forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

B?R ARA?TIRMA ?K? GAZETE B?RB?R?NE ZIT ?K? MAN?ET!

Aktif .


Bahe?ehir niversitesi'nden Prof. Dr. Y?lmaz Esmer ba?kanl???nda yap?lan bir ara?t?rmay? iki gazete man?etten vermi?. Zaman ve Milliyet ayn? ara?t?rmay? tam z?t istikamette okuruna yans?tm??. Peki hangisi do?ru?
Zaman'da yay?nlanan haberde n plana ara?t?rmada deneklerin inanlar?ndan dolay? bask? grp grmedi?i sorusu ?kar?lm??. Haber gre, ankete kat?lanlar?n yzde 95'i din inanlar?ndan dolay? toplumdan herhangi bir bask? grmedi?ini sylemi?.

"Trkiye'de son y?llarda gndeme getirilen 'mahalle bask?s?' iddialar? bo? ?kt?.Ankete kat?lanlardan sadece yzde 4' mezhebi sebebiyle, yzde 4' laikli?i iin, yzde 5'i ise kad?n olmas? nedeniyle toplumsal bask?ya maruz kald???n? d?nyor. Ho?gr, etnik ve din e?itlili?e kar?? tutumlar?n incelendi?i ara?t?rma 'etnik kimlik, bask? sebebi' iddialar?n?n da do?ru olmad???n? gsterdi."

Milliyet'te yap?lan de?erlendirme ise tam z?t ynde. Milliyet Trkiye'de baz? kesimlerin hala byk bask?lar alt?nda oldu?u iddias?nda. Milliyet ara?t?rman?n kom?uluk ve kom?u seimiyle ilgili blmlerindeki verilere odaklanm??. ?nsanlar?n kom?u seiminde ortaya koyduklar? tercihlerin ho?grszlk ve tahammlszl?n gstergesi oldu?unun kan?t? olarak sunmu?.
A?a??daki ifade Milliyet'in haberinin giri? blm...


"Ara?t?rma, ho?gr iin daha ok yol al?nmas? gerekti?ini gsterirken, kad?nlara bak??ta da ?a??rt?c? sonular ortaya koydu."

??TE HER ?K? GAZETEDE YAYINLANAN HABER...


ZAMAN


Trkiye'de 'mahalle bask?s?' yok

Bahe?ehir niversitesi'nden Prof. Dr. Y?lmaz Esmer ba?kanl???nda 34 ilde bin 715 ki?i zerinde gerekle?tirilen ara?t?rma, 'mahalle bask?s?' sylemini bo?a ?kard?. Ankete kat?lanlar?n yzde 95'i din inanlar?ndan dolay? toplumdan herhangi bir bask? grmedi?ini syledi. Mezhebi sebebiyle bask?ya u?rad???n? belirtenlerin oran? yzde 4'te kald?. Esmer'e gre ara?t?rma 'Trkiye son y?llarda dindarla??yor' iddias?n? yalanl?yor.


Trkiye'de son y?llarda gndeme getirilen 'mahalle bask?s?' iddialar? bo? ?kt?. Bahe?ehir niversitesi'yle ?ngiltere D??i?leri Bakanl???'n?n ortakla?a yapt??? ankette halk?n yzde 95'i toplumdan herhangi bir din bask? grmedi?ini syledi. Prof. Dr. Y?lmaz Esmer'in ba?kanl???nda 34 ilde bin 755 ki?i zerinde gerekle?tirilen ara?t?rma, ilgin sonular ortaya koydu. Ankete kat?lanlardan sadece yzde 4' mezhebi sebebiyle, yzde 4' laikli?i iin, yzde 5'i ise kad?n olmas? nedeniyle toplumsal bask?ya maruz kald???n? d?nyor. Ayr? ayr? yneltilen sorulara verilen cevaplar Prof. Dr. Binnaz Toprak'?n, 'Trkiye'de mahalle bask?s? ya?and???'n? iddia eden ara?t?rmas?n?n tam aksi bulgular ieriyor. Ho?gr, etnik ve din e?itlili?e kar?? tutumlar?n incelendi?i ara?t?rma 'etnik kimlik, bask? sebebi' iddialar?n?n da do?ru olmad???n? gsterdi. Deneklerden yzde 6's? anadili sebebiyle devlet ve toplumdan bask? grd?n savunurken yzde 94' etnik kimli?in bask? sebebi olmad???n? sylyor. PKK'n?n ciddi bir tehdit grld? ara?t?rmada farkl? din ve etnik kimliklere sahip insanlar lkenin zenginli?i olarak kabul ediliyor. Ancak bu ki?ilerle kom?u olma konusunda negatif bir tutum tak?n?l?yor. Ankette Trkiye'nin AB'ye ye olmas?n? isteyenlerin oran? yzde 57'yi buluyor. Fakat deneklerin yzde 76's? AB'nin lkeyi blmek istedi?ini d?nyor. Prof. Dr. Esmer, ara?t?rman?n son 20 y?lda Trkiye'nin dindarla?mad???n? gsterdi?ine i?aret ediyor. Esmer "Dindar olanlar birden dinsizle?medi ya da dinsizler bir anda dindarla?mad?. Pek ok ?ey ayn? gidiyor." diyor. ?ngiltere Bykelili?i Mste?ar? Giles Portman ise ankette ?ngiltere'nin, sevilmeyen lkeler aras?nda ?kmas?n? '?a??rt?c?' buldu.

12 Nisan-3 May?s 2009 tarihleri aras?nda gerekle?tirilen ara?t?rmada, inanc? nedeniyle toplumda ayr?mc?l??a u?rad???n? d?nenlerin oran? sadece yzde 10. Kat?l?mc?lar?n yzde 7'si mezhebi nedeniyle toplumda 'ayr?mc?l??a' maruz kald???n? d?nyor. Yzde 8'i anadili nedeniyle devletten, yzde 9'u etnik kimli?i nedeniyle devletten, yzde 6's? laik olmas? nedeniyle hem devletten hem toplumdan, yzde 9'u ise kad?n oldu?u iin toplumdan kaynakl? ayr?mc?l?k ya?ad???n? ifade ediyor.

Ara?t?rmada, "Hepsi ok nemli ama sizin iin hangisi birinci s?rada gelir?" sorusuna verilen cevaplarda dindarl?k yzde 62 ile ilk s?rada yer al?yor. Bunu yzde 13 ile demokrasi, yzde 16 ile laiklik izliyor. ?nanc? nedeniyle ba??n? rten kad?nlar?n oran? ise yzde 62. Ancak, dindarl??? nceleyen kat?l?mc?lar, a??r?l?k ve radikalizme de kar?? ?k?yor. Ara?t?rmaya kat?lanlar?n yzde 69'u a??r? ?slami ak?mlar?n Trkiye iin bir tehdit oldu?unu d?nyor. Ara?t?rmaya kat?lanlar?n yzde 66's? dnya gvenli?i iin tehdit oldu?unu sylerken, yzde 92'si PKK'n?n Trkiye iin ciddi bir tehdit oldu?unu ifade ediyor. Demokrasi kar??t? giri?imlerin Trkiye iin tehdit olu?turdu?unu syleyenlerin oran? ise yzde 81. Ara?t?rmada denekler dini ve etnik e?itlili?in Trkiye iin e?itlilik oldu?unu d?nyor. "Kimi kom?u olarak grmek istemezsiniz?" sorusuna verilen cevaplar aras?nda, yzde 72 oran?nda iki ien kom?u ilk s?rada yer al?yor. Ara?t?rmaya kat?lanlar?n yzde 52'si H?ristiyan, yzde 26's? ba?ka bir ?rk veya renkten, yzde 64' Yahudi, yzde 66's? ise hibir dine inanmayanlar? kom?u olarak istemiyor.

AB KONUSUNDA KAFALAR KARI?IK

Ara?t?rmada, AB ve ABD konusunda da benzer eli?ki ya?an?yor. Ara?t?rmaya kat?lanlar?n yzde 57'si Trkiye'nin AB'ye yeli?ini istiyor, yzde 27'si ise kar?? ?k?yor. Fakat, yksek dzeydeki isteme oran?na ra?men, ara?t?rmaya kat?lanlar?n yzde 81'i AB'nin dnyada H?ristiyanl??? yaymay? hedefledi?ini d?nyor. Yzde 76's? Trkiye'yi blmeyi hedefledi?ine, yzde 80'i ise ?slam dnyas?n? blmek ve zay?flatmak istedi?ine inan?yor. Trkiye'de en gvenilir kurum sorusunda, yzde 72'yle ordu ilk s?rada yer al?yor. Orduyu yzde 60 ile sosyal gvenlik kurumlar? izliyor. En gvenilmeyen kurumlar aras?nda ise DTP yzde 75 oran?yla ilk s?rada geliyor. Onu yzde 74 ile IMF, yzde 49 ile BM, yzde 48 ile AB, yzde 44 ile CHP takip ediyor.

SONULAR ?NG?L?ZLER? B?LE ?A?IRTTI

Ara?t?rman?n sonular? ?ngiltere'yi de ?a??rtt?. ?ngiltere Bykelili?i Mste?ar? Giles Portman, sonular? nas?l bulduklar? ynndeki bir soruya ?yle cevap verdi: "Mthi? ve ilgin. AB ile ilgili eli?kiler sz konusu. ?ngiltere'nin pek sevilmeyen bir lke oldu?u ortaya ?kt?. Biraz srpriz bu. Hayal k?r?kl??? ya?ad?m. Hemen British Council'deki arkada?larla neden byle bir sonu ?kt? diye bir de?erlendirme yapt?k. ?ngiltere, Trkiye'nin AB yeli?ini en ok destekleyen ve bunu her platformda dile getiren bir lkedir."

D?NDARLIK ARTMADI, SADECE BEL?RG?NLE?T?

Ara?t?rmay? yrten Prof. Dr. Y?lmaz Esmer ise ara?t?rmadan Trkiye'de dindarl???n artmad??? sonucunun ?kar?labilece?ini syledi. AK Parti iktidar? dneminde dindarl???n artt??? gr?ne kat?lmayan Esmer, "Biraz daha belirginle?mi? olabilir ama benim tespitlerime gre dindarl?k artmad?. Bask? grd?n syleyenlerin oranlar? byk ?kmad?. Yzde 5, yzde 3 gibi rakamlar. nemli gibi grnmyor ama 50 milyon insan?n yzde 5'i 2,5 milyon yapar. Bu da nemli bir rakamd?r." dedi.

http://www.zaman.com.tr/

ARA?TIRMAYLA ?LG?L? M?LL?YET'TE YAYINLANAN HABER


4 ki?iden 3 iki ien kom?u istemiyor

Bahe?ehir niversitesi ?retim yesi Prof. Y?lmaz Esmerin ncl?nde, 34 ilde 1715 denekle yap?lan ara?t?rma, ho?gr iin daha ok yol al?nmas? gerekti?ini gsterirken, kad?nlara bak??ta da ?a??rt?c? sonular ortaya koydu

Bahe?ehir niversitesi ve ?ngiltere D??i?leri Bakanl???n?n katk?lar?yla 34 ilde yap?lan Radikalizm ve A??r?c?l?k Ara?t?rmas?nda arp?c? sonular elde edildi. Deneklerin yzde 72si iki ien kom?u istemedikleri syledi.
Bahe?ehir niversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas? ?li?kiler Blm ?retim yesi Prof. Dr. Y?lmaz Esmerin ncl?nde 12 Nisan-3 May?s aras?nda 34 ilde 1715 denekle yz yze gr?lerek yap?lan ara?t?rman?n sonular?, niversitenin Be?ikta? yerle?kesinde dzenlenen Siyasi ve Dini A??r?c?l?k adl? uluslararas? konferansta a?kland?.
Ara?t?rma s?ras?nda s?k s?k polis ve jandarma sorunuyla kar??la?t?klar?n? belirten Prof. Dr. Esmer, zelikle Buraya giremezsin, niye bu sorular? soruyorsun? denildi?ini syledi. A??r?l?k kavram?n?n tan?m?n? deneklere b?rakt?klar?n? anlatan Esmer, duygusal bak???n etkili oldu?una inand?klar?n? belirtti.

?stenmeyen kom?ular


Ho?gry lmek amac?yla sorulan soruda denekler ?stemem dedikleri kom?ular? ?yles?ralad?:
Tanr?ya inanmayan (yzde 75), ?ki ien (yzde 72), Nikhs?z ya?ayan (yzde 67), Hibir dine inanmayan (yzde 66), Yahudi (yzde 64), H?ristiyan (yzde 52), A??r? sa?c?/solcu (yzde 48), Amerikal? bir aile (yzde 43), K?zlar? ?ort giyen aile (yzde 36), Ba?ka bir ?rk veya renkten (yzde 26).

Kad?n-erkek e?itli?i

Kad?n-erkek e?itli?ini lmek amac?yla sorulan sorularda da ?u ilgin sonular ortaya ?kt?:


- lkede i?sizlik varsa, al??mak kad?nlardan ok erkeklerin hakk? olmal?d?r yarg?s?na deneklerin yzde 17si Kesin do?ru, yzde 47si Do?ru dedi. Yzde 27si Yanl??, yzde 10u da Kesin yanl?? dedi.


- K?z evlat mirastan erkek evlad?n yar?s? kadar pay almal?d?r yarg?s?n? da deneklerin yzde 12si Kesin do?ru, yzde 24 Do?ru olarak niteledi.


- Bir kad?n?n deniz kenar?nda, plajda mayoyla dola?mas? gnaht?r yarg?s?n? deneklerin, yzde 18i Kesin do?ru, yzde 40? Do?ru, yzde 38i Yanl??, yzde 14 Kesin yanl?? buldu?unu belirtti.
- Kad?nlar?n bir i?te al??mak iin kocalar?ndan izin almalar? do?ru olur yarg?s?na deneklerin yzde 20si Kesin do?ru, yzde 64 Do?ru, yzde 12si Yanl??, yzde 4 Kesin yanl?? dedi.
- Mslman kad?n evi d???nda ba??n? rtmelidir yarg?s?n? deneklerin yzde 19u Kesin do?ru, yzde 43 Do?ru, yzde 28i Yanl??, yzde 10u Kesin yanl?? diye niteledi.
- Zina yapan evli bir kad?n?n ta?lanmas? (recmedilmesi) do?rudur yarg?s?n? da deneklerin, yzde 6s? Kesin do?ru, yzde 16s? Do?ru, yzde 44 yanl??, yzde 34 ise Kesin yanl?? buldu?unu belirtti.
Deneklerin tehdit alg?s?yla ilgili baz? sorular? da ?yle yan?tlad?:
- A??r? ?slamc? ak?mlar Trkiye iin bir tehdit olu?turuyor mu? sorusuna deneklerin, yzde 34 Byk tehdit, yzde 35i Bir lde tehdit, yzde 17si nemli tehdit de?il, yzde 14 Hi tehdit de?il yan?t?n? verdi.
- A??r? ?slamc? ak?mlar dnya gvenli?i iin bir tehdit olu?turuyor mu? sorusuna da yzde 31i Byk tehdit, yzde 35i Bir lde tehdit, yzde 19u nemli bir tehdit de?il, yzde 16s? da Hi tehdit de?il diye yan?tland?.
- PKKy? byk tehdit olarak grenlerin oran? yzde 82, tehdit olarak grenlerin oran? da yzde 11 olurken, Hi nemli tehdit de?il veya hi tehdit de?il olarak grenlerin toplam? ise yzde 8 oldu.
- Demokrasi kar??t? giri?imler ve d?nceler Trkiye iin ciddi bir tehdit olu?turuyor mu? sorusuna yzde 41i Byk tehdit, yzde 40? Bir lde tehdit yan?t? geldi.

ABD ve ABye ?phe


Ara?t?rmada deneklerin ABD ve ABye de ?pheyle bakt?klar?n? ortaya koydu. Size gre bunlar?n hangisi Amerikan?n amalar? aras?nda yer al?yor? sorusunun alt ba?l???nda verilen Trkiyeyi blmek yarg?s?na yzde 39u Kesinlikle hedefliyor, yzde 47si Hedefliyor yan?t?n? verdi.
Ayn? soru AB ba?l??? ile soruldu?unda ise deneklerin yzde 28i Kesinlikle blmeyi hedefliyor, yzde 48i Trkiyeyi blmeyi hedefliyor yan?t?n? verdi.

Din ilk s?rada


Deneklerin A?a??dakilerin hangisi sizin iin birinci s?radad?r? sorusuna yan?tlar?nda Din yzde 62 ile ilk s?ray? ald?. Laiklik yzde 16, Demokrasi yzde 13, Etnik kimli?im yzde 5, Yeterli bir gelir ise yzde 4 oldu.

http://www.milliyet.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri