forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

NEDEN KEND?S?N? ZOR DURUMDA BIRAKAN K???N?N ASLINDA K?M OLDU?UNU ARA?TIRMIYOR?

Aktif .

mustafa_mutluVatan Gazetesi'nde yazan Mustafa Mutlu birkaç gün önce elekronik posta yoluyla gelen bir okur mektubunu yay?nlam?? ve Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ü okurunun annesinin ölümünden sorumlu tutmu?tu. Sonra da o mektubun sahte oldu?u öyle bir ki?inin olmad??? ve bahsedilen olay?n ya?anmad??? ortaya ç?kt?. Peki Mustafa Mutlu Ahmet Ertaç isimli ki?inin kim oldu?unu hiç merak etmiyor mu? Neden kendisini zor durumda b?rakan ki?inin asl?nda kim oldu?unu ara?t?rm?yor?


Konuyu kö?esine ta??yan Fehmi Koru, Mustafa Mutlu e maili gönderen ve sahte oldu?u ortaya ç?kan Ahmet Ertaç'?n asl?nda kim oldu?unu neden merak etmedi?ini sorusunu gündeme getirmi?. Koru, ?u sorular? yöneltmi?...

"Cumhurba?kan?n? halk?n gözünde kötü göstermeyi amaçlayan uyduruk bir mesaj? gönderme cesaretini gösteren ki?inin kim oldu?unu merak etmiyor mu yoksa? 

Oysa konunun esas merak edilmeyi hak eden yönü oras?.

Ben bir noktay? daha merak ediyorum: Vatan yazar?n?n meraks?zl???, daha önceleri ayn? imzayla kendisine gönderilmi? ba?ka mesajlara dayal? yaz?lar yazmas? yüzünden olabilir mi?"


FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

Havaya bak havaya

Allah hiçbirimize böyle bir olay ya?atmas?n: Vatan gazetesinin bir yazar? geçen hafta zehir zemberek bir yaz?yla Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ü bir kad?n?n ölümünden sorumlu tuttu; sonras?nda olay?n bütünüyle hayali oldu?u anla??ld?.

En iyisi en ba??ndan anlatay?m.

Vatan yazar?, geçen hafta okudu?unda "Salya sümük a?lad?m" dedi?i ve zaman zaman kendisinden 'Ahmet' diye söz ederek tan?d??? hissini verdi?i birinin (ad? Ahmet Ertaç imi?) bir e-posta mesaj?n? aktard?. Cumhurba?kan? için kapat?lan yolda trafik t?kanm??, Ahmet de vaktinde hastaneye yeti?tiremedi?i annesini kaybetmi?.

Kendisini 'salya-sümük' a?latan mesaj? okuyanlar? hüngür hüngür a?latacak bir biçime dökerek...

?stanbul/Levent'te kesilmi? yollar... "On binlerce, belki yüz binlerce insan, sizin geçmenizi bekliyorduk" diye olay? anlatm?? mesaj?n sahibi. Devam?n? ?öyle getirerek: "Anneci?im kollar?mda yar?m saat Kelime-i ?ehadet getirdikten sonra can verdi. / Benim için saat 19.00'da durdu... / Son nefesimi verene kadar sizi hiç unutmayaca??m."

"Unutmayaca??m" dedi?i ki?i Cumhurba?kan? Abdullah Gül...

Yaz?n?n ç?kt??? gün "O saatte ben yolda de?ildim, konuttayd?m" aç?klamas?n? yapt? Cumhurba?kan?. Orada da b?rakmad?. Cumhurba?kanl??? Genel Sekreterli?i'nin resmen yapt??? aç?klamaya göre i?in do?rusu ?u: Cumhurba?kan? Gül söylendi?i saatte trafi?e ç?kmam??... Dahas?, Vatan yazar?n?n 'hüngür hüngür' a?latacak üslupla mesaj?n? aktard???, annesi o gün ölmü? Ahmet Ertaç diye biri de yokmu?...

Hayaliymi?...

Genel Sekreterlik, Cumhurba?kan? Gül'ün ilk günden itibaren "Ben geçece?im diye sak?n yollar kapat?l?p vatanda?lara çile çektirilmesin" talimat? verdi?ini de duyurdu...

E-posta yoluyla gelen ve her taraf?ndan "Soru?tur beni" uyar?s? akan bir mesaj?n gazeteye nas?l girdi?ini merak ediyorsan?z, etmeyin. Tafras?ndan geçilmeyen ve kendisini 'büyük' diye tan?mlayan gazetelerde sütunlar?n? kendilerine gönderilen iletilerle dolduran 'yazar' da çok, o tür mesajlarla dolup ta?an sütun da...

Yalan, uydurma, yak??t?rma, hakaretle dolu...

Birinin bu kez 'suçüstü' yakalanmas?, cüretini Cumhurba?kanl??? makam?na kadar t?rmand?rmas? yüzünden; yoksa sald?r?ya u?rayan nice vatanda?, h?nç mahsulü uyduruk mesajlar?n sütunlara ta??nmas? yüzünden u?rad??? ma?duriyetleri sineye çekmek zorunda kal?yor.

Suçüstü yap?ld? da ne oldu? Yazar, iki gün sonra, "Ahmet'in mektubunu neden yay?nlad?m?" ba?l?kl? bir yaz?yla günah ç?kard?. (Ba?l?ktaki samimiyet kokan 'Ahmet' sözcü?üne dikkat isterim.) "K?sa yaz? büyük yank? uyand?rd?" dedi bir yerde. (O kadar 'büyük' yank? uyand?rd? ki, bir gün sonra kendi gazetesi man?etten yalanlamak zorunda kald?.)

"Öncelikle bu trajediye duyars?z kalmad??? için Say?n Cumhurba?kan?'na te?ekkür ederim" derken tamamen hayali oldu?u anla??lm?? uyduruk olaydan 'bu trajedi' diye söz edebildi. Hatas?n? üstlendi, ama kendisini hakl? ç?kartarak...

?sterseniz beraberce okuyal?m ilgili sat?rlar?: "Lâf? hiç doland?rmayaca??m: / ?nand?m... / Evet; hayat?mda bir kez bile görmedi?im Ahmet Ertaç'a inand?m ve güvendim! / Do?ru, temeli 'ku?kuculu?a' dayanan bizim meslekte 'güven' istismarlara neden olur... / Ama... / Benim Ahmet'e duydu?um güvenin nedenini, sadece 'annelerini kaybedenler' anlar..."

Neymi?? Kendisi 2,5 y?l önce annesini kaybetti?i için, dünyada hiçbir ki?inin durduk yerde anne ölümü üzerine bir yalan uydurabilece?ine inanmam??; bütün hatas? buymu?...

Yaz?s?n?n sonunda "Gazetecilik refleksin nerede kald?, neden ara?t?rmad?n?" diye ele?tirenlerin a?z?n?n pay?n? da "Kusura bakmay?n, ama ona 'yalakal?k refleksi' denir" cümlesiyle vermeyi unutmam??...

Annesinin kayb?na ba?sa?l??? dilerim, ama üzüntüsü gerçe?i görmesini engellemesin: 'Ahmet' diye biri olmad??? için 'anne ölümü' üzerine yalan uyduran da yok. Cumhurba?kanl??? Genel Sekreterli?inin ara?t?rmas?na göre mesaj? kendisine gönderen ki?i bütünüyle hayali. Dolay?s?yla varolmayan birinin Cumhurba?kan? hakk?nda uydurdu?u bir iddiay? gazeteye yans?tmaktan sorumlu kendisi.

Galiba mesleki aç?dan bir sorumlulu?u daha var: Dolduru?una geldi?i ki?iyi bulmak... Konunun ba?ka gazetelere, ekranlara ve internet sitelerine ta??nmas?yla birlikte dolduru?a gelindi?inin yayg?nla?mas? mesle?in alg?s?n? da zedeliyor. Cumhurba?kan?n? halk?n gözünde kötü göstermeyi amaçlayan uyduruk bir mesaj? gönderme cesaretini gösteren ki?inin kim oldu?unu merak etmiyor mu yoksa?

Oysa konunun esas merak edilmeyi hak eden yönü oras?.

Ben bir noktay? daha merak ediyorum: Vatan yazar?n?n meraks?zl???, daha önceleri ayn? imzayla kendisine gönderilmi? ba?ka mesajlara dayal? yaz?lar yazmas? yüzünden olabilir mi?

Muz?r bir dostumun mesleki aç?dan daha ay?p bir sorusu var, ama onu kendime sakl?yorum.

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri