forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

MARD?N'E PAR?S MODEL?... UYDU ANTEN? YER?NE IP TV GEL?YOR

Aktif .

ET?KETLER:Ip TVlMardinlParis

mardinTTNET, henüz test a?amas?nda olan  IPTV  projesini, ilk olarak UNESCO taraf?ndan koruma alt?na al?nan Mardin’de hayata geçirmeye haz?rlan?yor. Mardin'de uygulamaya konmaya haz?rlanan proje halen Fransa'n?n ba?kenti Paris'te uygulan?yor ve ?ehirde televizyon yay?nlar? IP TV ve kablolu yay?n üzerinden sa?lan?yor...

TTNET Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz, ‘Eski Mardin’in UNESCO taraf?ndan koruma alt?na al?nmas? karar? üzerine vali bey, ?ehrin çanak anten kirlili?inden kurtulmas? için aray??lara girmi?. Bizimle de temas kurdular. Mülki idare taraf?ndan yap?lan bir projeye biz de IPTV ile destek veriyoruz. Projeyle Mardin çanak antenlerin olu?turdu?u çirkin görüntülerden kurtulacak’ dedi.

?K? B?N KULLANICI TEST ED?YOR

2 bin test kullan?c?s? bulunan IPTV’nin ülke genelinde kullan?ma sunulmas? için RTÜK’ten izin beklediklerini ifade eden Y?lmaz, hizmetin teknik detaylar?yla ilgili olarak da ?u bilgileri verdi:

‘IPTV’de SD ve HD kanallar var. Yapt???m?z ara?t?rmalara göre, 7 megabitlik bir h?z IPTV’de yüksek kalitede yay?n aktarmak için yeterli. IPTV, servis kalitesinin garanti edilmesini gerektiriyor. Yani 24 saat ayn? h?z?n sa?lanmas? ?art. Bu konuda da çal??malar?m?z devam ediyor. Belediyenin deste?i ve i?birli?iyle kabinetlerin yerle?tirilmesi için çal??malar yap?l?yor. Evinizin ya da i?yerinizin santral binas?na olan uzakl??? h?z? etkiliyor.’

F?YAT BEL?RS?Z, VERG? SORUN

TTNET Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz, IPTV’nin fiyat? konusunda ise net bir bilgi vermiyor. Y?lmaz, ‘?u an fiyat belirleme a?amas?na gelinmedi. Tivibu ve Tivibu IPTV birbirine benzer servisler ancak, IPTV daha zengin içeri?e sahip olacak.’ diyor. IPTV’yle ilgili en önemli sorunsa IPTV’ye yüzde 15 Özel ?leti?im Vergisi konulmu? olmas?. Y?lmaz, ‘?nternet hizmetlerinde Ö?V yüzde 5. Bunu düzeltmek için Maliye Bakanl??? ile görü?melerimiz sürüyor.’ ?eklinde konu?tu.Ana faaliyet alanlar?n? geni?bant internet operatörü olarak tan?mlayan Y?lmaz, ?unlar? söyledi: ‘Faaliyet alan?m?z geni?ledikçe, geni?bant odakl? servis ve ürünleri kullan?ma sunuyoruz. IPTV de bunlardan biri. Hedefimiz, paketlenmi?, üçlü ya da dörtlü servisleri mü?teriye sunmak. Set üstü kutular? için Airties ve Motorola ile anla?t?k. Amac?m?z tek ?irket olarak evinize gelen kabloda üç hizmeti de vermek. Bunlar telefon, televizyon ve internet. Cep telefonu görü?mesini de hizmetlerimizin dördüncü aya?? olarak bu sene sunaca??z.’

YEREL TV’LER IPTV’YE G?RECEK

IPTV projesinin ilk aya?? olan Tivibu’nun ilgiyle kar??la?t???n? ifade eden Y?lmaz, ‘Tivibu bugün kendi alan?n? kendisi aç?yor. Ayda 1 TL’ye sahip olunabiliyor. 3 ayda 200 bin kullan?c?ya ula?t?. Ele?tiriler do?rultusunda iyile?tirmeler yapaca??z. Yerel televizyonlarla da i?birli?i yapaca??z. Yerel televizyonlar çok daha geni? izlenme oranlar?n? yakalayacaklar. ?irketler, sadece belli kanallara ve bölgelere özel reklamlar verebilecek.’ dedi.

PAR?S'TE UYDU ANTEN? YASAK

Fransa, ço?u Avrupa ülkesinde oldu?u gibi uydu yay?nc?l???n? uzun y?llard?r yapmakta; ancak büyük ?ehirler ve özellikle Paris için büyük bir sorun vard?r: Bu bölgelerde ?ehirlerin tarihi dokusunu bozmamak için belediyeler çat?lara çanak anten kurulmas?na izin vermemekte... Alternatif olarak da Kablo TV ve IPTV kullan?lmakta...

IP TV HAKKINDA DAHA FAZLA B?LG? ?Ç?N TIKLAYIN

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri