forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet_jigoloHürriyet'in dünkü man?etiyle ilgili önemli bir detay daha ortaya ç?kt?. Hürriyet'in Türkiye bask?s?nda "BM'YE RUM YAKI?IKLISI" man?etiyle verilen haber Avrupa Bask?s?nda "BM'YE RUM J?GOLOSU" ba?l???yla yay?nlanm??t?. ??te bu haberi asl?nda Sabah gazetesi tam 11 ay önce man?etten yay?nlam??...


Sabah gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Erdal ?afak Hürriyet'in dün man?etten yay?nlad??? haberi Sabah'?n 11 ay önce yay?nlad???n? yazd? ve o gündü Sabah gazetesinin birinci sayfas?n? sayfas?na ta??d?.

ERDAL ?AFAK SABAH'TA BUGÜN ?UNLARI YAZDI

Yorumsuz

Tarih: 20 Kas?m 2009 Cuma. SABAH'?n birinci sayfas?

Ba?l??? ve alt ba?l??? yazmama gerek yok; rahatça okunuyor. Diplomasi muhabirimiz Duygu Güvenç'in haberinin spotlar? da ?öyle:

"K?br?s'ta bir y?l önce ba?layan do?rudan müzakerelerde kritik bir döneme yakla??l?rken, Rum kesiminde skandal bir olay ya?and??? ortaya ç?kt?.

BM Genel Sekreteri'nin K?br?s Özel Temsilcisi Downer'in asistan? Sonia Bachmann'?n ?ifresini ele geçiren ki?iler, 8 bin sayfa belgeyi çald?. Bunlar parça parça Rum bas?n?nda yay?nlanmaya ba?lad?.

Belgeler içinde Genel Sekreter'in Gül ve Erdo?an'la yapt??? görü?menin tutanaklar? da var. H?rs?zl???n Rum gizli servisinin operasyonu oldu?u yayg?n."Tarih: 25 Ekim 2010 Pazartesi, yani dün. Hürriyet'in birinci sayfas?.

Onun da ba?l???n? ve alt ba?l???n? aktarmama gerek yok. Spotlar? ?öyle: "Rum kesiminde bir otele yerle?en BM Özel Temsilcisi Alexander Downer'in özel sekreteri Sonja Bachmann yak?n takibe al?nd?. Getir-götür i?leri yapmaya ba?layan yak???kl? Rum ajan, sekreterin her hareketini üstlerine bildirdi. ?kinci tur do?rudan müzakerelerin ba?lad??? tarih olan 10 Eylül 2009'da yak???kl? arac?l???yla temsilci Downer'in sekreterinin bilgisayar?n?n ?ifresi ö?renilip bu sayede casus program yerle?tirildi.

Belgeler bas?na parça parça s?zd?r?ld?. Skandal? devreye giren FBI çözdü. Rum lider Hristofyas'?n onay?yla BM'nin bilgisayar sunucular?n?n 'hacklenmesi' ve telefonlar?n?n dinlenmesi sonucunda 6 bin 500 sayfa gizli belgenin Rumlar?n eline geçti?i anla??ld?." SABAH m? bir y?l önde, rakibimiz mi bir y?l geride; siz karar verin...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri