forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

GAZETEC?L?K ?LE MENFAAT ARASINDA SIKI?INCA...

Aktif .

ertugrul_ozkok
Ertu?rul zkk "Unutulmaz Yaz?lar?"ndan birini daha kaleme alm??. "nne hkmet partisiyle ilgili dosyalar gelirse yay?nlar m?y?m?" diye soran zkk, "Yay?nlayaca??m, kabak patronumun ba??na patlayacak" demi?.


zkk'n yaz?s? "Menfaat"le Gazetecilik aras?nda s?k??an bir bak?? a?s?n?n en gzel rne?ini olu?turuyor. "Allah beni koruyor" ba?l?kl? yaz?s?nda zkk, ?ngiltere'de Daily Telegraph gazetesinin hkmet partisi milletvekilleriyle ilgili yolsuzluk dosyas?n? yay?nlamas? ve sonras?nda 4 bakan?n istifas?yla sonulanan sreci anlatm?? ve sz Trkiye'ye getirmi?.

Yaz?n?n ba??nda hayali birhikaye uyduranzkk, byle bir ?ey olmad???n? ancak oldu?u takdirde ne yapaca??n?n senoryosunun ayr?nt?lar?n? aktarm??.

zkk'n yaz?s?ndaki en can al?c? nokta ise yapaca?? haberlerin patronuna zarar verebilece?i ngrs. Yaz?n?n sonunda ?unlar? yazm?? zkk:

"Demek ki Allah beni koruyor ve nme milletvekilleri ve bakanlarla ilgili byle belgeler gelmiyor.
Gelse, elimden bir kaza ?kacak ve yay?nlayaca??m.
Sonra, fatura Ayd?n Beye ve ?irketlerimize kesilecek.
Bir Deniz Feneri yazd?k, hayat?m?z karart?ld?.
Maazallah Deniz Feneri baz? iktidar milletvekillerine, siyasetilere uzan?p, biz de yazmak zorunda kal?rsak.
Allah yazd?ysa bozsun..."

ERTU?RUL ZKK'N YAZISININ TAMAMI

Allah beni koruyor

GET???M?Z gnlerde, eski bir askeri istihbarat eleman? benimle zel konu?mak istedi?ini bildirdi.
"Elimde ok nemli baz? bilgiler var" dedi.
Elinde, Trkiye Byk Millet Meclisinde iktidar milletvekillerinin yapt?klar? zel harcamalarla ilgili belgeler vard?.
Baz? milletvekilleri yapt?klar? zel harcamalar? Trkiye Byk Millet Meclisine detmi?ler.
Btn belgeler sa?lam.
Eski istihbarat? bu bilgileri size satmak istiyor.
* * *
?imdi kendinizi benim yerime koyun.
Hrriyetin genel yay?n ynetmenisiniz.
Bu bilgiler nnze gelmi?.
Paray? verip al?r m?s?n?z?
Yoksa, "?imdi ba??ma i? amayay?m" diye mi d?nrsnz?
Para verip bilgi almak ilkelerimize uygun de?il.
Ama nmdeki olay da gazetecilik a?s?ndan ok byk.
Bir yanda ilkeler, bir yanda byk bir gazetecilik olay? ve kamu menfaati.
Galiba, ?yle yapard?m.
nce bu bilgileri paras?z almaya al???rd?m.
Olmazsa, pazarl??a giri?irdim.
Peki, bunu yay?nlayabilir miydim?
Yani iktidar partisini ve onun ok say?da milletvekilini kar??ma alabilir miydim?
Hi ?phesiz yapard?m.
* * *
?imdi ?ifreleri bir yana b?rak?p, gerekleri konu?al?m.
AKPli milletvekilleri rahat etsin. nme byle bir dosya gelmedi.
Ama geti?imiz haftalarda ?ngilterede Daily Telegraph gazetesinin genel yay?n ynetmeninin nne geldi.
Ne yapt??
Benim yapar?m dedi?imi, yani yay?nlamaya ba?lad?.
O gnden beri gazetesi gnde 60 bin fazla sat?yor.
Sonunda iktidara yak?n gazeteler bile olaya girmek zorunda kald?.
14 milletvekili ve 4 bakan istifa etti. Parlamentodaki o?unluk grubunun ba?kan? grevinden ayr?ld?.
Btn bunlar hafta iinde oldu.
* * *
Kk bir kar??la?t?rma yapal?m.
Daily Telegraph?n genel yay?n ynetmeni bunlar? yay?nlad??? iin ne oldu?
Byk gazeteci oldu.
Hkmet vergi mfetti?lerini zerine gnderip 1 milyar sterlin ceza yazd? m??
o?ulcu demokratik bir lkede hibir siyaseti bunu akl?ndan bile geiremez.
Gelelim bize.
Deniz Feneri skandal?n?n Almanyadaki mahkeme safahat?n? yay?nlad?k.
Bir yard?mla?ma kurumunun, dini duygular? istismar ederek para hortumlamas?, ?ahsi harcamalar? Meclise detmekten daha kk bir gnah veya su mudur?
Bizde ne oldu?
B?rak?n siyasetiyi, bu i?le birinci dereceden ilgili bir brokrat bile istifa etmemekte direniyor.
Bizim ba??m?za ise ne geldi?
Ayn? gn ayn? saatte 40 maliye mfetti?i 7 ?irketimize girdi.
Sonucu art?k btn dnya biliyor.
yleyse, gelin iki lke aras?ndaki tek fark? bulal?m.
Demokrasi adab? ve kltr fark?...
* * *
Sonu;
Demek ki Allah beni koruyor ve nme milletvekilleri ve bakanlarla ilgili byle belgeler gelmiyor.
Gelse, elimden bir kaza ?kacak ve yay?nlayaca??m.
Sonra, fatura Ayd?n Beye ve ?irketlerimize kesilecek.
Bir Deniz Feneri yazd?k, hayat?m?z karart?ld?.
Maazallah Deniz Feneri baz? iktidar milletvekillerine, siyasetilere uzan?p, biz de yazmak zorunda kal?rsak.
Allah yazd?ysa bozsun...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri