forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

tv_siddetRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) taraf?ndan gerçekle?tirilen ''Kad?nlar?n Televizyon ?zleme E?ilimleri Ara?t?rmas?- 2'' adl? kamuoyu ara?t?rmas? çarp?c? sonuçlar ortaya koydu.

Ara?t?rma bulgular?na göre, kad?nlar?n televizyonlarda en çok görmek istedikleri programlar yerli diziler, sa?l?k programlar? ve haberler. En be?enmedikleri programlar ise izdivaç, kad?n, magazin ve spor programlar?.

RTÜK taraf?ndan 21 ilde, 18 ve daha yukar? ya?taki toplam 2523 kad?n?n kat?l?m?yla gerçekle?tirilen ara?t?rmada, kad?nlar?n televizyon izleme süreleri, en çok izledikleri kanallar, en be?endikleri program türleri, televizyon programlar?yla ilgili kanaatleri, reklamlar? ne kadar izledikleri, programlarla ilgili istek ve beklentileri belirlendi.

Ara?t?rman?n sonuçlar? RTÜK'te yap?lan toplant?yla duyuruldu. Toplant?ya RTÜK Ba?kan? Prof. Dr. Davut Dursun'un yan? s?ra Üst Kurul'un yeni üyesi Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, di?er üyeler, Üst Kurul çal??anlar? da kat?ld?.

Toplant?da konu?an RTÜK Ba?kan? Prof. Dr. Dursun, Üst Kurul'un periyodik olarak belli konularda kamuoyu ara?t?rmalar? yapt???n?, ?imdiye kadar 10'un üzerinde ara?t?rma gerçekle?tirdiklerini söyledi.

Kad?nlar?n Televizyon ?zleme E?ilimleri Ara?t?rmas?n?n 2'ncisini yapt?klar?n? anlatan Dursun, ''Bu çal??ma zaman içinde meydana gelen de?i?iklikleri izleme bak?m?ndan önem arz ediyor. Di?er taraftan kad?n seyircinin televizyon izlemedeki tercihlerini, beklentilerini ve dü?üncelerini almak bak?m?nda da önem ta??yor'' dedi.

Prof. Dr. Dursun, ara?t?rmay? yapan Kamuoyu Ara?t?rmalar? ve Ölçme Dairesi Ba?kanl??? çal??anlar?na ve yöneticilerine de te?ekkür etti.

''Neden Kad?nlar ayr? bir izleyici kitlesi olarak kabul ediliyor ve bundan dolay? ayr? bir e?ilim belirlenmesi amaçlan?yor'' gibi bir sorunun akla gelebilece?ini ifade eden Dursun, ?öyle konu?tu:

''Cinsiyet ve ya? gibi faktörler de?i?mez de?i?kenlerdir. ?zlemede tercihleri yönlendiren önemli faktörlerden biridir. Gün boyunca yap?lan yay?nlar genel olarak gözlemleyebildi?imiz kadar?yla daha çok kad?n izleyiciye hitap ediyor.

Acaba kad?nlar?n e?ilimi gerçekten nedir ki bu tür yay?nlar yap?l?yor ve bu yay?nlar? kad?n izleyicilerimiz nas?l de?erlendiriyor sorusunun cevapland?r?lmas? san?yorum Türkiye'deki yay?n sektörünün ve televizyon programlar?n?n de?erlendirilmesi, tart???lmas? noktas?nda önemli bir aç?l?m gerçekle?tirecek.''

Daha sonra RTÜK'ün tek kad?n üyesi Hülya Alp taraf?ndan ara?t?rman?n sonuçlar? aç?kland?.

TELEV?ZYON ?ZLEME SÜRES? ?LE ?ZLEME SAATLER?
Ara?t?rmada kad?nlar?n yüzde 60'?n?n yakla??k olarak 2 ile 5 saat aras?nda televizyon izledi?i ortaya ç?kt?. Hafta içi ve hafta sonu televizyon izlenen saat dilimleri incelendi?inde en yüksek izleme oran?n?n yüzde 67.6 ile 21.01-24.00 saatlerinde gerçekle?ti?i, bundan sonraki en yüksek izleme oran?n yüzde 64.0 ile 18.01-21.00 saatlerini kapsad??? gözlendi.

Evli kad?nlar?n bekarlardan, ilkokul mezunu kad?nlar?n yüksek e?itimlilerden, i?siz kad?nlar?n çal??anlardan, metropolde ya?ayan kad?nlar?n ta?rada ya?ayanlardan, emeklilerin ve ev han?mlar?n?n çal??an kad?nlardan daha çok televizyon izledi?i belirlendi.

EN ÇOK ?ZLENEN KANALLAR
Kad?nlar?n en fazla izledi?i be? kanal?n s?ras?yla Kanal D, ATV, Show Tv, Star Tv ve STV ?eklinde oldu?u, Kanal D ile ATV'nin en fazla dizilerinden dolay? tercih edildi?i anla??ld?.

En çok izlenen televizyon kanallar? s?ralamas?nda 8. s?rada olan TRT'nin, ''yaln?zca bir televizyon kanal? seyredilebilse, tercih edilecek kanallar'' s?ralamas?nda 3. s?rada olmas? dikkati çekti.

Kad?n izleyiciler taraf?ndan TRT'nin tercih edilme nedeninin ise ''aile de?erlerine uygun, seviyeli ve ahlakî yay?n yapmas?'' olarak belirtildi.

PROGRAMLARIN ?ZLEND??? KANALLAR
Kad?nlar?n yerli diziler, haberler, sa?l?k programlar?, güldürü, talk show programlar, yerli ve yabanc? filmler, aç?k oturum ve tart??ma programlar? ile magazin programlar? için Kanal D'yi, dini programlar için en fazla Kanal 7'yi, müzik programlar? için Kral TV'yi ve belgeseller ile kültür, sanat ve tarih programlar? için TRT'yi tercih ettikleri belirlendi.

Yar??ma programlar? Show TV'den, gerçek hayat hikayeleri STV'den izlenirken, izdivaç programlar? ile kad?n ku?ak programlar?n?n yo?unluklu izlendi?i kanal?n ATV oldu?u ortaya ç?kt?.

Spor programlar?n?n izlenmesinde tercih edilen kanal ise NTV olarak tespit edildi.

EN ÇOK ?ZLENEN VE ?STENEN PROGRAMLAR
Kad?n izleyicilerin en fazla izledi?i programlar?n Doktorum, Yaprak Dökümü, A?k-? Memnu, Beyaz ?ov, Can?m Ailem oldu?u belirtildi.

Kad?n izleyicilerin program türlerini izleme s?kl?klar?na bak?ld???nda, yerli dizi izleyenlerin oran? yakla??k olarak yüzde 78, haberleri izleyenler yüzde 76, sa?l?k programlar?n? izleyenler yüzde 49, dini programlar? izleyenler yüzde 42, müzik/e?lence programlar?n? izleyenlerin oran? ise yakla??k olarak yüzde 36 düzeyinde oldu.

Kad?nlar?n televizyonlarda en çok görmek istedi?i be? program türü ise s?ras?yla yerli diziler, sa?l?k programlar?, haberler, dinî programlar ve belgeseller oldu.

KADINLARIN EN BE?END?KLER? ÜÇ PROGRAM
Televizyonda kad?nlara yönelik haz?rlanm?? programlar içerisinde kad?nlar taraf?ndan en be?enilen üç program?n Deryal? Günler (yüzde 22.4), Doktorum (yüzde 19.8) ve Müge Anl? ?le Tatl? Sert (yüzde 13.4) oldu?u ortaya ç?kt?.

Kad?nlar ''Deryal? Günler''i bilgilendirici, e?itici ve e?lenceli, ''Doktorum'' program?n? bilgilendirici, e?itici ve yararl?, ''Müge Anl? ?le Tatl? Sert''i ise bilgilendirici, e?itici ve gerçekçi buluyor, program?n kaybolanlar? bulup, ayr?lanlar? kavu?turdu?unu dü?ünüyor.

KADINLAR, KADIN PROGRAMLARINDA NE ?ST?YOR
Ara?t?rma sonuçlar?na göre, kad?nlar?n kendilerine yönelik televizyon programlar?nda yer almas?n? istedikleri konular?n ba??nda sa?l?k geliyor.

E?itim, dinle ilgili konular, çocuk bak?m?, yemek bilgileri, örgü/el i?i ise kad?nlar?n programlarda en çok yer almas?n? istedikleri di?er konular aras?nda yer al?yor.

Kad?nlara yönelik programlarda en az yer almas? istenen konular ise gerçek hayat, siyaset ve yar??ma.

YERL? D?Z?LERDE VE REKLAMLARDA KADININ ROLÜ
Ara?t?rmada yerli dizilerde ve reklamlarda kad?n?n temsiline yönelik sorular da soruldu.

''Yerli dizilerde kad?n en çok hangi rolde yer almaktad?r'' sorusuna ankete kat?lan kad?nlar?n yüzde 57'si anne, yüzde 22.97u cinsel nesne, yüzde 18.6's? ?iddet gören, ezilen kad?n, yüzde 9.9'u i? hayat?ndaki kad?n yan?t?n? verdi.

''Reklamlarda kad?n en çok hangi rolde yer almaktad?r'' sorusuna ise kad?nlar?n yüzde 58'i anne, yüzde 22.2'si cinsel nesne, yüzde 11.9'i i? hayat?ndaki kad?n, yüzde 8.8'i e? olarak kad?n yan?t?n? verdi.

BE?EN?LMEYEN PROGRAMLAR
Ara?t?rma bulgular?na göre kad?nlar?n en fazla izdivaç, magazin, kad?n ku?a??, spor ve ?iddet/korku içeren programlardan rahats?z olduklar? ortaya ç?kt?.

Bunun ba?l?ca nedenleri soruldu?unda, ''aile de?erlerinin zedelenmesi'', ''evlili?in ?ova dönü?türülmesi'', ''kat?lanlar?n özel hayata ili?kin konu?malar?'', ''sunucular?n laubali konu?malar?'' oldu?u belirlendi.

Kad?n izleyicilerin en çok fiziksel ?iddet ve cinsellik içeren görüntülerden rahats?z olduklar?; tecavüze u?rayanlara ili?kin görüntüler ile cinayet görüntülerinin de yüksek oranlarda rahats?zl?k veren konular? olu?turdu?u görüldü.

Ara?t?rma bulgular?na göre kad?nlar?n yüzde 45'i, reklamlar yay?nland??? zaman kanal de?i?tiriyor. ''Reklamlar?n tümünü izlerim'' diyen kad?nlar?n oran? ise yüzde 17 oldu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri