forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

MEHMET BARANSU'DAN HANEF? AVCI K?TABI...

Aktif .

mehmetbaransu_mosyoTaraf gazetesi muhabiri Mehmet Barans, Devrimci Karargah Örgütü davas?ndan tutuklu bulunan Hanefi Avc?'yla ilgili bir kitap yazd?.  Mösyö Hanefi Avc?’n?n Yazamad?klar? ad?n? ta??yan kitapta Hanefi Avc?’n?n yürüttü?ü Ya?an Operasyonu’nun bütün yönleri detayl? olarak yer al?yor... Avc?’n?n 6 Mart 1993’de ?stanbul Kartal’da Dev-Sol’a düzenledi?i operasyonda ya?am?n? yitiren Bedri Ya?an ve arkada?lar?n?n ba?lar?ndan vuruldu?u otopsi raporuyla kesinlik kazand?. Olay günü tutulan savc?l?k ve polis tutanaklar? ise birbiriyle çeli?iyor.

Taraf'ta yer alan habere göre, Mehmet Baransu’nun yar?n piyasaya ç?kacak olan Mösyö Hanefi Avc?’n?n Yazamad?klar? adl? kitab?nda Hanefi Avc?’n?n yürüttü?ü Ya?an Operasyonu’nun bütün yönleri detayl? olarak yer ald?.

Bahar operasyonu

mosyo_mehmetbaransuKitapta “Dantel” ve “Bahar” ad? verilen operasyonla ilgili otopsi raporlar? ilk defa yay?mlan?rken, Ya?an’la birlikte öldürülen be? ki?inin ba?lar?ndan ayn? ?ekilde vuruldu?una dikkat çekiliyor. Otopsi raporundaki ifadeler neredeyse ayn?. Baransu‘nun kitab?nda yay?mlanan raporlarda ?öyle deniyor:

Bedri Ya?an: Ate?li silah çekirde?i yaralanmas?na ba?l? kafatas? k?r??? ile mütefarik beyin harabiyeti...

Menek?e Meral: Ate?li silah çekirde?i yaralanmas?na ba?l? kafa kaide çok say?da kaburga ve el parmak kemikleri k?r??? ile beyin kanamas?, beyin doku harabiyesi...

Gürcan Özgür: Ate?li silah çekirde?i yaralanmas?na ba?l? kafa kaide çok say?da kaburga ve radius kemikleri k?r?klar?... Cesetten mermi çekirde?i elde edilmedi.

R?fat Kasap: Ate?li silah çekirde?i yaralanmas?na ba?l? mandi bula cot ve omur k?r???... Cesetten mermi çekirde?i elde edilmedi.

Asiye Kasap: Ate?li silah çekirde?i yaralanmas?na ba?l? kafatas? k?r??? ile mütefarik beyin harabiyeti...

Polis ve savc?l?k çeli?ti

Kitapta, Susurluk san?klar? O?uz Yorulmaz ve Ayhan Çark?n’?n da kat?ld??? operasyonla ilgili savc? ve polis taraf?ndan tutulan olay yeri tutanaklar? da yer ald?. Tutanaklardaki çeli?kiler kitapta ?öyle anlat?ld?: “Savc? S. Necati ?yigün’ün Olay Tutana??’nda Avc? ve ekibi olay yerine geldikten sonra megafonla örgüt üyelerinin; ‘kanun ad?na teslim olmalar?’n?n istendi?i belirtilirken, polisin Olayl? Yakalama Ev Arama ve Zapt Etme Tutana??’nda kap?ya kadar gelinerek kap?n?n çal?nd??? buna kar??l?k içerden ate?le kar??l?k verildi?i yazmaktayd?. Polisin tutana??nda ayr?ca kap?ya do?ru aç?lan ate?le birlikte teslim olunmas? yönünde yeni bir uyar? yap?ld??? ard?ndan da çat??maya girildi?i kaydedilmekteydi.

Kanepede kaç ceset vard?

Kartal Nöbetçi Savc?s? S. Necati ?yigün’ün 06-03-1993 tarihli Olay Tutana??’nda divan üzerinde üst üste iki kad?n cesedinin bulundu?u belirtiliyordu. Balkon kap?s?na yak?n bir yerde ise bir ba?ka kad?n cesedinden daha bahsediliyordu.

Oysa Avc?’n?n ba??nda oldu?u ekip taraf?ndan elle yaz?ld??? görülen Olayl? Yakalama Ev Arama ve Zapt Etme Tutana??’nda kanepe üzerinde bir kad?n?n, kanepenin hemen yan?nda yerde s?rt üstü yatan di?er bir kad?n?n, balkon k?sm?na yak?n yerde de üçüncü kad?n?n oldu?u yaz?yordu. Savc?’ya göre kanepe üzerinde üst üste iki kad?n cesedi varken, polis tutana??na göre kanepede bir kad?n cesedi bulunuyordu. Savc? Olay Tutana?? ve Adli T?p Raporu’nun yan? s?ra Olayl? Yakalama Ev Arama ve Zapt Etme Tutana??’nda da öldürülen ki?i say?s? be? gözükürken Hanefi Avc? yazd??? kitapta bu rakam?n alt? oldu?unu ifade ediyordu.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri