forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

BEY?N ??FAL ?EBEKES? ?? BA?INDA!

Aktif .

sansurGazze'ye yard?m konvoyunun Türkiye aya??n? organize eden ?HH, ?srail'in yapt??? katliam? görmezden gelmeyi tercih eden baz? kalemlerin hedef tahtas?nda. Baz?s? ?srail'e aç?kça selam çakarken, baz?lar? farkl? yöntem kullan?yor. En dikkat çekeni ise tabiri caizse ?HH'ya 'çakmak'...

 

Mesela Hürriyet yazar? Yalç?n Bayer...

Bugünkü kö?esinde CHP Millietvekili Necla Arat'?n Bülent Ar?nç'a yöneltti?i sorulara yer veren Bayer'in yaz?s?n?n ba?l??? her?eyi ortaya koyuyor...  "?HH’ye tan?nan olanaklar ÇYDD’ye neden tan?nmaz"

Devam?nda ise Bayer bak?n neler yazm???

CHP ?stanbul Milletvekili Prof. Dr. Necla Arat, Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç’a ‘ince’ sorular yöneltiyor:

?srail devleti müdahale edece?ini aç?kça belirtti?i halde, Mavi Marmara gemisinin yola devam?na niçin izin verilmi?tir?
?HH’nin ta??d??? kargo, gümrük kontrolünden geçmi? midir?
?HH, Almanya ve Türkiye’den ald??? paralarla neler yapmaktad?r? Bir ‘sivil toplum örgütü’ oldu?u dile getirilerek ?HH’ye tan?nan olanak ve kolayl?klar Türkiye’deki di?er sivil toplum örgütlerine de (örne?in, ÇYDD’ye de) tan?nmakta m?d?r?
?HH’nin Mavi Marmara gemisini mart ay?nda 1 milyon 800 bin TL’ye sat?n ald???; ayr?ca iki kargo gemisi de bulundu?u bas?nda yer alm??t?r. Bunlara ek olarak son dört y?lda Filistin’e 24 milyon 772 bin dolarl?k yard?m yapan bu örgütün para kaynaklar? ve mali bilançosu denetlenmekte midir?
Gemidekilerden Mazlum–Der Ba?kan?’n?n eski AKP Ad?yaman Milletvekili oldu?u söylenmektedir. Gemideki Türkler, iddia edildi?i gibi, ço?unlukla AKP ve Milli Görü? elemanlar? m?d?r?
Gemi niçin Türkiye de?il de Komor Adalar? band?ral?d?r? Bu durum Mavi Marmara’n?n Türk gemisi oldu?u iddias?n? hukuken çürütmemekte midir?
Bat? bas?n?nda Amerikan kar??t? radikal ?slamc? bir örgüt oldu?u ve ‘Müslüman Karde?ler’ örgütü ile ba?lant?s? bulundu?u öne sürülen ?HH’nin Hamas’? destekledi?i ve küresel cihat a?lar?na hem lojistik, hem de mali destek sa?lad??? Türk istihbarat birimlerince de bilinmekte midir?
Buyrun Ar?nç!


?HH’yi tan?y?n

GERÇEKTEN de bilen var m?? ?nsani Yard?m Vakf? buras?. Peki, ama Do?u Türkistan’da, Sincan’da binlerce Türk katledilirken; Musul’da, Kerkük’te Türkmenler sürülürken, öldürülürken, Afganistan ve Irak’ta milyonlarca Müslüman öldürülürken, tecavüze u?rarken, Necef’te Hz. Ali’nin, peygamberimiz torunlar?n?n türbeleri bombalan?rken, ?HH’yi protesto için ya da yard?m için gören var m?? Her gün alçakça PKK’l? katillerce ?ehit edilen askerlerimizin, güvenlik görevlilerimizin yan?nda ?HH’yi gören var m??
Ön?art Müslümanl?ksa, bunlar da Müslüman!
Yoksa günahlar? Filistinli, Hamasl? de?il de Türk olmalar? m??
(http://www.hurriyet.com.tr/)

BAYER'E ÖNER?...

Yalç?n Bayer'in, ?srail'in insanl?k d??? sald?r?s?na ve sald?r? sonucunda hayat?n? kaybedenlerle ilgili tek sat?r söz etmezken ?HH'y? hedef seçmesi dikkat çekici... Yalç?n Bayer'e sipari? gelen yaz?lar? de?il de biraz zaman?n? ay?r?p ?HH'n?n internet sitesini incelemesini öneriyoruz...

AHMET HAKAN CEVAPLIYOR...

Yalç?n Bayer'in yazd?klar?na en iyi cevap yine Hürriyet'te yazan Ahmet Hakan'dan gelmi?. Ahmet Hakan, Yalç?n Bayer'in yaz?s?nda ortaya att??? iddialar? sanki tahmin etmi? ve sat?r sat?r cevap vermi?...

Önyarg?l?lara kar?? ?HH müdafaas?

* Diyorsunuz ki: ?HH plan yapt?. Amac? ?srail’i s?k??t?rmakt?...
Ben de diyorum ki: Evet, öyleydi. Ne sak?ncas? var? Ambargonun ac?mas?zl???n? ortaya ç?karmak da bir tür yard?m de?il midir?
*  Diyorsunuz ki: ?HH’nin milletten para toplama yöntemiyle Deniz Feneri’nin para toplama yöntemi ayn?...
Ben de diyorum ki: Yöntemin ayn? olmas? bir suçlama nedeni olabilir mi? Elinde bir kan?t varsa koyars?n ortaya...
*  Diyorsunuz ki: Bunlar nas?l yard?m gönüllüsü? ?ehit olmaya gittiklerini söylüyorlar...
Ben de diyorum ki: “Dünyaca me?hur ?srail sald?rganl???na maruz kalarak can verirsem ?ehit olmu? olurum” demenin neresi tuhaf? Ayr?ca dini motivasyonla yard?m gönüllüsü olunamaz m?? Yard?ma giderken ille de gitar m? çalmak gerekiyor?
*  Diyorsunuz ki: Gemi almak ?HH’nin görevi mi?
Ben de diyorum ki: Bir yard?m kurulu?u abluka ve ambargo alt?nda tutulan insanlara yard?m götürmek için gerekirse uçak bile al?r.
*  Diyorsunuz ki: ?HH’nin gemilere çocuklar? almas?n?n arkas?nda ne var?
Ben de diyorum ki: Çocuklar? bu i?lere alet etmeyebilirdi. Ama oradaki amaç, “Çocuklar?m?zla gidiyoruz, amac?m?z olay ç?karmak de?il” mesaj?n? vermekti.
*  Diyorsunuz ki: Ölümlerde ?HH’nin hiç mi sorumlulu?u yok?
Ben de diyorum ki: Sivil pasifist örgütler, ölümü göze alarak riskli eylemler yaparlar.

Bize ne elin Arap’?ndan m??

PEK? o zaman söyle bakal?m:
Bize neydi “elin Vietnaml?s?”ndan?
Neden meydanlara dökülüp “Bir iki üç/Daha fazla Vietnam” diye hayk?rd?k. Neden “Ho Amca”ya bin selam sark?tt?k?
Neden Beyaz Ordu’nun üzerine yürüyen orduyu hâlâ mar?larla an?yoruz?
Neden ?ili’de halk?n katili fa?ist cuntay? lanetledik?
Neden Rus tanklar? Kâbil’e do?ru ilerlerken isyan ettik?
Neden Bosna için kahrolduk, Çeçenya için mahvolduk.
Irak’ta dökülen kan da “elin Arap’?n?n kan?” idi, neden mesele ettik?
11 Eylül’de “elin Amerikal?s?” öldürüldü, niye pat?rt? kopard?k?
?kinci Dünya Sava??’nda “elin Yahudi’si” soyk?r?mdan geçirildi, neden hâlâ vicdan?m?z s?zl?yor?
Neden hâlâ Che idolümüzdür?
Neden Fidel’in zaferini kendi zaferimiz gibi görüyoruz? “Bize ne elin Kübal?s?”ndan?
“Elin Arap”?n?n sorunu, sadece di?er elin Araplar?n?n sorunu ise...
Neden gencecik ?ngiliz k?z? Rachel Corrie, ?srail buldozerleri alt?nda can verdi?
Ona neydi “elin Arap”?ndan?

Bülent Y?ld?r?m El-Kaide’ye yak?nm??

GEM? eylemini organize eden ?HH Ba?kan? Bülent Y?ld?r?m’?n yurda döner dönmez yapt??? bas?n aç?klamas?n? ba?tan sona can kula??yla dinledim.
Çok delikanl?, çok mert, çok ?effaf, çok bilgilendirici, çok aç?k bir ?ekilde kendisini ifade etti.
Dili sivil bir dildi... Yakla??m? evrenseldi... Üslubu insanc?ld?... Bak?? aç?s? geni?ti... Vurgusu uluslararas? dayan??mayayd?...
Ve bütün bu özellikleriyle ?srail’in “Bunlar El-Kaide’ye yak?n” suçlamas?n? tuzla buz etti.
Özellikle ?u yakla??m?n alt?n? çizdim:
“E?er ?srail’in konumunda Müslümanlar olsayd?, Filistin’in konumunda da Yahudiler olsayd?, ben yine her ?eyi göze alarak o yard?m gemilerini Filistin’e ula?t?r?rd?m.”
Söyleyin bakal?m:
Sizce de bu yakla??m El-Kaide’nin yakla??m?na m? benziyor? (
http://www.hurriyet.com.tr)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri