forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Cumhurba?kanl??? Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Radyo ve Televizyon Ust Kurulu (RTÜK) ile ilgili yapt??? incelemede baz? usulsüzlükler tesbit etti. DDK raporunda; ?stanbul'da oturan baz? Üst Kurul üyelerine, istanbul'daki evlerine giderken, hafta sonu ve resmi tatillerini kapsayacak ?ekilde harc?rah ödenerek görevlendirme yap?ld???, bu görevlendirmelerin bir k?sm?n?n geçmi?e yönelik oldu?u tespit edildi.

Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) faaliyet ve i?lemlerinin denetlenmesine ili?kin raporunda, ''Kurulun asli görevlerini yerine getirme konusunda kuruldu?u günden bu yana ba?ar?l? sonuçlar ortaya koyamad???n?n görüldü?ü, düzenlenmesi ve denetlenmesi öngörülen sektörün ve siyasi tart??malar?n etkisi alt?nda kald???'' ifade edilerek, ''Zaman içerisinde olu?an hatal? özerklik alg?lamas? ile kurum imkanlar?n?n etkili, ekonomik ve verimli ?ekilde kullan?lmamas?na yol aç?ld??? ve hesap verilebilirlikten uzak bir çal??ma kültürünün Üst Kurul'a hakim oldu?u sonucuna var?lm??t?r'' denildi.

DDK, Cumhurba?kanl???n?n talimat? üzerine yapt??? inceleme sonucunda haz?rlad???, ''Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2006-2007 ve 2008 Y?llar? Faaliyet ve ??lemlerinin Denetlenmesi''ne ili?kin raporunu tamamlad?.

Cumhurba?kanl???n?n internet sitesinde, raporun, ara?t?rma, inceleme ve denetleme kapsam?nda yer alan kurum ve kurulu?lara dair hizmete özel nitelikli tespit, de?erlendirme ve öneriler içermesi nedeniyle sadece sonuç bölümü yer ald?.

Türkiye'deki televizyon yay?nc?l???n?n geçmi?inin özetlendi?i raporda, RTÜK'ün kurulu? amac?, te?kilat yap?s? ve uygulamalar?na ili?kin bilgi verildi.

RTÜK'ün, kurulu?unun ard?ndan frekans planlar?n? haz?rlad???, ba?vurular? toplad??? ancak müracaatç? kurulu?lardan karasal ortamda yay?nlar?na devam edenlerin hiçbirisinin lisanslanmas?n?n yap?lamad??? kaydedilen raporda, ''Düzenlemek ve denetlemek ?eklinde özetlenebilecek iki temel görevi bulunan Üst Kurul, yay?nc? kurulu?lara frekans tahsisi ve yay?n izni verilmesine ili?kin olan sektörün düzenlemesi asli görevini tam anlam?yla yerine getiremedi?inden, di?er temel görevi olan denetleme de sa?l?kl? ve etkin bir ?ekilde yap?lamam??t?r'' denildi.

Raporda, RTÜK'e ili?kin ?u tespitlere yer verildi:

''-Denetim kapsam?nda bulunan 2006, 2007 ve 2008 y?llar?nda Üst Kurulun iyi yönetim uygulamalar? ortaya koyamad??? ve kurum kaynaklar?n?n etkin ve verimli ?ekilde kullan?m? konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmedi?i,

-Karasal ortamdan yap?lan yay?nlar? düzenleyecek olan kanal ve frekans bantlar? planlamas?n?n tamamlanmad???, ihaleler yap?lamad???ndan yay?n lisanslar? ve yay?n izinlerinin verilemedi?i ve bu nedenle karasal ortamdaki kanal ve frekanslar?n 15 y?ld?r lisans ve izin bedeli ödenmeksizin kulland?r?ld???,

-1995 y?l?nda müracaat etmi? olmak ko?ulu ile yay?nc? kurulu?lar?n yay?n lisans? tipini de?i?tirmeye, yay?n alan?n? geni?letmeye ve yay?na ba?lamayan veya yay?n?na ara verenlerin yeniden yay?na ba?lamalar?na imkân sa?layan Yönetmeli?in Dan??tay taraf?ndan iptal edilmesine ra?men mahkeme kararlar?n?n yerine getirilmedi?i,

-?zinsiz yay?n yapan kurulu?larla mücadelede yetersiz kal?nd???,

-Uydu lisanslar?n?n verilmesi ile ilgili i?lemlerde yeterli ve etkin davran?? gösterilmedi?i,

-Yay?nc? kurulu?lar?n hisse ve ortakl?k yap?lar?na ili?kin Kanun ile getirilen k?s?tlara ayk?r?l??? bulunanlara yönelik i?lem yap?lmad???,

-Yeni teknolojilerle (Say?sal yay?nc?l?k, IPTV, mobil TV gibi) yap?lacak yay?nlar ve tematik kanallarla ilgili usul ve esaslar?n Üst Kurulca belirlenmedi?i,

-Yay?nlar?n etkin ve yayg?n bir ?ekilde izlenmedi?i, tespit edilen yay?n ihlalleriyle ilgili yapt?r?mlar?n uygulanmad??? veya mevzuata ayk?r? yorumlarla müeyyide sisteminin etkisiz hale getirildi?i,

-Yay?nlarda yer verilmesi zorunlulu?u bulunan ba?ta trafik ve çevre olmak üzere e?itim programlar?n?n yay?mlan?p yay?mlanmad???n?n yeterince denetlenmedi?i,

-Reklam ilkelerinin ihlal edilmesine kar??, mevzuata ayk?r? olarak müsamahal? davran?ld??? ve yeterince müeyyide uygulanmad???,

-Alo RTÜK telefon hatt?na gelen ?ikayetlerin, yay?nlar? izleme görevinin yerine getirilmesinde yeterince kullan?lamad???,

-Üst Kurulca yap?lan atamalarda, Üst Kurulun görev alan? ve ihtiyac? ile atan?lan unvan?n gerektirdi?i niteliklere sahip olunup olunmad???na bak?lmaks?z?n tasarruflarda bulunuldu?u,

-Üst Kurulun organizasyon yap?s?n?n i?levsel olmad???, kurul ile kurum ayr?m?na gidilmedi?inden Üst Kurulun asli konulardan daha ziyade gündelik konularla me?gul oldu?u,

-Ta??t ve konut tahsisi gibi uygulamalarda tasarrufa riayet edilmedi?i, 2006 y?l? ve sonras?nda harc?rah ödemelerinde ve temsil a??rlama harcamalar?nda önemli art??lar meydana geldi?i, Kurum kaynaklar?n?n etkili, ekonomik ve verimli kullan?lmad???, harcamalarda savurganl?klar yap?ld??? ve mevzuata ayk?r? harcamalar bulundu?u,

-Yay?nc? kurulu?lar?n RTÜK'e aktarmak zorunda olduklar? reklam gelirleri paylar?n? do?ru bir ?ekilde aktar?p aktarmad???n?n denetiminin yap?lmad??? ve yay?nc? kurulu?larca ödenen e?itime katk? paylar?n?n RTÜK'çe ilgili vergi dairesine eksik aktar?ld??? gibi önemli hata ve eksikliklere i?aret eden uygulamalar?n varl??? tespit edilmi?tir.''

''TA?INMAZ MALLARIN ?HT?YAÇ DURUMU GÖZDEN GEÇ?R?LMEL?''

RTÜK'ün asli görevlerini yerine getirme konusunda kuruldu?u günden bu yana ba?ar?l? sonuçlar ortaya koyamad???n?n aç?kça görüldü?ü kaydedilen raporda, özerklik uygulamas?yla yarat?lan çal??ma ortam?n?n yeterince de?erlendirilemedi?i belirtildi. Kurulun, ''düzenlenmesi ve denetlenmesi öngörülen sektörün ve siyasi tart??malar?n etkisi alt?nda kald???'' vurgulanan raporda, zaman içerisinde olu?an hatal? özerklik alg?lamas?yla kurum imkanlar?n?n etkili, ekonomik ve verimli ?ekilde kullan?lmamas?na yol aç?ld??? ve hesap verilebilirlikten uzak bir çal??ma kültürünün RTÜK'e hakim oldu?u sonucuna var?ld??? ifade edildi.

Raporda, Kurulun te?kilat yap?s?, görev ve yetkileri, insan kaynaklar? ve mali uygulama ve i?lemleriyle ilgili olarak yap?lan önerilerden baz?lar? ?öyle:

''-Üst Kurul te?kilat yap?s?n?n yeniden ele al?nmas? ve Kuruma bütçe kanunlar?yla tahsis edilen kadro say?s?n?n norm kadro tespiti ve tan?mlar? yap?larak yeniden belirlenmesi,

-Üst Kurul üyelerinin seçim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi,

-Televizyon ve radyo yay?nlar?nda say?sal teknolojiye geçi?in h?zland?r?lmas?,

-Radyo ve televizyon sektöründe yo?unla?may? engelleyecek ve ço?ulculu?u sa?layacak düzenlemeler yap?lmas?,

-Yay?n ilkelerinin ihlali halinde verilecek cezalarda para cezas?na a??rl?k verilmesi, lisans iptalinin istisnai ve a??r ihlallerde uygulanmas?,

-RTÜK'ün, televizyon ve radyo yay?nlar?n?n izlenmesi ve Kanunda öngörülen ilkelere ayk?r? hareketlere müeyyide uygulanmas? sisteminin de?i?tirilmesi, yay?nlar?n çok say?da uzmanca sürekli olarak izlenmesi uygulamas?ndan vazgeçilmesi, izleme ve müeyyide uygulamas?n?n izleyici ?ikayetlerine ba?l? olarak yeniden düzenlenmesi, bu çerçevede telefon ve internet üzerinden al?nacak ?ikayetlerin de?erlendirilmesi ve ?ikayetlere ba?l? izleme görevinin az say?da nitelikli personelle yap?lmas?,

-3628 say?l? Mal Bildiriminde Bulunulmas?, Rü?vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun ve ilgili di?er mevzuat?n tavizsiz olarak uygulanmas?,

-RTÜK'ün yurt içi ve yurt d??? geçici görev ödeneklerinin y?l? bütçe kanunlar?yla k?s?tlanmas?,

-Üst Kurul Ba?kan ve üyelerine tahsis edilecek konutlar?n, Kamu Konutlar? Yönetmeli?inin 4. maddesinin (h) bendine eklenecek ''Ancak bu ?ekilde yurt içinde kiralanacak konutlara ödenecek kira bedeli de konutun tahsis edilece?i personelin net maa??n?n yüzde 25'ini geçemez'' hükmü çerçevesinde kiralanmas?,

-Üst Kurulun tüm ta??nmaz mallar?n?n ihtiyaç durumunun gözden geçirilmesi, ?stanbul Kanl?ca'daki iki dairenin ve ?zmir Kar??yaka'daki iki villan?n ivedilikle sat?lmas? ve di?erlerinden gerek duyulmayanlar?n ihtiyac? bulunan di?er kamu kurumlar?na devredilmesi veya sat???n?n yap?lmas?.''

''?ZLEY?C? ÖLÇÜMÜ KEND? HAL?NE BIRAKILMI?''

RTÜK taraf?ndan herhangi bir ?ekilde izleyici ölçümü yap?lmad??? ve reklam piyasas? ve izleyici ölçüm sisteminin kendi haline b?rak?ld???n?n alt? çizilen raporda, ''?zleyici ölçüm oranlar?n? da dikkate alan düzenleme, uygulama ve denetleme faaliyetleri gerçekle?tirilmemi? ve söz konusu ölçüm sonuçlar?na ba?l? olarak radyo ve televizyon yay?nc?l???nda tekelle?me konusu üzerinde durulmam??t?r'' denildi. Raporda, izleyici ölçüm sisteminin RTÜK ve sektör payda?lar?n?n talep ve ihtiyaçlar?n? kar??layacak nitelikte sa?l?kl? ve güvenilir bir yap?ya kavu?turulmas? gerekti?ine i?aret edildi.

?zleyici ölçüm sisteminin tüm payda?lar?n yer alaca?? bir yap?lanma ile RTÜK bünyesinde veya RTÜK'ün koordinasyon ve denetimi alt?nda kanunla kurulmu? ba??ms?z bir organ taraf?ndan yap?lmas? tavsiye edilen raporda, radyo ve televizyon yay?nlar?nda tekelle?meyi önleyici nitelikte Anayasa Mahkemesi Karar?nda yer verilen gerekçeler dikkate al?narak düzenlemeler yap?lmas? istendi.

Ortaya ç?kacak yeni yap? d???nda kurum ve kurulu?lar?n farkl? ölçümler yapmas?n?n yasaklanmas? ve kamu ve özel yay?n kurulu?lar? aras?ndaki reklam gelirleri ile ilgili uygulama farkl?l?klar?n?n kald?r?lmas? gere?ine dikkat çekilen raporda, tüm ulusal ve mahalli kanallar?n yay?nlar?n?n ölçülmesi, izleyici ölçüm panellerinin Türkiye'yi kapsayacak say?da olu?turulmas? önerildi.

Yap?lan denetleme sonucunda mevzuata ayk?r? oldu?u belirtilen i? ve i?lemlerle ilgili tespitlerin de yer ald??? raporda, mal bildirimleri ile yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile ilgili sorumlulu?un ve sorumlular?n tespiti, maa? protokolü d???nda yap?lan protokoller çerçevesinde Bankalardan elde edilen gelirlerin Kurul hesaplar?nda gösterilmemesi ve bu tutarlar?n mevzuata ayk?r? bir biçimde harcanmas? nedeniyle olu?an sorumlulu?un ve sorumlular?n tespiti gibi çe?itli konularda inceleme yap?lmas? gerekti?i vurguland?.

Raporda, ''?stanbul iline yönelik geçici görevlendirmelerinin gerçek bir görevlendirme olup olmad???n?n ve hizmet ihtiyac?ndan kaynaklan?p kaynaklanmad???n?n ve görev onaylar?nda yaz?l? görevlerin yerine getirilip getirilmedi?inin incelenmesi'' ve ''hiç gerçekle?meyen baz? organizasyonlar? gerçekle?mi? gibi belge düzenleyerek kamu zarar?na neden olanlar ve gerçe?e ayk?r? belge vererek görevini kötüye kullananlar hakk?nda inceleme yap?lmas?'' önerildi.

RAPORUN ORJ?NAL HAL? ?Ç?N TIKLAYIN


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri