forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

kozmikoda_hilmiyavuzNaipaul tart??mas?n?n fitilini ate?leyen Zaman gazetesi yazar? Hilmi Yavuz, TRT Haber’de Kozmik Oda program?n?n konu?u oldu. R?dvan Memi'nin sorular?n? yan?tlayan Yavuz, Türk Naipaul'lar? dedi?i isimleri aç?klad?...

Hilmi Yavuz, programda R?dvan Memi’nin 20 Kas?m’da Eyüp Can’?n yazd??? yaz?da ifade özgürlü?ü ba?lam?nda kendisini ele?tirdi?ini hat?rlatmas? üzerine ?unlar? söyledi:

“?imdi Eyüp Can bunu söylüyor, kendisine te?ekkür ederim bana nas?l dü?ünece?imi ö?retti?i için, ama ?u noktay? da san?r?m gözard? ediyor, ifade özgürlü?ü varsa protesto özgürlü?ü diye de bir ?ey vard?r. Ben ifade özgürlü?ü ad?na herkesle oturmak konumunda de?ilim. Ben protestoyu önerdim. Eyüp Can bunu görmüyor. Naipaul’un söyledikleri ifade özgürlü?ü içinde de?erlendirilemez, çünkü hakaret ifade özgürlü?ü de?ildir. Bu arkada?lar ikisi aras?ndaki s?n?r? arada unutuyorlar herhalde.”

‘B?R KORO HAL?NDE BEN? L?NÇ ETME G?R???M?NDELER’


“Bilen bilmeyen yazd?. Bana kar?? yaz?lanlar?n büyük bölümü galiz hakaretler içeren yaz?lard?. Arkada?lar diyor ki 'Hilmi Yavuz sen Naipaul’ü linç etmeye kalkt?n.'

Bunu söylerken bir koro halinde Hilmi Yavuz’u linç etme giri?iminde bulunduklar?n?n?n ayr?d?nda de?iller mi ? Ben bir ayd?n olarak ödevimi yapt?m, kimli?ini te?hir ettim. Naipaul Babür camiini y?kan Hindu gençler için “Bu camii y?kan gençlerin hassasiyetini de anlamak laz?m” demi?tir... Bu ne demek biliyor musunuz, mesela Mad?mak’? yakan insanlar?n hassasiyetini anlamak laz?m” demek gibi, ikisinin aras?nda hiç bir ahlaki fark yoktur!”

‘YARASALAR G?B? ALI?TIKLARI KARANLIKTAN DOLAYI I?IKTAN RAHATSIZ OLUYORLAR’

Kozmik Oda’da ya?anan en ilginç diyaloglardan biri de Hilmi Yavuz’un 28 Kas?m’da Zaman Gazetesinde yazd??? yaz? üzerineydi. R?dvan Memi, yaz?n?n ba??nda al?nt?lanan Ziya Pa?a’n?n m?sra?n? bugünkü dile çevirerek sordu:

R?dvan Memi-Yaz?n?z?n ba??na ald???n?z Ziya Pa?a’n?n beytinden ikinci m?srada deniliyor ki, “Rencide olur dide-i huffa? ziyadan!”... Yarasalar?n gözleri ???ktan rahats?z olur! Siz bütün bu yaz?lar? yazanlar?n asl?nda al??t?klar? karanl?ktan dolay? sizin tuttu?unuz ???ktan rahats?z oldu?unu mu söylüyorsunuz ?

Hilmi Yavuz- Evet öyle!

RM- Bütün bu isimler ? (Yaz?daki isimler : Ahmet Hakan, Ru?en Çak?r, ?smet Özel, Ömer Lekesiz, Asl? Ayd?nta?ba?, Ezgi Ba?aran, Bülent Somay, Sedat Ergin, Nedim Gürsel, Eyüp Can, Nazl? Il?cak, R?za Zelyut, Alper Turgut, Cem Aka?)

HY-Evet öyle!

RM- Ahmet Hakan ve Ru?en Çak?r linç giri?iminin haz?rl???n? m? yapt? diye soruyorsunuz, böyle mi görüyorsunuz ?
HY-Ba?ka türlü nas?l dü?ünülebilir ki!

‘BU ?S?MLER Z?H?NLER? SÖMÜRGELE?T?R?LM?? AYDINLARDIR’


R?dvan Memi- Yaz?n?z itibar? ile sayd???n?z bütün isimler z?mni olarak zihinleri sömürgele?tirilmi? ayd?nlar olarak kar??m?za ç?k?yor, do?ru anl?yorum de?il mi ?
(Yaz?daki isimler: Ahmet Hakan, Ru?en Çak?r, ?smet Özel, Ömer Lekesiz, Asl? Ayd?nta?ba?, Ezgi Ba?aran, Bülent Somay, Sedat Ergin, Nedim Gürsel, Eyüp Can, Nazl? Il?cak, R?za Zelyut, Alper Turgut, Cem Aka?)
Hilmi Yavuz- Evet do?ru anl?yorsun.

‘BUNLAR TÜRK NAIPAUL’LARI! KEND? D?N?-ULUSAL K?ML?KLER?N? HESABA KATMADAN BATI ?LE ÖZDE?LE?ENLER... ’


RM- Bu isimleri Türk Naipaul’lar? olarak adland?r?yorsunuz, Naipaul’un ba??ndan beri zikretti?iniz bir özelli?i de müslümanlar? a?a??l?yor olmas?, bu isimler bu ortak paydada da birle?iyor mu ?

HY- Böyle bir ç?karsama yap?labilir do?rusunu söylemek gerekirse, ama ben böyle bir ç?karsama yapmad?m. ?mplikasyonlar? olabilir. Sömürgele?mi? zihinler bunlar. Bat?n?n tek de?er oldu?unu dü?ünürler. Kendi kimli?ini, dini, ulusal kimli?ini hesaba katmadan bat? medeniyeti ile kendini özde?le?tiren insand?r. Bu isimler de böyledir.Müslümanlar? a?a??l?yor olabilir de olmayabilir de.‘TÜRK?YE’DE B?REY OLMANIN YOLU DÜ?MAN ED?NMEKTEN GEÇER, DO?RUYU SÖYLEMEYE DEVAM EDECE??M’

“Ben dü?man edinmekten korkmam.Türkiye’de birey olman?n yolu dü?man edinmekten geçer. Ne kokar ne bula??r, aman günün birinde insanlar bana ?u ya da bu ?ekilde sald?r?r diye dü?ünerek olmaz. Bu benim ba??ma çok geldi. Ben bunlardan y?lmam, do?ruyu söylemeye devam edece?im.Aman ben bunu söylersem birileri k?zar diye dü?ünmem.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri