir tanesi benim e?imin telefonu di?erinin kime ait oldu?unu bilmiyorum. E?imin telefonu da benim ad?ma kay?tl? yegane telefon oldu?u için herhalde ona ula?abilmi?. Ayr?ca da benim de olsa farketmez çünkü benim telefonum gizli bir ?ey de?il yani Abdullah Öcalan'da da Cumhurba?kan? Süleyman Demirel'in telefonu olsa, Abdullah Öcalan Süleyman Demirel'in PKK'l? oldu?unu söyleyemez herhalde. O yüzden benim telefonum da bir devlet s?rr? veyahut da bulunmayan bir ?ey olmad??? için elindeki yegane delil de bu. Diyor ki bak?n i?te defterimde telefonlar? var. Yani bir gazetecinin telefonlar? bir M?T mensubunun elinde varsa, bundan gazetecinin utanmas? gereken bir ?ey yok. ?stanbul telefon rehberini eline alsayd?, bütün ?stanbul rehberindekiler M?T ajan? m? olarak bildirecekti Mehmet Eymür, abuk subuk bir adam.

http://www.dorduncukuvvetmedya.net/arsiv/fat1.htm
http://www.dorduncukuvvetmedya.net/arsiv/fat.htm

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri