forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

NASIL ?NTERNET FENOMEN? OLUNUR?

Aktif .

Cenk_UygurAyl?k 18 milyondan fazla izlenmeyle You Tube i? ortaklar? aras?nda ilk 100’e giren, internet üzerinden canl? yay?nlanan ilk günlük talk show ‘The Young Turks-Genç Türkler’in sunucusu Cenk Uygur ba?ar?s?n?n s?rr?n? Yeni Medya Düzeni konferans?nda anlatt?.

 

K?sa sürede bir fenomen haline gelen program?n alt?ndaki imza olan Uygur, bunu s?f?rdan da?layarak nas?l gerçekle?tirdi?ini Yeni Medya Düzeni Konferans?nda anlatt?.

“Televizyonda ya da radyoda bir talk show haz?rl?yorsan?z, ba?lang?çta belirli bir izleyicinizin olmas? garantidir ancak bunu internette yaparsan?z ba?lang?çta kimsenin sizden haberi yoktur” diyen Uygur’un ba?ar?l? olaca??na ba?lang?çta kimse inanmam??. Ancak kendi de?i?iyle o ve ekibi internete, internet de onlara inanm??.

‘?ZLEY?C?YE GÜVEN VER?N’

Program?n ba?ar?s?n?n temelinde izleyici ile olan güven ili?kisi yat?yor. Elbette izleyiciyi çekmek için farkl? ve otantik olmak gerekiyor. Ancak Uygur’a göre bu yeterli de?il, program?n yararl? olmas? ve bir de?er ta??m?as? ba?ar? için olmazsa olmazlardan. Uygur’un deyimiyle e?er izleyici “bu adamlar i?lerini iyi yap?yor” derse do?ru yoldas?n?z demektir.

‘?ZLEY?C? HEM ED?TÖRÜNÜZ HEM DE YÖNETMEN?N?Z’


Bugünün tart??ma programlar?na izleyiciler mail atarak dolayl? da olsa kat?labiliyor. Ancak bu program internette canl? olarak yay?nlan?yorsa izleyicilerin etkisi daha belirleyici olabilyor. Uygur’a göre izleyici program?n?n hem editörü hem de yönetmeni. Program?n yönlendirilmesinde izleyicinin etkisini ?öyle aç?kl?yor Cenk Uygur; “E?er hatal? bir ?ey söylemi?seniz an?nda binlerce mail al?rsan?z. E?er yapt???n?z? be?eniyorlarsa arkada?lar?na söylüyorlar, onlar da di?er arkada?lar?na...”

YOUTUBE ?LE DÜNYADAK? HER EVDE...


Cenk Uygur’un buraya kadar anlatt?klar? televizyon ya da radyoda yap?lan herhangi bir tart??ma program?n?n ba?ar?s? için öneriler olarak de?erlendirilebilir. Peki bu program? internette yapmak ne anlama geliyor? “Program?n?z ulusal kanalda da yay?nlan?yor olsa dünya genelinde yerel kal?yorsunuz ancak You Tube’da olursan?z dünyadaki her eve girebilirsiniz” diyerek cevapl?yor Uygur.

Ancak vurgulanmas? gereken bir ?ey daha var. Kendi internet sitenizde yay?n yap?yorsan?z bu da bir anlamda internet üzerinde yerel kalmak anlam?na gelebilir, ula?t???n?z kitle yine de s?n?rl? kalabilir. Ancak The Young Turks’un yapt??? gibi You Tube ile i?birli?i yaparsan?z internette de evrenseli yakalam??s?n?z demektir. You Tube’un ayn? zamanda dünyan?n ikinci en büyük arama motoru oldu?unun da alt?n? çizen Uygur, bu sayede program?n?n ne kadar eri?ilebilir oldu?unu belirtiyor.

PRAT?K B?RKAÇ ÖNER?

Pek çok ?eyi zaman içinde ö?rendiklerini belirtiyor Cenk Uygur. Örne?in ilk zamanlarda program?n tarihi, isim olarak You Tube’da yer oluyormu?. Bu da pek ilgi çekici olmuyormu? do?al olarak. Daha sonra ise programa kat?lan ki?inin ya da konuyu isim olarak kullanmaya ba?lad?klar?n?, dolay?s?yla içeri?ine vurgu yapt?klar?n? ve bunun da ilgiyi artt?rd???n? belirtiyor.

You Tube’da yer alan videolar?n genellikle 3 dakikay? geçmedi?ini vurgulayan Uygur, kendi programlar?na ait videolar?n da genellikle k?sa olarak sitede yer ald???n? belirtiyor ancak bir uyar? e?li?inde; “videolar k?sa olsun ancak tamamlanmam?? bir hikaye yay?nlamay?n. Hikayenin tamamlanmas? ad?na zaman uzat?labilir.”

BASIN ÖZGÜRLÜ?Ü ?Ç?N ?NTERNET


Eski ABD Ba?kan? Jimmy Carter, aktör Mel Brooks, Noam Chomsky gibi pek çok ünlü isim Genç Türkler’e konuk olmu?. Cenk Uygur bunu program?n izleyici say?s?na ba?l?yor ama bir ?eyi de vurguluyor; “ABD’de siyasetçiler ya da popüler isimler hakk?nda yap?lan haberlerin hemen tamam? olumlu yöndedir. Bir siyasetçi hakk?nda kötü bir haber yaparsan?z onu destekleyen lobileri de kar??n?za alman?z gerekir. Pek çok kurumsal gazete ve televizyon da bunu göze almaz. Ayn? ?ekilde e?lence dünyas?n?n ünlülerini haberler, o ki?iden gelecek haberlerin kesilmemesi için de genellikle ünlülerin naho? halleri pek konu edilmez. Ancak haberlerinizi internet üzerinden yap?yorsan?z böyle bir zorlukla kar??la?mazs?n?z. Ben gücümü izleyicimizin sayg?s?ndan al?yorum. Ben do?rular? söylüyorum ve izleyici topluyorum.

‘ZAPLAMAYA SON’


Uygur’a göre gelecek internet televizyonculu?unun olacak. Google TV ve Apple TV’yi hat?rlatarak, insanlar?n gelecekte zaplama yapmayaca??n?, izleyecekleri program ya da dizinin ad?n? yazarak istedi?i ?eyi istedi?i zamanda izleyebileceklerini söylüyor ve ekliyor “bu bizim program için iyi ancak TV kanallar? için tam bir kabus olacak.” (NTVMSNBC.COM )

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri