forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

enis_berberogluHürriyet gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu, Hanefi Avc?'n?n evinde bulunan yasa d??? dinleme kay?tlar? için savc?l??a suç duyurusunda bulundu. Berbero?lu'nun, ''Devrimci Karargah Örgütü'' soru?turmas? kapsam?nda ''ma?dur'' olarak ifade verdi?i ö?renildi.28 ?UBAT DÖNEM?NDEN KALMA KASETLER

Eski?ehir eski Emniyet Müdürü  Hanefi Avc?'n?n Devrimci Karargah örgütüne yard?m ve yatakl?k suçlamas? ile tutuklanmas? sonras? evinde ç?kan 23 adet kasedin yasa d??? dinlemeler yolu ile elde edildi?i ileri sürülmü?tü. Savc?l?kta ev aramas?nda ele geçti?i ileri sürülen ve Avc?'n?n kendisine ait olmad???n? ileri sürdü?ü kasetlerin içeri?inde Mehmet Ali Birand, Fatih Altayl?, Ertu?rul Özkök gibi gazeteciler Mehmet Eymür gibi eski istihbaratç?lar ve Ahmet Özal gibi isimlerin özel konu?malar? oldu?u aç?klanm??t?.

SAVCILI?A DAVET ED?L?YORLAR

Avc?'n?n evinde bulunan kasetlerde konu?malar? bulunan isimler savc?l??a davet edilerek ?ikayetçi olup olmad?klar? soruluyor.

Mehmet Ali Birand savc?l???n ça?r?s? üzerine Hanefi Avc?'dan davac? olmayaca??n? aç?klam?? ve meslekta?lar? ile i? icab? yapt??? görü?meler ile arkada?lar? ile yapt??? özel görü?melerin kaydedildi?ini, dinlemeleri kimin yapt???n?n belli olmad???n?, bu nedenle Hanefi Avc?'dan davac? olmaya gerek bulunmad???n? aç?klam??t?.

Habertürk gazetesi genel yay?n yönetmeni Fatih Altayl? ise yasa d??? dinleme kay?tlar? hakk?nda suç duyurusunda bulunmu?tu. Altayl?, "Benim de 1990'lar?n ortas?ndan kalma ses kay?tlar?m varm??. Hanefi Avc? diye bilmiyorum ben. Sonuçta bu kay?tlar? kim yapt?ysa, soru?turma ortaya ç?karacak. Onlardan ?ikayetçi oldum" demi?ti.

AHMET ÖZAL DA ??KAYETÇ? OLDU

Demokrat Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ahmet Özal, savc?l?k ç?k???nda gazetecilere "Sonuçta bu dinlemeler kanuna ayk?r?d?r. E?er biz demokratik bir ülkede ya?amak istiyorsak, özür dilerim, benim babam?n o?lu dinlese ?ikayetçi olurum. Zaten Türkiye'nin s?k?nt?s? da bu. Bu dinlemelerin arkas?ndan insanlara ?antajlar yap?lm??, tehditler edilmi?" diyerek ?ikayetçi oldu?unu aç?klam??t?.

MEHMET EYMÜR DE ??KAYETÇ?

M?T Kontrterör Daire'nin eski Ba?kan? Mehmet Eymür'de kasedi ile ilgili savc?l??a davet edilen ve ?ikayetçi olan bir isim. Kay?tlarla ilgili ?ikayetçi oldu?unu belirten Eymür, gazetecilerin "Kay?tlar neyle ilgili?" sorusunu "Özel konular da vard? onun için ifade verdim. 1998 y?l?nda falan, eski" diye yan?tlam??t?.

D??ER ?S?MLER HENÜZ B?L?NM?YOR

23 ki?iye ait yasad??? dinleme kay?tlar?n? içerdi?i ileri sürülen kasetlerde yer alan di?er isimlerin kimler oldu?u ise bilinmiyor. Radikal ve Ak?am gazetelerinin haberlerine göre, bu isimler aras?nda Veli Küçük, Güven Erkaya, Mesut Y?lmaz, Ertu?rul Özkök de bulunuyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri