forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

S?YAS?LER?N SOSYAL MEDYA ?LE ?MT?HANI

Aktif .

twitter_siyasilerHer seçim döneminde görmeye al??t???m?z siyasilerin il il, ilçe ilçe dola?arak seçmenlerle ‘kucakla?mas?’ devri yava? yava? kapan?yor. Yeni ça??n trendlerini takip ederek genç seçmenin nabz?n? yakalamak isteyen siyasetçiler art?k solu?u twitter’da al?yor. 

Peki siyasiler sosyal medyay? nas?l kullan?yor? Kimin kaç takipçisi var, hangisine gönderilen mesajlara yan?t almak mümkün, sosyal medyada kim neyi do?ru yap?yor, hatalar? neler? Uzmanlar sosyal medyada ba?ar?n?n yolunun samimiyet ve özgün olmaktan geçti?i konusunda hemfikir.

K?l?çdaro?lu ‘dansöz’ü dert etmedi, mizahç?lar? takip ediyor
Twitter’a h?zl? bir giri? yapan CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu, bu yeni sosyal mecraya çabuk al??m?? görünüyor. Geçen hafta karikatürist Salih Memecan taraf?ndan dansöz olarak çizilmesi ile tart??ma konusu olan K?l?çdaro?lu, twitter’da Metin Üstünda?, Erdil Ya?aro?lu ve Selçuk Erdem gibi ünlü karikatüristleri takip etmesi ile farkl? bir siyasetçi portresi çiziyor. K?sa süre içinde ard arda girdi?i mesajlarla takipçilerine adeta sanal miting atmosferi ya?atan K?l?çdaro?lu, sosyal medyada samimi bir tav?r sergiliyor.

Sahte Önder Sav twitter’? birbirine katt?
Twitter’da son f?rt?na CHP’nin eski Genel Sekreteri Önder Sav ad?na aç?lan sahte hesap ile koptu. 11 Kas?m’da aç?lan ve k?sa sürede bin 200’den fazla takipçi toplayan hesap, bas?na da haber konusu oldu. Hatta Kemal K?l?çdaro?lu bile bu hesaptan gönderilen, "Veda eden siyasetçi yoktur, veda etmi? gibi görünen siyasetçiler vard?r. Ben bir veda dü?ünmüyorum" mesaj?n? de?erlendiren bir aç?klama yapt?. 

Sav taraf?ndan yalanlanmay?nca kendisine ait oldu?u san?lan hesab?n mumu 15 Kas?m’da söndü. 4 gün boyunda Önder Sav’in kimli?ine bürünen gizli kullan?c?, "Beni ciddiye al?p soru soranlara ben de ciddi ciddi cevap verdim, ne size ne Önder Sav'a sayg?s?zl?k yapt?m" diyerek hesab? kapatt?.
Siyasiler aras?nda sadece Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün hesab? twitter taraf?ndan resmen do?rulanm?? (verified) durumda. 

Kap?y? Gül aralad?, siyasetçiler çabuk ?s?nd?
ABD’de Ba?kan Obama’y? iktidara ta??yan seçim kampanyas?n?n tüm dünyadaki siyasetçilere bu konunun önemini gösterdi?ini söyleyen Sosyal medya dan??man? Ercüment Büyük?ener, Türkiye’de henüz siyasilerin bu olana??n tam anlam?yla fark?na vard???n? söylemenin zor oldu?unu belirtiyor. Büyük?ener, “Kap?y? Cumhurba?kan? Gül aralad?. Onun twitter hesab?n?n büyük ilgi görmesinin ard?ndan siyasetçilerin sosyal a?lara bak??? de?i?ti” dedi.

Trendleri ve yeni sosyal a?lar? ihmal etmeyin
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Medya Uzman? Gabriela Olaru da siyasilerin sosyal medyada ba?ar?l? olabilmesi için tek tarafl? de?il çift tarafl? ileti?imin ?art oldu?unu söylüyor. Sosyal a?lardaki yeniliklerin ve trendlerin yak?ndan takip edilmesi gerekti?ini dile getiren Olaru, Twitter'dan gönderilen bir mesaj?n ba?ka sosyal a?lardaki etkisinin ve yap?lan yorumlar?n da takip edilmesi gerekti?ini belirterek, “Örne?in Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün twitter hesab? bir di?er sosyal a? olan Friendfeed'e ba?l? ancak Friendfeed üzerinden yap?lan yorumlar?n takip edilmedi?ini görüyoruz” diye konu?tu.

Seçimden seçime hat?rlamay?n
Siyasi partilerin web sitelerinin yo?un olarak kullan?lan sosyal medya kanallar?yla entegre hale getirilmesi gerekti?ini kaydeden Olaru, “Sosyal medya sadece seçim dönemlerinde de?il her zaman siyasilerin gündeminde olmal?, uzun vadeli ve kal?c? bir ileti?im kanal? olarak alg?lanmal?” dedi. 
TW?TTER'DA HANG? S?YASETÇ?N?N KAÇ TAK?PÇ?S? VAR

Cumhurba?kan? Abdullah Gül (@cbabdullahgul)
130 bin 22

CHP Lideri Kemal K?l?çdaro?lu (@kilicdarogluk)
44 bin 666

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an (@RT_Erdogan)
22 bin 456

D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu (@ahmetdavutoglu)
14 bin 898

BDP ?stanbul Milletvekili Ufuk Uras (@ufukuras)
13 bin 382

CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Gürsel Tekin (@gurseltekin34) :
11 bin 873

MHP Lideri Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli)
10 bin 627

Halk?n Sesi Partisi Genel Ba?kan? Numan Kurtulmu? (@NumanKurtulmus)
5 bin 868

AK Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l?ç (@suatkilicsamsun)
3 bin 802

?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?gül (@msarigul)
3 bin 749

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavu?o?lu (@mevlutcavusoglu)
2 bin 210

Ak Parti ?stanbul Milletvekili Edibe Sözen  (@edibesozen)
4 bin 850

Ba?kas?na yazd?rmay?n, samimi olun
Sosyal Medya Uzman? Taci Yalç?n, yakla?an seçimler öncesinde siyasilerin sosyal medya konusunda bilgi sahibi olmas?n?n bir zorunluluk oldu?unu belirterek, özellikle Twitter’da yer alan siyasetçilerin mesajlar? kendilerinin yazmas?n?n ve samimi bir üslup kullanmas?n?n önemini vurguluyor. Yalç?n, sosyal medyada ba?ar?l? olmak isteyen siyasetçilere ?u tavsiyelerde bulunuyor:

- Sosyal medyaya bürokrasiyi kar??t?rmay?n. Bürokrasi, sosyal medyan?n h?z?na yeti?emez.
- Geleneksel ile yeni medyay? entegre edin. Kat?ld???n?z televizyon programlar?nda, verdi?iniz röportajlarda yeni ileti?im kanallar?n?zdan bahsedin.
- Lider olarak aktif kat?l?mda bulunun. Sosyal medyadaki etkinli?inizle ilgili raporlar isteyin.
- Bir ba?kas?n? taklit etmeyin. Siyasi duru?unuzu yeni medya ileti?iminize de yans?t?n.
- Özgürlükçü olun. Sosyal medyada sansürden ?ikayet etmeyen yok.
- Sosyal medyay? nas?l kullanman?z gerekti?ini ö?renin. Örne?in hesab?n?z "verified" (do?rulanm??) olsun.
- Partinize ait ve ki?isel web sitelerinizi sosyal medya ile entegre olacak ?ekilde yenileyin.
- Gerekti?inde tak?m elbisenizi ç?kar?n. Sosyal medyada zaman zaman al???lm?? politik üslubunuzun d???na ç?kmay? deneyin. Cumhurba?kan? Abdullah Gül (@cbabdullahgul)
130 bin 22 takipçisi var, kimseyi takip etmiyor. Bugüne kadar 262 tweet girildi.
Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün hesab? do?rulu?u kesinle?mi? olan tek hesap. Ba?larda bas?n dan??manlar? taraf?ndan yönetilen hesap bir süredir Gül taraf?ndan aktif olarak kullan?l?yor. Kimseyi takip etmeyerek “tarafs?zl?k” imaj?n? korumaya çal??t???n? hissettiren Cumhurba?kan? Gül’ün takipçileri ile tek tarafl? bir ileti?im kurmas? ise zay?f yönü.

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an (@RT_Erdogan)
22 bin 456 takipçisi var, 30 ki?iyi takip ediyor. Bugüne kadar 187 tweet girildi.
Hesap a??rl?kl? olarak duyuru amac?yla kullan?l?yor. Ba?bakan Erdo?an’?n aktif kullan?m? söz konusu de?il.

CHP Lideri Kemal K?l?çdaro?lu (@kilicdarogluk)
44 bin 666 takipçisi var, 30 ki?iyi takip ediyor. Bugüne kadar 163 tweet girildi.
?çerik olarak zay?f olsada twitter’? etkin kullanan siyasetçilerden. Takip etti?i ki?iler aras?nda Metin Üstünda?, Erdil Ya?aro?lu ve Selçuk Erdem gibi ünlü karikatüristler de bulunuyor. Zaman zaman miting konu?mas? k?vam?nda tweet'ler giriyor. Takipçileri ile diyaloga verdi?i önemi art?rd?kça popülaritesi yükselir.

MHP Lideri Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli)
10 bin 627 takipçisi var, kimseyi takip etmiyor. Bugüne kadar 18 tweet girildi.
Twitter hesab? kendisi taraf?ndan yönetiliyor izlenimi vermiyor. Hem kendisinin hem de partililerinin bu alana ?s?nmas? için biraz zamana ihtiyaç var gibi. Zira twitter’?n temelde bir web sitesi olmas?na ra?men MHP'nin resmi sitesinde "Twitter nas?l kurulur" ba?l?kl? bir bölüm haz?rlanmas? da bu görü?ü do?ruluyor.

D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu (@ahmetdavutoglu)
14 bin 898 takipçisi var, 5 ki?iyi takip ediyor. Bugüne kadar 23 tweet girildi.
Takip etti?i ki?iler aras?nda Kanada Ba?bakan? dikkat çekiyor. Daha çok bas?n aç?klamas? tad?nda tweet'ler giriyor. 140 karakteri kullanma konusunda s?k?nt?lar? var.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavu?o?lu (@mevlutcavusoglu)
2 bin 210 takipçisi var, 93 ki?iyi takip ediyor. Bugüne kadar 274 tweet girildi.
A??rl?kl? olarak gazetecileri ve siyasetçileri takip eden Çavu?o?lu’nun CHP milletvekili Canan Barlas’? takip etmesi dikkat çekiyor. Twitpic'ten foto?raf payla??yor, takipçilerine cevap yaz?yor, görü?lerini iletiyor. Twitter'? en iyi kullanan siyasetçilerden biri.

AK Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l?ç (@suatkilicsamsun)
3 bin 802 takipçisi var, 18 ki?iyi takip ediyor. Bugüne kadar 446 tweet girildi.
Terörle mücadele konusunda Meclis’te yap?lan gizli görü?me s?ras?nda Twitter’a mesaj gönderdi?i için ele?tirilerin hedefi olan Suat K?l?ç, siyasetçilerin yan? s?ra Twiter’daki yeniliklerin payla??ld??? twitrbackground hesab?n?n da takipçisi. K?l?ç, takipçilerinin sorular?na yan?t vermeye özen gösteren siyasilerin ba??nda geliyor, sosyal medyan?n gündemini yak?ndan takip ediyor.

CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Gürsel Tekin (@gurseltekin34)
11 bin 873 takipçisi var, 2 bin 78 ki?iyi takip ediyor. Bugüne kadar 913 tweet girildi.
Twitter’? en aktif kullanan siyasetçilerden. Kendisine yaz?lan tweetleri cevapl?yor, takipçilerini o da takip ediyor, K?l?çdaro?lu'nun mesajlar?n? kendi takipçilerine yolluyor, görü?lerini payla??yor.

BDP ?stanbul Milletvekili Ufuk Uras (@ufukuras)
13 bin 382 takipçisi var, 48 ki?iyi takip ediyor. Bugüne kadar 293 tweet girildi.
Takipçi listesi Venezuela lideri Hugo Chavez’den Cem Y?lmaz’a kadar geni? bir yelpazeyi kaps?yor. Takipçileriyle s?cak bir ileti?imi var.

?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?gül (@msarigul)
3 bin 749 takipçisi var, bin 373 ki?iyi takip ediyor. Bugüne kadar 234 tweet girildi.
Aktif takipçilerinin büyük bölümünü o da takip ediyor. Twiter’da zamanla ustala?an siyasilerden.

Halk?n Sesi Partisi Genel Ba?kan? Numan Kurtulmu? (@NumanKurtulmus)
5 bin 868 takipçisi var, kimseyi takip etmiyor. Bugüne kadar 229 tweet girildi.
Twitter hesab? kendisi taraf?ndan yönetiliyor izlenimi vermiyor. Parti kurulu? çal??malar? için yürüttü?ü siyasi kampanyada da twitter’a s?cak bakmayan Kurtulmu?, sanal alemdeki seçmene kar?? mesafeli bir tutum sergiliyor.

Volkan ?ahin
http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri