forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

salih_memecan_24Kanal 24’te "Günün Man?eti" program?na kat?lan Medya Derne?i Ba?kan? ve Sabah gazetesi çizeri Salih Memecan, bas?nda ya?anan polemik ve kavgalarla ilgili ilginç bir öneri ortaya att?. Memecan'?n önerisi polemiksever kö?e yazarlar?n?n hiç ho?una gitmeyecek!


Sunuculu?unu Seda Selek’in yapt??? ve Ergun Babahan’?n yorumcu olarak kat?ld??? "Günün Man?eti" program?na konuk olan  Salih Memecan, her medya kurulu?unun kö?e yazarlar?yla ilgili kendi otokontrol sistemini olu?turmas? gerekti?ini söyledi.

Selek’in, Medya Derne?i Ba?kan? olarak de?erlendirmesini istedi?i, “medyadaki kavgalar”? yorumlayan Salih Memecan medya yöneticilerinin de sorumluluk almas? gerekti?ini söyledi.

Kö?e yazarlar?n?n a??r hakaretlere varan, özel hayatlara girilen tart??malar için, gazetelerde kö?e yazarlar?na ayr?lan bölümün, di?er yazarlara hakaret etme özgürlü?ü içinde kullan?lmas?n?, medya yöneticilerinin editoryal bir otokontrol mekanizmas? kurmad?klar? için seviyenin bu kadar dü?tü?ünü ifade etti ve “kanunlarla düzelecek bir mesele de?il, yöneticilere çok i? dü?üyor” dedi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri