forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .


rtuk_250
Bakanlar Kurulu'nda imzaya aç?lan Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri Hakk?nda Kanun Tasar?s? tasla?? yeni yay?n teknolojileriyle ilgili aç?l?mlar içeriyor. Tasla?a göre reyting sistemi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimine girecek.

RTÜK taraf?ndan haz?rlanan Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri Hakk?nda Kanun Tasar?s? tasla??, Üst Kurul Ba?kan? Prof. Dr. Davut Dursun’un, 31 Mart 2010 Çar?amba günü Bakanlar Kurulunda verdi?i brifingin ard?ndan TBMM’ye sevk edilmek üzere imzaya aç?ld?. Taslakla, yeni yay?n teknolojilerine hukuksal altyap? haz?rlanarak yay?nc?l?k alan?nda önemli bir aç?l?m gerçekle?tiriliyor. Taslak, IP-TV (Internet Protocol Television), DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) ve HDTV (High Definition Television) gibi yeni yay?n teknolojileri ile ilgili belirsizlikleri ortadan kald?r?yor; yay?nc?l?k alan?nda yeni bir uygulama olarak ortaya ç?kan iste?e ba?l? hizmetlere imkân veriyor. Böylece kitlesel yay?nlardan ki?isel yay?nlara do?ru önemli bir ad?m at?lm?? oluyor. Yay?n ilkeleri, radyo ve televizyon yay?nlar? ile iste?e ba?l? hizmetler için ayr? düzenleniyor.

Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri Hakk?nda Kanun Tasar?s? tasla?? dört y?ll?k bir çal??ma sonucunda ortaya ç?kt?. Sektörle ilgili düzenlemeler yap?l?rken, radyo ve televizyon kurulu?lar? ve ilgili kamu kurumlar?yla çok say?da ortak toplant? yap?ld?. Taslak tamamland?ktan sonra da ilgili kamu kurumlar?n?n, radyo ve televizyon kurulu?lar?n?n, üniversitelerin, sivil toplum kurulu?lar?n?n görü?üne sunuldu. Gelen görü?ler çerçevesinde son kez gözden geçirilen taslak, daha sonra RTÜK’ün web sitesine yerle?tirildi. Bir ay süreyle gelen görü?ler de?erlendirilerek tasla?a son ?ekli verildi.

Taslak, AB müktesebat?na uyum çerçevesinde 2007 y?l? Aral?k ay?nda AB Resmi Gazetesinde yay?nlanarak yürürlü?e giren ve AB S?n?rötesi Televizyon Direktifini de?i?tiren AB Görsel-??itsel Medya Hizmetleri Yönergesi hükümleri esas al?narak düzenlendi. Geçici olanlar hariç elli iki maddeden olu?an kanun tasar?s? tasla??; sektörün sorunlar?na çözümler içeren, düzenleme konusundaki yetki karma?as?n? ortadan kald?ran, yay?n denetimi konusunda RTÜK’ü daha etkin k?lan, yay?nc?l?k sektöründe rekabeti artt?ran bir içerik ta??yor. Dünya ile paralel ?ekilde say?sal yay?nc?l??a geçi?in hukuksal alt yap?s?n?n olu?turulmas?n? da mümkün k?lacak olan taslak ?u düzenlemeleri içeriyor:

Karasal ortamda yay?n lisanslar?n?n verilmesi: 3984 Say?l? Kanunun yürürlü?e girdi?i 1994 y?l?ndan bu güne kadar lisansland?r?lamayan karasal yay?n kurulu?lar?n?n lisans sahibi olmalar?, lisans ücretlerinin, kanal ve frekans kullan?m ücretlerinin tahsil edilmesi amaçlan?yor. .

Say?sal yay?nc?l??a geçi?in sa?lanmas?: Tasar?, dünya ile paralel olarak karasal say?sal yay?nc?l??a sorunsuz geçilmesini hedefliyor. Bu çerçevede geçici düzenleme ile bir y?ll?k süre içerisinde say?sal frekans ihalesinin ve tahsislerin yap?lmas?n?, tahsis tarihinden itibaren üç y?l süre ile de analog televizyon ve say?sal televizyon yay?nlar?n?n paralel olarak sürdürülmesini öngörüyor.

Medya sahipli?i ve yabanc? sermayenin düzenlenmesi: Yürürlükte bulunan ve sektör gerçeklerine, Türkiye’nin hedeflerine uygun olmayan medya sahipli?ine ili?kin hükümler yeniden düzenleniyor. Radyo ve televizyon sahibi olmayla ilgili s?n?rlamalar daralt?larak netle?tiriliyor, tekelle?meyi engellemek üzere tahsis edilecek frekans kapasitesi ve elde edilen sektörel gelir bazl? bir düzenleme getiriliyor. Ayr?ca yay?n kurulu?lar?nda yabanc? sermaye oran? %25 ten %50 ye yükseltiliyor.

Elektronik haberle?me kanunun yürürlü?e girmesi ile 3984 say?l? kanunda buna paralel düzenleme yap?lmas?: Elektronik Haberle?me Kanunu hükümleri esas al?narak radyo ve televizyon yay?nlar? için ayr?lan frekans bantlar?n?n frekans planlar?n? yapma yetkisi ve görevi Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna veriliyor.

TRT yay?nlar?n?n RTÜK denetimine al?nmas?: Avrupa Birli?i müktesebat?na uyum çerçevesinde yap?lan tarama sürecinde, özel yay?n kurulu?lar? aç?s?ndan haks?z rekabete neden oldu?u gerekçesiyle ele?tirilen, kamu ve özel yay?n kurulu?lar?n?n ayr? kurallara ve denetime tabi olmas?n? düzenleyen hükümler kald?r?larak, TRT’nin denetiminin RTÜK taraf?ndan gerçekle?tirilmesi sa?lan?yor.

Koruyucu sembol sistemi ve özdenetim hükümleri: Ak?ll? ??aretler Koruyucu Sembol Sistemi, Say?sal Kay?t Ar?iv ve Analiz Projesi, ?zleyici Temsilcili?i ve Görsel ??itsel Medya Etik ?lkeleri taslakla hukuksal alt yap?ya kavu?turuluyor.

Reyting sistemi RTÜK denetimine giriyor: Reyting ölçümlerini yapacak ?irketlerin Üst Kuruldan izin almas? ve bu ?irketlerin ölçümlerinin denetlenmesi öngörülüyor.

Yay?n ilkelerinin yeniden düzenlenmesi: Yay?n ilkeleri, AB Görsel- ??itsel Medya Hizmetleri Yönergesi esas al?narak yeniden olu?turuluyor. Radyo ve televizyon yay?nlar? ile iste?e ba?l? hizmetlere uygulanacak ilkeler ayr? olarak düzenleniyor.

Cevap ve düzeltme hakk?n?n düzenlenmesi: Cevap ve Düzeltme hakk?, Bas?n Kanununa paralel olarak yeniden düzenleniyor; ilgili tarafa, mahkemeye ba?vurmadan önce yay?n kurulu?undan cevap ve düzeltme hakk?n?n kulland?r?lmas?n? isteme imkân? sa?lan?yor.

Reklam pay? kesintilerinin dü?ürülmesi: Yay?n kurulu?lar?n?n reklâm gelirlerinden al?nan %5 Üst Kurul Pay? sektörün beklentisi do?rultusunda %3 e dü?ürülüyor.

Yerli yap?mlara yer verme zorunlulu?u: Avrupa Birli?i mevzuat?na uyum çerçevesinde yay?n içeriklerinde Avrupa eserlerine de yer verilmesi sa?lan?yor ve belli oranda tüm yay?nlarda yerli yap?ma yer verilmesi zorunlulu?u getiriliyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri