forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

AYDIN DO?AN VE MEDYASI CHP'DE YA?ANAN OLAYLARIN NERES?NDE?

Aktif .

aydin_doganDeniz Baykal'a ait oldu?u belirtilen video görüntülerinin ortaya ç?kmas?ndan sonra en dikkat çekici yay?nlar Do?an Medyas?'na aitti. Hürriyet'in internet sitesi videonun gündeme gelmesinde önemli bir fonksiyon üstlendi. ?lk istifa ça?r?lar?, videoyu sürekli gündemde tutan Do?an Medyas?'dan geldi. Kemal K?l?çdaro?lu ismi de ilk kez Do?an Grubu gazetelerinde gündeme getirildi...

Özellikle Do?an Grubu gazetelerinde yazan kö?e yazarlar? CHP'deki geli?melere müdahil olma niyetlerini aç?kça ortaya koydular. Ve sonunda  'Aday olmayaca??m' diyen K?l?çdaro?lu bir gecede karar?n? de?i?tirdi ve adayl???n? aç?klad?.

Do?an Medyas?'ndan K?l?çdaro?lu'na büyük övgüler geldi. Hatta K?l?çdaro?lu adayl???n? aç?klad??? bas?n toplant?s?ndan sonra ilk i?i Hürriyet'in Ankara bürosuna gitmek oldu. Ertesi gün Hürriyet'in man?etinde K?l?çdaro?lu'nun ?u sözü vard?: Hedefim yüzde 40...

Pe?inden Kanal D ve Star TV devreye girdi ve K?l?çdaro?lu'nu ekrana ç?karma yar??? ba?lad?... Deniz Baykal'la ilgili ise '?çinde bulundu?u durum' ve 'çaresizli?i' yans?t?l?yordu.

Peki sürecin ba??ndan biri içinde olan Do?an Grubu'nun 'Onursal Ba?kan?' Ayd?n Do?an bu duruma ne diyor?

AYDIN DO?AN: BÜTÜN PART?LERE ???T MESAFEDEY?M, SÜREC?N DI?INDAYIM!

Ayd?n Do?an Star Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Mustafa Karaalio?lu'na bir mektup göndererek CHP'de ya?ananlarla ilgili olarak kendi pozisyonuna aç?kl?k getirmeye çal??m??...

Star Gazetesi yazar? Ergun Babahan'?n dünkü yaz?s?nda Kemal K?l?çdaro?lu'nun adayl?k süreciyle ilgili Do?an Grubu'nu ele?tiren ifadeler kullanmas? Ayd?n Do?an'? k?zd?rm??... Ayd?n Do?an da, aç?klamay? Ergun Babahan'a de?il gazetenin yay?n yönetmeni Mustafa Karaalio?lu'na göndermi?. Karaalio?lu da bu aç?klamay? kö?esinde yay?nlam??...

AYDIN DO?AN'IN AÇIKLAMASI ?ÖYLE

Bütün partilere e?it mesafedeyim, sürecin d???nday?m!

“Say?n Mustafa Karaalio?lu,

Gazetenizin kö?e yazarlar?ndan Ergun Babahan’?n bugünkü yaz?s?n? üzüntüyle okudum. Yazar?n?z, beni ve sahibi oldu?um yay?n kurulu?lar?n?, CHP Genel Ba?kanl?k seçimi ile ilgili geli?melerde taraf gibi göstermeye çal??m??.

Yazar?n?z?n iddialar?n? burada ayn? ifadelerle tekrarlamay? bile kendime kar?? yap?lm?? bir haks?zl?k olarak görüyorum.

Sadece ?unu belirtmek san?r?m ne demek istedi?imi izah edecektir. Kendisi beni ?mral? ile i?birli?i içinde göstermektedir ki bu asla kabul edilemez.

Ortaya at?lan komplo teorisinin gerçekle yak?ndan uzaktan ilgisi yoktur. Bu izans?z iddialar? mant?kla aç?klamak, dolay?s?yla cevab?n? vermek de mümkün de?ildir. Hak etti?i ve lay?k oldu?u tek cevap, “Deli saçmas?” deyip geçmekti. Ancak, yak?n geçmi? birçok ac? örnekle bana gösterdi ki, at?lan iftiralar ne yaz?k ki iz b?rak?yor.

Benim, yazarlar?ma talimat verdi?im konusundaki ifadesini ise, sadece bana de?il, mesle?imizin tümüne at?lm?? bir iftira olarak görüyorum.

Say?n Karaalio?lu;

Ben, bütün siyasi partilere e?it mesafedeyim. CHP genel ba?kanl?k yar??? ile yak?ndan uzaktan ilgim yoktur. Say?n K?l?çdaro?lu ile hayat?mda bir kere kar??la?t?m. Ayr?ca geçmi?te bir olay nedeniyle kendisi hakk?nda dava açm??t?m.

CHP Genel Ba?kan?’n? seçecek olan yetkili kurul partinin kurultay?d?r. Genel seçimde alaca?? oyu da seçmen belirleyecektir.

Bu süreçte grubumuzun gazetelerini okudunuz, televizyonlar?n? izlediyseniz ?unu görmü? olmal?s?n?z. Deniz Baykal’? istifaya davet eden yazar?m?z da olmu?tur, istifa etmemesini, ettikten sonra geri dönmesini

isteyen yazar?m?z da. Her toplumsal ve siyasi olayda oldu?u gibi bu konuda da gazete ve televizyonlar?m?z?n bir politika birli?i yoktur.

Ayr?ca, Anayasa tart??malar? dahil hemen hemen her siyasi konuda, yazarlar?m?z aras?nda bir görü? birli?i olmad???, hatta birbirine tamamen z?t yaz?lar?n yay?nland??? da bir gerçektir.

Ben kendi pay?ma, bütün bunlar?n d???nday?m. Gazete sahibi olarak, partilerin hiçbirinin iç süreçlerine müdahele etmek gibi bir niyetim asla yoktur. Ayr?ca kendimde böyle bir hakk? da görmem...

Ama bu haks?zl?klar ve iftiralar kar??s?nda sessiz kalmam?n mümkün olamayaca??n? da ifade etmek isterim.

Yaz?daki ifadeler hakaret, iddialar da iftira s?n?r?n? a?m??t?r.

Sadece ?mral? benzetmesi bunu ispata kafidir.

Mustafa Bey;

Amac?m polemi?e girmek de?il. Elinde kalemi olmayan yay?n kurulu?u sahiplerini tart??maya çekmek mesle?imiz aç?s?ndan yararl? sonuçlar vermiyor. O nedenle cevab?m? size gönderiyorum.

Uygun görüp yay?nlarsan?z memnun olurum.

En iyi dileklerimle,

Ayd?n Do?an”

http://www.stargazete.com/

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri