forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

rtuk_kumandaRTÜK Ba?kan? Prof. Dr. Davut Dursun, Üst Kurul'un dizileri fi?ledi?i iddias?yla ilgili, ''Böyle bir ?ey söz konusu de?il. Habere konu olan çal??ma dizi filmlerin temalar?yla ilgili bir profil çal??mas?d?r ve aral?k ay?ndaki toplant?da yay?nc?larla payla??lm??, kendilerine sunulmu?tur'' dedi.


Prof. Dr. Dursun, yapt??? aç?klamada, Gazete Habertürk'te, ''RTÜK'ün dizileri fi?ledi?ine'' yönelik iddialar?n yer ald???n?, bu iddialar?n gerçe?i yans?tmad???n? söyledi.

Dizilerin fi?lenmesi diye bir ?eyin söz konusu olmad???n? ifade eden Dursun, ?unlar? kaydetti:

''Habere konu olan çal??ma dizi filmlerin temalar?yla ilgili bir profil çal??mas?d?r. 27 Aral?kta düzenlenen toplant?da yay?nc?larla payla??lm?? ve kendilerine sunulmu?tur.

Ayn? çal??ma, 13 Ocakta Devlet Bakan? Say?n Selma Aliye Kavaf'?n yay?nc?larla yapt??? toplant? için güncellenmi?tir. Bu tamamen bir profil çal??mas? olup, herhangi bir gizlili?i söz konusu de?ildir, aleniyet kazanm??t?r.

Toplant?da bu çal??man?n hem sunumu yap?lm?? hem de bilgiler kanal yöneticilerine takdim edilmi?tir. RTÜK'te programlarla ilgili çok daha detayl? analiz çal??malar? bulunmaktad?r.''

RTÜK'ün, 27 Aral?kta yay?nc?larla yapt??? toplant?da, dizi filmler ve izdivaç programlar?yla ilgili sorunlar masaya yat?r?lm??, bu toplant?da dizi filmlerin temalar? ve dizi süreleri de de?erlendirilmi?ti.

RAPORDA D?Z?LER HAKKINDA NE DEN?YOR?

Habertürk'ün yay?nlad??? habere göre RTÜK uzmanlar?n?n dizilerle ilgili haz?rlad??? raporda ?u dikkat çekici yorumlar yer ald?:

KÜÇÜK SIRLAR: Gençler lise ça??nda olmalar?na ra?men cüretkâr hayatlar? ve s?n?f ayr?l?klar?na yap?lan vurgu dikkat çekiyor. Lise ö?rencilerinin okula lüks araçlar?yla; genç k?zlar?n abart?l? makyajlar?yla gitmeleri, okul dolaplar?nda içki ?i?eleri bulundurmalar?, okulda sevgilileri ile öpü?ebilmeleri dikkat çekiyor. Varl?kl? aile çocuklar?n?n ayn? koleje burslu olarak devameden ba?ka bir ö?renciyi, "varo?can" diye a?a??lamalar? da dikkat çekici.

ÖYLE B?R GEÇER ZAMAN K?: Ali, e?inden ayr? bir ili?kisi olmas? ve kar?s? hapisteyken sevgilisini çocuklar?n?n oldu?u eve getirmesi, çocuklar?n? dövmesi gibi nedenlerle örnek baba profili çizmemektedir. Aylin'in babas? ya??nda bir erkekle duygusal ili?ki ya?amas? uygun bir davran?? olmam??t?r.Mete'nin de babas?na, "Gebertece?im lan seni" demesi, çocuklara ve gençlere kötü örnek olu?turabilecek niteliktedir.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?: Daha birinci bölümünde sansasyonel bir ?ekilde dakikalarca adeta görsel bir duruma sokulan tecavüz sahnesi ya?an?yor. Bu sahne kullan?larak reyting planlamas? yap?lmakta, toplumsal bir yara amac?ndan sapt?r?larak tamamen tecimsel bir amaca tahvil edilmektedir. Bu tür yap?mlar de?er yarg?lar?n? zaafa u?ratmakla birlikte, ya?anan olaylar? ajite ederek yay?nc?l??a alet etmektedir.

KURTLAR VAD?S?: Dizi sadece yo?un izlenme oran?yla de?il, ayn? zamanda ?iddet kültürünü ve derin devleti me?rula?t?ran içeri?iyle gündeme geldi. Böylesi bir teman?n bu kadar geni? bir izleyici kitlesine ula?mas? diziyi sosyolojik bir olguya dönü?türmü?tür.

HANIMIN Ç?FTL???: Türk toplununun aile yap?s?na ve manevi de?erlerine uygun olmayan aile içi gönül ili?kilerinin ya?and??? dizide, "Senin Allah'?n kitab?n?, ulan Allahs?z, ulan kitaps?z" gibi kutsal de?erlerimize hakaret içeren konu?malar?n yer ald??? dikkat çekmektedir.

BEHZAT Ç: Her bölümde cinayet ya da ölüm ya?an?yor. Belden a?a?? espriler yap?l?yor olsa da bunlar "bip"lenmekte, bunun d???nda da s?kça "lan, lun" ?eklinde konu?malar geçmektedir.

A?K-I MEMNU: Gayrime?ru ili?kilerin ya?and??? di?er dizilerde de s?kl?kla kar??la??lan kürtaj meselesi anne karn?ndaki bebekten ba??ms?z olarak ele al?nmakta ve can?n?n istemesine göre do?urulmakta ya da ald?r?lmaktad?r.

KILIÇ GÜNÜ: Bekâretin önemsizli?i, iki erkek aras?ndaki homoseksüel ili?kiyi ima eden yatak odas? görüntüleri gibi genel ahlak anlay???n?n d???na ç?k?lmaktad?r.

ADANALI: ??kence görüntülerinin canland?r?ld??? dramatik sahneler, gere?inden fazla uzatmalarla ve tekrarlarla ekrana yans?t?lmaktad?r.

TÜRK MALI: Espriler a??rl?kl? olarak; kelime, atasözü, deyim, özel isim, unvan, yer ismi ve dilimize yabanc? dillerden giren sözcüklerin yanl?? kullan?m? ile argo ve cinsellik üzerine kurulmaktad?r.

MUHTE?EM YÜZYIL: ?zleyiciler; Türk tarihini çarp?tan, milli manevi de?erlere sald?ran, Kanuni Sultan Süleyman'? zevk ve sefa dü?künü bir padi?ah olarak gösteren dizinin yay?na konulmamas?n? talep etmi?lerdir. Dizinin yay?nlanmas?yla birlikte izleyici ?ikâyetleri de artarak devam etmi?tir. Dizide Harem'e seçilen k?zlar hamamda detayl? bir vücut kontrolünden geçirilirler ve bekâret kontrolleri yap?l?r. Diziye, ilk bölümü yay?nland?ktan sonra 60 bin den fazla ?ikâyet gelmi?tir.

KUSURSUZLAR DA VAR: Raporda, olumlu olarak de?erlendirilen ve RTÜK Yasas?'na ayk?r?l?k tespit edilemeyen diziler ve programlar da yer ald?. "?üphe, Kirli Beyaz, Deli Sarayl?, Karada?lar" bu diziler aras?nda say?l?rken; kad?n programlar?yla ilgili bir de?erlendirme olmamas? dikkat çekti.DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri