forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Hrant Dink

hrant_dink_300Hrant Dink'in öldürülmesinin 4'üncü y?l?nda, Dink ailesinin avukat? Fethiye Çetin'in haz?rlad??? 'Dördüncü Y?l Raporu'nda, davan?n sokulmaya çal???ld??? ç?kmaz ve sorumlular?n yarg?lanmas?n?n önündeki engeller bir bir ortaya konuyor.

Soru?turmada dokunulmayanlar

* Dink’in tehditler nedeniyle yazd??? ‘Neden Hedef Seçildim’ ve ‘Ruh Halimin Güvercin Tedirginli?i’ ba?l?kl? yaz?lara kar??n savc?lar harekete geçmedi.

* AGOS’taki Sabiha Gökçen’in Ermeni oldu?una yönelik haberin ard?ndan Genelkurmay sert bir aç?klama yapt?. Ard?ndan Hrant Dink ?stanbul Valili?i’ne ça?r?ld?. Vali Yard?mc?s? Ergun Güngör ve yan?ndaki iki M?T mensubuyla görü?tükten sonra Dink ‘art?k hedefteydim’ diye yazm??t?. M?T bu ki?ilerin personeli oldu?unu cinayetten üç buçuk y?l sonra kabul etti. Herhangi bir soru?turma ba?lat?lmad?.

* Görü?meden iki gün sonra Agos Gazetesi önünde yap?lan gösteride, Ülkü Ocaklar? ?stanbul ?l Ba?kan? Levent Temiz “Hrant Dink bundan sonra bütün öfkemizin ve nefretimizin hedefidir, hedefimizdir” ?eklinde aç?klama yapt?. ‘As?ls?z Ermeni ?ddialar?yla Mücadele Federasyonu’ da Agos önündeydi. Hiç bir i?lem yap?lmad?.

* Bu olaylar?n hemen ard?ndan Dink’in “Ermeni Kimli?i Üzerine” ba?l?kl? yaz? dizisindeki bir cümlesi sapt?r?larak yeni bir sald?r? kampanyas? ba?lat?ld?. Tek tip dilekçelerin verilmesinin ard?ndan ba?layan yarg? sürecinde Hrant Dink mahkum edildi.

* Hrant Dink’in bu karara kar?? demeçleri nedeniyle yine dava aç?ld?. “Adil yarg?lamay? etkileme” suçlamas? ile yarg?land??? bu davaya Ergenekon san?klar? Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz, Sevgi Erenerol gibi isimler müdahil olmak istedi. Ancak ?u an cezaevinde olan bu ki?ilere Dink cinayetiyle ilgili halen soru bile sorulamad?.

Soru?turmada soru?turulmayanlar

* Dink vuruldu?u yerin çevresi Akbank güvenlik kameras?n?n görü? aç?s?ndayd?. Kolluk taraf?ndan el konan Akbank kamera kay?tlar?n?n cinayet gününe ait önemli bir bölümü Emniyet birimlerinde yok edildi ve bugüne kadar bu görüntülere ula?d?.

* Ogün Samast’?n cep telefonu ve sim kart?na ili?kin ifadeler aras?ndaki çeli?ki ve karma??kl?k çözümlenmedi.

* Ogün Samast, cinayetten hemen önce, bir saatten fazla zaman?n? Agos’un bulundu?u Sebat Apartman?n?n yan?ndaki ?afak Sokaktaki ?nternet Kafe’de geçirmi? ve birileriyle chat’le?mi?ti. Bilgisayarlar kay?tlar?na halen ula??lamad?.

* Güvenlik kamera kay?tlar?nda Samast’?n kaçt??? sokakta hemen arkas?ndan onu izleyen ve uzakla?t???n? gördükten sonra, soka??n kö?esindeki in?aat?n kap?s?ndan içeri girip kaybolan iki ki?i belirlenmedi.

* Kameralara, cinayet günü, çe?itli noktalarda yapt??? telefon görü?meleri ile tak?lan ve oldukça ?üpheli görünen ?ahs?n kimli?i soru?turma konusu yap?lmad?.

Polislerin dokunulmazl???

* Dink cinayetinden Trabzon Emniyeti, ?stanbul Emniyeti ve Emniyet Genel Müdürlü?ü önceden haberdard?. Polis muhbiri ve cinayetin azmettiricisi Erhan Tuncel defalarca cinayet plan?yla ilgili polise bilgi vermi?ti. Polisler ula?t?klar? bu bilgilerin gere?ini yerine getirmemelerine kar??n yarg?lanmad?. ?stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, ?stanbul ?stihbarat ?ube Müdürü Ahmet ?lhan Güler, Emniyet Genel Müdürlü?ü ?stihbarat Daire Ba?kan? Ramazan Akyürek, Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Re?at Altay ve Trabzon Jandarma Alay komutan? Albay Ali Öz’ün mahkemede tan?k olarak dinlenmesi yönündeki talepler bile mahkemece reddedildi.

* Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in cep telefonlar? üzerinde önleme dinlemesi yap?lm?? ancak bu husus soru?turma savc?lar?ndan gizlenmi?ti.

* Trabzon Terörle ?ube Müdürü Yahya Öztürk’ün, cinayet öncesinde Yasin Hayal’e “Bu bayrak dü?tü. Ya Yasin kald?racak ya Erhan kald?r?r, bu görev sizin” ?eklinde sözler sarfetti?i tespit edilmi?ti.

* Hrant Dink’in öldürülece?i bilgisine bütün ayr?nt?lar? ile vak?f olan Trabzon Emniyet Müdürlü?ü görevlileri de tüm inceleme ve soru?turma süreçlerinden kendilerine en ufak bir kusur dahi atfedilmeden ç?kar?ld?.

* Dink öldürülece?i istihbarat? kendilerine ula?an ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü görevlileri hakk?nda yap?lan üç incelemede bulunan müfetti?ler, polislerin delilleri yok etti?ini, sahte belge düzenlendi?ini, gitmedikleri göreve gitmi? gibi geçmi?e dönük tutanak düzenlediklerini tespit etti. Müfetti?ler soru?turma aç?lmas?n? istedi ama tek bir görevli hakk?nda bile soru?turma aç?lmad?.

Bu iddialara kar??n güvenlik ve istihbarat görevlileriyle ilgili soru?turma aç?lmad? ya da soru?turma giri?imleri ba?ka makamlarca sonuçsuz b?rak?ld?. Dün Dink ailesinin avukatlar? 28 kamu görevlisi hakk?nda soru?turma aç?lmas? için bir kez daha ?stanbul Ba?savc?l???’na ba?vurdu.

Askerin dokunulmazl???

Yasin Hayal’in eski eni?tesi Ço?kun ??ci cinayetten aylar önce Yasin Hayal’in planlar? konusunda Jandarma istihbarat?na bilgi vermi?ti. Bu bilgi uzun süre gizlendi. Trabzon Jandarma görevlileri hakk?nda yürütülen soru?turmada sadece görevi ihmalden dava aç?ld? ve ceza ç?ksa bile herhangi bir sonuç al?namayaca?? ortaya ç?kt?.

Görüntüler bile yarg?latamad?

Samsun’da yakalanan Ogün Samast’a Emniyet ve Jandarma görevlilerince kahraman muamelesi yap?lm??t?. Ortaya ç?kan görüntülerde polisler ve jandarma mensuplar? Samast’?n cebindeki Türk bayra??n? ç?kartt?r?yor ve birlikte poz veriyorlard?. Görüntülerin bas?na s?zmas? üzerine ba?lat?lan inceleme ve soru?turma da sonuçsuz kald?. Sadece Samast’? çay oca??nda bekleten amir ve görüntüleri bas?na s?zd?ran yarg?land?.

Dink cinayeti san???na çete gözalt?s?

Cinayetten ?antaj amaçl? cinsel ili?ki görüntüsü çekmeye kadar 16 ayr? suça kar??t??? öne sürülen çeteye yönelik operasyonda Dink cinayetinin tutuksuz san??? Salih Hac?saliho?lu gözalt?na al?nd?.

Organize Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü ekipleri 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ard?ndan 14 Ocak 2011’de ?stanbul’da tespit edilen 48 adrese operasyon düzenledi. Bask?nda 34 ki?i gözalt?na al?narak ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü’ne götürüldü. ?ebekenin eleba??l???n? 11 y?l önce Alaattin Çak?c?’n?n ye?eni Kenan Ali Gürsel’i öldürdü?ü belirtilen Hakan Çillio?lu ile aralar?nda Hülya Av?ar’?n evinin de bulundu?u ünlü mekanlar? kur?unlatt??? belirtilen Tezcan A.’n?n yapt??? ortaya ç?kt?. Gözalt?na al?nan ?üpheliler aras?nda Agos Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ili?kin davada tutuksuz yarg?lanan Salih Hac?saliho?lu da var. Hrant Dink cinayeti iddianamesinde cinayet silah?n? san?klara Hac?saliho?lu taraf?ndan verildi?i öne sürülmü?tü. Yap?lan incelemeler sonucunda Hac?saliho?lu’nun Erhan Tuncel ve Yasin Hayal ile yak?n ili?kisinin oldu?u tespit edilmi?ti. Polise gelen bir ihbarda da silah?Hac?saliho?lu’nun verdi?i öne sürülmü?tü.

Samast’a yak?n bir astsubay

Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Adem Yavuz Arslan’?n ‘Bir Ermeni Var: Hrant Dink Operasyonunun ?ifreleri’ isimli kitab? bugün piyasaya ç?kt?. Kitapta Pelitli jandarmas?nda görevli astsubay Sat?lm?? ?ahin’in tetikçi Ogün Samast’?n ?stanbul’a geldi?i gün kente geldi?i ve Samast’a yak?n yerlerde kald??? belirtildi.(Radikal.com.tr)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri