forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ikidebir_onderaytacNihal Bengisu Karaca ve Ahmet Tezcan’?n Habertürk TV'de birlikte sundu?u ?kideBir program?nda Bilgi Üniversitesi Ö?retim Üyesi ve Taraf yazar? Önder Aytaç'?n aç?klamalar? damga vurdu...


Baykal’?n kaset olay?n?n konu?uldu?u programda "Kaseti kim s?zd?rd??" sorusuna Önder Aytaç, bunun Ergenekonvari bir olay oldu?unu savundu. Aytaç, "MHP ve AK Parti’den önmli ki?ilere ait kasetler ortaya ç?kacakt?r" dedi.

HEDEFTEK? ?S?M DAVUTO?LU...

Kasetin s?zd?r?lmas?n?n küresel ba?lant?lar?na da dikkat çeken Aytaç, Ahmet Davuto?lu’nun kom?ularla s?f?r problem siyasetinden rahats?z olan d?? güçlerin rahats?zl???n?n yans?mas?n?n bu kasetle kendisini gösterdi?ini söyledi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu’na bir suikastin yap?labilece?ini öne süren Aytaç, "Hedefteki isim Davuto?lu" dedi.

ERGENEKONCULAR NEDEN BAYKAL'DAN MEMNUN DE??L?

Ahmet Tezcan'?n Aytaç'a yöneltti?i bir soru dikkat çekiciydi... Tezcan, baz? internet sitelerinde yay?nlanan ve Erzurum'da görülen Ergenekon davas?n?n avukatlar?ndan biriyle Yarg?tay'da daire ba?kan? olan bir hakim aras?nda geçti?i belirtilen konu?mada Deniz Baykal'la ilgili "Söz dinlemiyor, kafas?na göre davran?yor, her?eyi bildi?ini san?yor" tarz? konu?malar?n geçti?ini ve Ergenekon san?klar?n?n Baykal'a neden tepkili olabileceklerini Aytaç'a sordu.

Aytaç da Ergenekon davas?ndan yarg?lananlar?n ba?tan beri Deniz Baykal'a tepkili olduklar?n? ve yeterli deste?i vermedi?ini dü?ündüklerini dile getirdi...

TEZCAN TANIK OLDU?U B?R B?R OLAYI ANLATTI...

Ahmet Tezcan dünkü programda geçmi?te ya?anm?? önemli bir olay? da gündeme getirdi. Ba?bakanl?k Bas?n Mü?aviri oldu?u dönemde Deniz Baykal'a ilgili bir derginin bir belge getirdi?ini aç?klad?. Ba?bakan Erdo?an'?n bu duruma sert tepki gösterdi?ini ve bu belgenin o dergide yay?nlanmas?n? engelledi?ini söyledi...

“Nihal Bengisu Karaca, geçenlerde bir ba?ka programda önemli bir bilgi verdi. ’Ben Ba?bakan’?n bir yak?n?ndan biliyorum ki’ diye ba?layan bir sözü vard?. Bengisu’nun bahsetti?i Ba?bakan’?n yak?n?, dan??man? bendim. Bunu aç?klamak zorunday?m. 4 y?l önce Say?n Baykal ile ilgili sol bir dergide yay?nlanmak üzere gazeteci bir arkada??mdan bir bilgi geldi. Sadece ’E?er ba??m?za bir ?ey gelirse hukuksal destek verir misiniz’ diye de ben Say?n Ba?bakan’a bunu ilettim. Erdo?an, ’Bize yak??maz’ dedi ve ekledi: ’E?er arkada??n üzerinde bir etkin varsa, bunun yay?nlanmas?na da engel ol. Çünkü biz kavgam?z? ancak siyasette yapar?z, ba?ka alanlarda de?il.’ Ba?bakan’?n sözleri üzerine dergi de zaten yay?nlayamad?. Ba?bakan isteseydi Say?n Baykal’?n siyasi hayat? 4 y?l önceden biterdi. Ben Erdo?an’? suçlamak yerine ona dua etmesi gerekir diye dü?ünüyorum.”

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri