forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

ULUSALCI YAZARDAN DO?AN GRUBU'NUN DER?N ??FRELER?...

Aktif .

oray_egin300Ak?am gazetesi yazar? Oray E?in: "Do?an Grubu asl?nda mevcut medya gücüyle bu iktidarla da mücadele edebilirdi. Eskiden oldu?u gibi tam saha mücadele etmeye kalksa belki de hükümeti de?i?tirebilirdi. Elinde bu oyunu oynayacak beyin tak?m? mevcuttu."

 

Yaz?lar?nda ulusalc? yakla??mlar?yla bilinen Oray E?in bugün dikkat çekeci bir yaz? kaleme alm??... Do?an Grubu'nda son bir y?lda ya?anan de?i?imleri kaleme alan E?in Hürriyet'ten gönderilecekleri de yazm??...

Göreceksiniz, önce Özdemir ?nce gönderilecek. 'Okunmuyor' olacak gerekçesi. Onu Cüneyt Ülsever takip edecek. Özkök'ün birinci sayfa anonslar? kald?r?lacak ve aranan bahane de 'ba?yazar görüntüsü vermemek ad?na' olacak. 'En büyük ödül' olarak Ahmet Hakan, Y?lmaz Özdil, U?ur Dündar verilecek. Mehmet Y. Y?lmaz, Sedat Ergin'le devam edecek.

E??N'?N AK?AM'DAK? YAZISI

Ayd?n Do?an'?n anlamak istemedi?i

Ayd?n Do?an, Türkiye'nin en etkili medya patronuydu. Y?llarca iktidarlardan daha güçlüydü. Bakan atamalar?, ba?bakanlar? pijamayla kar??lamak, iktidar? sarsmak, yeni liderler lanse etmek gibi siyaseti tasarlayacak güçleri vard?. Bunlar? kullanmaktan çekinmedi. Büyük dönü?üm ise AKP hükümetinde gerçekle?ti.

Do?an Grubu asl?nda mevcut medya gücüyle bu iktidarla da mücadele edebilirdi. Eskiden oldu?u gibi tam saha mücadele etmeye kalksa belki de hükümeti de?i?tirebilirdi. Elinde bu oyunu oynayacak beyin tak?m? mevcuttu.

Ancak geri çekilmeyi, uzla?may?, riske girmemeyi tercih etti.

Ne de olsa iktidar oyunu bir tür kumar: Her ?eyini ama her ?eyini kaybedebilirdi. Y?llarla in?a edilen milyarlarca dolarl?k serveti... Ya da yeni bir iktidar monte ederek daha fazlas?n? kazanabilirdi. ?kinci ihtimalin daha dü?ük oldu?unu fark edip, geri çekildi.

AKP hükümetinin di?er iktidarlardan bir fark? vard? tabii: Daha isyankar, daha dirençli, daha kar?? koyan bir taraflar? vard?. AKP'yle mücadele etmenin kolay olmayaca??n? anlad?lar.

Bunu dü?ünmesi için milyar dolarl?k vergi cezas? yeterli bir korkuluktu medya tarlas?n?n ortas?na dikilen; sadece onlara de?il, hepimize bir mesaj olarak.

AKP ve Do?an Grubu aras?ndaki dramatik dönü?üm kapatma davas?ndan iki gün önce ya?and?.

Hürriyet'in o zamanki yay?n yönetmeni Ertu?rul Özkök, Dolmabahçe'de Ba?bakan Erdo?an'la bulu?tu ve bir söyle?i yapt?. Hürriyet de bütün yazarlar? ve man?etiyle AKP'nin kapat?lmas?na kar?? tav?r ald?.

??in ilginci, o s?ralarda kulislerde 'AKP kesin kapat?lacak' bilgisi dola??yordu. Son dakikada, aniden iki üye karar de?i?tirdi.

Bu karar de?i?ikli?ine de Özkök'ün söyle?isi neden oldu.

Do?an Grubu ve Özkök'ün yapt??? do?ru muydu, derseniz do?rudur. Hiçbir ileti?im arac? parti kapatmay? savunamaz, anti-demokratik bir duru? sahibi olamaz.

Ama bu deste?in ard?ndan gelen vergi cezalar?, sürekli a?a??lanma, hedef gösterilme sürecinde de insan dü?ünmeden edemiyor. Nitekim bu söyle?i sonunda dolayl? olarak Özkök'ü de görevden ald?.

Art?k iyice anla??ld? ki Ba?bakan Erdo?an siyasette propaganda metodu olarak halk?n kar??s?na kimi ki?i ya da kurumlar? direkt hedef gösteriyor.

Referandumu 'Yarg?y? dedeler ele geçiriyor' ya da 'soy-sop' meselesi üzerine kurmad???n? kim söyleyebilir?

Benzer ?ekilde, Ayd?n Do?an da iktidar?n ?amar o?lan? oldu. Ve Erdo?an bu koskoca medya grubunu sindirmeyi de ba?ard?. Art?k mücadele etse de faydas?z; i? i?ten geçti.

Ne ironik ki, bütün uzla?ma çabalar?na, iktidar?n ho?una gitmesi için verilen kellelere ra?men Do?an'la hükümet bir türlü uzla?am?yor. Emin Çöla?an gönderildi, Milliyet'in ba??ndan Sedat Ergin al?nd?, Bekir Co?kun gazeteden ayr?ld?, Hürriyet'te Özkök dönemi bitti, ?imdi de Oktay Ek?i'nin kellesi yapt??? bir hatadan dolay? iktidara sunuldu.

Ayd?n Do?an, bu tavizleri vererek uzla?aca??n? zannediyor ama yan?l?yor: Nitekim medya grubunun yeniden tasarlanmas?n?n ard?ndan ya?anan geli?meler de bunu do?ruluyor.

Onca kelle verildi, ama sonunda Do?an Grubu ilk olarak PO'yu satmak zorunda kald?. Medya grubu için al?c? aran?yor ve eninde sonunda Hürriyet'le Kanal D de sat?lacak. Dahas?, medya grubuyla bu kadar oynama tirajlara da yans?yor.

Do?an Grubu bir sonraki dönem de -hemen herkes gibi- Erdo?an'?n iktidarda kalaca??n? dü?ünüyor ve buna göre hesap yap?yor.

Oktay Ek?i'nin 'hatas?n?n' tolere edilememesi de bu yüzden. Yoksa, özür bile dilemi?ken bu kriz gayet güzel çözülebilirdi.

Özkök'ün görevden al?nmas?yla ba?layan 'Kimsenin yeri garanti de?il' süreci Oktay Ek?i'nin gidi?iyle beraber ba?ka kap?lar? da açt?.

Göreceksiniz, önce Özdemir ?nce gönderilecek. 'Okunmuyor' olacak gerekçesi. Onu Cüneyt Ülsever takip edecek. Özkök'ün birinci sayfa anonslar? kald?r?lacak ve aranan bahane de 'ba?yazar görüntüsü vermemek ad?na' olacak. 'En büyük ödül' olarak Ahmet Hakan, Y?lmaz Özdil, U?ur Dündar verilecek. Mehmet Y. Y?lmaz, Sedat Ergin'le devam edecek.

Do?an Grubu böyle böyle kendini koruyaca??n? dü?ünüyor. Bu süreci de en az hasarla atlat?p elinde ne var ne yoksa ç?karmak istiyor. Eninde sonunda t?pk? Simaviler, Uzanlar, Bilginler gibi Bab?ali'den 'ceketini al?p' gidecek bu aile de.

Oysa Ayd?n Do?an bilmeli ki bu 'hesapla?ma' yay?n organlar?n? satt?ktan sonra da bitmeyecek.

Bitmedi?ini yak?n tarihimizden iyi biliyoruz.

http://aksam.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri