forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

soru_isareti_adamHabertürk TV 'nin medya gündeminin nabz?n? tutan program? Medya Kritik'te bu hafta Ahmet Tezcan ve Do?an Satm??, medyada çetele?me iddialar?n? masaya yat?rd?. HT Magazin Yazar? Esin Övet'in de konuk oldu?u programda kö?e yazarlar?n?n tak?ld??? mekanlar da konu?uldu...

??te programda konu?ulanlar...

Do?an Satm??: Medyada çetele?me deyince, bence çeteye verilen kelime anlam?n? da kaybediyor. Yani çete daha bir ho?la??yor. Çeteyi kullanmak çeteli?i me?rula?t?r?yor, biz çete demeye al???yoruz. Halbuki çetenin içinde suç var, medyada suç örgütü aramak do?ru de?il. Grupla?ma diyebiliriz ne bileyim Ni?anta?? grubu, Fatih grubu olabilir.

Esin Övet: Grupla?ma daha güzel geliyor evet.

Ahmet Tezcan: Onlar var ayr? ama bu çeteden kas?t ?u: Reha Muhtar’?n öne sürdü?ü belli bir grup bir araya gelerek ayn? noktadan ate? ediyorlar, yani sald?r?yorlar. Reha Muhtar’?n dedi?i buydu. Ahmet Hakan, Barlas ailesini mafyal?kla itham etti. Buna kar??l?k yine ayn? ?ekilde Mehmet Barlas, bir çete oldu?unu ve bir internet sitesi etraf?nda topland?klar?n? öne sürdü.

Do?an Satm??: O tür grupla?malar, ortakla?malar var.

Ahmet Tezcan: Özellikle internet medya sitelerinin de olu?mas?ndan sonra gerçekten böyle bir topla?malar ve sald?r?lar ba?lad?. ??te Reha Muhtar’a, Mehmet Barlas’a, Yi?it Bulut’a sürekli olarak ayn? noktadan ya dikkat çekmek için ya ba?ka amaçlarla dolay?s?yla… Bunlara gerçekten çete denilebilir yani. Bu çeteleri me?rula?t?rmaz ve gazetecilikte olmamas? gereken bir ?eyi çok net, alt?n? kal?n bir ?ekilde çizmek anlam?na gelir. Ama onun d???ndaki belli bir ya?am tarz?n? ön plana ç?kartarak, kendi ya?am tarz?n? ve tercihlerini ön plana ç?kartarak gazetecilik yapanlar?n bir araya geldikleri, ben onlara Hedonist medya diyorum, hatta HMP diyorum, Hedonist Medya Partisi.

Do?an Satm??: A??r bir laf hedonist. Ama hedonist de biraz ahlaks?zl??? ça?r??t?r?yor.

Ahmet Tezcan: Hay?r hay?r, hedonizm çok ciddi bir ?eydir. Hedonizm felsefede önemli yeri olan bir ?eydir. Kötü taraf? vard?r; sadece bedensel hazlara dayan?rsa kötüdür. Entelektüel hazlara dayan?rsa iyidir. Mesela bu anlamda en büyük hedonistlerden biri Cemil Meriç’tir. Çünkü entelektüel haz üzerine bir hayat ya?am??t?r. Ama bizimkiler öyle de?il i?te, onlar?n gittikleri Ni?anta?? Salle au Manger. ??te yanda? medya te?bih edilenlerin Mustafa Karaalio?lu, Akif Beki, Ahmet Kekeç grubunun gittikleri, genellikle Tophane’de Asude Nargile gibi yerleri var. Bir grup i?te liberal sol ya da ?slamc? sol diyebilece?imiz, biraz daha entelektüel bir grup, Fatih’te Eski Kafa’da bir araya geliyorlar.

Do?an Satm??: Bir de Yakupçular var.

Esin Övet: Yakupçular Asmal? Mescit’te.

Ahmet Tezcan: ?imdi sana gelelim. Gece sabaha kadar dola??yorsun, gazeteciler ne yap?yor?

Esin Övet: Gazeteciler her yerde geziyor asl?nda. Benim öyle bir s?n?r?m yok mesela ben her yerde geziyorum. Kahraman’a kadar gidiyorum Tarabya’da. Oras? da çok iyi, ba?bakan?m?z da gidiyor.

Do?an Satm??: Çeteler birlikte mi dola??yor? Ahmet’in dedi?ine göre çete.

Esin Övet: Çete diyor muyuz peki?

Do?an Satm??: Ben demiyorum.

Ahmet Tezcan: Yok demeyelim art?k grup diyelim.

Esin Övet: Çete demeyelim grupla?ma. ?imdi asl?nda bizim magazin bas?n?n?n içinde de grupla?mam?z var. Yani biz de 3 – 5 arkada? hep haberle?ip bulu?up gitti?imiz gibi di?er kö?e yazarlar? ve gazetecilerin de gitti?i yerler var. Son zamanlarda Asmal? Mescit çok moda. Asmal? Mescit Yakup’ta herkesi görebilirsiniz asl?nda, ben herkesi görüyorum. Hatta geçen gün size bahsettim bir kö?e yazar?n? yakalad?m diye.

Do?an Satm??: Evet kim? Kö?e yazar?, yan?nda kim oldu?unu yine bilmiyoruz s?r…

Ahmet Tezcan: Medya patronunu da yakal?yorsunuz, i?te Asmal? Mescit’e gidiyor ya Ayd?n Bey.

Esin Övet: Ama Asmal? Mescit çok güzel oldu art?k. Yani herkesi görebilirsiniz. Cumartesi günleri kesinlikle tavsiye etmiyorum, girilmiyor kalabal?ktan. Ama Tophane, Asmal? Mescit, Yakup, Salomanje, ?imdi Maybe Salomanje oldu Ni?anta??. Orada eskiden daha çok bulu?uluyordu, ?imdi de bulu?uluyor. Pazar günleri kahvalt?lar? mesela… H?ncal Uluç her pazar orada kahvalt?da. Bu pazar ben oraya u?rad???mda Defne Samyeli, Metin Uca, H?ncal Uluç yine kahvalt? ediyorlard?.

Ahmet Tezcan: Cumadan pazara m? alm??lar? Onlar?n bir Cuma toplant?lar? biliyorsunuz.

Esin Övet: Cuma toplant?lar? art?k eskisi gibi yap?lm?yor ama Pazar kahvalt?lar? Salomanje’deler. H?ncal a?abeyler sürekli oradalar her sabah.

Ahmet Tezcan: Peki Tophane grubundan oraya gidenler oluyor mu hiç?

Do?an Satm??: Ahmet Hakan gidiyormu? ya…

Esin Övet: Ama Ahmet Bey orada oturuyor. Çok yak?n toplant?lar?n? da orada yap?yor ama bütün gazeteciler gidiyor art?k.

Do?an Satm??: Muhabirler geliyor mu?

Esin Övet: Tabii ki…

Do?an Satm??: Gelebiliyorlar m? yani? Öyle soray?m.

Esin Övet: Tabii ki yani haber var m? diye daha çok u?ruyorlar.

Ahmet Tezcan: Salomanje’ye? 3 kuru? fazla verirseniz giderler rahat bir ?ekilde ama…

Esin Övet: Bu da ba?ka bir tart??ma konusu. Tabi ki gidiyorlar ama her yerdeler… Ben her yere u?ruyorum, giriyorum, ç?k?yorum…

Do?an Satm??: Sortie’ciler filan varm??…

Esin Övet: Sortie var, ?imdi E?lence aç?ld?, Gece Pera Palas’?n kar??s?nda, herkes orada. Bird aç?ld?, hiç tahmin edemeyece?iniz insanlar orada. Yani gece 3’te hiç tahmin edemeyece?iniz insan? farkl? bir halde görebilirsiniz.

Ahmet Tezcan: Bir de ‘Türkü Bar’c?lar var.

Esin Övet: Ha bir de demin onu da konu?tuk.

Ahmet Tezcan: Evet ben ba?ta olmak üzere. Fas?lc?lar var, Fehmi Koru’nun örgütledi?i fas?lc?lar var.

Esin Övet: Ben birkaç kere ‘Türkü Bar’a gittim.

Ahmet Tezcan: Geçenlerde ben yapt?m onu, Cem Çelebi diye, mekan? söylemeyeyim, ama mekanlardan bahsettik burada de?il mi? Sini Türkü Evi’nde Cem Çelebi muhte?em bir ba?lama virtüözü, oraya i?te Fehmi Koru, Mehmet Barlas, Kanal 7’den Nursel Tozkoparan, Nazmiye Y?lmaz, Elif Çak?r, Bejan Matur, bendeniz beraber gittik. Bir önceki hafta da seninle beraber gitmi?tik biliyorsun. Nebil Özgentürk oradayd?, Fatih Çekirge vard? orada. ?zmir’le ilgili türkü söylendi?i zaman gözleri ya?ard? Fatih’in.

Esin Övet: ?çki içiliyor mu peki türkü barlarda?

Ahmet Tezcan: Tabi can?m.

Esin Övet: Yani hay?r. Giden yazar da içki içiyor mu orada? Her gelen içki içiyor mu?

Ahmet Tezcan: Her gelen içmiyor. Mesela o Barlas, Koru falan beraber gitti?imizde kimse içmedi. Kola genellikle içildi, meyve suyu içildi.

Do?an Satm??: Hesap az gelmi?tir.

Esin Övet: Ben ?unu merak ediyorum hani böyle içki içmiyorum gibi gözüken yazarlar evlerinde içip d??ar? da m? içmiyorlar? ?nsanlar görüp ad? ç?kacak diye…

Do?an Satm??: Enteresan… Ona sen cevap ver

Esin Övet: ??te ben gördü?üm için…

Do?an Satm??: Aa görmü?! Kimi gördün sen? Görmü? içki içeni.

Ahmet Tezcan: O olabiliyor yani. Bir ak?am Ahmet Hakan geldi. Yan yana oturduk, beraber oturduk. Mesela Ahmet orta ?ekerli kahve içti. Beraber geldi?i arkada?lar? içtiler. Yani normal içkilerini içtiler. Bunda bir ?ey yok. Oraya zaten özel bir mü?terisi de var hakikaten Cem Çelebi’nin.

Do?an Satm??: Peki bu Tophane’cilerin gitti?i yerde içki içiliyor mu?

Ahmet Tezcan: Yok orada zaten…

Esin Övet: Tophane’de içki… Daha çok nargile…

Ahmet Tezcan: Tophane’de nargile evi mi deniyor, kahvehane mi deniyor, ben bilmiyorum yani, hah nargileci

Esin Övet: Nargile kahvehaneleri. Nargileciler.

Ahmet Tezcan: Oralarda genellikle Ali Baba var, Asude var oralara gidiyorlar. Ama okey oynan?yor ve nargile içiliyor.

Esin Övet: Tavla, okey…

Ahmet Tezcan: H?zl? okeycilerden Selahattin Sad?ko?lu ve Ahmet Kekeç hiç ?a?m?yor. Genellikle onlar oradad?r.

Do?an Satm??: Salomanje'de okey var m??

Esin Övet: Yok.

Do?an Satm??: Orada ne var? ?arap m??

Esin Övet: Her türlü ?ey, kahve de var.

Do?an Satm??: Farkl?…

Ahmet Tezcan: Esin götürsün bir gece bizi.

Esin Övet: Bir gün davet edeyim evet.

Do?an Satm??: Olabilir.

Ahmet Tezcan: Salomanje taraf?na. Biz de içimizdeki bu ukdeyi atal?m.

Esin Övet: Neden Salomanje çok ?ey olmu?? Hani bir ara çetelerin çok bulu?tu?u bir yer oldu?u için mi?

Do?an Satm??: Evet aynen öyle.

Ahmet Tezcan: Gruplar diyelim art?k, çetelerin de?il de.

Esin Övet: Gruplar, çeteyi kald?rd?k. (Haberturk.com)

Video için t?klay?n?z...

Video için t?klay?n?z...

Video için t?klay?n?z...

Video için t?klay?n?z...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri