forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmetkekec_yilmazozdilBas?n Konseyi'nin Y?lmaz Özdil'in 'Yumruk' ba?l?kl? yaz?s? hakk?nda verdi?i '?ikayetin Yersizli?i'ne karar? ilginç bir gerçe?i ortaya ç?kard?. ?ikayetçiler aras?nda ad? geçen Ahmet Kekeç, Bas?n Konseyi'ne hiçbir zaman ?ikayette bulunmad???n? aç?klad?...


Bas?n Konseyi 15 Haziran 2010 tarihinde yapt??? bir aç?klamayla, Y?lmaz Özdil hakk?nda, Ahmet Türk'le ilgili yazd??? 'Yumruk' ba?l?kl? yaz?s?ndan dolay? ?ikayet oldu?unu ve Özdil hakk?nda '?ikayetin yersizli?ine' karar?n?n verildi?ini duyurdu.

Bas?n Konseyi'nin aç?klamas?nda ?ikayetçilerin Star Gazetesi yazar? Ahmet Kekeç ve Avukat Tugay Bek oldu?u belirtiliyordu...

Ancak Ahmet Kekeç Star'daki yaz?s?nda, isminin Y?lmaz Özdil'le ligili ?ikayetçiler aras?nda geçti?ini gördü?ünde gözlerine inanamad???n? yazm??... Çünkü Kekeç böyle bir ?ikayette bulunmam??...

Gerisini Ahmet Kekeç'in yaz?s?ndan okuyal?m...

Kimmi? Özdil’i ?ikâyet eden ?erefsiz? 
http://www.stargazete.com/

Uzak... S?cak... Hem de s?k?c?... Bu kez, Tanzanya’n?n Zanzibar adas?nday?m ve henüz fil, maymun, aslan, gergedan türünden bir canl?ya rastlayamad?m.

Bir adadan daha fazlas? Zanzibar.

Ne ararsan var.

Her me?rebe uygun egzotizm... Tarihi yap?lar. Modern yap?lar. Modernle premodern aras?nda gidip gelen ve ne oldu?unu anla??lamam?? tuhaf barakalar. ??reti evler. ?lginç kap? desenleri. Ve orman...

Bir yandan müthi? bir yoksulluk, di?er yandan gemi az?ya alm?? vars?ll?k.

Daha çok yoksulluk ama...

K?l?çdaro?lu burada olsa, bir tek oy bile alamaz. Henüz Etiler, Bak?rköy ve Kad?köy k?vam?nda bir muhitleri yok. CHP seçmeni olmaya aday “havuzlu villa” sakinleri de siyasetle ilgilenmiyor.

Haz?r yeri gelmi?ken biraz “yanda?l?k” yapay?m; Tayyip burada da silip süpürür.

Zanzibar, uzun süre Umman Sultanl???’na ba?kentlik yapm??. Almanlar gelmi?, Portekizliler gelmi?, ?ngilizler gelmi?... S?ras?yla gelip gitmi?ler ama adan?n kayma??n? yiyen ?ngilizler olmu?.

Buras?, Darüsselam gibi internet fukaras? de?il.

?nternet bulunca aletin ba??na çöküyorsun ve Türkiye’nin hem s?k?c?, hem sevimsiz, hem de “ömür törpüsü” gündemine dal?yorsun.

Ben yokken memlekette iki ?ey olmu?:

B?R: ?nternet sayfas?ndaki yerim biraz daha a?a??lara inmi?.

?K?: Bas?n Konseyi, Y?lmaz Özdil hakk?ndaki ?ikâyeti “yersiz” bulmu?.

Kadrolu sap???m, mailinde, “Sen Y?lmaz Özdil’i Bas?n Konseyi’ne mi ?ikâyet ettin ?erefsiz?” diye sormasayd?, Özdil’le ilgili haberi okumayacakt?m bile...

Bakt?m, haberin giri?inde ?öyle bir cümle var: “Star gazetesi yazar? Ahmet Kekeç ve Adana Bar?? Meclisi Üyesi Av. Turgay Bek’in Y?lmaz Özdil hakk?nda Bas?n Konseyi’ne yapt??? ?ikâyet yersiz bulundu...”

?nanamad?m. Bir daha okudum...

Bir daha...

Evet, tastamam yaz?ld??? gibi... Bas?n Konseyi, benim ve Avukat Turgay Bek’in ?ikâyeti üzerine bir mahkeme kurmu?, Y?lmaz Özdil’i yarg?lam?? ve sonunda “beraatine” karar vermi?.

De?erli avukat? bilmem ama ben böyle bir ?ikâyette bulunmad?m. Bu konuda Bas?n Konseyi’nin herhangi bir birimine bir dilekçe, bir ba?vuru, bir ?ikâyetname yazmad?m.

?imdi Tanzanya’y?, aslan?, fili, maymunu, y?lan? bir kenara b?rak?p, Allah ne verdiyse Oktay Ek?i’ye yüklenmek istiyorum.

Oktay Bey, Oktay Bey!

Sizi severim. Rikkatinize bay?l?r?m. Nezaketinizi takdir ederim.

Lâkin, ba?kanl???n? yapt???n?z kurulu?tan hiç ho?lanmam.

Siz, illegal kurulu?unuz Bas?n Konseyi’nde kendinizi mahkeme yerine koyup “yarg?lama” yap?yorsunuz. Yani suç i?liyorsunuz. Üstelik bunu da do?ru dürüst yapam?yorsunuz... Statükocu arkada?larla ilgili ?ikâyetleri “yersiz” bulurken, statüko kaçk?nlar?na bol keseden “k?nama” ve “uyar?” cezalar? kesiyorsunuz; Engin Ard?ç, Y?ld?r?m Türker ve Ahmet Kekeç örne?inde oldu?u gibi...

Hadi suç i?liyorsunuz. Bunun hesab?n? kendi vicdan?n?zda verin.

Peki, neden yalan söylüyorsunuz?

Bas?n Konseyi, “yaz?l? ba?vuru” olmadan, herhangi bir ?ikâyeti i?leme koymuyor. Galiba tüzü?ünüzde böyle yaz?yor.

Özdil’in “nefret suçu” ihtiva eden yaz?s?n? ele?tirdim, bu ülkede Bas?n Konseyi türünden nafile tecziye organlar? bulundu?unu hat?rlatt?m ama hiçbir zaman size ba?vuruda bulunmad?m.

Bulunmam da...

Kendi kendime söylenirim ama böyle ?eyler yapmam.

Daha önce bir konuda “savunmam?” istemi?tiniz. Gönderdi?iniz kâ??d? y?rt?p att?m. “Bir daha bana böyle ?eyler yollarsan?z, sizi mahkemeye veririm” dedim.

Bir defas?nda da, Serdar Turgut’la ilgili i?lem ba?latabilmek için yaz?l? ba?vuru yapmam gerekti?ini buyurmu?tunuz. “Duymam?? olay?m” dedim.

?imdi kalkm??, olmayan ?ikâyet üzerine “adam?n?z?” akl?yorsunuz.

Hadi bunu yap?n da... Neden beni alet ediyorsunuz?

Bu sonuncusuyla birlikte “özür borcunuz” üç oldu. Yemek ?smarlad???n?z için ilk ikisini silmi?tim...

Bakal?m üçüncüsünün tediyesini nas?l yapacaks?n?z?

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri