forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet_aglayankomandoHürriyet Gazetesi dün man?etten 'A?layan Komando' ba?l???yla Gazze Yard?m gemisine sald?ran ?srail askerlerinin görüntülerini yay?nlad?. Foto?raflar?n ?srail taraf?ndan m? yoksa yard?m gemisinde bulunanlardan m? temin edildi?i aç?kça belirtilmemi?ti.

Peki ?srail askerlerinin 10 insan? katletti?i foto?raflar? yay?nlamak yerine böyle bir tercih kullanan ve ilk anda  ?srail askerlerinin acizli?ini ortaya koyuyor gibi gözüken haberde verilmek istenen mesaj asl?nda daha ba?kayd?...

Fehmi Koru, Taha K?vanç kö?esinde i?te bu konuyu gündemine alm??. Koru'nun yazd?klar? dikkate de?er...


Foto?raflar?n öyküsünü merak ediyorum

http://www.yenisafak.com.tr/

Hürriyet'in yeni yay?n yönetmeni Enis Berbero?lu foto?raflar? gazeteye yerle?tirme karar? verirken çok zorlanm??a benziyor. Haberin kaç yerine s?k??t?r?lan özür-kokulu cümleleri okurken duydu?u s?k?nt?y? iliklerimde hissettim.

Mavi Marmara gemisindeki gazetecilerin sadece ellerine kelepçe takmad? ?srail askerleri, foto?raf makinalar? ve kameralar?na da el koydu. Üzerlerine kay?tl? makinalar? geri ald?klar?nda ?ok ya?ad? meslekta?lar; cihazlar k?r?lm??, içlerindeki kasetler ve disklere el konulmu?tu.

Gazetelerde ilk gün gördüklerimiz kaç?r?lan foto?raflard?...

Dün Hürriyet'te daha önce hiç görmedi?imiz bir dizi yeni foto?raf yay?mland?. "Bunlar da nereden ç?kt??" diye soracaklara, Hürriyet, hem haberin ba?l???ndan, hem de içinde birkaç kez tekrarlayarak, "?srail'in sildi?i veya kullan?lamaz hale getirdikleri" aç?klamas?n? getirdi.

Nas?l yani?

Haberin giri?inde ?u cümle: "?srail'in sildi?i veya kullan?lamaz hale getirdi?i foto?raflar, makinelerin haf?za kartlar?ndan birinde, program yard?m?yla data geri dönü?ümü yap?l?nca gün yüzüne ç?kt?."

Sonlar?na do?ru bir ba?ka cümle: "Bir ?HH gönüllüsünün getirdi?i içi bo? foto?raf kart?n?n içindeki verileri bilgisayar?m?zda 'SanDisk Memory Card Recovery' program? ile geri kazanmaya çal??t???m?zda Mavi Marmara Gemisi'ne yap?lan sald?r?da çekilen foto?raflar ortaya ç?kt?."

Etkileyici, de?il mi?

Maalesef de?il. Çünkü foto?raflardaki görüntüler ?srail askeri sansürünün asla silmeyece?i, el koydu?u makinalarda kar??s?na ç?kt???nda herkes taraf?ndan görülebilmesi için ola?anüstü gayret gösterece?i türden: Karelerin bir tekinde bile ?srail askerlerinin çok k?sa mesafeden açt?klar? ate?le hayat?n? kaybeden herhangi bir gönüllü görülmüyor...

Ne mi görülüyor? Yine Hürriyet'ten okuyal?m: "Helikopterle gemiye indikten sonra eylemcilerin demir ve sopayla sald?rd?klar? ve ele geçirdikleri askerlerin, öldürüleceklerini dü?ündükleri için ya?ad?klar? korku..."

Görmediyseniz verece?im güvenceye ihtiyac?n?z olabilir. Hürriyet'te en çok sat?ld??? pazar günü birinci sayfadan anonsla verilen Gazze olay?yla ilgili foto?raflar?n hepsi dayak yemi? ?srail askerlerini gösteriyor...

"?HH gönüllüsünün makinas?ndan silinmi? foto?raf?n data dönü?ümüyle elde edilmi? biçimi" denmesi Enis Bayramo?lu'nun ve birinci sayfay? haz?rlayanlar?n duydu?u s?k?nt?n?n d??a vurulmu?u gibime geldi. "?srail sansürünün bize servis etti?i foto?raflar" deselerdi, hiç itiraz etmezdim...

Nitekim, gazetenin internet sitesinde, ayn? foto?raflar "?srail bas?n? sansürü böyle deldi" ba?l???yla duyuruluyor.

?rem Barutçu Hürriyet'i ç?kartan Simavi Ailesi'nin öyküsünü anlatt??? kitab?nda 1948 y?l?nda yay?n hayat?na ba?layan gazetenin "Yahudi gazetesi" yak??t?rmas?na muhatap olu?unu da ele alm??t?r. ?srail de ayn? y?l kuruldu?u ve ard?ndan Arap-?srail sava?? patlad???, Hürriyet makinalar?n? Musevi Burla Biraderler'den ald??? için...

Hatta, o günlerde Cumhuriyet'te yazan Burhan Felek, kendisine "Gel benim gazetemde kö?e yazar? ol" mesaj?n? gönderen Sedat Simavi'ye, "Ben Yahudi gazetesinde yazmam" cevab?n? vermi?tir...

O günlere ait bir olay? daha aktaray?m (s. 37): 1949 Kas?m ay?nda Adalet Bakan? Fuat Sirmen'in bas?nla bulu?mas?na Hürriyet'i temsilen Bahad?r Dülger kat?l?r. Bakan?n her gazeteciye sordu?u "Hangi gazetedensiniz?" sorusuna, Dülger "Hürriyet" cevab?n? verince, bakan?n tepkisi ?u olur: "Yani Yahudi sermayesiyle ç?kan gazetesindensiniz, öyle mi?"

Ne yaps?n Bahad?r Dülger, ba??n? e?er ve "Evet efendim..." der. Hürriyet'teki son günü olur o gün...

"Bu iddia o kadar çok tekrarlan?r olmu?tu ki" diye anlat?r Barutçu 'Simavi Ailesi' kitab?nda (s. 35), "Simavi'nin küçük o?lu Erol'u bile ?üpheye dü?ürmü?tü. Bir gün gözünü karart?p Muhasebe ve ?dare Müdürü Fahri Refi?'in odas?na girmi? ve kap?y? kilitlemi?ti. Kafas?nda dönüp dola?makta olan soruya cevap bulabilme f?rsat?n? nihayet yakalam??t?: / 'Bana bak! Çocuklar?n?n ölüsünü öp, n'olur bana gerçe?i söyle. Bizim gazete Yahudi sermayesiyle mi kuruldu?"

Kendisi de Selânikli olan Fahri Bey sinirlenip baz? ters ifadelerden sonra ?u cevab? verir: "Burla Biraderlere komisyonlar?n? bile son kuru?una kadar ödedik..."

Böylesine keskin bir dille yalanlanmas?na ra?men Simavi Ailesi'nin elindeki Hürriyet ile ?srail ve Musevi sermayesi aras?nda ara s?ra irtibat kurulmu?tur. Erol Simavi'nin gazeteyi satmay? dü?ündü?ü ilk ki?inin Musevi as?ll? medya patronu Robert Maxwell olmas? eski dedikodular? tekrar su yüzüne ç?kartm??t?.

K?sa süre sonra deniz kazas?nda öldü?ü duyurulan Maxwell'in mezar? ?srail'de ancak özel izin verilen ki?ilerin yatt??? Zeytin Da?? eteklerindeki mezarl?ktad?r.

?imdilerde kimse Hürriyet'in ç?k?? günlerinde dola?an iddiay? dillendirmiyor; gerek de yok, çünkü yeni bir sahibi var gazetenin: Ayd?n Do?an...

"?srail ordusunun verdi?i foto?raflar? yay?ml?yoruz" demelerinde hiçbir mahzur yoktu yani...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri