forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

WIKILEAKS BELGELER?NDEK? DO?AN- ERDO?AN TARTI?MASININ ARKA PLANI...

Aktif .

aydin_ertugrul_oktayWikileaks'te Türkiye'ye ait belgelerde Erdo?an'la Do?an Grubu aras?nda ya?anan tart??man?n notlar? da yer al?yor. Do?an Grubu'nun Hükümet'e neden sald?rd???, CHP ile ortak söylemi, yasal olmayan talepleri, Hürriyet’in de?i?en yay?n çizgisi...Türkiye’ye ili?kin belge say?s?n?n 8 bin civar?nda oldu?unu belirten Wikileaks bunlardan ?u ana kadar 27’sini aç?klad?.

Belgeler aras?ndan öyle bir bilgiler vard? ki, bir dönem Deniz Baykal'?n dilinden dü?ürmedi?i, bir medya patronun gazete ve televizyonlar?na günlerce man?et olan iddialar?n komplo oldu?unu ortaya koyuyor...

Wikileaks sitesinin ‘9 Aral?k 2008 tarihli’ yay?mlad??? ‘Ankara 1626’ referansl? belgede ilginç bir detay dikkatleri çekiyor.

Wikileaks sitesinde Deniz Feneri e.V., Ayd?n Do?an ve Ba?bakan Erdo?an kavgas?n?n arka plan?na dair ilginç bilgiler yer al?yor.

DO?AN NEDEN SALDIRDI?


‘Türkiye’nin Murduch’? ile Tango’ ba?l?kl? bölümde Ayd?n Do?an için Türkiye’de birkaç günlük gazetenin ve 3 büyük televizyon kanal?n?n sahibi tan?mlamas? yap?l?yor.

“Do?an’?n medyadaki yüzde 30-40 oran?ndaki kontrolü ile halk önünde güçlüdür”
ifadesi de Do?an? tan?mlamak için kullan?l?yor.

Belgede medya tan?mlan?rken “Türk medyas? yap? itibariyle medya patronlar?, kendi i?lerini gördürmek amac?yla, gazete ve televizyonlar? sayesinde hükümete yardaklan?r. Bu sayede medya patronlar? hükümetlerin cömertliklerinden yararlan?r, i?lerine gelmeyen durumlarda hükümeti cezaland?r?r. ” deniliyor.

Belgenin en dikkat çekici noktas? Do?an’?n medya gücüne ve etkin muhalefetine ra?men, Erdo?an’?n Do?an ile ili?kisini s?cak sava?a dönü?türmedi?i tespiti.

Hükümetin Do?an medyas?na ?l?ml? davranmas? yine belgede dikkat çeken bilgiler aras?nda yer al?yor.

Hükümetin, Do?an’?n bütün medya gücünü kullanarak sert muhalefetine ra?men, özellikle Do?an kurumlar?na yersiz ve a??r? bask? yapmad???n?n alt? çiziliyor.  

Raporda ise en dikkat çekici ifade, Do?an Grubu’na ait Petrol Ofisi ?irketinin petrol kaçakç?l??? yapt???, hükümetin bu kaçakç?l??? yasal olarak cezaland?rmak için Do?an’a 200 milyon dolar ceza tebli? etmesi sonucu, Do?an’?n sava? açt??? ifadesi.

BAYKAL DO?AN ORTAK ÇALI?TI...


Do?an Grubu’nun medyalar? arac?l???yla hükümeti hedef alan sald?r?lar?nda tek ba??na olmad??? yine ayn? raporda dikkat çeken konu.

Deniz Feneri e.V. davas?na ili?kin ise ?u bilgiler yer ald?. “1 Eylül’de Deniz Feneri e.V.’ye sailk dava Frankfurt Bölge Mahkemesi’nde aç?ld?. 5 Eylül’de Alman savc? Kertsin Lotz Türk hükümetinin duruma müdahele etti?ini belirtti. 6 Eylül’de Deniz Baykal NTV’ye ç?kt?, Mehmet Gürhan’?n Deniz Feneri e.V.’den para al?p Ba?bakan Erdo?an’a gönderdi?ini söyledi. 7 Eylül’de Do?an Medyas?’n?n 3 büyük gazetesi Hürriyet, Millet ve Radikal bu haberi ba? sayfada man?etten verdi”

Olay?n geli?iminde mahkeme ile ba?layan süreç  Alman savc?n?n sözleri ile devam ederken, Baykal NTV’ye konu?up Gürhan iddialar?n? ortaya at?nca, Do?an’?n iddialara man?etlerden sahip ç?kmas?na dikkat çekiliyor.

H?LTON ARAZ?S? GÜNDEME GELD? DO?AN MAZLUM OLDU

Do?an’?n ?stanbul Hilton Oteli için yeni in?aat talepleri Erdo?an’a tak?ld?.

?stekleri Erdo?an taraf?ndan de?ifre edilip,  hesap vermeye ça??r?l?nca, Do?an’?n mazlum rolü oynamaya ba?lad??? ve adeta kendisine haks?zl?k yap?ld??? söylemine ba?vurdu?u dikkat çekiyor.

Hilton talepleri kabul görmeyen Do?an’?n ‘Alman savc?s? ba?bakan bu i?in içinde dedi, Anamuhalefet lideri de bunu NTV’de aç?klad?. Bu haberler benim gazetemde yay?nlan?nca ben cezaland?r?l?yorum’ diyerek kendisini savundu?u yer al?yor.

Belgelerde, Erdo?an’?n Do?an’?n televizyonlar?n?n RTÜK izin belgesine sahip olmad???n? aç?klad???nda Do?an yeniden mazlum rolüne büründü?ü ‘gazetelerim Ba?bakan? ele?tirdi?i için cezaland?r?l?yorum’ dedi?i  yer al?yor.

‘MEDYA BUNU ALI?KANLIK HAL?NE GET?RD?’

Ayd?n Do?an’?n kendini mazlum yerine koyan söylemlerine ili?kin ?u anda Radikal'de yazan Akif Beki’nin yorumu da belgede yer al?yor.

Belgede Do?an’?n yapt?klar?n?n ‘bir medya al??kanl???’ olarak Beki taraf?ndan de?erlendirildi?i ve Beki’nin ‘Onlar birtak?m ?eyler istiyor, elde edemediklerinde de s?rf bu yüzden sald?r?yorlar.

RTÜK, medyan?n yüzde 50’sine yak?n?n? elinde bulunduran Do?an Grubu’nun karasal yay?n sat?n almas? gerekti?ini savundu. ’ dedi?i de yer ald?.

Belgede Beki’ye göre kavgan?n uzun sürmeyece?i bilgisine de yer veriliyor.  

‘MEDYA KAN KOKUSU ALAN KÖPEKBALI?I’

Raporda Do?an ve Erdo?an’a ‘Titan’ benzetmesi yap?l?yor. Aralar?ndaki sorunun ki?isel oldu?una vurgu yap?l?yor. Do?an Grubu’nun sald?r?lar? devlet medya ili?kilerinde yeni bir dönemim ba?lang?c? olarak nitelendiriliyor.

Medyan?n geçmi?te hükümetle sürtü?meler ya?asa da, medyan?n iktidara mesafeli durdu?u ve medyan?n daha çok ‘ömrünü tamamlanm?? organlar’ üzerine daha fazla gitti?i hat?rlat?ld?.

HÜRR?YET’?N YAYIN Ç?ZG?S?N? DE???T?REN ?K? NEDEN


Raporda Hürriyet gazetesinin Do?an grubunun bayraktarl???n? yapt??? vurgulad?.  Do?an’?n POA?, Hilton ve RTÜK izni sürecinden sonra Hürriyet’in yay?n çizgisinde belirgin bir de?i?im oldu?u gazetenin hükümeti daha fazla ele?tirdi?ine dikkat çekildi.

Hürriyetinde yay?n çizgisini de?i?tiren nedenlere yer veren raporda isimsiz bir ?ahs?n beyanatlar?na yer verildi.

?sim vermeyen bir ?ahs?n, Do?an’?n hükümete sald?r?lar? ile ilgili 7-8 madde s?ralad???n? ve bunlar içerisinde Petrol Ofisi davas?, Ceyhan’daki petrol ihalesinin verilmemesi ve Erdo?an’?n Ak Parti mitinginde Ayd?n Do?an hakk?nda söylemleri oldu?u raporda yer ald?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri