forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

fatih_altayli_280Gazete Habertürk Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl?, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi ve Gazete Habertürk Genel Yay?n Yönetmen Yard?mc?s? Do?an Satm??'?n birkaç ay önce TGC üyeli?ine ba?vuran ba?örtülü gazeteci konusunda ald??? tav?r nedeniyle TGC taraf?ndan cezaland?r?ld???n? savundu. TGC iddiay? cevap verdi... 


FAT?H ALTAYLI'NIN YAZISI

Bu nas?l cemiyet?


GEÇT???M?Z aylarda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde ilginç bir tart??ma ya?and?. Cemiyete üyelik ba?vurusu yapan gazetecilerden biri “türbanl?yd?”. Cemiyet yönetim kurulu kar??t?. ?lk karar “türbanl? gazetecinin üyeli?e kabul edilmemesi yönünde” ç?kt?. Habertürk Gazetesi Genel Yay?n Yönetmen Yard?mc?s?, TGC Yönetim Kurulu Üyesi sevgili dostum Do?an Satm?? bu karara kar?? ç?kt? ve veto etti.

TGC yönetimi bu konuyu bir sonraki toplant?s?nda yine ele ald? ve bu kez “oybirli?iyle üyeli?e kabulü” karar? al?nd?. Ancak konu burada kapanmad?. TGC yönetimi, kendi içlerinden biri olan Do?an Satm??’a bunu ödetmeye karar verdi. Ve Do?an, dün TGC’nin düzenledi?i bütün yar??malardaki ve etkinliklerdeki görevlerinden al?nd???n? ö?rendi. Daha önce yönetim kurulu üyesi olarak jürisinde yer ald??? tüm TGC etkinliklerinden ç?kar?ld?. Do?an Satm?? dün üyesi bulundu?u Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’na bir yaz? yazarak “yap?lan?n nedenini” sordu. E?er tatminkâr bir yan?t alamazsa, Habertürk çal??anlar? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeli?inden istifa etme karar? ald?lar. Beni soruyorsan?z söyleyeyim. Ben zaten asla üyeleri olmam??t?m.


TGC'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Fatih Altayl?'n?n "Bu nas?l cemiyet?" ba?l??? alt?nda bugün kö?esinde dile getirdi?i iddialar? yaland?...

Gazeteciler Cemiyeti bir aç?klama yaparak üyeli?e kabulün giyim ?ekillerine ya da inançlara göre de?il gazetecilik meslek ilkelerinin k?staslar?na göre yap?ld???n? belirtti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yapt??? aç?klamada, “Bugün yönetim kurulu üyemiz Do?an Satm??’?n ‘türbanl? bir gazetecinin üye olmas?n? sa?lad??? için’ etkin oldu?u görevlerden al?nd??? yönündeki iddialar tamamen as?ls?zd?r. Yönetim Kurulunda bu konuda al?nm?? bir karar yoktur” diyerek ?u noktaya dikkat çekti:

TGC’YE ?LK KEZ TÜRBANLI ÜYE ALINDI?I ?DD?ASI GERÇEK DI?IDIR

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne türbanl? gazetecinin üye al?nmas?n?n bir ilk oldu?u iddias? gerçek d???d?r. Daha önce Urfa’dan türbanl? bir gazeteci meslekta??m?z da TGC’ye üye olarak al?nm??t?r. Do?an Satm??’?n iddia etti?i olayda Balotaj Kurulu ba?vuru evraklar?nda kimi eksikliklerden dolay? ba?vuruyu reddetmi? ancak red karar? üzerine Ba?kan Vekilimiz Turgay Olcayto Zaman Gazetesi Ekonomi Müdürü Turan Bozkurt ile görü?erek kendisinden ald??? olumlu bilgi üzerine bir sonraki yönetim kurulu toplant?s?nda bu meslekta??m?z?n üyeli?inin onaylanmas?n? yönetim kuruluna önermi?tir. Yönetim Kurulu da bu öneriyi oy birli?iyle kabul etmi?tir.

TÜRK?YE GAZETEC?L?K BA?ARI ÖDÜLLER? JÜR? ÜYEL??? KONUSU

Do?an Satm??’?n etkin oldu?u görevlerden el çektirildi?i iddias? da tamamen gerçek d???d?r.

Gerçek ?öyledir:   

Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri Jürisi’nin say?s?n? 5 üyeden 7 üyeye ç?karm?? bu arada yönetim kurulu üyelerinin ba?kan dahil kurullarda görev almamas?n?, ancak jüride toplant?lar?n?n düzenlenmesi ve jüri üyelerinin ihtiyaç duyacaklar? bilgilere ula?may?  kolayla?t?rma amac?yla Genel Sekreterin bulunmas?n?n yararl? olaca?? görü?ünde birle?mi? ve bu karar? kat?lanlar?n oy birli?iyle alm??t?r. Ayr?ca haber jürisinde Habertürk’ün temsilinin d??land??? iddias? da do?ru de?ildir. Haber jürisi üyeleri aras?nda halen Habertürk’ten bir üye bulunmaktad?r.

TGC SEDAT S?MAV? ÖDÜLLER? JÜR? ÜYEL??? KONUSU

TGC Sedat Simavi Jürisi seçici kurullar? ise her y?l mart-nisan aylar?nda belirlenir. Ancak geçti?imiz y?l TGC Genel Kurulu nisan ay?n?n sonuna kald??? için Sedat Simavi Ödülleri Jürileri zorunlu ayr?lmalar d???nda bir önceki y?l?n ayn?s? olarak belirlenmi?tir.

TGC Sedat Simavi Ödülleri Kitab?’na da bak?ld???nda yaln?z Do?an Satm??’?n de?il Ba?kan ve Genel Sekreterin de jüride yer almad??? görülecektir.

29 Aral?k tarihli Fatih Altayl?’n?n yaz?s?nda yer alan ?u paragraf  özellikle meslek ilkeleri aç?s?ndan dikkat çekicidir:

Do?an Satm?? e?er tatminkar bir yan?t alamazsa, “Habertürk çal??anlar? TGC üyeli?inden istifa etme karar? ald?lar” denilmi?tir.

3463 üyesiyle Türkiye’nin en yayg?n meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazeteciliklerini çal??t?klar? kurumla özde?le?tirmeye kalk??an meslekta?lar?m?z varsa onlar?n eksikli?ini duymayacakt?r. Kald? ki, biz meslekta?lar?m?z?n örgüt seçimini özgür iradeleriyle yapt??? inanc?nday?z.

E?er ortada bir dayan??ma söz konusuysa y?lba??n? cezaevinde geçirecek olan 50 gazeteci ve haklar?nda soru?turma aç?lan 4 bini a?k?n gazeteciyle dayan??man?n daha anlaml? olaca??n? dü?ünüyoruz.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri