forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hrant_dink_600Yar?n Hrant Dink suikastinin dördüncü y?ldönümü. Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan'?n yar?n piyasaya ç?kacak olan "Bi Ermeni Var: Hrant Dink Operasyonu'nun ?ifreleri" isimli kitab?, 4 y?l boyunca gizli kalan birçok gerçe?i gözler önüne seriyor. 

 


T?MA? Yay?nlar?'ndan ç?kacak kitab?nda Hrant Dink cinayetinin 2002'de ba?layan "ulusalc? dalga" ve "antimisyoner" kampanyan?n bir sonucu oldu?unu anlatan Arslan, çok çarp?c? belgelere yer veriyor.

Hrant Dink cinayetinin üstünden dört y?l geçti. Tetikçi Ogün Samast yakaland?. Ancak arkas?ndaki güçler ve ihmaller tam tespit edilemedi.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, cinayetin karanl?kta kalm?? yönlerine ???k tutan Bugün Gazetesi yazar? ve Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan, ara?t?rmalar?n? kitapla?t?rd?. Yar?n piyasaya ç?kacak olan 'Bi Ermeni Var- Hrant Dink Operasyonu'nun ?ifreleri' isimli kitapta önemli bilgiler yer al?yor. Kitap, Dink'i Agos'un önünde vuran Ogün Samast'?n 500 metre yak?n?ndaki Jandarma görevlisi Sat?lm?? ?ahin'i de?ifre ediyor. ?ahin'in Erhan Tuncel ve arkada?lar?yla ili?kilerini de ortaya koyuyor.

Dink ailesinin avukatlar?n?n pe?ine dü?tü?ü Jandarma Astsubay Sat?lm?? ?ahin'in ?stanbul seyahatinin perde arkas?n? aralayan kitapta, ?ahin ile Samast'?n cinayetten bir gün önce 500 metre mesafede ayn? semtte kald?klar?n?n tespit edildi?i ortaya konuyor. "Tekirda?'a mahkûm götürdü." denilen Astsubay ?ahin'in özel cezaevi personelleri yerine neden görevlendirildi?i de belirsiz. Ayn? astsubay?n Erhan Tuncel'in ev arkada?lar? O?uzhan Tekir, Erkan Tekin, Tuncay Uzundal, Zülküf ?irin, Erkan Tekin ve Tuncay Uzundal ve Zülküf isimli ki?iyle do?rudan ba?lant?l? oldu?u ortaya ç?k?yor. Yavuz'un kitab?nda, Trabzon Jandarma ve Pelitli ?lçe Jandarma etraf?nda ya?anan geli?melerin ad?m ad?m nas?l Dink cinayeti için kurguland??? gözler önüne seriliyor. Kitapta Yasin Hayal ve Erhan Tuncel etraf?nda ba?lay?p Trabzon jandarmas?n? içine alan bu dairenin hiç soru?turulmad???na dikkat çekiliyor.

Kitapta yer verdi?i ?emada cinayetin bütün gizli kalm?? ba?lant?lar? aç??a kavu?uyor. Arslan, polis muhbiri olarak tan?t?lan Erhan Tuncel'in Jandarmayla irtibat? de?ifre olunca polis muhbirli?inden ç?kar?ld???n? anlat?yor.

JANDARMA ELEMANI ASAY??TE GÖREVL?ademyavuzarslan_hranddink

Dink Cinayeti'nin en ilginç ayr?nt?lar?ndan birisi de astsubay Sat?lm?? ?ahin. ?ahin, Pelitli'de asayi?te çal???yor. Ama ilginç bir ?ekilde Dink cinayetine ad? kar??an herkesi yak?ndan tan?yor. Erhan Tuncel'in ev arkada?? Tuncay Uzundal'?n neredeyse her gün görü?tü?ü, eve davet etti?i bir astsubay. Tetikçi Ogün Samast, silah aray???nda oldu?u günlerde astsubay Ahmet Faruk Aydo?du ile görü?üyor. astsubay Aydo?du ise Sat?lm?? ?ahin'in arkada??. Sürecin en ilginç ayr?nt?s? ise ?u. Ogün Samast cinayeti i?lemek için Trabzon'dan ?stanbul'a yola ç?kt???nda astsubay ?ahin de ?stanbul'a hareket ediyor. 18 Ocak günü Ogün'ün Bayrampa?a'da kald??? day?s?n?n evi yak?nlar?nda görülüyor. Yani cinayetten bir gün önce. Ne hikmetse Ogün Samast ise verdi?i ifadede 18 Ocak'ta ne yapt???n? hat?rlamad???n? anlat?yor. Bu durumu soran savc?lara Sat?lm?? ?ahin 'görev için ?stanbul'a gitti?ini' söylüyor. Fakat cinayette Trabzon Jandarmas?'n?n sahte evrak düzenledi?i ve bunun tespit edildi?i dü?ünülürse Sat?lm?? ?ahin'in ?stanbul seyahati ciddi bir ?üphe olarak gözüküyor. Sat?lm?? ?ahin ile ilgili enteresan ayr?nt?lardan birisi de ?u: ?emaya göre Yasin Hayal'in McDonalds'? bombalad?ktan sonra girdi?i cezaevinden tahliye sürecinde Astsubay Cevat Eser adliye ve cezaevi personeli ile s?k temasta. Yani Hayal'in nöbetçi mahkeme taraf?ndan tahliye edilmesi biraz garip. ?ahin ise astsubay Eser ile yak?n görü?üyor.

Jandarmayla ili?kisi tespit ediliyor

Kitapta yer alan ifadelere göre polis, Erhan Tuncel'in Jandarma ile ili?kisini tespit edince yard?mc? ystihbarat eleman? statüsüne son veriyor. KTÜ ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi, ?ktisat Bölümü, 4. s?n?f ö?rencisi Erhan Tuncel, 17 Kas?m 2004 tarihinde talep ve ?stihbarat Dairesi Ba?kanl???'n?n 2 Aral?k 2004 tarihli onay? ile Y?E s?fat?yla deneme kay?tlar?na al?n?yor. Fakat ayn? dönemde Jandarma ile yo?un temas? olunca Trabzon istihbarat? uyar?yor. Erhan Tuncel'in Jandarmaya çal??t???n?n ortaya ç?kmas? üzerine Trabzon ?stihbarat? 23 Aral?k 2006'da Tuncel'in i?ine son veriyor. Çünkü Emniyet Y?E yönetmeli?ine göre bir ajan bir ba?ka kuruma çal???yorsa i?ine son verilmek zorunda.

?lk istihbarat Jandarma'ya

Adem Yavuz Arslan, kitab?nda, Ba?bakanl?k müfetti?lerinin soru?turmay? derinle?tirmek için de?il, bir birimi suçlamak için çal??t???n? anlat?yor. Bu konuda Emniyet Müdürleri Emin Aslan, Sabri Uzun ve Ahmet ?lhan Güler'in rolüne dikkat çekiyor. ?ddiaya göre hem ?çi?leri, hem Jandarma, hem de Ba?bakanl?k, Tun­cay Uzundal ve Erhan Tuncel'in Jandarma ba?lant?s?n? örtbas etmeye çal??t?. Kitapta yer alan ?emaya göre Astsubay Sat?lm?? ?ahin ve Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel'le 156 görü?me yapm??. Üstelik ayn? astsubay?n, Erhan Tuncel'in eski ev arkada?lar? ile de benzer ili?kileri var. Yani Erhan davet edildi?i eve gitmeden önce de Jandarma'n?n kontrolü alt?nda. T?pk? Yasin Hayal gibi. Hatta Ogün Samast gibi. Erhan Tuncel ile Astsubay Sat?lm?? ?ahin 25 Ocak 2006'da bir gece yar?s? bulu?uyorlar. 17 ?ubat 2006'da Trabzon polisi ?stanbul polisine yaz?yla Dink'in öldürülece?i istihbarat?n? gönderiyor. Belli ki bu istihbarat polisten önce Jandarmaya gitmi?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri