forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

OKTAY EK??'N?N CHP'YE KATILMASINA NE DED?LER?

Aktif .

oktayeksi_chpGazetecilik ya?am? boyunca ad? hep CHP ile an?lan halen Bas?n Konseyi Ba?kanl???n? yürüten Oktay Ek?i, resmen CHP’li oldu. Halen Bas?n Konseyi Ba?kan? olan Oktay Ek?i’nin CHP’ye kat?lmas? ile ilgili analistler ve gazeteciler ne dedi?

Daha önce K?l?çdaro?lu'nun seçildi?i kurultayda oturduklar? sandalyenin üzerine ç?karak CHP liderini co?kuyla alk??lad??? iddias?yla gündeme gelen Ek?i, CHP’nin Meclis’teki grup toplant?s?nda partiye kat?ld?. Ek?i’ye parti rozetini CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu takt?.

Peki, Oktay Ek?i’nin CHP’ye kat?lmas? ile ilgili analistler ve gazeteciler ne dedi?

Star Gazetesi Ba?yazar? Mehmet Altan


ÖNCE MESLE??N ?LKELER?NE SAYGILI OLMAK GEREK?R

Hukukta, demokraside, teknolojide, ça??n geldi?i noktalarda Türkiye halk?n?n ihtiyac? olan zenginle?me ve refah art???, özgürle?me gibi konular ilkelerin hayata geçirilmesiyle mümkün. Onun için ben kendi ad?ma siyasi parti tutmak yerine, Türkiye'yi çok daha ileriye götürece?ine inand???m temel de?i?im ilkelerinden yana tav?r alan birisiyim. Siyasete de böyle bak?yorum. Onun için AB ?lerleme Raporu'nun çok önemli bir reçete oldu?unu usanmadan ?srarla söylüyorum. Orada parti tutulmuyor. Do?rudan yönetilenlerin, bireylerin, vatanda?lar?n hayat?n? ileri noktaya ta??yacak de?i?im ilkeleri gündeme getiriliyor. Maalesef Türkiye'de hiçbir kurum neredeyse kendi meslek ilkelerine, evrensel kriterlere sayg?l? ve özenli de?il. Bu kurumlar siyasetin bir arac? olarak çal???yor. Onun için de medyan?n ve gazetecili?in ilkelerine daha sayg?l? olunmas? yerine siyasi partilerin iktidar kavgalar?nda taraf olmalar?, di?er meslek dallar?nda oldu?u gibi gazetecili?i de olumsuz etkiliyor. Yani parti tutmak de?il, ilke tutmak önemli. Öncelikle mesle?in ilkeleri, ikincisi de evrensel kurallar? kullanmak anlaml? olacakt?r. Tabi Türkiye'deki bütün partilerin 12 Eylül partileri oldu?unu unutmamak laz?m. 12 Eylül'den bu tarafa 30 y?l geçti ama siyasi partiler yasas? ve seçim yasas? hâlâ 12 Eylül'den kalmad?r.

Zaman Gazetesi Kö?e Yazar? Hüseyin Gülerce

OKTAY EK?? CHP’YE FAYDALI OLAB?L?R

Bir ki?i siyaset yapmak istiyorsa bu onun en tabi hakk?d?r. Zaten Oktay Ek?i’de daha önce o çizgide siyaset yapm?? birisi. Ben Say?n Ek?i’ye ba?ar?lar diliyorum. Böylesi daha iyi, baz? gazeteciler, kö?e yazarlar? tarafs?z gözüküp CHP’ye bütün seçimlerde destek verdiler. Onun yerine siyaset yapmak istiyorlarsa, bir partiye filen kat?lmalar? ve siyaset yapmalar? do?ru bir yakla??m. Yani Oktay Ek?i, y?llar?n gazetecisi oldu?u için CHP’ye faydal? da olabilir. Zaten CHP yönetimi Ek?i’de böyle bir ?ey görmü? ki onu de?erlendiriyorlar.

Star Gazetesi Kö?e Yazar? ve En S?rad??? Program? Yorumcusu Ahmet Kekeç

NE D?YEL?M HAYIRLI OLSUN

Gazetecilik yapan insanlar?n bir siyasal tercihlerinin olmas?n? son derece do?al kar??l?yorum. Oktay Bey için bu macera çok da yeni say?lmaz. 1960 darbesindeki ö?renci örgütlenmeleri içerisinde de etkin bir rol üstlenmi?ti. 1980'den sonra kurulmas?na izin verilen Sosyal Demokrat Halkç? Parti (SODEP)'te genel ba?kan yard?mc?s? olarak görev yapm??t?. Oktay Bey'i de?i?ik dönemlerde de?i?ik pozisyonlarda hep siyasetin içinde gördük. Bunu yaz?lar?na yans?t?yordu. Bu tavr? bir tür Oktay Ek?i asabiyeti olarak da kendini gösteriyordu. Hay?rl? olsun diyelim, ne diyelim. Ba?ka diyecek bir ?ey bulam?yorum. Do?an Medya grubunda çal??an arkada?lar?n di?er medya çal??anlar?na yönelttikleri bir yanda?l?k suçlamas? vard?r. Do?an Medyadan CHP'ye kat?l?mlar için de kendilerine böyle bir yanda?l?k ifadesi yöneltilmesi pekâlâ mümkündür.

Bugün Gazetesi Kö?e Yazar? Ahmet Ta?getiren

KALEM? BIRAKIP S?YASETE G?RD?

Say?n Oktay Ek?i yazarl??? döneminde de zaten CHP yan?nda yer alm?? bir yazard?. ?imdi bunu daha aktif anlamda sürdürecektir. Ben bu yeni durumun daha sa?l?kl? oldu?unu dü?ünüyorum. Yazarl?k nispeten tarafs?z bir görünüm arz ediyor. Benzeri biçimde mesela; Yarg?da CHP tandansl? olmak, üniversitelerde CHP tandansl? olmak, yani tarafs?z olmas? gereken kurumlarda CHP tandansl? olmak yerine, rektörler cübbeyi ç?kar?p siyasete girsin. ?imdi kalemi b?rak?p siyasete girmek gibi bir konum söz konusu... Oktay Ek?i bunu yapm?? oldu. Bundan sonra daha net bir siyasetçi olarak kamuoyu önünde arz? endam edecektir diye dü?ünüyorum. Do?an Grubu genelde CHP politikalar?n?n yan?nda yer alan bir tav?r içinde olmu?tur hep. Bu holding bünyesinde daha objektif ve ele?tirel duru? sergileyen yazarlar da vard?r tabi. Bunlar?n haklar?n? da yemeyelim.

Sabah Gazetesi Kö?e Yazar? Nazl? Il?cak


MESEK HAYATI YARIM KALDI, O DA NE YAPSIN?

Meslek hayat? yar?m kald?, gazeteden ayr?lmak zorunda b?rak?ld?. O da ne yaps?n? Zaten CHP’ye yak?n duran bir gazeteciydi. Siyasi fikirleri belli olan bir bas?n mensubu. Partide faydal? olaca??n? dü?ünüyorum. Benim sevdi?im bir arkada??m Oktay Ek?i. Do?an grubundan iki ismin CHP’ye kat?lmas? istismara aç?k bir durum olsa da Nebil ?lseven’de eskiden beri CHP’li oldu?u bilinen bir ki?i. Dolay?s? ile ben onlar? Do?an grubunun CHP içerisindeki temsilcisi gibi görmüyorum ama bu durumu siyasi partiler ve CHP içerisindeki muhalefet istismar edebilir. Ancak, ister i? adam? olsun, ister i?çi, ister zengin olsun ister fakir, isterse de gazeteci herkesin siyaset yapmaya hakk? var diye dü?ünüyorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri