forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

FAD?ME ?AH?N HABER? SABAH'LA ?AM?L TAYYAR'I KAR?I KAR?IYA GET?RD?

Aktif .

  Star gazetesi yazar? ?amil Tayyar, bugünkü yaz?s?nda Sabah'?n Fadime ?ahin haberlerini 'dezenformasyon' olarak de?erlendirdi. Haberi yapan Sabah Gazetesi ?stihbarat servisi ?amil Tayyar'a tepki gösterdi...


SABAH Gazetesi Özel ?stihbarat Bölümü Editörü Ferhat Ünlü’nün Star Gazetesi Yazar? ?amil Tayyar’a cevab?:


Maalesef bizim meslekte, çal???p bir ürün ortaya koyduktan sonra ?öyle geriye yaslan?p i?in keyfini süremiyorsunuz. Hatta i?i bitirdikten sonra daha çok yoruluyorsunuz. Yap?lan i? üzerine yorumlar-a??r? yorumlar, analizler-küfürler, aç?klamalar-dezenformasyonlar g?rla gidiyor. Çünkü ‘yüce’ matbuat?m?zda da neredeyse ba??ml?l?k halini alm??, ?ark’a özgü o kadim ve habis gelene?in izlerini görüyoruz. Nazar-? dikkatimizi bir türlü kendi yapt???m?z i?ler, kendi ideallerimiz ve hedeflerimiz üzerine yo?unla?t?ram?yoruz.

Girizgâhtan sonra, amac?m? özetleyeyim: Bu metni kaleme almaktaki amac?m, Abdurrahman ?im?ek ve benim, fotomuhabirimiz Korkut Kalayc? ile birlikte kotard???m?z ?u me?hur Fadime ?ahin i?i ile ilgili tart??ma ve komplolara bir nokta koymakt?r.

Biliyorsunuz, Fadime ?ahin’i 13 y?l sonra bulup görüntüledik, kendisiyle konu?maya çal??t?k, konu?mad?. Ama hakk?nda etrafl? bir ara?t?rma yapt?k ve olgular? ortaya koyup, kenara çekildik. Tam soluklanal?m derken gazete ve haber/dedikodu sitelerinden bombard?man ba?lad?. Hepsine cevap yeti?tirmek kabil de?il, ama bunlar?n bir k?sm?na yan?t verdik.

Bugün bir yenisi geldi. Star Gazetesi yazar? ?amil Tayyar, s?rf güncel fikriyat?n? besleyen komplolara hizmet etmiyor diye Fadime ?ahin haberimizdeki olgular? ifrata kaçan yorumlarla ‘gerçek d???’ ilan etmi?. Neymi? efendim, ‘SABAH’?n birkaç foto?raf üzerinden olu?turulan yoruma dayal? Fadime ?ahin haberi dezenformasyon ve istihbarat sava?lar?n? gündeme getirmi?’mi?.

?amil Tayyar, tamamen bilgi ve belgelere dayanarak haz?rlad???m?z haber için ‘yoruma dayal?’ diyor ve ‘birkaç foto?raf üzerinden olu?turulan’ diyerek yap?lan i?i de akl?nca küçümsüyor.

Say?n Tayyar! Siz sahaya ç?kmayal? ne kadar zaman oldu bilmiyoruz ama ‘birkaç foto?raf üzerinden olu?turulan o yoruma dayal? haberin’ do?u?u 15 gün sürdü. Dokuz ay 15 gün de sürse biz o i?i bitirmeye kararl?yd?k. Haberin nas?l do?du?unu, Genel Yay?n Yönetmenimiz Erdal ?afak da, biz de bugün gazetede özetle aktard?k.

Onca çabay?, ‘Çok aç?k, bir yerden bilgi ak??? sa?lanm??’ yarg?s?yla küçümsüyorsunuz. Virüslü bir muhakemenin ürünü olan bu yarg?, bizim haberimize yakla??m?n?zdaki derin çeli?kiyi gözler önüne seriyor. Bize bilgi sa?layanlar sizin ‘Ergenekoncu’ addettikleriniz olsayd?, ?ahin’i bulmu?ken, ‘arac?’lar?n bize bir Fadime ?ahin röportaj? da ayarlamalar? gerekirdi. Öyle ya, madem Fadime ?ahin, bir insan, yani zaman zaman kendi ba??na da kararlar al?p uygulayabilen bir ?ahsiyet de?il, o halde onu kullanan gücün, 28 ?ubat sürecinde oldu?u gibi onu konu?turmas? da gerekmez miydi? Konu?mad??? gibi bizim kendisini bulmam?zdan son derece rahats?z oldu Fadime ?ahin. Kendince hakl? gerekçeleri olabilir, sayg? duyuyoruz. Ama biz de i?imizi yap?yoruz.

‘Ahmet Hakan ?öyle yazacak, ?amil Tayyar böyle yazacak’ diye i?imizi yapmaktan vaz m? geçelim? (?amil Tayyar, anlad???m?z kadar?yla biraz da Ahmet Hakan’?n ‘Oy Fadime’ ba?l?kl? yaz?s?na bozuldu?u için bize sald?r?yor.) Biz i?imizi yaparak ?unu ortaya ç?kard?k:

?amil Tayyar’?n, ‘Fadime ?ahin’i kullan?yor’ dedi?i insanlar ?ahin’e sahip ç?kmam??. Gözlerimizle gördük, mütevaz? bir hayat sürüyor. Gözlerimize mi inanal?m, ?amil Tayyar’?n art?k gazeteci ?üphecili?ini a??p, bir çe?it ‘bilinçli paranoya’ olarak adland?rabilece?imiz ruh halinin yans?mas? olan komplolar?na m?… Tayyar, belli ki bu bilinçli paranoya halinden besleniyor, bugünlerde iyi yerlerde olmak için kendisine böyle bir ‘ya?am ideolojisi’ üretmi?. Bu, onun tercihi, bizi ilgilendirmez. Ama bizi, bizim habercili?imizi kendi tercihlerine göre yarg?layamaz, yarg?latmay?z.

?amil Tayyar’?n yaz?s?nda cevab? hak eden bir ba?ka tuhaf hüküm daha var. Tayyar, SABAH’?n 26 Kas?m 2008’de yay?mlad??? Abdurrahman ?im?ek imzal? ‘Kod ad? ?pek’ man?etine de çamur atm??. Ergenekon’a destek veren yazarlar, bu haberden sonra muhabire, “Aslan Abdurrahman ?im?ek” demi?ler. Ba?kalar? Abdurrahman’a “Aslan, kaplan” dedi mi bilmiyorum ama sizin bir yaz? dizimden sonra benim habercili?imle ilgili benzer bir te?ebbüsünüze ?ahidim. Ama biz ba?kalar?n?n gaz?na gelerek gazetecilik yapm?yoruz. Öyle olsayd? 24 Aral?k 2007 tarihli Star Gazetesi’ndeki kö?enizde yay?mlanan ‘M?T’in genleri bozuk’ ba?l?kl? yaz?n?zla gaza gelirdik. ?öyle demi?tiniz o yaz?n?zda:

“Ferhat Ünlü’nün Sabah’ta devam eden ‘M?T’in Patronlar?’ dizisini ilgiyle takip ediyorum. Emekli Büyükelçi ?lter Türkmen’in M?T için kulland??? ‘Bence çok büyütüyorlar, Ara Toranyan’?n lasti?ini patlatmaktan ba?ka bir ?ey beceremediler’ sözüne tak?ld?m.

…

Maalesef, M?T, Türkiye’nin yeni vizyonuna uygun bir yap?lanma içinde de?il. Mutasyona u?ram?? bozuk genler, M?T’in daha sa?l?kl? bir bünyeye kavu?mas?n? engelliyor. Daha çok iç siyaset ve darbe kültüründen beslenen M?T’in, bugünkü haliyle Türkiye’yi ta??mas? mümkün gözükmüyor.”

Biz ?lter Türkmen’i konu?turmu?, olguyu ortaya koymu?tuk. Siz de -biraz da i?inize geldi?i için- haberimizi al?nt?lay?p bir yorum yapm??t?n?z. Üzerinde fazla durmam??t?k. Ama siz Abdurrahman’?n, “Kod ad? ?pek” haberinin iki sene rötarl? analizini yaparken deyim yerindeyse kantar?n topunuzu iyice kaç?rm??s?n?z.

Bir defa, ‘Bugün Gazetesi orijinalini yay?mlad?’ dedi?iniz o belge SABAH gazetesinin yay?mlad??? belgenin t?pk?s?d?r. Bugün Gazetesi, 7 Ocak 2009’da (Bu vesile ile düzeltelim: Sizin kö?enizde 12 Ocak 2009’da yay?mland? dedi?iniz belgenin Bugün Gazetesi’nde yay?mlanma tarihi 7 Ocak 2009’dur.) 18. yüzy?l Avrupa bakkallar?na özgü bir kurnazl?kla SABAH’?n daha önce yay?mlad??? belgenin ayn?s?n? bast?.

Önce kendi niyetimizi aç?klayay?m: Biz ‘Kod ad? ?pek’ haberiyle Tuncay Güney’in J?TEM’le ve Veli Küçük’le de ili?kili oldu?u bilgisini yanl??lamaya çal??mad?k. Güney’in, bir dönem Veli Küçük’le, dolay?s?yla J?TEM’le irtibatl? oldu?unu sa??r sultan bile biliyor. Malumu ilan etmek gazetecilik de?il, biz bir ad?m ötesine gittik. M?T, ‘Tuncay Güney’e neden ?pek diyor?’ diye sorduk. ‘Güney’in M?T’le ili?kisi ayd?nlat?lmal?’ dedik.

Tuncay Güney’in, bir dönem J?TEM’le ili?kili diye ba?ka hiçbir kurumla çal??mayaca??n? m? dü?ünüyorsunuz? ‘Double ajanl?k’ diye bir ?ey duymad?n?z m??

Ben ‘Kod ad? ?pek’ haberiyle ilgili olarak Okur Temsilcimiz Yavuz Baydar’a gönderdi?im aç?klamada, özetle ‘Önemli olan Güney’in nihai olarak hangi grupla irtibatl? oldu?udur’ demi?tim. Ama Bugün Gazetesi, sanki tüm M?T ar?ivini taram?? gibi ‘Tuncay Güney’in M?T’le ili?kisi yok’ diye yazd?, yazabildi.

Bu durumda dezenformasyon yapan biz mi oluyoruz? Biz dezenformasyon yapm?yoruz. Yeni bir tart??ma ba?latan gizli bir belgeyi yay?mlayarak size malzeme veriyoruz, daha ne istiyorsunuz? Öyle ya, 20-21-22 Mart günlerinde de Fadime ?ahin haberini yay?mlamasayd?k kö?enizi bugün ne ile dolduracakt?n?z? SABAH’?n Özel ‘?stihbarat’ Bölümü’ne ilan-? harp gibi duran ‘?stihbarat sava??’ ba?l?kl? yaz?n?za nereden malzeme bulacakt?n?z?

Son bir husus daha: ?amil Tayyar yaz?s?n?n bir yerinde “Fadime ?ahin hiç konu?mam??sa eski foto?raflara nas?l ula??ld??” diye soruyor. “Bir insan?n foto?raflar?n? ille de kendisinden mi almak gerekir?” Foto?raflar? nereden ald???m?z? elbet söyleyecek de?iliz. Ama sahaya ç?k?p en mikro unsurlara kadar yerel ara?t?rma yapan biri istedi?i ki?inin foto?raf?na ula?abilir. Fadime ?ahin’e ait foto?raflar, ‘?rticayla Mücadele Eylem Plan?’nda imzas? bulunan Albay Dursun Çiçek’in imzas? gibi birbirinden farkl? görünüyor olabilir. Bu istiareyi yaparken, Dursun Çiçek’in farkl? imzalar kulland???n? ilk ortaya ç?karan gazetecinin Abdurrahman oldu?unu unutuyorsunuz. Hemen hat?rlatal?m: http://www.sabah.com.tr/Gundem/2009/6/19/albay_askeri_savciliga_farkli_imza_verdi_iddiasi)
Biz sizin gibi haberin neye hizmet etti?ine bakm?yoruz. Haberi verip çekiliyoruz. Fadime ?ahin haberimiz de özetle ?u olguyu ortaya koyuyor: 28 ?ubat sürecinde kullan?lan Fadime ?ahin’le ilgili ara?t?rmalar?m?z, onun san?ld??? gibi lüks içinde ya?amad???n? gösteriyor. Neden, ‘Onu kullanan güçler, ?imdi onu yaln?z b?rakm??lar’ gibi daha makul bir sonuca varm?yorsunuz da ‘SABAH, Ergenekoncular? aklamaya çal???yor’ gibi iler tutar yan? olmayan, perseküsyon sanr?lar? üretiyorsunuz. B?rak?n bu hezeyanlar? da i?inize bak?n. Ve i?ine bakanlarla, yani bizlerle u?ra?may?n.”

?AM?L TAYYAR'IN YAZISI

?stihbarat sava??


Sabah Gazetesi’nde birkaç foto?raf üzerinden olu?turulan yoruma dayal? Fadime ?ahin haberindeki baz? çeli?kiler, 28 ?ubat sürecine yönelik dezenformasyon ve istihbarat sava?? iddialar?n? gündeme getirdi.

Abdurrahman ?im?ek imzal? haberde, Fadime ?ahin’in 13 y?l sonra büyük bir takip sonucu bulundu?u, hakk?ndaki tüm iddialar?n ?ehir efsanesi oldu?u, gözlerden uzak ve korumas?z mütevaz? bir hayat ya?ad??? i?lendi.

Neye dayanarak?

1997, 2002, 2009 ve 2010 y?llar?na ait oldu?u belirtilen ba?örtülü çekilmi? dört ayr? foto?raf karesinden hareketle...

Sabah muhabiri ile Fadime ?ahin 5 dakika ayakta kalm??, art arda sorular sorulmu?, tek sat?r cevap verilmemi?, ama ne hikmetse yukar?daki yorum ç?km??.

Sonra?

Ergenekon’daki bir gizli tan???n Fadime ?ahin’le ilgili iddialar?na ilave olarak, 28 ?ubat’taki skandal?n perde arkas?nda organizatör olarak Veli Küçük, finansör olarak Turgut Büyükda?’?n bulundu?una dair bir ba?ka iddiaya gönderme yap?lm??.

Haberdeki kritik cümle ?u: “Ancak SABAH’?n yapt??? ara?t?rmalar bu iddian?n do?ru olmad???n? ortaya koyuyor.”

Yani, Veli Küçük’ün hiçbir günah? yok!

Foto?raflar Çiçek’in imzas? gibi

Bu haber, Ergenekon’a inanmayan yazarlara ilaç gibi geldi, asl?nda Fadime ?ahin’in dinini ya?amak isteyen saf bir k?z oldu?u iddias?na referans yap?ld?.

Oysa, Vatan Gazetesi, 24 Nisan 2003 tarihli nüshas?nda Fadime ?ahin’i bulmu? ve kocas?yla görüntülemi?ti. O foto?rafta, Fadime Han?m, ba?? aç?kt? ve estetik ameliyat yapt?rd??? belirtiliyordu.

Nitekim, Sabah’taki foto?raflarda ba?örtülü olsa bile hiçbiri di?erine benzemiyordu. Bariz farkl?l?klar vard?. T?pk?, Albay Dursun Çiçek’in imzalar? gibi...

Kald? ki, Sabah ilk kez görüntülüyor ve Fadime Han?m hiç konu?mam??sa eski foto?raflara nas?l ula??ld??

Çok aç?k, bir yerden çok ciddi bilgi ak??? sa?lanm??. Sak?n, bunu yad?rgad???m san?lmas?n, s?zd?rma, gazetecili?in babas?d?r, hep söylüyorum. Önemli olan, do?ru ç?kmas? ve kamu yarar?n?n bulunmas?d?r.

Tuncay Güney fiyaskosu

Bu fasl?n daha iyi anla??labilmesi için Sabah’ta yine Abdurrahman ?im?ek imzal? bir ba?ka habere geçerek haf?zam?z? toparlayal?m.

26, 27 ve 28 Kas?m 2008 tarihli Sabah Gazetesi’nde Ergenekon sürecinde ismi s?kça konu?ulan Tuncay Güney’in “?pek” koduyla M?T’e çal??an bir eleman oldu?u belirtiliyordu. M?T’in 07.02.1997 tarih ve 10.251.01.011 (IST00736) say?l? belgesine göre, Güney, ?ran Masas?’nda görevliydi.

Ergenekon’a destek veren kimi yazarlar, “Aslan Abrurrahman ?im?ek” diyerek haberi övdü. Bizim yay?nlad???m?z gizli belgeleri “Sana kim s?zd?rd??” diye soranlar, ?im?ek’e “Aslan” dediler.

Çünkü, o haber, güya, Tuncay Güney’in Veli Küçük ve J?TEM’le ilgili tüm iddialar?n? çürütüyordu!

K?sa süre sonra beklenmedik bir geli?me oldu. Bugün Gazetesi, 12 Ocak 2009 günü belgenin orijinalini yay?nlad?. Anlad?k ki, Sabah’taki belge, eksikti. Birileri J?TEM’i aklama kayg?s? içindeydi.
Bugün’ün haberine göre,

Güney, M?T’in takibindeki J?TEM eleman?yd?. Habere bakarsak, Güney, Veli Küçük’le çal???yormu?.

Bu son Fadime ?ahin haberinde oldu?u gibi o dönemde de “Sabah Ergenekon haberlerinde dezenformasyon mu yap?yor?” tart??mas? ya?and?.

Hatta, Sabah’?n Ombudsman? Yavuz Baydar,12 Ocak 2009 tarihli kö?esinde, dezenformasyon iddias?n? hat?rlatarak, haberi yapan Abdurrahman ?im?ek ve Ferhat Ünlü’nün görü?lerine yer verdi. Hem ?im?ek hem Ünlü haberlerinin arkas?nda durdu ama okur temsilcisi, Tuncay Güney için “J?TEM-M?T aras?nda ikili ili?kisi aç?k” diyerek Sabah ve Bugün aras?nda orta yol buldu.

Yani, kendi haberlerine tümden sahip ç?kmad?. Zaten ç?kamazd?.

Bu mevzuyla ilintili Sabah’ta yay?nlanm?? ba?ka haberler de var, hepsini yazmaya kalkarsak ek ç?karmak gerekir.

Sabah yönetimine sorum ?u: Veli Küçük ve J?TEM hakk?ndaki iddialar? çürütmeye yönelik özel bir gayret mi var? De?ilse, eksik ve yalan haberler üzerinden üretilen senaryolara neden ihtiyaç duyuluyor?

Bir ba?ka sorum, Mehmet Eymür bu i?lerin neresinde?

Bekliyorum...

Star, ?amil Tayyar

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri