forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

FAT?H ALTAYLI'YLA YAVUZ SEMERC?'N?N ARASINA 'RAKI' G?RD?...

Aktif .

fatih_yavuzHabertürk Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl?'yla TMSF'nin sat??a ç?kard??? ve Mey ?çki'ye sat??? Rekabet Kurulu taraf?ndan durdurulan Burgaz Rak? nedeniyle ters dü?en yazar Yavuz Semerci gazeteden ayr?lma karar? ald?.??te Fatih Altayl?'yla Yavuz Semerci'yi kar?? kar??ya getiren yaz?lar...
FAT?H ALTAYLI'NIN 14 N?SAN TAR?HL? YAZISI

Garipo?lu'na verdiler

HATIRLIYORSUNUZ de?il mi,

"TMSF'de Hayyam Garipo?lu lobisi var. Mallar?n? geri verecekler. Devlete olan borcu baki kalacak" diye yazm??t?m.

Bunu yazd???m gün 24 Aral?k't?. Nedense yine hakl? ç?kt?m.

O gün ?öyle demi?im:

"TMSF'de bir Hayyam Garipo?lu lobisi var.

?ki ki?ilik bu lobi, TMSF'nin Burgaz Rak?'y? Hayyam Garipo?lu'na iade etmesi için ciddi ciddi çal???yorlar.

(...) Dahas?, Hayyam Garipo?lu'nun TMSF yönetimine, 'Burgaz Rak?'y? iade edin, hakk?n?zda açt???m 70 kadar davay? geri çekeyim' tehdidini de iletiyorlar.

Rezalet bununla da s?n?rl? de?il.

TMSF'de iade i?lemine kar?? ç?kanlar?n, '?ade edemeyiz. Zaten TAPDK, Burgaz'?n lisans?n? iptal etti' söylemlerine de 'Hayyam Garipo?lu, TAPDK'da i?i bitirmi?. Biz iade edersek lisans? geri alacakm??' yan?t?n? veriyorlar."

Bu yaz?n?n yaz?ld??? 24 Aral?k'tan bu yana de?i?en tek ?ey, Garipo?lu Ailesi'ne Burgaz Rak? d???ndaki her ?eyin iade ediliyor olmas?.

Buna yurtd???ndaki ?irketleri de dahil.

Ortam uygun hale gelince Burgaz Rak?'y? da iade edecekler.

Böylelikle ne olacak biliyor musunuz; Hayyam Garipo?lu'nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verdi?i zarar 350 milyon dolar?n da üzerine ç?kacak.

Çünkü Hayyam Garipo?lu, Burgaz Rak?'y? geri al?nca y?llard?r uygulad??? ve defalarca yakalanmas?na ra?men paçay? s?y?rd??? yönteme geri dönecek.

Kaçak rak? satacak.

Piyasaya çok ucuza bandrolsüz rak? verecek.

Böylece pazar pay?n? yükseltecek ama devlet müthi? bir zarara u?rayacak.

Namusuyla i? yapan, bandrolünü, vergisini do?ru düzgün veren üreticiler pazar kaybedecek,

Hayyam Garipo?lu'nun vergi vermeyen Burgaz'? pazar kazanacak.

Böylece her zaman oldu?u gibi dürüstler kaybedecek, devlet, Maliye kaybedecek.

Garipo?lu gibiler kazanacak.

Kazanacaklar ki, Cem Garipo?lu gibi evlatlar yeti?tirip bu memlekete arma?an edecekler.

TMSF de bu i?e arac?l?k yapacak.

Helal olsun vallahi...

Zeugma mozaikleri gibi
OLACA?I budur.

E?er gerçekten demokrasi aç?l?m? yapmaz, oy u?runa birilerini memnun edip, oradan siyasi ç?kar sa?lama u?runa “parçal? aç?l?mlar” yapar, toplumu dilim dilim bölüp her dilimi birbirinden ayr? paketlerseniz bu olur.

Ne mi olur?

Biri ç?kar, Ahmet Türk’ü yumruklar.

Bir di?eri ç?kar, S?rr? Sak?k’?n e?inin mezar?n?n ta??nmas?n? ister.

Diyarbak?r Belediye Ba?kan? ç?kar küfreder.

S?rr? Sak?k ona buna söver.

Bir mozaik böyle parçalanmaya ba?lar.

30 y?ld?r süren terörün beceremedi?i i?te ancak böyle becerilir.

“Demokrasi” sözünü a?z?ndan dü?ürmeyenler biraz dü?ünmeliydi.

“Biz gerçekten demokrasi istiyor muyuz” diye.

Ama gerçekten demokrasi isteselerdi böyle yapmazlard?.

Herkes için demokrasi derler, herkes için özgürlük derler ve yola öyle ç?karlard?.

Toplumu Kürtler, Romanlar, Lazlar, Gürcüler, Ermeniler, Araplar diye bölüp her biri için “ayr? ayr?” demokrasiler isterseniz sonuç budur.

Çünkü niyet, demokrasi de?ildi asl?nda.

Kimi oy u?runa, kimi d??ar?dan komutla yap?ld? tüm bunlar?n.

Oysa özgürlükler parça parça verilmez. Demokrasi gruplara ayr?lmaz.

O aç?l?m?, bu aç?l?m? demeden, herkesin aç?l?m? yap?lsayd?, 1000 y?ll?k mozaik, fay hatlar?na çevrilmezdi.

Görülüyor ki, art?k Türkiye’nin önünde çok zorlu bir süreç var.

K?r?lmaya ba?layan mozai?i kim nas?l yap??t?racak, art?k bilemiyorum.

Zeugma mozaikleri, Il?su Baraj?’n?n alt?nda kalacak.

Türkiye mozai?i ise “parçal? aç?l?mlar?n” alt?nda kald?.

Zeugma’ya sahip ç?kanlar var.

Bakal?m buna kim sahip ç?kacak?YAVUZ SEMERC?'N?N 16 N?SAN TAR?HL? YAZISI

Burgaz Rak?’y? Mey ?çki almamal?…

Son günlerde Burgaz Rak?’n?n Hayyam Garipo?lu’na geri verilmemesi yönünde müthi? bir kamuoyu yarat?ld?. Kamu yarar? bahanesiyle gerçekle?en haber ve yorumlar?n, asl?nda ekonomik bir cinayetin perdelenmesine yarad???na inan?yorum.
Olay? kavrayabilmek için k?sa bir özet yapmal?y?m.
***
Türk rak? piyasas? Amerikan men?eli yat?r?m fonu Texas Pacific Group’a (TGG) ait Mey ?çki’nin kesin hakimiyetiyle özel sektöre aç?ld?. Tekel’in içki bölümü, Nurol/Limak/Özalt?n/TÜTSAB taraf?ndan (Mey ad?yla) 293 milyon dolara sat?n al?nd?. Ve iki y?l sonra bu firmalar, Mey ?çki’yi 900 milyon dolara Amerikal? fona devretti. 
***
2004 y?l?nda Mey ?çki’nin pazar pay? yüzde 99 idi. Yeni Rak?, Tekirda? gibi y?llar?n markas?na kim dayanacakt? ki!
Ama herkes yan?ld?.
Bankas?na el konulan ve kamuya 350 milyon dolar borcu olan Hayyam Garipo?lu (e?i-dostu ad?na) Burgaz Rak?’y? kurdu.  Tari? de dahil olmak üzere pazara 10’a yak?n farkl? özel sektör firmas? girdi. ?nan?lmaz bir rekabet ba?lad?. Efe, Beylerbeyi, Fas?l, Burgaz, Ata isimleriyle onlarca yeni rak? ile içki severlerin sofras?na geldi. Ucuz, popüler, premium gibi segmentler olu?tu.
Sonra ne oldu?  Pazar?n mutlak hakimi Mey h?zla pazar kaybetmeye ba?lad?.  2009 y?l?na gelindi?inde pazar pay? yüzde 65’e gerilemi?ti. ?yi de bo?alan pazar? kim dolduruyordu?
Do?ru bildiniz: Hayyam Garipo?lu’na ait Lüleburgaz’da kurulu Burgaz Rak?… Bu ?irketin pay? yüzde 25’lerin üzerine ç?kt?. (Votkada ise  yüzde 50) Bu paya vergi ödemeyerek, sahtekarl?k yaparak ula?t??? yolunda iddialar var. Ancak 900 milyon dolar harcama yapan yabanc? bir fonun yönetti?i Mey’in son 6 y?lda kaybetti?i pazar pay?n?n sadece sahtekarl?kla aç?klanmas?, ekonomik gerçeklere de Türk yarg?s?na da, polisine de, üst kurula da, rak? severlere de büyük bir hakaret say?lmal?.
***
Hikayeye devam edelim:
Hayyam Garipo?lu, TMSF’ye borçlu. TMSF, Garipo?lu’nun att??? ad?mlar? takip etmek için Burgaz Rak?’n?n yönetimine 17.4. 2008 tarihinde iki üye at?yor. Her ?ey yolunda. Burgaz Rak?’n?n pazar pay? dikkate al?nd???nda birkaç yüz milyon dolarl?k bir de?er ortaya ç?kt??? yorumlar? yap?l?yor. Garipo?lu bu i?ten belli ki s?y?racak!
Gerekçeleri tart???l?r veya tart???lmaz, TMSF tam bir y?l sonra ani bir kararla, 18.7.2009 tarihinde Garipo?lu’nun tüm i?letmeleri gibi Burgaz Rak?’ya da el koyuyor. Ve Burgaz Rak?, TMSF taraf?ndan sat??a ç?kar?l?yor. Tabii bu süre içinde h?zla pazar pay? kaybetti?ini söylemeye gerek yok. ?halede tek bir al?c? var: Mey ?çki… Ve Mey, 65 milyon dolara Burgaz’? sat?n al?yor. Ancak Rekabet Kurumu bu sat?n almaya izin vermedi. Ve kurumun 78 sayfal?k raporu ?u cümlelerle tamamlan?r:
“Mey ?çki rak? pazar?nda hakim durumda bulunuyor. Burgaz ise 2. büyük firma. Ve rekabetçi pazar davran??lar?yla bilinen, literatürde de “maverick” (ayk?r?) firma olarak ifade edilen bir te?ebbüs oldu?u (Burgaz Rak?) an?lan aktörler aras?ndaki devralma i?leminin rak? pazar?nda hakim durumun güçlendirilmesi ile rekabetin önemli ölçüde k?s?tlanaca?? sonucunu do?uraca?? tespit edilmi?tir.”
Mey, bir kez daha Rekabet Kurumu’na ba?vurur. Bu kez Burgaz Rak?’n?n lisans?n?n iptal edildi?i, sat???n TMSF’nin tahsilat?n? engelleyece?i ve kamu zarar? olu?aca?? tezini ileri sürerler. Tabii kimse lisans? iptal edilmi?se ve bir kez daha lisans alamayacaksa, niye kendilerinin bu al?m? yapmakta ?srarc? oldu?unu sormaz. Soru sormaktan çok bu günlerde Garipo?lu’nun Burgaz’? alma tehlikesinin savu?turulmaya çal???lmas? moda. Burgaz Rak?’n?n büyümesi Garipo?lu’nun de?il, kamunun ç?kar?na asl?nda. Kimse bu basit gerçe?i görmüyor nedense… Kimlerin kamuoyunu nas?l kör etti?ini yar?n yazaca??m. ?a??raca??n?za eminim…

YAVUZ SEMERC?'N?N 17 N?SAN TAR?H?NDE YAYINLANAN YAZISI

40 kat?r m? 40 sat?r m??

NE garip. Pek çok dostum aray?p, “Hayyam Garipo?lu’nu savunmak sana m? kald?” diye sitem etti. Demek ki derdimi anlatamam???m. Demek ki bu ülkede gerçeklerin üzerine örtülen ve “??te gerçek bu” diyerek bize yutturulan ?al? çekmek, dostlar?n ak?l bariyerlerine tak?labiliyormu?.

Halbuki dün yazd?klar?m, Rekabet Kurumu’nun (Mey Rak?’n?n Burgaz Rak?’y? sat?n almas?na izin vermeyen) raporunda yer al?yor.

?çki sektöründe neler ya?and???n? anlamak isteyenler için adeta bir ba?vuru kayna?? söz konusu rapor. Neyse. Ekonomik güç sava??nda bu tip tuhafl?klara al??t?k. Mesela ba?ar?l? i?adam? Cüneyd Zapsu’nun, Mey ?çki’nin sahibi olan Amerikal? Fon’un (TPG) dan??man? oldu?unu bilmiyordum. Ve Burgaz Rak?’ya TMSF taraf?ndan el konulmadan önce bu ?irketi sat?n almak için Co?ar avukatl?k bürosunda, Cüneyd Zapsu ve Hayyam Garipo?lu’nun masaya oturduklar?n? da bilmiyordum. Garipo?lu’nun, Burgaz Rak?’y? 200 milyon dolardan satabilece?ini söylemesiyle görü?menin tamamland???n? da yeni ö?rendim.

K?smet i?te. 200 milyon dolardan kap? aç?lan ?irket, TMSF taraf?ndan el konulmas?n?n ard?ndan, ihale yoluyla Mey ?çki’ye 65 milyon dolara sat?ld?. Demek ki fiyat? buymu?!

Laf? uzatmayay?m. Rekabet Kurumu raporu, Türk içki sektöründe Hayyam Garipo?lu’nun hiç sevilmedi?ini ortaya ç?kar?yor. Ayn? Fatih Altayl?’n?n yazd??? gibi, di?er içki firmalar? (pazar paylar? yüzde 2’lerde dola??yor ço?unun), “Garipo?lu bu sektörden ç?ks?n da Mey tek ba??na kalsa da olur” fikrini ta??yor. 40 kat?r m? 40 sat?r m? hikâyesi anlayaca??n?z.

Örne?in, Anadolu Rak? Yönetim Kurulu Ba?kan? Osman ?mre aynen ?öyle diyor: “Burgaz Rak?’n?n maliyetlerin alt?ndaki sat?? politikas?, Mey ?çki kadar bizi de s?k?nt?ya sokuyor. Burgaz’?n pazardan ç?kmas? ad?na Mey’in Burgaz’? sat?n almas?na olumlu bak?yoruz. Mey pazarda tek ba??na kal?rsa hiç de?ilse fiyatlar artar...”

Sarper Genel Müdürü Bülent Sarper ise “Burgaz’?n 70’lik rak?ya uygulad??? 19.90 TL fiyat? sürdürülemez ve maliyetlerin alt?nda. Yine de pazardan ç?kmas? durumunda Mey ile rekabet daha da zorlayacak” görü?ünde.

Burgaz Rak?, Amerikal? bir ?irkete kafa tutmas?n?n bedelini mutlaka ödeyecek! Umar?m, bu bedel ödeme sürecinde, sizin, bizim, hepimizin Garipo?lu’ndan almas? gereken 300 küsur milyon dolar buharla?maz.

Umar?m dostlar?n in?a etti?i bariyerleri y?kmak için yeterli olmu?tur bu yaz?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri