forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

ESK? T?P GAZETEC?L?K TASF?YE OLUR MU?

Aktif .


Habertrk,Mehmet Barlas, Serdar Turgut, Akif Beki, Alper Grm?, Hasan Pulur ve Hasan Karakaya'ya sormu?. ??te verilen yan?tlar...

MEHMET BARLAS-SABAH GAZETES? YAZARI: B?Z?M MESLE??N SIKINTISI BU; RAHATLARINI BOZMAK ?STEM?YORLAR

Genel olarak yaz?l? bas?n zaten tutucu. Teknolojik olarak tutucu. Gutenberg'den beri ayn? teknolojiyi kullan?yor. Bili?im a??nda bu teknoloji garip sonular do?urmaya ba?lad?. Matbaadan ?k?p okura gelene kadar gazete zaten bayat bir rn oluyor. Bunun irdelenmesi laz?m. Bu temel eli?kiyi d?np tart??maya amamak statkodur. Rahatlar?n? bozmak istemiyorlar. Cep telefonlar? gazetenin yerini ald?. Her saat her dakika haberleri takip edip hatta izleyebiliyorsunuz. Gazeteden daha ileri bir ileti?im arac? haline geldi. Teknolojik tutuculuk giderilmedi?ine gre, geriye yorumlarda ilerici olmak kal?yor. Orada da herkes kendi statkosunun szcl?n yap?yor. Dnyan?n yeni gereklerine a?lmak rktc geliyor. ABD'de bir siyah tenli ba?kan seiliyor, Trkiye'de belirli bir evrenin d???ndan bir Ba?bakan veya iktidar geldi?i zaman uzayl? gelmi? gibi kar??lan?yor. Dnyada yeni bir teori konu?uluyor; singularity. Bu teoriye gre, btn ak?llar web sayesinde tek bir beyin olacak. Bilim adamlar? konu?uyor, gerekle?meye do?ru gidiyor. Bilgisayarlar?n insanlardan daha daha h?zl? de?i?en yeni formlasyonlar retmesi sa?lan?yor. Byle bir ortamda gazetecilerin daha ileri, daha cesur, daha atak olmalar? gerekir. Statkoyu anlamak, anlatmak, savunmak ba?kalar?n?n grevi olmal?. Srekli ya?lanan gen insanlar gazeteciler, topluma yans?tt?klar? d?nceler ya?l?. Bizim mesle?in s?k?nt?s? bu.

SERDAR TURGUT-AK?AM GAZETES? YAZARI: TRK MEDYASI YZDE YZ STATKOCUDUR, BUNUN DE???MES? ??N SAVA? VER?YORUZ


Genel bir saptamayla ba?layay?m. Gazetelerin art?k ld? yerine elektronik bas?n?n geece?ine inanm?yorum. zellikle dnemimizde geerli de?il bu gr?.. Gazetelerin beklentilere art?k kar??l?k veremedi?i kesindir ama buna bakarak ka??t bas?n?n ld? sonucuna varmak ciddi bir yanl??t?r.

Zaman?m?zda her okuyucunun zerinde a??r? bir bilgi yklemesi var (overload) her yerden her an enformasyon f??k?r?yor, siz istemeseniz de enformasyon

gelip buluyor sizi. Bir televizyon ekran?na bile bakarken ayn? anda be?-alt? farkl? enformasyon grlebiliyor seyirci, ayn? anda cep telefonundan ve bilgisayar?ndan da farkl? enformasyonlar alabiliyor. Bu kadar fazla enformasyona ihtiyac? olup olmad??? da belli de?il, kendisi de bilmiyor bunlarla ne yapaca??n?.

Gazeteler e?er okuyucuya ilave bilgiler vereceklerse bunun farkl? bilgiler olmas? gerekiyor. Yani klasik gazetecilik anlay???n?n yo?unla?t??? alanlar?n d???na ?k?p a??r? enformasyonu o alanlarda derleyip toparlayarak yazabilecek gazetecilere ihtiya var. A??r? enformasyonun toparlan?p bilgi haline getirilmesi nemli i?tir. Economist dergisinin byk ba?ar?s? bu rol iyi ba?armas?na ba?l?d?r.

T?ME ve NEWSWEEK birbiri ard?na yapt?klar? kapsaml? redesign ile klasik habercilikten ?kt?lar onlar art?k zamans?z (timeless) haberler yapacaklar. Pop-kltr, sanatlar edebiyat ve life style konular?nda bilgili ve yo?un ierikli yaz?lar ok daha nemli oluyor. Gazeteler art?k lyor denilen bir dnemde dnyada bu konuya en fazla kafa yoran insan omas? gereken Rupert Murdoch, Wall Street Journal gazetesini 5 M?LYAR dolar gibi inan?lmaz bir fiyat vererek sat?n ald?. O gazete de ?imdi burjuvaziye ya?am kltrn anlatan bir gazete olmak yolunda u?ra??yor ve hala daha bence dnyan?n en iyi gazetesi.

zellikle ekonomik kriz dneminde okuyucular?n kendilerine hayat? anlamland?rabilecek yaz?lara ihtiyalar? art?yor. Bu nedenle, dnem farkl? yakla??mlar? gazetelerde denemek iin ok uygun. Dnyan?n en kaliteli ve ierik yo?un dergisi olan New Yorker?n Amerika tam byk depresyona gitmek zereyken yay?n hayat?na at?ld???n? unutmayal?m.

Dolay?s?yla yeni dnemde klasik yazar anlay??? da radikal biimde de?i?ecek. Eski gazete anlay???nda ba? tac? edilen dnn siyasi geli?meleri hakk?nda fikir bildiren ve yol gsteren a??r a?abeylere art?k gerek yok. Onlar?n genelde ilgilenmedi?i konulara nem verip o konularda ortaya iyi yaz?lm?? metinler ?karabilen kltrl yazarlara ihtiya ok yo?unla?acak nmzdeki dnemde.

Trk medyas? statkocu mu? Yzde yz statkocudur, evet. Zaten bunun de?i?mesi iin sava? veriyoruz. Her?ey ok gzel olacak bence. Baz? insanlar da daha kt olaca??n? sylyor ama ben ktye gidece?ine inanm?yorum.


AK?F BEK?-RAD?KAL GAZETES? YAZARI: MEDYAMIZ KEND? DO?ASINA AYKIRI B?R DURUMDA

Asl?nda medya ve medyac?lar de?i?im arac?d?r. De?i?im de dnya dndke olmak durumundad?r. Bu rol yeterince yerine getirip nclk yapabiliyorlar m??

Hay?r. Trkiye'de toplumun de?i?im ve dn?mn medyan?n geriden takip etti?ini hepimiz gryoruz. Kendi do?as?na ayk?r? bir durumda medyam?z. Trkiye'de siyasetten sosyal hayata her alanda dn?mler ya?an?rken medyada yenile?meye tan?k de?iliz. Medyada ku?ak de?i?imine ihtiya var. Eski tip gazetecilik mrn tamamlamak zorunda. Btn mesele ?u; be ge mi olsun, ok daha ge mi olsun? Toplumun hayat?n gerisinden giden medya ne kadar daha geciktirilecek? E?yan?n
tabiat? gere?i tasfiye eninde sonunda olacak. nemli olan ?ah?slar de?il, zihniyetler. Dnyaya a?k, zihni a?k, alg?lar? a?k, yenili?e a?k, fikri sabitte tak?l?p kalmayan, kendi tak?nt?lar?n? topluma dayatmaya kalk??mayan, mfetti?lik oynamayan bir gazetecilik profiline ihtiya var.

ALPER GRM? - TARAF GAZETES? YAZARI: TRK GAZETEC?L??? YERLERDE SRNYOR

Trk medyas? tabii ki statkocu, nk demokratik bir lkede olmas? gerekti?i gibi toplum odakl? de?il, devlet odakl? bir faaliyet yrtmektedir....
Demokratik bir lkede medya, ba?ta devlet ad?na iktidar gcn kullanan organlar olmak zere btn g merkezlerini denetlemekle grevlidir. Fakat pratikte grd?mz, medyan?n, bu merkezler yarar?na yurtta?lar? zapturapt alt?na almaya yarayan ideolojiler ve zihniyet kal?plar? retmesidir.
Demokratik bir lkede medya sessizlerin sesi diye tan?mlan?r; gller seslerini nas?lsa duyurmaktad?r. Asl?nda bu i?lev, gller a?s?ndan da hayatidir. nk bu sayede onlar, ynettikleri, al??t?rd?klar? insanlar?n taleplerini ?renebilir ve bylece iktidarlar?n? daha geni? bir me?ruiyet temeli zerinde kurabilirler. Tabii bu syledi?im ?ey, otoriter-totaliter rejimlerin medyalar? iin geerli de?ildir, nk o ynetimler iin halk?n taleplerinin bir nemi yoktur; dolay?s?yla demokrat zihniyetli bir ynetimin medyaya duyduklar? ihtiyac? onlar duymazlar.

Bu sylediklerim, Trk medyas?n?n neden statkocu oldu?unu da a?kl?yor: Statkocu, nk yurtta?lar?n de?il, devletin taleplerini nde tutuyor. Medeni bir lkede medya, yurtta?lar?n taleplerini devlete ve ba?ka g odaklar?na iletmede medial?k (ortam, vasat) grevini grrken, Trkiye'de tam tersine, devletin yurtta?lar iin belirledi?i k?rm?z? izgileri ve yasaklar? devlet ad?na yurtta?lara zerkediyor. Sonuta ortaya hak ve zgrlkleri de?il yasaklar? savunan bir medya ?kmaktad?r ki, yurtta?lar, bazen bilinle bazen de ontolojik bir sezgiyle byle bir medyayla aralar?na byk mesafeler koyuyorlar.

Bence de?i?imci Trk gazetecileri post-modern bir yan?lg?yla yurtta?lar?n biimsel de?i?ikliklerle tavlanabilece?ini d?nyorlar. Bu alanda muazzam ilerlemeler oldu?u a?k; hatta belki muas?r medeniyeti a?mak konusunda en fazla iddial? oldu?umuz alan bu aland?r. Ne var ki, bu hamleler, Trk gazetecili?inin yerlerde srnen itibar?na pek az olumlu katk?da bulunuyor.

HASAN PULUR-M?LL?YET GAZETES? YAZARI: ESK? T?P GAZETEC?L?K TASF?YE OLMAZ, KEND?LER? AYAKLARINI DENK ALSINLAR

Eski tip gazetecili?in tasfiye olaca?? arzudan ibaret. Okurun varsa tasfiye edilemezsin, patron senden vazgemez, arz-talep meselesi bu. Medyay? statkocu grmyorum, btn geli?imleri duyuran medya. Trkiye'de en ilerici hamleler sosyal adaletten a?da? ya?ama medyada at?ld?. Btn fikirler nerede yay?nlan?yor, nderli?i kim yap?yor? Televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde konu?uluyor tm fikirler. As?l statkocular herkesin kendileri gibi d?nmesini bekleyenler. ?nternet sitelerimize bak?n, dnyan?n ilerisine bile gemi?. Kom?ular?m?z?n medyas?na bak?n, Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Irak'a, ?ran'a, Suriye'ye bak?n, bir de Trkiye'ye bak?n. Bir Yunan dizisi oyunuyor mu Trkiye'de? Ama Trk dizileri Yunanistan'da da Arap lkelerinde de oynuyor. Ertu?rul zkk ba?kanl???nda tasfiye kurulu kursunlar da kimler tasfiye ediliyor onu grelim. Kendileri ayaklar?n? denk als?nlar. Baz? istediklerini syletemiyorlar eski gazetecilere. Ayr?ca da btn bunlar genel olarak fazla ilgilendirmiyor beni. Bana imkan verilirse yazar?m, verilmezse verilmez, arz-talep meselesidir dedi?im gibi.

HASAN KARAKAYA- VAK?T GAZETES? YAZARI: DNYA ?NANCA YNELD?, KARTEL MEDYASI YEN? FARKED?YOR

Trk medyas? yar?m as?rd?r milletten kopuk durumda. Kartel medyas? dedi?imiz gazetelerde Trk halk?ndan, inanc?ndan kopukluk var. Toplum mhendisli?i ile kitleler olu?turmak, onlara giyim ku?am dayatmak gibi abalar? var, bir taraftan da toplum de?i?tirme gcmz yok diyorlar. Neyse ki toplum sa?duyulu, tam tersi istikamette hareket ediyor. Nevzat Tando?an vard? Ankara valisi, 'Bu lkeye komnizm gelecekse onu da biz getiririz' diyordu, bugn de Ayd?n Do?an medyas? muhafazakar medyaya dn? olacaksa onu da biz yapar?z, istedi?imiz gibi olsun diyor. Tasfiye ku?kusuz olacak, asparagas gazetecilik bitecek, U?ur Mumcu'nun dedi?i gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar oktu, bunlar gidecek. 28 ?ubat srecinde zellikle ynlendirme haberler yap?ld?, yzde 25 haber yzde 75 yorumla halk ynlendirilmeye al???ld?. ?imdi onun sanc?s?n? ekiyorlar. Birok gazete kap?s?na kilit vuracak, 5 seneye gazete kalmayacak. Sayg?n ABD gazeteleri de art?k internete yneliyor, Trkiye de buna mecbur. Ben ekrandan okumak yerine ka??ttan okumay? zevkli buluyorum ama bu internete direnmemi gerektirmiyor. Dnya de?i?ti, maddeden manaya, inanca yneldi. Sanayi devrimiyle insan?n zn inkar eden anlay?? yerine bat?l? politikac?lar ve ayd?nlar ruhsal kimli?e dnyor.Ne ac? ki, bizim medya yogay?, Budizmi neriyor. Trkiye'de kaybetti?in ruhu git Uzakdo?u'da ara diyoruz.


GL?N YILDIRIMKAYA-HABERTRK

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri