forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet_kozmik_mansetHürriyet Gazetesi'nin dün yay?nlad??? ve Genelkurmay Ba?kanl??? taraf?ndan yalanlanan "??te Kozmik Belge" ba?l?kl? haberi 'Balyoz' tart??malar?n?n oda??na yerle?ti. Hürriyet, aç?kça söylemese de haberinin arkas?nda oldu?unu ima ederken, Metehan Demir, ba?ka bir gazeteye haberinin arkas?nda oldu?unu söyledi...


"Kö?k’te Balyoz’u ele?tirdi" ba?l???yla verilen ve askeri yetkililere dayand?r?lan haberde ?u sat?rlara yer verildi:

"Askeri yetkililere göre, bugüne dek silah arkada?lar?n? incitmemeye özen gösteren, ancak demokrasi d??? yollara sapanlara da asla taviz vermeyeceklerini ?srarla yineleyen Ba?bu?, Kö?k’teki de?erlendirmesinde “Kim olursa olsun suç i?leyenlerin hukuki karar ç?kt???nda yanlar?nda olmayacaklar?n?” ifade etti.

Orgeneral Ba?bu?, Genelkurmay kay?tlar?na göre Meriç ismi ile görünen, yasal s?n?rlarda yap?lan seminerin devam?nda mevcut senaryoya gerçek isim ve ki?ilerle devam edilmesinin yasal olmayan sak?ncalar?na i?aret etti. Emasya plan? temelindeki bir senaryoda gerçek isim ve ko?ullarla devam edilebilme olas?l???n?n ayn? zamanda, TSK’n?n görev alan? içinde olmad???n? da aç?kça ortaya koydu. Bütün bunlar? ifade ederken daha önceki y?llarda yapt??? görevlerde bu konulara özen gösterilmesi konular?nda yay?nlad??? emirlere de at?fta bulundu.


Söz konusu seminerle ilgili, 2003 y?l?nda o plan tatbikat?n?n hemen öncesinde de Orgeneral Ba?bu?’un, bu toplant?n?n yasal çerçeveler içinde TSK Tat-Prog çerçevesinde yap?lmas?n? isteyen bir emir yay?nlad??? da ö?renildi. "

Hürriyet, Genelkurmay'?n dünkü aç?klamas?na ra?men, aç?kça belirtmese de üstü kapal? olarak haberinin arkas?nda oldu?unu ima etti... Haberdeki ?u sat?rlar dikkat çekti...

"Kulislerde halen Orgeneral Ba?bu?’un 2003 Mart’?ndaki seminerle ilgili hem Kö?k’te hem de savc?l?kta bir de?erlendirme belgesinin bulundu?u iddias? geçerlili?ini korurken, dün Genelkurmay Ba?kanl???’ndan k?sa bir aç?klama geldi."

ZAMAN GAZETES?'NDEK? AYRINTI

Hürriyet'in haberiyle ilgili Zaman Gazetesi'nde yer alan bir ayr?nt? önemliydi... Zaman, "Hürriyet Gazetesi yetkilileri ise söz konusu haberlerinin arkas?nda olduklar?n? aç?klad?lar." diye yazd?...

METEHAN DEM?R: HABER?M?N ARKASINDAYIM...

Konumuzla ilgili ba?ka bir bilgi de ?amil Tayyar'?n bugünkü kö?esinde yer alm??t?. Tayyar, Hürriyet'in Ankara Temsilcisi Metehan Demir'le yapt??? görü?meyi aktarm??: Çok geçmeden Genelkurmay bu haberi tekzip etse de haberin yazar? Metehan Demir’le konu?tum, “Yazd?klar?m?n arkas?nday?m” dedi.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri