forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

dunya_basini?srail'in önceki gün Gazze'ye yard?m götüren gemilere sald?r? düzenleyerek en az 9 ki?iyi öldürmesi, dünya bas?n?nda geni? yer buldu. Gazeteler sald?r?n?n tüm dünyadan tepki çekti?ine dikkat çekerken, ?srail'i yaln?zla?t?raca?? yorumu da yapt?.

Ayr?ca ?ran'a yapt?r?m uygulanmas?n?n hem BM Güvenlik Konseyi hem de ABD'nin gündeminden uzakla?mas?na yol açaca?? öngörüsünde bulunuldu.

New York Times (ABD): ?srail bask?n?, bar?? çabalar?n? ve ABD ili?kilerini zora soktu. ?srail'in ölümcül komando bask?n?, Ba?kan Obama'n?n Ortado?u bar?? plan?nda ileri gitmesini zorla?t?rd?. ?srail ve ABD aras?nda zaten gergin olan ili?kilere yeni bir gerginlik ekledi. Amerikal? yetkililer sadece bask?ndan de?il, beraberinde ?srail'in dünyada yaln?zla?acak olmas?ndan ve ?srail ile Filistin aras?ndaki do?rudan görü?melerin ba?layaca?? bir dönemde zamanlamas?ndan dolay? deh?ete dü?tüler. Bu üzücü olay Gazze ablukas?n?n sürdürülemez oldu?unu gösteriyor.

Washington Post (ABD): Sald?r?n?n dünya genelinde k?nanmas?, Obama yönetiminin, ?srail ile aras?ndaki gergin ili?kileri geli?tirme çabalar?n? zorla?t?racak. ?srail'in gemiye sald?r?s? Netanyahu hükümeti için ise "diplomatik fiyasko" oldu.

Wall Street Journal (ABD): Filo sald?r?s? krize yol açt?. Sald?r? Araplardan tepki çekti?i kadar ?srail dostlar?n?n da sert ele?tirilerine sebep oldu. Sald?r? ayr?ca ?srail'in ?slam dünyas?ndaki en önemli dostu Türkiye ile ili?kilerini gerdi.

'?srail'in oynad??? kumar, pahal?ya mal olacak'

Guardian (?ngiltere): ?srail kanl? sald?r?n?n ard?ndan devlet terörü uygulamakla suçlan?yor. ?srail'in oynad??? kumar kendisine çok pahal?ya mal olacak. Bunun bedeli, uluslararas? alanda daha da yaln?zla?mak ve Ortado?u'da hayati önem arz eden halkla ili?kiler sava??n? kaybetmek olabilir. ?srail'in üzerindeki Gazze ablukas?n? kald?rma ve Hamas ile temas kurma bask?s? artacak. Ancak ?srail'in politikas?nda pek bir de?i?iklik olmayacak gibi görünüyor.

Independent (?ngiltere): ?srail'in hücumbot diplomasisi küresel öfkeye sebep oldu. ?srail'in müdahalesi Türkiye ile ili?kilere büyük darbe indirdi. Türkiye ?u anda Ortado?u'da, geçmi?te oldu?undan çok daha hayati bir müttefik. Amerikan askerlerinin daha rahat bir ?ekilde çekilmesine yard?mc? olarak, Irak'ta kritik bir rol üstleniyor. Üstelik Ankara'n?n ?srail ile ittifak?, Amerika'n?n Ortado?u politikas?n?n en önemli payandalar?ndan biri olmu?tur. Türk D??i?leri Bakan? daha önce, yard?m filosuna müdahalenin geri dönülmez sonuçlar do?uraca??n? söylemi?ti. Galiba bu diplomatik kli?e ilk kez do?ru ç?kacak.

Financial Times (?ngiltere): ?srail küresel tepkiyle kar?? kar??ya. Dünkü olay ?srail'in Türkiye ile ili?kilerini daha da bozman?n yan? s?ra bu ülkenin uluslararas? alandaki itibar?n?n daha da zarar görmesine sebep olacak. ?srail denizde bo?uldu ve korsanl?k yapt?.

?srail hiç olmad??? kadar yaln?z

Liberation (Fransa): Korsan devlet. Hiçbir gerekçe böyle bir sald?r?y? hakl? ç?karamaz. ?srail'in resmi aç?klamas? ise ac?nas?.

Le Figaro (Fransa): ?srail tecrit edildi. Bu sald?r?, ?srail'in tecrit edilmi?li?ini daha da kötüle?tirecek.

Le Soir (Belçika): ?srail ölümcül bask?n?n?n ard?ndan hiç olmad??? kadar yaln?z. Dünyay? ?oke eden sald?r?n?n ard?ndan ?srail'in izole edilece?i neredeyse kesinle?ti. ?srail uluslararas? hukuku hiçe sayd?, bu bask?nla imaj?n? daha da kötüle?tirdi ve olanlardan Hamas kârl? ç?kt?.

De Standaard (Belçika): Bask?n dünyay? ?oke etti, Türkiye ?srail'i "terör devleti" olarak tan?mlad?. ?stanbul Cihan

(ZAMAN)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri