forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

KOMPLO TEOR?LER?N? SEVMEZ, KOMPLO TEOR?S?Z DE YAPAMAZ!

Aktif .

oktay_eksi Deniz Baykal'a ait oldu?u belirtilen video görüntülerinin internette yay?nlanmas?ndan sonra ortaya at?lan komplo teorileri Amerikan filmlerini aratm?yor. En bomba komplo teorisi bir yaz?s?nda "komplo teorilerinden hiç hazzetmem" diyen Hürriyet'in ba?yazar? ve Bas?n Konseyi'nin Ba?kan? Oktay Ek?i'den geldi. Ek?i, Baykal'a yap?lan 'komplo'nun içinde CIA'n?n da olabilece?ini ima ediyor."As?l Komplo" ba?l???n? ta??yan yaz?s?na Ek?i, "Kamuoyu denen 'saflar' sürüsü" tan?mlamas?yla giri? yap?yor. Pe?i s?ra komplo teorilerini s?ralayan Ek?i, sonunda as?l bombay? patlat?yor: "Amaç bize kal?rsa çok daha kapsaml?. Daha aç?k ifadeyle, Cumhuriyet’i kuranlar?n benimsedi?i 'pozitivist' felsefeyi do?ru bulan ne kadar ki?i, ne kadar kurum varsa, hedefte onlar?n tamam? var."

Evet yanl?? okumad?n?z... Oktay Ek?i, Baykal'a yap?lan 'komplo'yu Cumhuriyet'in kurucu felsefesine yap?lm?? say?yor ve konuyu rejim meselesine getiriyor...

Okuiyal?m...

DAHA önce de yazd?k. Kamuoyu denen “saflar” sürüsünü her gün yeni bir “Cambaza bak!” numaras?yla öyle güzel me?gul ediyorlar -hatta uyutuyorlar- ki, siz “Yarg?y? iktidar?n emrine sokacak Anayasa de?i?iklikleri engellenmelidir” diye y?rt?n?n. Bir “seks kasedi” gündemi an?nda tersine çeviriyor.

Nitekim kamuoyu “Deniz Baykal geri gelir mi? Gelmezse yerine kim seçilir?” sorusuyla vakit geçirirken Anayasa de?i?ikli?inin yasal süreci tamamlamas?yla ilgili i?lemler t?k?r t?k?r yürüyor.

Bugünkü tart??malar?n tavsad??? günlerde yeni bir kaset yahut yeni bir suçlama dosyas? daha ç?karsa hayret etmeyin. Çünkü bu iktidar, gündem de?i?tirmede çok ba?ar?l?. Üstelik ellerinin alt?nda “daha pek çok dosya oldu?unu” arada s?rada ç?tlatmaktan zevk duyuyorlar.

Ama do?rusunu konu?al?m:

Biz bu kampanyan?n bu iktidar?n yerli kadrolar?yla yürütülebilece?ine inanm?yoruz. Çünkü her ?ey son derece profesyonelce -ve biraz da CIA deste?i varm?? gibi- tezgâhlan?yor.

Amaç da belli:

Sadece muhalefeti -son olayda Deniz Baykal’?- gözden dü?ürmek de?il. Amaç bize kal?rsa çok daha kapsaml?. Daha aç?k ifadeyle, Cumhuriyet’i kuranlar?n benimsedi?i “pozitivist” felsefeyi do?ru bulan ne kadar ki?i, ne kadar kurum varsa, hedefte onlar?n tamam? var. Çünkü bu devleti “aklî” zeminden “naklî” zemine kayd?rabilmek -böylece ulus-devleti, ümmet devletine dönü?türmek için- için ba?ka seçenekleri olmad???n? dü?ünüyorlar.


Biz Deniz Baykal’? siyasi hayattan silmek için onu pusuya dü?üren alçakça tertibi, bu dizinin o nedenle son halkas? olarak görüyoruz.

.....

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri