forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

MEDYAYA G?REN YEN? PATRONLAR M?LL?YET YAZARINI RAHATSIZ ETT?!

Aktif .

serpilyilmazMedyaya giren yeni patronlar ve de?i?en medya dzeni, Do?an Medyas?'ndaki baz? yazarlar? rahats?z etmeye ba?lam??. ?u ifadeler Milliyet yazar? Serpil Y?lmaz'a ait...

"Zaman-STV, Bugn-Kanaltrk, Sabah-ATV ve son olarak da bu halkan?n Star gazetesi-Kanal 24teki yeni ortakl?kla 'glenmesi', kamuoyu zerinde nas?l bir etki b?rak?r?"

Serpil Y?lmaz yaz?s?n?n hemen ba??nda ?unlar? yazm??:
"Uzun sreden beri medyaya yeni sermaye gruplar?n?n ilgisini izliyoruz. Kimler geliyor? Amalar? nedir? Demokratik ve laik hukuk devleti ilkelerine ba?l?l?k testinden ba?ar?yla geiyorlar m??"

SERP?L YILMAZ'IN YAZISININ TAMAMI ?YLE

Sektre giren medya gruplar?n?n ortak paydas? ?ekilleniyor
Uzun sreden beri medyaya yeni sermaye gruplar?n?n ilgisini izliyoruz. Kimler geliyor? Amalar? nedir? Demokratik ve laik hukuk devleti ilkelerine ba?l?l?k testinden ba?ar?yla geiyorlar m??
Uluslararas? sermayenin Trkiyeye ilgisini TGRTnin sat??? s?ras?nda gzlemlemi?tik. TGRTnin ba?l? oldu?u ?hlas Grubunun finans ?irketleri TMSF operasyonundan nas?l olduysa muaf tutulmu?, sahibi Enver rene yeni bir kaynak yaratma f?rsat? verilmi?ti.
Ba?ar?l? olundu; TGRT Amerikal? medya devi News Corpa sat?ld?, Fox TV olarak ya?am?na devam ediyor.
RTK Yasas?na gore belirlenen yzde 25 yabanc? sermaye s?n?r? hisse operasyonlar? ile glgelendi.
Fox, bulundu?u lkelerde iktidarlarla uyumlu olma ilkesine sahip bir gruptu.
Bugn de yerini ald?
2005 y?l?nda Ciner Gurubu ile Il?cak Ailesinden Bugn gazetesini sat?n alan Koza ?pek Grubunun patronu Ak?n ?pek, medya sektrnn yeni yz olmu?tu.
Yak?nlar?n?n Fethullah Glen cemaatinin sayg?n ismi olarak tan?mlad??? ?pek, Bence Hocaefendi bu lkedeki radikal ?slam?n nndeki en byk engellerden birisidir diyerek, cemaate s?cak bakt???n? gizlemedi. ?pek, 2008 y?l?nda bor bata??na saplanan ve Ergenekon davas?ndan tutuklu Tuncay zkan?n sahip oldu?u televizyon kanal? Kanaltrk de bnyesine katarak, medyadaki pazar pay?n? ekrana ta??d?.
Rekabet ?artlar? aranmad?
En byk medya operasyonu ise TMSF eliyle yrtld.
Etibanka el koyan TMSF, Sabah-ATV grubunu satmak iin ihale at?. ok say?da yerli ve yabanc? sermaye grubunun ilgi gstermesine ra?men, ihaleye son a?amada yaln?zca Ba?bakan?n damad?n?n ynetiminde oldu?u al?k Grubu kat?ld?.
Rekabet ?artlar?n? olu?turmakla sorumlu olan kamu idaresinin gvenirlili?i; hem kat?l?mc? say?s?ndaki s?n?rl?l?k, hem de TMSFnin belirledi?i muhammen bedel olan 1.1 milyar dolar?n, bir sent bile zerine ?k?lmadan sat?lmas?yla zedelendi.
Ahmet al?k?n sahibi oldu?u al?k Grubunun Trkiyenin ikinci en byk medya grubu olmay? hak edecek sermaye ve bilgi birikimine sahip olup olmad??? tart??ma konusu haline geldi.
?hale bedelinin 750 milyon dolar? kamu bankalar?ndan sa?land?. al?k Grubu, yurtd???ndaki bir Amerikan bankas?ndan 375 milyon dolar getirdi. Aradaki fark, Katar sermayesinin koydu?u 125 milyon dolar ile kapand?.
Muhalif kadrolar uzakla?t?r?ld?
Cumhurba?kan? Abdullah Gln ve Ba?bakan Tayyip Erdo?an?n yak?n ili?ki kurdu?u Katar?n, zengin do?algaz rezervleri ile Trkiyenin ilgi alan?na girmesi beklenirken, medyaya yat?r?m yapmas? srpriz oldu.
al?k, Glene yak?nl???yla bilinen Zaman-STV Grubunun sahibi Feza Yay?nc?l?k ?irketinin Ynetim Kurulu Ba?kan? Ali Akbulutun, GAP Tekstil ile Bank Asyadaki orta??yd?.
Akbulut ayn? zamanda al?k?n yak?n aile evresinde yer al?yordu; eni?tesiydi...
Sabah-ATVde h?zla hkmete yak?n kadrolar olu?tu, yay?nlarda muhalefet e?ilimi gsteren yneticiler i?ten uzakla?t?r?ld?.
Starda ikinci ad?m
Medyada iktidar yanl?s? olu?uma, Star gazetesi ve Kanal 24 eliyle zaten bir tu?la konmu?tu. Bu grubun sahibi, eski Trkiye ??i Kyl Partisi yneticilerinden (T?KP) Ethem Sancakd?. Bu kez Sancak?n Fine Groupun sahibi Fettah Tamince ortakl??? gndeme geldi.
Sancak, Star gazetesi ve Kanal 24 hisselerinin yzde 50sini satmak zere Tamince ile masaya oturduklar?n? sylyordu.
Sancak Erdo?ana hayran?m, Tamince ise Fethullah Glen hayran oldu?um bir insan, liderli?ine gveniyorum szleri ile siyasal yelpazedeki yerlerini tan?mlamakta sak?nca grmeyen ve 2000li y?llarda y?ld?zlar? parlayan giri?imcilerdi.
Sancak ile Tamincenin medyan?n yan? s?ra sa?l?k ve e?itim alan?nda bymeyi hedefledikleri de a?klamalar aras?nda yer al?yordu.
Trkiyenin yan? s?ra Ukrayna, Kazakistan, Rusya, Avusturya, Dubai ve Taylanddaki yat?r?mlar? ile gz dolduran Tamince, paras?n?n kayna??n? soranlara En iyi yapt???m i? organizasyon yan?t?n? veriyordu.
Rixosun i?letmecisi
Tamince stlendi?i milyarlarca dolarl?k projeleri, yat?r?m?n yap?ld??? lkelerdeki finans gruplar?yla gerekle?tirdi?ini sylyordu.
Tamincenin 03.10.2005 tarihli Aksiyon dergisinde yay?mlanan ?u szlerine dikkat ekmek isterim:
Hem i? bilgimi, tak?m?m? gtrece?im, hem i? vizyonunu izece?im, ynetim riskini stme alaca??m, hem de para koyaca??m. Dnyada byle bir ?ey yok.
2000 y?l?nda Antalyada i?letmesini ald??? Rixos Hotel Labada (Ahmet Baruta geti) ile gndemimize giren Tamincenin, yurtd???nda stlendi?i projelere buldu?u finansman kaynaklar? ile ilgili bilgiler ar?ivlerde duruyor.
Hkmete desteki izgideki Yeni ?afak ile Vakiti bu de?erlendirmenin d???nda tutarken, bu noktada ?u soruyu sormay? ise gereksiz bulurum:
Almanyada a?lan Deniz Feneri e.V davas?n?n ilgilisi haline gelen Kanal 7 Grubunu bir yana koyarsak; Zaman-STV, Bugn-Kanaltrk, Sabah-ATV ve son olarak da bu halkan?n Star gazetesi-Kanal 24teki yeni ortakl?kla glenmesi, kamuoyu zerinde nas?l bir etki b?rak?r?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri