forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

AYDIN DO?AN'IN STRATEJ?S?: BAS PARAYI, AL YAZARI

Aktif .

medyakritik_umur_taluHabertürk TV’de Ahmet Tezcan’la Do?an Satm??’?n haz?rlad??? “Medyakritik” program?na kat?lan Umur Talu, Ayd?n Do?an’?n “Bast?r paray?, al yazar?”  yöntemiyle pek çok gazete kö?e yazar?n? Do?an Grubu’na ald???n? belirtti.

Talu, Sabah ve Star Gazetesi’nde Ayd?n Do?an aleyhine yazan pek çok kö?e yazar?n?n, yüksek ücretle Do?an Grubu’na transfer edildi?ini gündeme getirdi.

Programda, Ahmet Tezcan, Ertu?rul Özkök için “20 y?l Hürriyet’in ba??nda kald? bence bu 20 y?l gazetecili?in ve Hürriyet’in kayb?d?r” dedi.

Do?an Satm?? ise, ba?yazar düzeyinde baz? kö?e yazarlar?n?n, Ali A?ao?lu’nun konut tan?t?m gecesine kat?l?p, ertesi gün bunu balland?ra balland?ra yazd?klar?n? söyledi.

GÜCÜ CEVHER KANTARCI’YA YET?YOR

Talu programda ?unlar? söyledi:

“Geçen gün, Ertu?rul Özkök, Cevher Kantarc? ile ilgili bir yaz? yazm??. Neymi?, Cevher y?llar önce aleyhine yaz?lar yazm??. As?l o yaz?lar? yazd?ranlar bugün nerede. Hepsi Ertu?rul Özkök’ün sa??nda solunda de?il mi? Kantarc? zaten aç?lan davalarla, Ayval?k’ta bir eve s?k???p kald?. Onunla u?ra??p, ötekileri yan?na almak ilke mi?”

DO?AN SATMI?'TAN TAC?Z ?DD?ASI

“Medyakritik” te ayr?ca, Çetin Altan’?n Leyla Umar’? taciz etmesi de gündeme geldi. Taciz olay?n?, aradan y?llar geçtikten sonra Sabah Gazetesi’ne anlatan Leyla Umar, Çetin Altan’?n evine gelip, elini tutmaya çal??t???n?, daha ileri gitmemesi için Altan'? evden ç?kard???n? söyledi.

??te konuyla ilgili diyalog:

Do?an Satm??: Leyla Umar, Çetin Altan’?n kendisini taciz etti?ini ve bu yüzden onu hiç affetmeyece?ini söylüyor.

Ahmet Tezcan: Yok can?m, taciz etmemi?tir, iltifat etmi?tir.

Do?an Satm??: Anlatt???na göre öyle gözükmüyor. Arkada?lar iddiay? Çetin Altan’a sordular, konu?mak istememi?.

BAYKAL’IN GÖMLE??

Programda, Leyla Umar’?n, Serdar Turgut’u dava etti?i de gündeme geldi. Do?an Satm??; Leyla Umar'?n, kendisi için “Evinde Baykal’? gömlek de?i?tirirken gördü” diyen Serdar Turgut’u dava etti?ini de aç?klad?.

Ahmet Tezcan ise, “?ddiaya belki Serdar Turgut yar?nki TV program?nda cevap verir” dedi.

PROGRAMIN V?DEOLARI ?Ç?N TIKLAYIN

Video için t?klay?n?z...

Video için t?klay?n?z...

Video için t?klay?n?z...

Video için t?klay?n?z...

Video için t?klay?n?z...

Video için t?klay?n?z...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri