forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

soruisareti_adammDo?an Holding’in CEO’su Nebil ?lseven’in CHP’nin ?stanbul ?l Ba?kan? olmas?, ard?ndan da Oktay Ek?i’nin CHP saflar?na kat?lmas? gözleri Do?an Grubu-CHP ili?kisine çevirdi. CHP’de siyasete soyunan ve halen gazetelerde yaz? yazan Do?an gazetecileri ve çal??anlar? ?unlar?...??te Taraf Gazetesi'nin derledi?i liste...

Oktay Ek?i: 27 May?s darbesinin ard?ndan Kurucu Meclis’te olarak görev alan Oktay Ek?i, 35 y?l ba?yazarl???n? yapt??? Hürriyet’ten iki ay önce istifa etmek zorunda kalm??t?. Ek?i, ba?bakan ve bakanlar hakk?nda yazd??? büyük tepki çekince önce özür yaz?s? yay?mlam??, ard?ndan da istifa etmek zorunda kalm??t?.

Nebil ?lseven: 2007’den beri Do?an Holding’in CEO’su olan Nebil ?lseven, Berhan ?im?ek’in yerine CHP’nin yeni ?stanbul ?l Ba?kan? oldu. ?lseven, 7 ocakta Do?an Holding’deki tüm görevlerinden istifa etmi?, önceki gün toplanan CHP MYK’s?nda da ?stanbul ?l Ba?kanl???’na atanm??t?.

Erdo?an Toprak: CHP’de Bas?n ve Propagandadan Sorumlu Ba?kan Yard?mc?l??? görevine getirilen Erdo?an Toprak’?n arkas?ndaki güç olarak, Do?an Gazetecilik Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutlu gösteriliyor. Mutlu’nun, halas?n?n o?lu olan Toprak’? 2009’da CHP Bak?rköy Belediye Ba?kan aday? yapmak için de devreye girdi?i iddia ediliyor.

Hur?it Güne?: 2001-2010 y?llar? aras?nda Milliyet gazetesinin ekonomi sayfalar?nda kö?e yazarl??? yapt?. 26 May?s 2010’da CHP Parti Meclisi’ne seçilince gazeteden ayr?ld?.

Süheyl Batum: 2003’ten beri kö?e yazarl??? yapt??? Vatan gazetesinden 27 May?s 2010’da CHP PM’ye seçilince istifa etti.

Altan Öymen: 1950 y?l?nda ba?lad??? gazetecili?i 1999’da CHP Genel Ba?kan? olduktan sonra b?rakt?. CHP’de milletvekilli?i, bakanl?k, parti ve grup yöneticili?i yapt?. Uzun y?llar Milliyet gazetesinde çe?itli görevler üstlenen Öymen, halen Radikal’de yaz?yor.

Tarhan Erdem:
Milliyet gazetesi ve Do?an Grubu’nda proje ve kontrol mühendisli?i yapt?ktan sonra ara?t?rma ?irketi kurdu. CHP’de Genel Sekreterlik dahil birçok önemli görev üstlendi. Halen Radikal’de yaz?yor. 

NEB?L ?LSEVEN: 20 YILDIR PART?DEY?M

Berhan ?im?ek'in yerine CHP ?stanbul ?l Ba?kan? atanan Nebil ?lseven, Ak?am Gazetesine konu?tu.

-Son dönemdeki görevlerim nedeniyle mutfa??n, ate?in içinde olmad???m? herkes biliyor. Ama örgütte tan?nmad???m noktas?nda, CHP'de para?ütle kimseyi bir yere indiremezsiniz. Taban?n beklentisi olmasayd? bu gerçekle?mezdi. Partimize son zamanlarda kat?lm??, bize güç vermi? arkada?lar?m?z?n bizle göz göze gelmediklerinden dolay? dile getirmi? olabilecekleri tepkileri ho?görüyle kar??l?yorum. Ama bunu temel bir yabanc?l?k veya d??ar?dan inme olarak kabul etmiyorum.

-Ba?kanl???m, benim için de?il belki sizin için sürpriz olabilir. Pek çok arkada??m, 'Nebil arkada??m?z il ve ilçe örgütlerinin nas?l olmas? gerekti?ini y?llard?r anlat?yordu' diyecek. Ülkede ciddi sorunlar var. Zor bir dönem olmasayd? görevi zaten bize vermezlerdi.

-Bana göre halktan kopukluk, meslekte, i? hayat?nda, giyimde ku?amda de?il, daha ziyade dü?ünce biçiminde aranmal?. Arkada?lar?m?z da, örgütümüz de, görev yapaca??m?z insanlar da zaman içinde birlikte bunu gösterece?iz.

-Birisine teklif götürüp ona ?imdiye kadar içinde olmad??? siyaset kulvar?n? açmak da yöntemdir. Ama biz zaten 20 y?ld?r partide oldu?umuz için her ?ey do?al ak???nda gerçekle?ti. Sadece Do?an Grubu'nda de?il, tüm kariyerimde, siyasetin mutfa??yla i?in hassasiyetlerini birbirine kar??t?rmayan ahlakla yol ald?m. Öte yandan Zafer Mutlu'nun etkisi oldu?u ele?tirilerinde de, ben kendisini çok eskiden beri tan?r?m.

KILIÇDARO?LU ?LSEVEN'?N YARGILANMASINI ?STEM??

Star Gazetesi'nin haberine göre, CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu’nun, alt? y?l önce, ?stanbul ?l Ba?kanl???’na getirdi?i Do?an Grubu’nun CEO’su Nebil ?lseven’in yarg?lanmas? için imza att??? ortaya ç?kt?.

TBMM Yolsuzluklar? Ara?t?rma Komisyonu’nun raporunda, ?lseven hakk?nda yakla??k 15 sayfal?k yolsuzluk ve usulsüzlük iddias? bulunuyor. Raporda, komisyon üyesi olarak CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu’nun da imzas? yer ald?.

Raporda, ?lseven ismi yarg?lanmas? gereken bürokratlar?n ba??nda say?ld?. 3 Kas?m seçimlerinin ard?ndan TBMM’de kurulan Yolsuzluklar? Ara?t?rma Komisyonu’nda, CHP ad?na Kemal K?l?çdaro?lu, Ahmet Güryüz Ketenci, Mahmut Y?ld?z ve Yüksel Çorbac?o?lu görev ald?. Komisyonun yakla??k bir buçuk y?ll?k çal??mas?n?n sonucunda haz?rlanan rapor, günlerce tart???lm??t?. Raporun “BDDK ve TMSF kapsam?ndaki off-shore bankac?l?k uygulamas?” ba?l?kl? bölümünde, dönemin TMSF Ba?kan Yard?mc?s? olan Nebil ?lseven hakk?ndaki iddialara da yer veriliyordu.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri