forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TV KAR?ISINDA 25 SEY?RC? MODEL?...

Aktif .

ET?KETLER:TV izleyici

tv_izleyiciKimine göre 'aptal kutusu', kimine göre hayat?n tek e?lencesi... Ne seyrediyorsan ona benzersin, neye benziyorsan onu seyredersin. ??te ekran kar??s?ndaki hallerimize göre 25 seyirci modeli...1. Ben sizi dinledim 

Dört-be? saat süren tart??ma programlar?ndan s?k?lmayan, ülke gündemini buralardan takip eden bir kitle vard?r. Program? sunan?n konuklara dayanacak sabr? kalmaz, onlar inatla sonuna kadar izler. Bu programlardan dillerine yap??an ‘Ama ben sizi dinledim’i günlük hayatlar?nda çok kullan?rlar.

 2. Hayvan? ekranda sevenler 

‘Sözde belgeselcilerin’ gerçek formu olan bu tip izleyici, hayvan belgesellerine kar?? bir ba??ml?l?k geli?tirir. Seda Sayan’?n ya da Ahmet Davuto?lu’nun kim oldu?unu bilmeyip Serengeti kaplanlar? üzerine uzmanla??rlar.

3. Türkçe pop tiryakileri 

Bütün gün kuaför gibi Türkçe pop klipleri yay?mlayan kanallar evde aç?kt?r. Top 10 listelerindeki en ufak k?p?rdamadan haberdar olurlar. Serdar Ortaç ev halk?ndan biri, bir karde? kadar yak?nd?r onlara.

4. Sadece CNBCe izleyenler 

Televizyon kumandas? sadece CNBCe’ye ayarlanm?? gibidir. ‘A?k-? Memnu’ya burun k?v?r?p hiç kaç?rmadan ‘Umutsuz Ev Kad?nlar?’n? seyredebilirler. Her gün hangi film ku?a?? oldu?unu çok iyi bildiklerinden ak?am planlar?n? buna göre yaparlar.

5. Sözde belgeselciler 

Gerçekte ne izlediklerini asla ö?renemezsiniz. Günlük televizyon muhabbetlerinde kendilerini tutar, muhabbete kat?lmazlar. Çünkü onlar sadece belgesel izliyorlard?r. Say?lar?na bak?nca reyting raporlar?nda belgesellerin üst s?ralara ç?kmas? laz?m. Ama yok öyle bir durum.

6. CSI’c?lar 

Bir sürü davan?n çözülemedi?i, tutukluluk süreci uzay?p da toplu sal?vermelerin ya?and??? bir ülkede bir tip izleyici adaleti CSI dizilerinde arar. Dizilerde adli t?bb?n yar? kurgu yar? gerçek tekniklerini ezberlemeye ba?lar, zaman içinde ekran kar??s?nda olay mahallindeki soru?turmaya müdahale eder hale gelirler.

7. Birileri yar??s?n da… 

Her tür yar??ma program?na kar?? bir zaaflar? vard?r. En fena yetenek yar??malar?n? dahi ba??rlar?na basarlar. Aralar?nda SMS atarak karar sürecine kat?lan bir kitle de bulunur. Bu model izleyiciye birilerinin yar???rken görmek hayat sevinci verir.

8. Gerçek kesitler

Flash TV’nin, Samanyolu’nun, Kanal 7’nin kimi dizileri, bir zamanlar?n ‘Gerçek Kesit’ lezzetini ta??r. Sonuçta her televizyon prodüksiyonun bütçesi ayn? de?il… Bu model seyirci, izledi?inin ‘kötülü?ünden’ zevk al?r.

9. Mutfaktay?z 

‘Bu ak?am ne pi?irsem’ derdinde olan kad?nlara hizmet eden ve arka arkaya eklendi?inde bütün gündüz ku?a??n? saran bir yemek programlar? serisi vard?r. Genelde tariflerden birini gözüne kestirene kadar program program gezen bir kad?n tipi bulunur. Sonra zaten mutfa?a ko?ulur.

10. ?ans?na evlilik 

Evlilik programlar?nda birine talip olup ‘?ans?m? denemek istedim’ diyen bir modele rastlars?n?z. Kad?n ya da erkek, bu tarz evlilik heveslileri evlilik programlar?n? vitrin gezer gibi gezerler. Bu programlar?, saçma diyalgolar? ve ani sürprizleri için de izleyen bir kitle bulunur.

11. Kelime Oyunu 

Gerçekten bilginin s?nand??? yar??malar?n ayr? bir kitlesi vard?r. Bir al??kanl?k olarak bulmaca çözen, ansiklopedi okuyan, Wikipedia’da gezinen bir gruptur bu. ?ans?n, Türkçe bilgisiyle birle?ti?i ‘Kelime Oyunu’, ?u aralar bu tarz?n önde programlar?ndand?r. Ayr? bir kabile gibidirler.

12. ?lle de Türk filmi 

Daha önce be? kere izlenmi? ‘Selvi Boylum Al Yazmal?m’?n kar??s?na bir kez daha geçilebilir, ‘K?nal? Yap?ncak’ baz? diyaloglar? ezberden geçilerek tekrar seyredilebilir. Kanal kanal gezerek Türk filmi arayan bir seyirci tipi vard?r. Siyah-beyazla ayr?ca mest olurlar.

13. Tek vuru?: Behzat Ç. 

Normalde dizi izlemekten o kadar hazzetmeyen kitleler bir tane a??zlar?na lay?k bir i? bulunca pek sevinirler. Art?k onlar?n da bir dizileri vard?r. Heyecanla saatini bekler, ‘Seviyorum merkez…’ tipi son bölümden parçalar aktar?rlar. Bu zevki bozmamak için be?enmedikleri yan varsa da görmezden gelirler. Fazla co?kuludurlar.

14. Nostalji yuma?? 

?sterse uzayda dizi çeksinler, ille de eski dizilere hayran bir kitle vard?r. ?imdi yay?mlansa ‘Perihan Abla’ ya da ‘Süper Baba’ o kadar da ilgilerini çekmeyecektir, ama o y?llar?n hat?r?na yüceltirler de yüceltirler…

15. Dizilerde ya?ayanlar 

Senaryo, oyunculuk, çekim, hiç böyle dertleri, k?staslar? yoktur. Her gün iki?er doz olmak üzere sorgusuz yerli dizi seyrederler. Zaman içinde karakterleri kar??t?rma, kafa bulanmas? gibi sonuçlar? olabilir.

16. O olmak isteyenler 

O s?ra ‘Asmal? Konak’ yüzü?ü mü sat?l?yor, S?la’n?n tokas?, Bihter’in kolyesi, Hürrem’in kolonyas?… Çok mu paralar? var bilinmez, televizyonda gördüklerini hemen gidip sat?n al?rlar. Sadece izlemek de?il, bir de o kahramanlar gibi ya?amak isterler.

17. Komiklik pe?indekiler 

20 dakikal?k sitcom’lara ba?l?, hap gibi espri kapan izleyici grubu, ‘How I Met Your Mother’da Barney’nin her laf?n? barda kankas? söylemi? gibi benimser. Gerçek hayatta ‘Big Bang Theory’den, ‘Modern Family’den, ‘Office’den örnek vererek sohbet edecek kadar sitcom dünyas?n?n içindedir.

18. Hollywood ba??ml?lar? 

Bütün gün E! Entertainment gibi kanallarda Playboy Malikânesi’nde neler oluyor, Kardashian ailesi bu sefer ne tür ?ap?all?klar yapacak, k?rm?z? hal?da iyi not alan kim, Britney Spears yine hangi skandala imza att? diye takip ederler. Bir süre sonra küçük y?ld?zlar?n tüm hayat?n? bilen Hollywood uzmanlar?na dönü?ürler.

19. Ak?ll? TV dünyas?

YouTube’da yerlere dü?en, sakarl?k yapan, macera pe?inde ko?arken karizmay? çizdiren insan, ?irinlik yapan kedi köpek videosunu pe? pe?e izleme sistemine ba??ml? olanlar için bilgisayar önünde tak?lmaktan daha konforlu bir tercih Ak?ll? TV. Bütün gün yemek yerken uyuyakalan bebek, kaykay kazas? ve köpe?e pati atan kedi izlenebilir.

20. Salon insanlar? 

Sinemada kaç?rd??? filmleri bir ay sonra DigiTurk ya da D-Smart salonlar?nda yakalar. Eski Parliement Sinema Kulübü tad?n? her gün yakalaman?n keyfiyle “Bugün ikinci salonda ‘Transformers 2 var” diye ak?am program?n? ?ekillendirir.

21. Spor ekran? 

Sadece lig maçlar?n? de?il, halter ?ampiyonas?n?, k?? olimpiyatlar?n?, NBA kar??la?malar?n? da takip eder. Eurosport’ta önemli bir maç ya da yar?? olmasa da oturup saatlerce snooker izleyebilir. Sabaha kar?? Charlotte Bobcats – Philadelphia 76’ers maç? için uykusuz kal?r.

22. Domestik hayaller 

Home TV gibi kanallar?n s?k? takipçisidir. Be? malzemeyle müthi? mönüler haz?rlayan ?efin önerilerini, Emeril’in ?talyan tariflerini bir kenara not eder. ‘Banyonuzu yenileyin’, ‘Gard?robunuzu temizleyin’ gibi programlardan fikir al?r. Arada ulusal kanallardaki kad?n programlar?na da tak?l?r ama asla tart??ma izlemek için de?il. Her ?ey evin güzelli?i için.

23. ?nternetten televizyon 

Türkiye’de bir kanalda gösteriliyor da olabilir. Onun zevki yurtd???nda yay?mland??? anda diziyi internetten indirmek, s?ca?? s?ca??na seyrederek ortal?k havas?n? atmakt?r. ‘Lost’ ku?a?? böyle büyümü?tür.

24. Kurguyu gerçek sananlar 

Bir çocukluk hastal??? olarak izledikleri her ?eyi gerçek san?rlar, öyle sanmak isterler, kurguya belgesel muamelesi yaparlar. Çabuk al?n?r, çabuk sinirlenirler. Seyrettiklerinden ahlak, siyaset tart??mas? yapmay?, hatta yay?ndan kalks?n diye protesto etmeyi tercih ederler.

25. Rüyan?z hayrolsun 

Altta telefon numaras? kocaman yazan rüya yorumcular?n?, evlilik dan??manlar?n?, astrologlar? kaç?rmadan arar. Uzun uzun a?k hayat?n?, bir kabusunu anlat?r. Yay burcunun ba??na bu ay neler gelecek diye merakla takiptedir.

Radikal Hayat Eki'nde yay?nlanm??t?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri