forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

FEHM? KORU: ?DD?A KUYRUKLU B?R YALAN!

Aktif .

fehmi_koru_280Yeni ?afak'ta ya?anan Fehmi Koru-?brahim Karagül kriziyle ilgili Fehmi Koru ilk kez konu?tu. NTV'de Yaz? ??leri program?na kat?lan Koru, ?brahim Karagül'ün iddias?n?n kuyruklu bir yalan oldu?unu ve kendisinin gazeteden istifa etmedi?ini, isminin künyeden bilgisi haricinde ç?kar?ld???n? söyledi. Koru, ba?ka bir gazeteye geçmek için hiçbir görü?me yapmad???n? belirtti.
??te Fehmi Koru'nun programda söyledikler..."Herhalde ayr?ld?m, herhalde dememin sebebi kendim ayr?lmak için herhangi bir talepte bulunmad?m, istifam? sunmad?m. Fiili olarak böyle bir durum var, künyede yay?n dan??man? s?fat?n? ta??yordum, o ç?kart?ld???na göre herhalde ili?kim bitmi? demektir.

Bugün gazeteye yaz? yollasam yar?n bask?da ç?kar m? bilmiyorum ama herhalde gazetedekiler 'Ne oldu?' diye merak ederler. E?er istiyorlarsa da basabilirler ancak böyle bir ?ey olaca??n? sanm?yorum.

12 y?l Yeni ?afak'ta yazd?m. Ne olup bitti?ini kendim de anlamaya çal???yorum. Birdenbire bir iddia ortaya at?ld?, 1 Mart 2003 tezkeresinin hemen sonras?nda Türkiye'ye Eric Edelman geldi. ?u günlerde de Wikileaks dolay?s?yla Edelman'?n yazd??? raporlar gazetelere yans?d?. Birdenbire oraya s?çrad?k, gazetede yazan bir arkada? dedi ki, 'Benim de o dönemde Edelman kellemi istemi?ti, bunu halen gazetemizde yazan bir gazeteci arac?l???yla yapm??t?. O yazar benim gazeteden at?lmam için kulisler çevirmi?ti." Ben önce üzerime al?nmad?m, üzerime al?nmam için bir sebep yok. Sonra bir tak?m programlarda benim ismim gündeme geldi. Dolay?s?yla böyle bir itham?n muhatab? haline dönü?tüm. Önce üzerime al?nmad???m halde sonra ismim an?l?nca bunu ciddi mesele yapt?m.

KUYRUKLU YALANLAR TAKILDI

Bu iddian?n gerçeklerle hiçbir ili?kisi yok, ne Edelman ne de herhangi bir ABD büyükelçisi, bana gazetemin herhangi bir yazar?yla ilgili 'Bu adam at?ls?n' diye bir ?ey söylemi? de?il. Veya ben gazeteme 'Bu adam? ABD büyükelçisi istemiyor, at?n' demedim. Buna benzer, bunu uzaktan da ça?r??t?r?r herhangi bir olay da olmu? de?il, önce bunu söyleyeyim. Bu tamamen yalan. Sonra buna kuyruklu yalanlar da tak?ld? ve herkesin konu?tu?u bir konu haline geldi.

EDELMAN'LA GÖRÜ?TÜ MÜ?

Ben Ankara'da gazetecilik yapan birisiyim ancak Edelman daha Türkiye'ye gelmeden yak?n takibim alt?nda olan ABD diplomatlar?ndan biriydi. Türkiye'ye gelece?ini duyar duymaz kendisiyle ilgilenmeye ba?lad?m. Geldikten sonra da birkaç vesileyle ancak hep bir vesileyle, ya temsilci konumunda olanlarla ya da yazar konumunda olanlarla ve çok say?da olmamak üzere -Çünkü Edelman'?n özel görü?tü?ü yazarlar ve yay?n yönetmenleri vard? o dönemde ve ben onlar aras?nda hiçbir zaman olmad?m- bir konferans veya toplant?da gördüm. Ankara temsilcilerinin kat?ld??? bir toplant?da ABD büyükelçili?ine davet edildim, olay bu kadar. Edelman herhalde bunlar? duysa güler.

EDELMAN'IN SA? KOLU BANA KÜFÜR ETT?

En son bu y?l?n Temmuz ay?nda Edelman tekrar gündeme geldi, bir darbe te?ebbüsü o zaman gündemin ilk s?ralar?ndayd?. Bir gazetemiz Edelmanla konu?mu?tu, Edelman demi?ti ki, 'O dönemde bana da darbe olacak raporlar? gelmi?ti, sahte olduklar?n? tespit etmi?tik.' Ben de ertesi gün yazd?m, 'Edelman yanl?? biliyor bu i?i, ona gelen rapor ?imdi tart??t???m?z darbe giri?imiyle ilgili de?il, ba?ka bir darbe giri?imiyle ilgiliydi.' Bir gün sonra Edelman'?n sa? kolu olan birisi, bir gazeteye bana küfreden bir aç?klama yapt?. O dönemde ABD büyükelçili?inin hislerinin de bana edilen küfürden farkl? olmad???n? dü?ünüyorum.

?SPAT ETMEK KOLAY, TANIKLARIM VAR

Olmam?? bir ?eyin ispat? zordur, belki imkans?zd?r. Ama bu olay?n hem ispat? kolay, hem de tan?klar? var. O dönem Ankara temsilcisi olan Mustafa Karaalio?lu ?u an Star gazetesinin genel yay?n yönetmeni ve genel yay?n yönetmeni Selahattin Sad?ko?lu ?u an CINE5'te önemli bir konumda. Bu arkada?lar e?er böyle bir ?ey olsa benim muhatab?m olan insanlar, onlar?n bilmesi gerekiyor, onlar çok rahat tan?kl?k edebilirler. Kan?tlar? da var, o dönem bir avuç gazeteciydik Amerikan ve sava? yanl?s? dev medya içerisinde. ABD'yi bir Roma ?mparatorlu?u olarak tasarlay?p Türkiye'yi de uzak karakolu olarak dizayn edenlerin içimizdeki uzant?lar?na kar?? büyük bir mücadele veriyorduk. O dönemde benim yazd???m en az 100 yaz? var. Hayat?m?n hiçbir döneminde olmad??? kadar televizyon programlar?na ç?kt?m, bu stüdyoda bile kimbilir kaç kez konu?tum. ABD'nin bu bölgeye ait Neo-Con projelerini bo?a ç?kartmak ve Türkiye'nin onlar?n yan?nda yer almas?n? önlemek ve dünyay? büyük bir beladan kurtarmak için çaba gösterdim. Ben asl?nda kampanyac? de?ilim, böyle i?lerden uzak dururum ancak o dönem yüzlerce televizyon program?n?n kay?tlar? da bunu gösterir. Ayn? zamanda gazetenin iç i?leyi?indeki konumumla hiç mütenasip olmayan bu iddialar? elbette gazetemin bir biçimde kald?rmas?n? istedim.

28 ?UBAT DÖNEM?NDE B?R SI?INAKTI

Bunu kendi ?ahs?m ad?na da do?rusu talep etmi? de?ilim. Bu konuda en çok titizlendi?im ?ey Yeni ?afak gazetesinin yaralanmas?. Niçin? Yeni ?afak, 28 ?ubat sürecinde pek çok gazetecinin kö?eleri ellerinden al?nd???nda onlara kucak açm??t?, rahatça fikirlerini ifade edebilecekleri bir tür s???nak buldular. Bugün bile pek çok meslekta??m ?imdi elimizde olan bu imkan yine al?n?rsa Yeni ?afak'a döneriz diye dü?ünmektedir. 28 ?ubat'ta böyle bir performans?n yans?d??? bir zemin Yeni ?afak. 1 Mart tezkeresi hakeza öyle... 2002 seçimlerinden önce herkes yerin dibine bat?rmaya çal???rken AK Parti'ye ?ans tan?yan, onun iktidara ta??nmas?nda önemli roller oynayan bir gazeteydi. 1 Mart tezkeresinin reddedilmesinde çok fonksiyonlar icra etmi?tir. Ondan sonra da ?imdilerde ö?rendi?imiz darbe giri?imlerine kar?? ç?kan bir gazetedir Yeni ?afak, etkili bir gazetedir. Dolay?s?yla bana kar?? yap?lm?? gibi görünen yalan taarruzu -çünkü orada kalmad? ki bu televizyonlarda tart???lmaya ba?land?, ba?ka platformlara ta??nd?- bu noktaya geldi.

BUGÜNE KADAR N?YE SUSTUM?

Ben niye bugüne kadar sustum? Bir ?eyler olunca benim zihnim ?öyle çal???r, bu i?te ba?ka bir i? var m?? Bana kar?? görünse de Yeni ?afak'a kar?? bir operasyon mu bu? Ya da ondan daha geni? bir ?ey mi? Benim görebildi?im kadar?yla sald?r?lar yeni bir ?ey de?il, daha önceki ki?iler taraf?ndan yap?l?yor, ?ahsen müsterihim. Yeni ?afak'taki yazarl?k hayat?m bitti ama ben hala ayaktay?m, o sald?r?lar beni çok etkilemiyor.

NEO-CON'LAR 1 MART YEN?LG?S?N? UNUTMADI

Ben ?öyle bak?yorum, 1 Mart tezkeresinde o bir dedi?im gazeteciler aras?ndayd?m ve bakt???m zaman ?imdilerde ?unu görüyorum: 1 Mart tezkeresi ABD'de dünyaya nizamat vermek üzere harekete geçmi? olan, bugün etkilerini yitirmi? olsalar da her an ba?lar?n? ç?karmak üzere haz?r bekleyen o Neo-Con tak?m?n?n hiçbir zaman unutmad??? bir yenilgidir. Çünkü gerçekten Türkiye'nin o plan içerisinde yer almamas? bugün o ABD projesini ortadan kald?rd?.

S?ZE DE TET?KTE OLMANIZI ÖNER?R?M

Bak?n o dönemin tek tek aktörlerine bakal?m, Meclis tezkeresiydi bu ve dolay?s?yla Meclis'te reddedildi. Bunu ne sa?lad?? Bir, Deniz Baykal'?n CHP grubunun tümüne hakim olarak bir fire vermeden tezkerenin reddine oy kullanmas?. ?ki, o dönemde Ba?bakan Abdullah Gül... ABD'lilerin gözünden bakarsak, AK Parti o kadar da s?k? denetim alt?nda tutulmad??? için, medyada da benim de aralar?nda bulundu?um bir tak?m yazarlar onlar?n projesini bombard?man edip AK Parti grubunu etki alt?nda bulundurdu?u için AK Parti'den 100 civar?nda hay?r oyu kulland?. Üç, bir de medya aya?? var. Medyada o dönemde her gün bize hakaretler ya?d?ranlar, ABD dü?manl???yla itham edenler, efendim Türkiye'nin ç?karlar?n?n zedenelenece?ini söyleyenler onlar bugün de ayn? ?eyi söylüyorlar. Ben bakt???m zaman bunlar aras?nda bir irtibat görüyorum, Yeni ?afak gazetesine ?u anda yap?lanlar? o dönemde üstlendi?i misyon dolay?s?yla anlaml? buluyorum. (Ru?en Çak?r'a dönerek) Size de tetikte olman?z? öneririm.

K?M?N? KASETLERLE, K?M?N? YALANLARLA

Birileri belli ki harekete geçti, kimini kasetlerle, kimini yalanlarla... ?u yanl?? anla??lmamal?, kaset olay? veya yalan olay?ndaki insanlar?n bu plan?n parças? olmas? gerekmiyor yani. Öyle bir ?ey oluyor ki, birileri bir sebepten bu olaya imza at?yor ancak olay?n ondan sonraki safhalar?na bir eller kar???yor. Bir ?eyi yapars?n?z siz ancak o yapt???n?z ?eyden sonra art?k hakim olamazs?n?z. Deniz Baykal olay?nda da ben o zaman böyle bir ku?kuya kap?lm??t?m do?rusu, ?imdi de hala ku?kum devam ediyor.

TEKL?FLERE AÇI?IM, DUYURUYORUM

Ben böyle bir olay? daha önceden tasarlam?? de?ilim, benim d???mda geli?en bir olay. ?unu görüyorum, gazetelerle yazarlar?n ili?kisi bir tür kar?-koca ili?kisi gibidir. Bir süre iyi götürülüyor ancak ondan sonra sorunlar ç?kmaya ba?l?yor, ya arkada? olacaks?n?z, sonuna kadar beraber yürüyeceksiniz. Ya da sorunlar ç?k?yor... Bu benim için galiba 10-12 sene. S?radanla??nca ili?ki kopma noktas?na geliyor. Dolay?s?yla benim planlamad???m bir ?eydi ya?ananlar, emri vakiyle kar?? kar??yay?m. Kafamda herhangi bir plan proje yoktu, ?u anda da yok. Son 10 günde kendi içime kapand?m, muhasebemi yapt?m. Zaten iki televizyona ç?k?yorum, haftada bir TRT'de program?m var, hafta içi her gün Kanal 7'de yorum yap?yorum. Fikirlerimi aç?klama imkan?na sahibim. Ancak yaz? yazmam söz konusu ise sizin arac?l???n?zla söyleyeyim yaz? yazmay? b?rakm?? de?ilim. Yaz? yazmak istiyorum, tekliflere aç???m. 2011 seçimlerinin çok hayati oldu?unu dü?ünüyorum, benim de fikirlerim var ve onlar? ifade etmek isterim.

??MD?YE KADAR H?ÇB?R GAZETEYLE GÖRÜ?MED?M

Do?an Grubu'na yak??t?rmalar var ancak herhangi bir görü?me veya temas yok. Benden yana da yok, onlardan yana da yok. Veya ba?ka bir grupla da olmad?. ?imdiye kadar hiç kimse 'Gel bakal?m karde?im, ne oldu? Bizim grupta da sana ihtiyac?m?z olabilir, yazabilirsin' demedi. Ancak zaten kaç gün oldu ki ayr?lal?? ?nternet ortam?nda Cumhuriyet, Yeniça? ve Sözcü d???nda bütün gazetelerle anla?t???m yönünde haberler yer ald? ancak o zaman ?unu aç?kl?kla söyleyeyim, keskin cümlelerle: ?u ana kadar hiçbir patronla veya temsilcisiyle, yay?n yönetmeniyle hiçbir temas?m veya hiçbirinin benimle temas? söz konusu de?il.

KIRMIZI Ç?ZG?LER?M YOK, SADECE ÖZGÜRLÜK

Fikirlerimi rahatl?kla ve özgürce ifade edebilece?im her yerde yazabilirim, hiçbir k?rm?z? çizgim yok. Daha önce yazd???m gazeteden ayr?ld???mda (Zaman), o dönemde büyük medya gruplar?ndan bana teklifler geldi ve o zaman Yeni ?afak küçük bir gazeteydi, hiç tereddüt etmeden oradan gelen teklifi kabul ettim. Dolay?s?yla küçük veya büyük olmas? önemli de?il, ben fikirlerimi özgürce ifade edeyim, bu benim için yeterli.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri