forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

HABER KANALLARINI 'SON DAK?KA HABERC?L???' ES?R ALDI!

Aktif .

   ?emdinli'deki karakol bask?n?nda 11 askerimizin ?ehit olmas? ve ard?ndan ?stanbul Halkal?'da askeri servis otobüsüne düzenlenen bombal? sald?r?n?n haber kanallar?nda verili? tarz?, Son Dakika Habercili?ini tart??maya açt?...


Haberlerin 'son dakika' anonslar?yla ve ço?u zaman çeli?kili bilgilerle yans?t?l??? 'terörün ekme?ine ya? sürmek' ?eklinde de?erlendirilirken, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?ehit cenazelerindeki ac?l? görüntülerin yay?nlanmas?n?n da terör örgütüne hizmet etti?ine i?aret etti. Baz? televizyoncular ve gazeteciler ise haberlerin bu ?ekilde verilmesinin son derece tehlikeli oldu?una dikkat çekiyor. Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi ve Samanyolu Haber'deki 'Rota' program?n?n sunucusu Yavuz Baydar, halk? pani?e ve umutsuzlu?a sevk eden 'son dakika' anonslar?n? sorumsuz habercilik olarak de?erlendirdi.

?zleyicinin güveni sars?l?yor

'Son dakika' anonsuyla ve süzgeçten geçirilmeden verilen haberler, ço?u zaman 'eksik' ve yanl?? bilgiler içeriyor. Birbiri ard?na ekrana gelen 'son dakika' ba?l??? alt?ndaki bilgilerin yanl?? ç?kmas?, izleyicinin televizyon habercili?ine, özellikle de 'son dakika' habercili?ine güvenini sars?yor. Sürekli 'son dakika' vurgusu ise halkta korku ve panik duygusu olu?turuyor.

Medya Derne?i Ba?kan? Salih Memecan, medyan?n 'birileri bunu istismar ediyor mu?' diye dü?ünerek yay?n yapmas? gerekti?ini belirterek, bu konuda ciddi bir kar???kl???n oldu?unu ifade etti. D?? bas?nda, özellikle ?ehit haberlerinde ölen askerlerin foto?raflar? ve cenazeleri törenleri gazete ve televizyonda yay?nlanmad???n? hat?rlatan Memecan, Türk medyas?nda da bu ?ekilde ilke kararlar?n?n al?nmas? gerekti?ini söyledi. Star Gazetesi yazar? Ergun Babahan da sabah gerçekle?en bir olay?n gün boyu 'son dakika' ?eklinde verilmesinin yanl??l???na dikkat çekti. Haberlerde toplumsal yarar?n gözden uzak tutulmamas? gerekti?ini belirten Babahan, "Türkiye'de bir son dakika hastal??? var. Ana haber kanallar? reyting rekabeti u?runa Türkiye'de habercilik kalitesini a?a??ya çekiyor." dedi.

Televizyon kanallar?n?n heyecan olsun diye 'son dakika' haberi verdiklerine inanmad???n? söyleyen atv Haber Genel Yay?n Yönetmeni Erdo?an Akta? ise farkl? dü?ünüyor: "Zaman zaman üzerinde çal???lan haberlerde bile eksik unsurlar oluyor. Habercilik ve rekabet duygusuyla baz? bilgiler bu ?ekilde veriliyor. Ama ben kanallar?n sadece heyecan olsun diye son dakika haberi ve yalan yanl?? bilgi verdiklerini dü?ünmüyorum."

'Kendi aya??m?za s?k?yoruz'


Son dakika geli?melerinin çok s?k verilmesinin halk üzerinde b?rakaca?? psikolojik y?k?ma dikkat çeken gazeteci Canan Barlas, "Kötü günler geçiriyoruz ama medya bunu sanki bir iç sava??n içindeymi?iz gibi hissettiriyor. Bunu hissettirmese daha az bir kriz ya?anacak belki de. Böyle bir ?ematik hal var ne yaz?k ki." dedi.

Medyan?n son dakika geli?melerini manipüle etmeden vermesi gerekti?inin alt?n? çizen gazeteci Ayd?n Engin ise kanallardaki üsluba gönderme yapt?: "Medya son dakika geli?meleri vermelidir ancak haberlerini vatanda?a manipüle etmeden sunmal?d?r." (Zaman)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri