forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

   MediaCat dergisi Eylül 2010 say?s?nda 35 ya??n alt?ndaki kö?e yazarlar?n? konu etmi? ve 20 isimden olu?an ‘yeni nesil kö?e yazarlar?’ listesi haz?rlam??. Dergi, 20 isimle ilgili bak?n nas?l de?erlendirmeler yapm??...

35 ya??n alt?ndaki 20 kö?e yazar?

Günümüzde her ?ey gibi gazetecilik de bir dönü?üm süreci içinde. Bu de?i?im ve dönü?ümde en etkili olmas? beklenenler ?üphesiz genç  yazarlar. MediaCat dergisi Eylül 2010 say?s?nda 35 ya??n alt?ndaki kö?e yazarlar?n? tarad?k ve ortaya 20 isimden olu?an ‘yeni nesil kö?e yazarlar?’ dosyas? ç?kt?.

MediaCat her geçen gün biraz daha ustala?an ama ustala??rken zaman?n da gerisinde kalmayan bu isimlerin dergisi olarak bir taramas?n? yapt?. Tiraj? 100 binin üstünde olan gazeteleri ve Cumhuriyet, Birgün ve Taraf gibi yüksek tirajlar? olmasa bile kamuoyu yaratma gücü yüksek olan gazetelerin kö?e yazarlar?n?n bir listesini ç?karan MediaCat 1975 öncesinde do?an, 35 ya??ndan büyük yazarlar? eledi. Bu yazarlar?n belirlenmesinde esas al?nan bir di?er unsur ise bu genç yazarlar?n, kö?elerinde yazd?klar?yla gündem yaratma gücüne sahip olmalar?.

“Gençli?e ya?l?l?ktan çok hürmet etmeliyiz,” diyen Victor Hugo’nun aksine Hürriyet, Milliyet ve Zaman gibi tiraj listelerinin tepesindeki gazetelerin yazarlar?n?n ya? ortalamas? oldukça yüksek. Genç yazar say?s?n?n bir elin be? parma??n? geçmeyecek kadar az oldu?u bu gazetelerde gençler ço?unlukla ek yay?nlarda yaz?yor. Cumhuriyet hiç genç yazar bulundurmazken ayn? kategoride ele al?nabilecek Taraf’?n neredeyse tepeden t?rna?a genç bir kadrosu var. Di?er yandan tirajlar? 200 binin üstündeki belli ba?l? gazetelerde yer alan az say?da genç kö?e yazar? da ekonomi, finans, politika, siyaset gibi konularda yazm?yor.

Bu genç isimleri incelerken dikkatimizi çeken bir di?er konu da genç yazar say?s?n?n azl???na ek olarak kad?n ve erkek yazarlar aras?nda da bir ayr?m oldu?u… Erkeklerin dominant oldu?u Türkiye medyas?nda genç erkek yazarlar amiyane tabirle ‘ciddi’ konularda yazarken bu ciddi konular?n kapsam? d???nda kalanlar? yazmak daha ziyade genç kad?n gazetecilere dü?üyor.

· Ay?e Özy?lmazel / Sabah

Kö?esi onun bir nevi günlü?ü… Ba??ndan geçenleri tüm içtenli?iyle anlatan Ay?e Özy?lmazel’in hem kendisi hem de yazd?klar? magazin servislerine zaman zaman haber olabiliyor.

· Aziz Kedi / Milliyet

“Art?k okurla yazar aras?ndaki ö?retmen-ö?renci ili?kisi biterken arkada?l?k ili?kisi güçleniyor. Bunun d???nda ihtiyac?m olan ilk iki ?ey tecrübe ve birikim de?il. Biraz ya?am enerjisi, k?vrak bir zekâ, analiz yetene?i ve mümkünse lezzetli bir üslup...”

· Canda? Tolga I??k / Posta

“Benim meselem Bab?ali’nin ya?l? yazarlar?n?n ne yazd??? de?il, genç yazarlar?n ne yazamad???... Ramallah’ta Filistinli bir çocuk öldü?ünde ya da Kars’ta 2010 y?l?nda halen elektrik gitmemi? bir köy oldu?unu duyduklar?nda bunun üzerine yaz? yazm?yorlar. Çünkü bunlar ‘s?k?c?’ mevzular...”

· Ece Vahapo?lu / Takvim

“Eskiden i? dünyas?yla röportajlar yaparken kendimi birden popüler kültür konular? içinde buldum. Bu anlamda gazetenin ihtiyac? olan ‘kad?n yüzü’ aç???n? kapat?yorum. Ancak tüm altyap?m? ve bilgilerimi kullanamad???m için bazen köreldi?imi hissediyorum.”

· Ersin Tokgöz / Radikal

“Art?k kimsenin okumad??? yazarlar duayen etiketiyle ?srarla pazarlanmaya çal???l?yor. Eminim birço?u yazd?klar?n? kendileri bile okumuyor ama medyada her ?eyden önce gelen ‘ili?ki’ etkeni raf ömürlerine ömür kat?yor. Son kullan?m tarihleri de kendi ömürlerine ba?l?,”

· Ezgi Ba?aran / Hürriyet

“Gençler gazete sat?n alm?yor. Habere ula?man?n internet üstünden bin türlü yolu var, Twitter ve Facebook gibi sosyal payla??m a?lar? da buna dâhil. Dolay?s?yla gazete ?u anda gençler taraf?ndan tabuta konmu?, ruhuna Fatiha okunuyor.”

· Hilal Kaplan / Taraf

E?cinsellik üzerine yapt??? yaz?l? ve sözlü aç?klamalarla ald??? destek kadar ele?tirilere de maruz kalan Hilal Kaplan gazetecilik serüvenine Taraf gazetesinde yazd??? Has?ralt? isimli sütunda devam ediyor.

· Kaan Sezyum / Radikal

“Her yazar kendi yaz?s?ndan as?l?r. E?er bir yazar okunuyor ve kendisinden konu?turuyorsa kimse o ki?inin deneyimine, bilgi birikimine ya da ismine bakm?yor.”

· Melih Alt?nok / Taraf

“Vasat?n üzerine ç?kmayan genç yazarlar?n yan? s?ra, dehâ denilebilecek ya??t meslekta?lar?m da var. Gündelik fa?izmin önemli göstergelerinden biri olan ya? feti?izmi, toplumsal ya?ant?m?zda hâlâ etkin.”

· Melis Alphan / Hürriyet Kelebek

“Gazeteler gofret veya di? macunu gibi mü?teri profiline göre haz?rlanan ürünler de?il. O yüzden yazar?n ya??na, ba??na, cinsiyetine, etnik kimli?ine bak?lmaz, mesele okuruyla ili?kisi.”

· Melis Dani?mend / Sabah

Kendisi de müzikle u?ra?an Dani?mend 2009 y?l?n?n Nisan ay?nda da??lan Üç Nokta Bir grubunun da solistiydi. Gazetecili?e Vizyon dergisinde ba?layan Dani?men y?llarca Radikal’de görev yapt?ktan ve çe?itli müzik dergilerinde yazd?ktan sonra Sabah’a transfer oldu.

· Nagehan Alç? / Ak?am

“Zaman?n ruhu h?z, tüketim ve yeniden üretimi gerektirdi?i için medyada ihtiyaç daha çok ‘kullan-at’ tipi yazarl??a… Bu da gençleri ya?l? yazarlar?n yan?nda birikim aç?s?ndan dezavantajl? k?l?yor.”

· Oben Budak / Habertürk

Bir dönem FHM’in genel yay?n yönetmenli?ini de yürütmü? olan Oben Budak Habertürk’te kö?e yaz?lar?yla özellikle genç okurun ilgisini çekmeyi ba?arm?? isimlerden.

· Oray E?in / Ak?am

Ak?am gazetesinin genç isimlerinden biri olan Oray E?in, geni? kitlelere ula?abiliyor olmas?n?n yan?nda di?er kö?e yazarlar?n?n sütunlar?na da s?k s?k konuk olmas? hasebiyle en popüler kö?e yazarlar?n?n ba??nda geliyor.

· Özcan Tikit / Habertürk

“Kö?e yazarl???n?n 'olmazsa olmaz?' kabul edilmesi gereken tek bir unsur var bence. O da muhabirlik. Sokaklar?n tozunu yutmadan kö?e yazar? olunmuyor.”

· Özgür Mumcu / Birgün

“Birçok köhnemi? ve basmakal?p fikirli gencin yan?nda akl?n? dar kal?plarla s?n?rland?rmam?? ya?l? yazar da olabilir. Sektör içi güç dengeleri ve kö?e sahiplerinin emeklili?i bir seçenek olarak dü?ünmemeleri yazar ya? ortalamas?n? yükseltiyor.”

· Özlem Albayrak / Yeni ?afak

Bulundu?u çizginin ve Yeni ?afak gazetesinin tek tük genç ve kad?n yazarlar?ndan olan Özlem Albayrak yazd??? makalelerde gazetecili?in meslek örgütlerini s?kl?kla ele?tirirken, gazetecilik, siyaset ve politika gibi konularda kalem oynatmaktan imtina etmiyor.

· Rasim Ozan Kütahyal? / Taraf

Yazd??? sert siyasi makaleler sebebiyle farkl? çizgilerdeki kö?e yazarlar?n?n s?kl?kla ele?tiri oklar?na maruz kalan Rasim Ozan Kütahyal? özellikle sivil demokrasi ve ordu kar??tl??? üzerine yazd??? makalelerle sivriliyor.

· Ümit Alan / Birgün

“Türkiye’de 45-50 ya??ndaki edebiyatç?lara genç yazar deniliyor. ?nsan yazarl???n?n ilk y?llar?nda ‘genç yazar’ diye tan?nmayagörsün, ya?lanmas? bir Dorian Gray, bir Genç Semih misali epey zaman al?yor medya alg?s?nda.”

· Y?ld?ray O?ur / Taraf

“Uzun süre kö?e yazan insanlar art?k herkesle ahbap olduklar? için çok s?k?c?, etliye sütlüye kar??mayan ?eyler yazabiliyorlar. Türkiye’de en az siyasetçiler kadar etkili politik aktörler olduklar? için de sadece olan biten hakk?nda pozisyonlar?n? ortaya koymak gibi bir kolayc?l??a kap?lm?? durumdalar.”

(Fatma Akman-MediaCat Eylül 2010)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri