forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

meslek_orgutleri

TGC, TGS, TGF, ÇGD, ?GC, Bas?n Konseyi, Bas?n Enstitüsü Derne?i ve Gazeteciler Cemiyetleri Bas?n Vakf? bir araya gelerek deklarasyon yay?nland?. Deklerasyonun amac? Ergenekon Davas?'nda  yarg?lanan Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'a destek olmakt?... Deklerasyonda en dikkat çekici isimlerden biri de Ergun Poyraz'd?.. Meslek örgütleri Ergun Poyraz'? gazeteci olarak de?erlendirdi...

Gazetecilerin adil yarg?lanmad???n? savunan ve tutukluluk süresinin cezaland?rmaya dönü?tü?ünü ileri süren bas?n meslek örgütleri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) bir araya gelerek bir deklarasyon yay?nlad?.

Bas?n meslek örgütleri,  “A?HM kararlar?na aç?kça ayk?r? olan bütün tutuklamalar?n kald?r?lmas?n? istiyoruz. Gazeteci arkada?lar?m?z yaln?z de?ildir ve yaln?z b?rak?lmayacakt?r” dedi

Gazetecilerin tutuksuz yarg?lanmas?n? isteyen bas?n meslek örgütleri, hükümetten de bas?n özgürlü?üne ve halk?n haber alma hakk?na özen göstermesini istedi.

Türkiye’de ?u anda cezaevlerinde çok say?da gazeteci ve bas?n çal??an? tutuklu yarg?lan?yor. Tutuklu yarg?lamalar d???nda halen gazetecilerle ilgili 700’den fazla ceza ve tazminat davas? mahkemelerde görülüyor. TCK’da bas?n ve ifade özgürlü?ünü k?s?tlayan 27 hüküm bulunuyor. Bunlar?n aras?nda özellikle “hakaret” ba?l?kl? 125’inci, “gizlili?in ihlali” ba?l?kl? 285’inci ve “adil yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüs” ba?l?kl? 288’inci maddeler, gazeteciler hakk?nda mahkumiyet kararlar? verilmesinde ön s?ray? al?yor. Terörle Mücadele Kanunu’nda ise özellikle 6 ve 7’nci maddeleri gazeteciler aleyhine yo?un olarak kullan?l?yor.

“Gazeteciler adil yarg?lans?n” gündemiyle yap?lan toplant?ya TGC Ba?kan? Orhan Erinç, Genel Sekreter Sibel Güne?,  Türkiye Gazeteciler Sendikas? (TGS) Ba?kan? Ercan ?pekçi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Ba?kan? Atilla Sertel, Gazeteciler Cemiyetleri Bas?n Vakf? Ba?kan? Y?lmaz Karaca, Bas?n Konseyi Ba?kan? Oktay Ek?i, Ça?da? Gazeteciler Derne?i (ÇGD) ad?na Naz?m Alpman, Bas?n Enstitüsü Derne?i Ba?kan? Ferai T?nç, ?zmir Gazeteciler Cemiyeti (?GF) Ba?kan Yard?mc?s? Ali Ekber Y?ld?r?m, TGC Bas?n Konseyi Ba?kan? Nail Güreli, TGC Hukuk Dan??man? Fikret ?lkiz ve Bas?n Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Av. Turgut Kazan kat?ld?. Deklarasyona gazeteci Altan Öymen, ?ükran Soner, Mine K?r?kkanat, Merdan Yanarda?,  TGC yönetim kurulu üyeleri Gülseren Güver ve Recep Ya?ar da  destek verdi.

Toplant?da ayr?ca 25 A?ustos Çar?amba günü tekrar bir araya gelinmesi kararla?t?r?ld?.  

DEKLARASYONUN TAM METN? ?ÖYLE:

Türkiye’de ?u anda cezaevlerinde çok say?da gazeteci ve bas?n çal??an? tutuklu yarg?lan?yor. Tutuklu yarg?lamalar d???nda halen gazetecilerle ilgili 700’den fazla ceza ve tazminat davas? mahkemelerde görülüyor. Gazetecileri mesleklerini yapmaktan al?koyan hapis cezas? Türkiye’de bas?n özgürlü?ünü tehdit etmektedir.

Silivri’de süren Ergenekon davalar?nda 6 gazeteci yarg?lan?yor.  Hepsi soru?turman?n ba??ndan beri tutukludur. Savc?lar soru?turmalar? tamamlad?, delilleri toplad?, iddianameleri haz?rlad?. Davalar aç?ld?, duru?malar sürüyor. Mahkeme ba?kan? lehte oy vermesine ra?men, gazetecilerin tahliye talepleri sürekli reddediliyor. Baz?lar?n?n tutukluluk süresi 2 y?l? buldu. Aç?kça görülüyor ki, tutuklama tedbir de?il, cezaland?rma arac? haline geldi.

Yarg?lama sonunda belki de suçsuzluklar? ortaya ç?kacak olan Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Deniz Y?ld?r?m, Ufuk Akkaya, Hikmet Çiçek, Emcet Olcaytu ve Ergun Poyraz en 8-10 seneye mahkum olunca yatacak kadar uzun süre bu yüzden tutuklu kald?lar.

Bu ya?ananlar?, “Hukuk devleti” ve “hukukun üstünlü?ü” ad?na savunmaya çal??anlara an?msatmak isteriz.

Türkiye’nin geçmi?indeki 33 y?ll?k Abdülhamit istibdad?, ?stiklal Mahkemeleri dönemi, Takrir-i Sükun Kanunu dönemi, Tek parti dönemi ve Demokrat Parti dönemi dahil hiçbirinde hapse at?lm?? gazeteciler Ergenekon soru?turmas? ba?lam?nda oldu?u kadar uzun süre tutuklu kalmad?lar.

Gazeteciler aç?s?ndan bu uzun tutukluluk süresinin tek örne?i hükümetin her f?rsatta ele?tirdi?i ve ?imdi “intikam” almaktan söz etti?i 12 Eylül 1980 darbesi dönemindeki “Bar?? Derne?i” davas?nda görülmü?tür.

Ki?i özgürlü?ü en temel özgürlüktür. 1982 Anayasas?’ndaki 19/7 maddesine göre tutuklanan ki?ilerin, makul süre içinde yarg?lanmay?, soru?turma veya kovu?turma s?ras?nda serbest b?rak?lmay? isteme hakk? vard?r. Ayn? hakk?n kayna?? olan Avrupa ?nsan Haklar? Sözle?mesi’nin (A?HS) 5-6. maddesinde ki?i özgürlü?ü en geni? anlamda korunmaktad?r. Biz; A?HM kararlar? do?rultusunda bir uygulama bekliyoruz. A?HM kararlar?na aç?kça ayk?r? olan bütün tutuklamalar?n kald?r?lmas?n? istiyoruz.

Gazeteci arkada?lar?m?z yaln?z de?ildir ve yaln?z b?rak?lmayacakt?r.

Bas?n meslek örgütleri ad?na kamuoyuna sayg?yla duyurulur.

MESLEK ÖRGÜTLER? BA?KANLARI NE DED??

Bas?n özgürlü?ü  hepimiz için gerekli

TGC Ba?kan? Orhan Erinç, “Biz masumiyet karinesinden yola ç?karak, tutuklu yarg?laman?n kurallara ve insan haklar?na ayk?r? oldu?unu söylüyoruz” dedi. Bas?n Enstitüsü Derne?i Ba?kan? Ferai T?nç ise bas?n özgürlü?ünün Türkiye’de hangi görü?ten olursa olsun herkes için gerekli oldu?unu vurgulad?

Bas?n meslek örgütlülerinin temsilcilerinin haz?rlad??? ortak deklarasyonu TGC Ba?kan? Orhan Erinç okudu.  TGC Lokali’nde yap?lan bas?n toplant?s?na TGS Ba?kan? Ercan ?pekçi, TGF Genel Ba?kan? Atilla Sertel, Bas?n Konseyi Ba?kan? Oktay Ek?i,  Bas?n Enstitüsü Derne?i Ba?kan? Ferai T?nç ve Gazeteciler Cemiyetleri Bas?n Vakf? Ba?kan? Y?lmaz Karaca’n?n kat?l?m?yla yap?ld?. Deklarasyonun okunmas?ndan sonra bas?n meslek örgütlerinin temsilcileri bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlad?.

Bas?n meslek örgütleri olarak politikayla ilgilenmediklerinin alt?n? çizen TGC Ba?kan? Orhan Erinç, “Biz masumiyet karinesinden yola ç?karak tutuklu yarg?laman?n kurallara ve insan haklar?na ayk?r? oldu?unu söylüyoruz. Kimin suçlu oldu?unun, kim olmad???n?n yarg?lama sonunda ortaya ç?kaca??na güveniyoruz. Burada gazeteci arkada?lar?m?za yöneltilen suçlamalar?n kayna??n? gazetecilik mesle?i faaliyetleri nedeniyle yapt?klar? çal??malar olu?turuyor. Biz niçin yarg?lan?yorlar diye sormuyoruz. Bu arkada?lar?m?z ‘niçin A?HM kurallar?na göre yarg?lanm?yorlar?’ diye soruyoruz” diye konu?tu.

Erinç, bas?n meslek örgütlerinin yaln?zca Silivri’de yarg?lanan gazetecilerle ilgilenmedi?ini, bütün gazetecilerin çal??ma ko?ullar?n?n ifade özgürlü?ü kapsam?na oturtulmas?n? sa?lamak için çal??malar yapt?klar?n? vurgulad?.  Son dönemde TGC’nin de çabalar? sonucu Ceza Muhakemesi Yasas?’nda gazetecileri de yak?ndan ilgilendiren önemli de?i?iklik oldu?una da dikkat çeken Erinç,  “Hükmün aç?klanmas?n?n ertelenmesi ile ilgili uygulamada birçok meslekta??m?z mahkum edildi, ama hükümleri aç?klanmad? ve onlara ‘bir daha suç i?lerseniz bu cezay? da yatars?n?z’ denildi. Bu uygulamada yap?lan de?i?iklikle hükmün aç?klanmas?n?n geri b?rak?lmas?, art?k san???n uygulamay? kabul etmesi ko?uluyla uygulanabilecek. Yap?lan de?i?ikli?in en önemli yönlerinden birini de san?klar?n mahkumiyet kararlar?na Yarg?tay’a ba?vurarak itiraz etme hakk?n? elde etmeleri olu?turuyor” dedi.

Bas?n Enstitüsü Derne?i Ba?kan? Ferai T?nç ise bas?n meslek örgütleri olarak Türkiye’de bas?nla ilgili davalarda, gazetecilerin yapt?klar? haberler, yazd?klar? yaz?lar nedeniyle hapis cezalar?na çarpt?r?lmalar?na kar?? ç?kt?klar?n?n alt?n? çizdi. T?nç, ?unlar? ifade etti: “Bu günkü tabloya bakt???m?zda gazetecilerin yaz?p söylediklerinden çok yatk?n olduklar? dü?üncelerin devlet taraf?ndan sak?ncal? görülmesi nedeniyle yarg?land?klar?n? ya da çe?itli örgütlenmeler içinde ili?kilendirildiklerini görüyoruz. Gazeteciler hakk?nda haz?rlanan iddianamelere bakt???m?z zaman ise gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde yap?lan gizli belgeler, konu?malar çerçevesinde haz?rland???n? görüyoruz. Arkada?lar?m?z?n mesleki özgürlüklerinin k?s?tland???n? dü?ünüyoruz. Bu nedenle onlara verilen hapis cezas?n?n Türkiye’de bas?n ve ifade özgürlü?ünü tehdit eden örnekler olarak de?erlendiriyoruz. Bas?n özgürlü?ünün Türkiye’de hangi görü?ten olursa olsun hepimiz için gerekli. Bas?n özgürlü?ü önünde çok ciddi engeller var. Bunlar?n ortadan kalkmas?  için yasal düzenlemeler gerekiyor. Bas?n? susturacak a??r hapis cezas?, a??r tazminat cezalar?n?n derhal kald?r?lmas? gerekiyor. Bu konuda hangi amaçla olursa olsun kim en ufak bir ad?m at?yorsa biz gazetecilerin onun yan?nda yer almas? gerekti?ini dü?ünüyorum. Bu nedenle bu toplant? yaln?zca burada ad? geçen meslekta?lar?m?zla ilgili de?il. Adlar?n? sayamad???m?z meslekta?lar?m?z?n durumlar?n? da gündeme getirecek bir ilk ad?m. Bu toplant?yla bas?n meslek örgütleri aras?nda ilk kez bir sinerji yarat?l?yor.”

Bas?n meslek örgütlerinin hangi dü?ünceden ya da siyasi görü?ten olursa olsun bas?n ve ifade özgürlü?ü aç?s?ndan herkese e?it bir noktada durdu?unu belirten TGF Genel Ba?kan? Atilla Sertel,  “Burada birçok bas?n meslek örgütünün temsilcileri bulunuyor. Bas?n meslek örgütleri olarak meslekta?lar?m?z?n durumlar?yla ilgili de?erlendirmeler yap?p yay?nl?yoruz. Ancak bunlar yaln?zca kendi internet sitelerimizde ya da ba??na bir hal gelen arkada??m?z hangi kurumda çal???yorsa orda yer al?yor” dedi.

TGS genel Ba?kan? Ercan ?pekçi, tutuklu ve tutuksuz yarg?lana gazetecilerle ilgi TGS taraf?ndan haz?rlana listeye de?inerek, “Bu listede yer alan ilk 48 isim tutuklu olan gazeteciler. Bunlar?n aras?nda Ergenekon davas?ndan yarg?lananlar oldu?u gibi ba?ka davalardan yarg?lananlarda var. Terörle Mücadele Kununu kapsam?nda terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandas? yapmak en yayg?n suçlama. Ancak biz tüm meslekta?lar?m?z?n gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hapiste tutulduklar?na inan?yoruz” dedi. Bas?n meslek örgütleri olarak 22 May?s’tan bu yana “Gazetecilere Özgürlük” kampanyas?n? yürüttüklerini an?msatan ?pekçi,  22 Haziran’dan bu yana da bütün gazetecilerin imzas?na aç?k olan bir imza kampanyas? yürüttüklerini ifade etti.  

“TMK ve TCK’n?n bir sonucu olarak elimizde 90 ki?ilik bir gazeteci vakas? var” diyen ?pekçi, ?unlar? söyledi: “Tutuklu gazetecilerin durumu ile ilgili haz?rlad???m?z  liste bizim tespitlerimize göre asgaridir. Bu liste her gün de?i?iyor, her gün yeni vakalar ekleniyor. Dolay?s?yla hepimizin ayr?m göstermeksizin sahip ç?kmas? gereken bir olayla kar?? kar??yay?z. Önümüzde belki yarg?dan kaynaklanan ama temelde kanunlar?n yanl?? yaz?lmas?ndan kaynaklanan bir sorun var. Yürürlükteki TCK mevcut hükümet döneminde ç?kar?ld?. Bas?n örgütleri gerekli uyar?lar? ba??ndan yapt? ve cezaevleri gazetecilerle dolacak dediler. Hükümet yarg?lamay? ve içtihatlar? görelim dedi ve ?u an görüyoruz sonuç bu. Bu say?lar önümüzdeki süreçte daha da artacak. Adalet Bakanl???’ndan ve bas?n kurulu?lar?n?n hukuk mü?avirliklerinden edindi?imiz bilgiler neticesinde devam edilen 700’ü a?k?n yarg?lama oldu?unu biliyoruz. Bu gün verdi?imiz listedeki rakamlar cüzi miktarlard?r ve Türkiye daha vahim bir noktaya do?ru gidiyor. Burada benim gazetemin çal??an?, senin gazetenin çal??an?, bu davadan yada ?u davadan yarg?lan?yor gibi bir ayr?m? gözetmeksizin hep birlikte sahip ç?kmak durumunday?z. Yoksa gelece?imizi hep birlikte cezaevlerinde mahkumiyetle geçirmek durumunda kalaca??z. Bu bir utançt?r. Bu gazeteciler aç?s?ndan bir utanç de?ildir. Fikir özgürlü?ünün bas?n özgürlü?ünün mücadelesini veren arkada?lar?m?z aç?s?ndan bir ni?and?r ama Türkiye için bir utançt?r. Bu utançtan kurtulmakta parlamentonun, hükümetin görevidir.”


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri