forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

HAKKI DEVR?M'DEN OKTAY EK?? YORUMU: O B?R GER?C?...

Aktif .

hakki_devrim_nuriye_akmanRadikal Gazetesi yazar? Hakk? Devrim, Nuriye Akman’?n TRT Haber’de sundu?u Ak?lda Kalan program?nda medyayla ilgili dikkat çekici de?erlendirmelerde bulundu. Devrim'in hakk?ndaki de?erlendirmesi Oktay Ek?i'yi k?zd?racak cinsten: "Oktay Ek?i, Atatürkçü cumhuriyetçi laik düzenin hiç dokunulmamas?n? isteyen fikirdir. Bana göre bu gerici bir fikirdir." Fatih Altayl? hakk?nda ise;  "Fatih Altayl? dang?l dungul bir adam”'d?r yorumunu yapt?...“Oktay Ek?i Gerici…”

Hakk? Devrim: “Ba?yazar bizim gözümüzde Hüseyin Cahit Yalç?n’d?r. Falih R?fk? Atay’d?r… Ahmet Emin Yalman’d?r. Oktay E?ki tabii ki ba?yazar ama ba?yazarl?k müessesesi bildi?imiz ba?yazarl?k müessesesi de?il ki.. Oktay ne yaps?n? Benim sana söyledi?im gazete sahipleri zaten hep ba?yazarlar dikkat edersen. O iki ak?m?n birbirinden ayr?lmas? sunidir. Oktay Ek?i, Atatürkçü cumhuriyetçi laik düzenin hiç dokunulmamas?n? isteyen fikirdir. Bana göre bu gerici bir fikirdir. ?lerici zanneder kendini asl?nda k?m?ldamad??? için geri kalm??t?r.”

“Fatih Altayl? dang?l dungul bir adam”

Nuriye Akman: 2005’deki bir yaz?n?zda Fatih Altayl?’dan “dang?l dungul gazetecilik gürültüsü” Olarak söz ediyordunuz. Bugün ne dü?ünüyorsunuz?

Hakk? Devrim: Orada o sermayeyi memnun edecek ?eyler yap?yorlar. O gazeteyi çok tart???r?m. Gazeteyi elime ald???mda bir sürü kalabal?k ay?kl?yorum. Ürün olarak canl?, sat?yorlar da. Ama tip olarak o çocuk benim haz etti?im biri de?il. … Evet, dangul dungul. … Böyle dangul dungul bir adamsan, fark kendinden gelir san?rs?n ve saçmalars?n…

HAKKI DEVR?M’DEN AKILDA KALAN ?NC?LER

“20 sene sonra Ayd?n Do?an’? arayacaklar”

Ak?lda Kalan’da Nuriye Akman’?n sorular?n? yan?tlayan Hakk? Devrim, gazete patronlu?unun eskisi gibi olmad???n? ve art?k gazetecilikten gelmi? patronlar?n kalmad???n? söyledi. Gazete patronlar?yla genel yay?n yönetmenlerinin ili?kilerinden ho?nut olmad???n? söyleyen Devrim “Arzu etti?im tipte olmalar? hem mümkün de?il, hem laz?m de?il. Benim patronum Ayd?n Bey. Ondan ?ikâyet edenler de olur. Ama hep söylerim 20 sene sonra Ayd?n Bey’i arayacaklar” dedi.

Radikal’den kovulmay? m? bekliyor?

Hakk? Devrim, programda Nuriye Akman’?n “Eyüp Can, Radikal’in ba??na geçiyor. Ondan beklentiniz nedir?” sorusu üzerine “Eyüp Can hakk?nda fazla bir fikrim yok. Eyüp Can’?n Radikal hakk?nda bir fikri yok. Herhalde yaz?lar?m? okuyarak benim hakk?mda bir fikri var… ?syan?m bu… Gazete bir ki?iliktir, istese de istemese de… Burada a??r basan unsur, patrondur. Ne kadar kolay adam gidip geliyor görüyor musun?  Bana bütün ?ikâyetlerimi söyleteceksin. Zaten ya?l?lar? tasfiye ediyorlarm??. Daha çabuk götürteceksin beni. Ama sorunca söylerim huyum kurusun” dedi.

14 y?ld?r Radikal’de yazan Devrim, “Bugüne kadar yazd???n yaz?lar güzel, Abi biraz de?i?tir, mesela ?u konulara daha fazla gir diyen hiç kimse olmad?” sözleriyle gazete yönetimin ilgisizli?inden ?ikayet etti.

“Radikal Gazetesi, Do?an grubunun operas?”

Hakk? Devrim, Hürriyet’in d???ndaki Do?an grubu gazetelerinin sat??a ç?kar?laca?? haberlerine ili?kin soruya ise “Radikal Gazetesi Do?an grubuna mensup olmasa hayat?n? idame ettiremez… Radikal Gazetesi’ne Do?an Grubu’nun operas? gibi bak?yorum. Radikali seviyorum, Radikal sat?l?rsa ac?r?m. Radikal çal??t???m gazeteler içinde bana en sevimli gelen ve en rahat etti?im gazete. Radikal’in kadrosu da iyiydi. Ben bugünün gazetelerinin havas?na uyam?yorum, uyma niyeti de gösteremiyorum. Onlar için huysuz geçimsiz bir adam?m. Ben olsam yok, bu ?artlarda senin bildi?in gazetecilik mümkün de?il arkada?, kusura bakma diyerek Hakk?’y? kovard?m.”  ?eklinde yan?t verdi.

Ertu?rul Özkök’ün genel yay?n yönetmenli?ini b?rakt???na sevindim.”

Hakk? Devrim, genel yay?n yönetmenli?inin çok a??r bir yük oldu?unu bu nedenle Ertu?rul Özkök’ün genel yay?n yönetmenli?ini b?rakmas?na çok sevindi?ini de aç?klad?. Nuriye Akman’?n “Ertu?rul Özkök gitti, Enis Berbero?lu geldi Hürriyet’te ne de?i?ti?” sorusunu Hakk? Devrim, “Çok bir de?i?iklik görmüyorum. Öyle çok derin dü?ünceler mahsulü bir karar oldu?unu zannetmiyorum” diye yan?tlad?.

“Okan Bayülgen beni kulland???n? san?yor ama tersine tepiyor”

Nuriye Akman: Siz çok ?apkal? bir medya y?ld?z?s?n?z. Gençli?inizde bu kadar popüler de?ildiniz, ama bugün 81 ya??ndas?n?z ve kö?e yazar?, televizyoncu ve hatta oyuncu olarak geni? kitlelerin takip etti?i, ne söylüyor, ne yap?yor diye merak etti?i bir insans?n?z. Bu size kaderin bir arma?an? m?, yoksa geç de olsa bile?inizin hakk?yla söküp ald???n?z gençlik hayaliniz mi?

Hakk? Devrim: “Okan’?n bir ikram? biraz galiba… Çünkü o fark? hissedecek kadar tecrübeliyim. Radikal’de yaz?lar yaz?yorum. Ben de sohbet programlar? yapt?m. Normal ya??yordum.  ?imdi Okan’la göründü?ümden beri, hiçbir arabaya selams?z binemiyorum” …  “Okan beni kulland???n? zannediyor ama tersine tepiyor. Ben onu kullanm?? oluyorum do?rusu. O benden ne faydalanacak ki… Dikkat edersen laf uzamas?n diye beni susturmaya çal???yor.”

 

AKILDA KALAN

Nuriye Akman’?n sundu?u Ak?lda Kalan, Per?embe günleri saat 20.10’da TRT Haber’de ekrana geliyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri