forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hanefi_avci_300Makam?nda dinleme ar?ivi bulunan Avc? "Binlerce telefon dinlemesine karar verdim. Bir iki istisna d???nda mahkeme karar? ald???m?z? hat?rlam?yorum" dedi ancak; Avc?'n?n gazeteci Belma Akçura'ya, binlerce yasad??? dinleme yapt???n? itiraf etti?i ortaya ç?kt?.

Devrimci Karargah Terör Örgütü'ne yard?m ve yatakl?k" suçundan tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avc?'n?n Eski?ehir Emniyet Müdürlü?ü'ndeki makam?nda ele geçirilen yasad??? dinlemelerle ilgili soru?turma sürüyor. Hürriyet gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu ve Show TV'nin eski patronu Erol Aksoy dün 'ma?dur' s?fat?yla savc?l?kta ifade verdi.

Bugün ise Ertu?rul Özkök ifade vermek için savc?l?ktayd?...

teskilatin_adamlariStar Gazetesi'nin haberine göre, Avc?'n?n da tutuklanmadan önce Belma Akçura'ya, binlerce yasad??? dinleme yapt???n? itiraf etti?i ortaya ç?kt?.

MAHKEME KARARINI YASADI?I SAYMI?TI

Ba?kas?n?n ad?na al?nm?? kendisinin kulland??? cep telefonlar?n?n mahkeme karar?yla dinlenmesini "yasa d??? dinleme" olarak niteleyen ve çe?itli ?ikayet dilekçelerinde bulunan Hanefi Avc?'n?n yasa d??? dinleme itiraflar? oldukça dikkat çekti. Avc?, geçti?imiz Hafta Silivri Cezaevi'nden Fatih Adliyesi'ne gitmi? ve baz? polis ?efleri hakk?nda 'yasad??? dinleme' iddias?yla suç durusunda bulunmu?tu.

D?NLEME ?Ç?N MAHKEMEDEN ?Z?N ALMADIM

Belma Akçura'n?n "Te?kilat'?n Adamlar?" isimli yeni kitab?nda, Hanefi Avc?'yla yap?lm?? bir röportaj yay?nland?. Röportajda Avc?, binlerce telefon dinlemesine karar verdi?ini ama mahkeme karar? ald???n? hat?rlamad???n? söyledi. ??te Avc?'n?n o sözleri: "1988 y?l?nda ba?lay?p 1995'te fiilen b?rakt???m dinleme izleme i?lemleri dolay?s?yla da binlerce telefon dinlemesine karar verdim. Ama bir iki istisna d???nda bu dinlemelere mahkeme karar? ald???m?z? da hat?rlam?yorum."

EVLER? SEBEPS?Z VE ?Z?NS?Z BASTIM


Hanefi Avc? ayn? ?ekilde, say?s?n? hat?rlamad??? kadar çok ev ve i?yeri aramas? yapt???n?, bunlarda mahkeme karar? ya da savc? talimat? almad???n? söyledi. ??te Avc?'n?n o itiraf?: "Hiçbir sebep göstermeden yüzlerce evi arayabildi?imizi, insanlar? gözalt?na alabildi?imizi, istedi?imiz iddialarda bulunup i?lem yapt???m?z? hat?rl?yorum. (...) ne kadar ev ve i?yeri arad???m?, ne kadar insan gözalt?na ald???m?z? hat?rlam?yorum, bütün ev aramalar?m? gece yapt?m, hiç mahkeme karar? veya savc? talimat? da ald???m? hat?rlam?yorum."
Meslekta? dayan??mas?!

Uyu?turucu operasyonu kapsam?nda tutuklanan eski Emniyet Genel Müdür Yard?mc?s? Emin Aslan'a verdi?i destek nedeniyle hedef seçildi?ini iddia eden Avc?, ayn? röportajda geçmi?te suça kar??an meslekta?lar?n? nas?l korudu?unu da ?öyle anlatt?: "Kendi te?kilat mensuplar?m?z?n suçlar?n? kapatmaya çal???yorduk, ama vatanda??n her suçuna en ufak ho?görüde bulunmuyorduk, vatanda?a kötü muamele eden, darp eden, i?kence yapan, görevini kötüye kullanan, rü?vet yiyen meslekta?lar?m?z? yakalama konusunda ne kadar gayretli idik?"
Enis Berbero?lu: Mesleki de?erlerim '?ikayetçi ol' dedi

Hanefi Avc?'n?n ofisinden ç?kan yasad??? dinleme ar?ivinde yer alan isimlerden Hürriyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu da dün savc? Kadir Alt?n???k'a ma?dur s?fat?yla ifade verdi. Dinlenen konu?malar?n?n Susurluk skandal? nedeniyle haber kaynaklar?yla 1995-96 y?llar?nda yapt??? görü?meler oldu?unu ve görü?tü?ü ki?iler aras?nda emniyet müdürlerinin de bulundu?unu söyledi. Dinlendi?i için Hanefi Avc?'dan ?ikayetçi oldu?unu belirten Berbero?lu ?öyle konu?tu:

KAYITLAR 13 YIL NEDEN SAKLANDI?

Hepimizin payla?t??? mesleki de?erler ?ikayetçi olmam? gerektiriyor. Çünkü demokrasi, ifade özgürlü?ü, insan haklar?, ki?ilik haklar? bunlar?n tamam? çi?nenmi? durumda. Bu bir yasal soru?turma neticesinde yap?lan dinleme mi bilmiyorum. E?er öyleyse neden 12-13 senedir suç unsuruna rastlanmam??sa bunlar imha edilmemi? dinleyenler taraf?ndan bunu da bilmiyorum. Yasa d??? dinlemeyse bu ne cüret diye dü?ünüyorum. Yani hem bu dinlemeyi yapacaks?n hem 13 sene saklayacaks?n. Ne amaçla saklayacaks?n onu da bilmiyorum. Dolay?s?yla ?ikayetçiyim.

Avc?: Sahte pasaportlar? ben düzenledim

Hanefi Avc?'n?n mahkemedeki ifadesinde evinde ç?kan sahte pasaport ve kimlikleri kendisinin düzenledi?ini kabul etti?i ö?renildi. Avc?'n?n mahkeme ifadesinde, "Üzerinde benim resmim olan ancak farkl? isme ait nüfus cüzdan? ehliyet ve pasaportu, 1991 y?l?nda yurtd??? görevi ile ilgili olarak ben düzenledim. Hatta bu pasaportla Suriye'ye iki defa girip ç?kt???ma dair üzerinde kay?t vard?r" ifadelerine de yer verdi.

D?NLEYENLER? D?NLEY?N

Telefonlar?n?n dinlenildi?ini iddia eden Avc?, bunu ö?rendi?inde ?stanbul Ba?savc?s? Aykut Cengiz Engin ve Ba?savc?vekili Turan Çolakkad? ile görü?tü?ünü kendisine tuzak kurulmaya çal???ld???n? söyledi?i belirtildi. Avc?, "Ba?savc? Engin, ilgili makamlara ?ikayette bulunabilece?imi, tuza?? ortaya ç?karma ad?na da dinleme talebinde bulunulamayaca??n? söyledi'' dedi.
Savc?yla benim aramda

Hanefi Avc?: Mahkemeden izin almadan binlerce dinleme yapt?rd?m      

Avc?'n?n yasad??? dinleme ar?ivinde kay?tlar? bulunan ve 'ma?dur' s?fat?yla ifade veren ünlü isimlere "Bu ses kay?tlar?ndan dolay? ?antaja u?rad?n?z m??" sorusu yöneltildi?i ö?renildi. DKÖ'ye yard?mdan tutuklanan Avc?'n?n, ayr?ca 24 kasetle 53 ki?iyi yasad??? olarak dinledi?i gerekçesiyle 'telekulak' davas? san??? da olabilece?i belirtildi. Avc?'n?n ar?ivinde kay?tlar? bulunan i?adam? Erol Aksoy da dün ma?dur s?fat?yla ifade verdi. Aksoy, adliyeden ayr?ld??? s?rada bas?n mensuplar?n?n ?ikayetçi olup olmad??? yönündeki sorular? üzerine, ''Savc?yla benim aramda" dedi. Konu?malar?n?n hangi döneme ait oldu?u sorulan Aksoy, ''Savc?yla benim aramda. Buradan ç?k?p da sayfalarca konu?an, yazanlar var. Bana kalmaz bu i?'' dedi.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri